بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: حمیدرضا عشقی زاده سامانی


موارد یافت شده: 16

1 - تاثیر شوری آب آبیاری بر برخی ویژگی های زراعی، عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه ارزن پادزهری Panicum antidotale Retz L (چکیده)
2 - تأثیر شوری بر وضعیت آب برگ، غلظت پرولین، کل قندهای محلول و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه ارزن پادزهری (چکیده)
3 - بررسی تاثیر اندازه بذر در شرایط تنش خشکی بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس (چکیده)
4 - ارزیابی تحمل ژنوتیپ های عدس Lens culinaris Medik به دماهای یخ زدگی با استفاده از عوامل فلورسانس کلروفیل (چکیده)
5 - The Mechanisms of Salinity Tolerance in the Xero-halophyte Blue Panicgrass (Panicum antidotale Retz) (چکیده)
6 - Effect of soil chemical properties on bio-saline production of blue panic grass (Panicum antidotale Retz.) under water-deficit and salinity stress conditions (چکیده)
7 - Studies on the role of root morphology attribution in salt tolerance of blue-panicgrass (Panicum antidotale Retz.) using artificial neural networks (چکیده)
8 - خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های تریتیکاله (Triticale hexaploide Lart) تحت تاثیر پتانسیل‌های متفاوت ناشی از شوری و خشکی (چکیده)
9 - پاسخ چهار ژنوتیپ گندم به تغذیه برگی روی در کی خاک آهکی (چکیده)
10 - پیامد شوری و اندازه بذر بر جوانه‏ زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس (چکیده)
11 - تأثیر شوری کلرید سدیم بر الگو و سرعت توسعه ریشه گیاه ارزن پادزهری (چکیده)
12 - تاثیر شوری ناشی از کلرید سدیم بر الگو و سرعت توسعه ریشه گیاه ارزن پادزهری (چکیده)
13 - روش های ارزیابی تحمل گیاهان زراعی به تنش سرما: مزیت ها و محدودیت ها (چکیده)
14 - بررسی امکان استفاده از شاخص نشت الکترولیت‌ها در ارزیابی تحمل گیاهان به تنش سرما (چکیده)
15 - ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در هیبرید های مختلف ذرت (چکیده)
16 - بررسی وضعیت پارامترهای فلورسانس کلروفیل و بقای ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik.) تحت تاثیر دماهای پایین با استفاده از پارامترهای (چکیده)