بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: رضا دوستان


موارد یافت شده: 45

1 - تحلیلی بر تغییرات بارش درایران (چکیده)
2 - الگوهای جوی تداوم بارشهای غرب ایران (چکیده)
3 - پیامدهای مخاطره هیدروژئومورفولوژیکی فرونشست زمین (مطالعه موردی: شهرستان جوین) (چکیده)
4 - INFLUENCE OF PLANTING DESIGNS ON WINTER THERMAL COMFORT IN AN URBAN PARK (چکیده)
5 - بررسی نقش تاوه قطبی پوشن سپهری جابه جا شده بر بارش ایران (مطالعه موردی دسامبر 2005) (چکیده)
6 - تحلیلی بر تحقیقات خشکسالی در ایران (چکیده)
7 - تحلیل آماری پدیده های گرد وغباری ایستگاه سینوپتیک شهر بیرجند (چکیده)
8 - دور پیوند جهانی و دورپیوندهای منطقه ای ایران (چکیده)
9 - تاثیر پرفشار سیبری بر بارش های شرق ایران در ماه نوامبر (چکیده)
10 - تحلیل الگوهای گردشی موثر بر بارش های رگباری ناحیه کوهپایه ای داخلی ایران (چکیده)
11 - ارزیابی تغییرات فضایی دمای سطحی کلان شهر مشهد (چکیده)
12 - مکان یابی ایستگاه های هواشناسی شهری در کلان شهر مشهد (چکیده)
13 - مقایسه تغییرات دما در دو ایستگاه سینوپتیک مشهد و چابهار (چکیده)
14 - مقایسه تغییرات فصلی در چند ایستگاه سینوپتیک شرق ایران (چکیده)
15 - تحلیلی بر شروع فصول اقلیمی در شرق ایران (چکیده)
16 - پهنه بندی دمایی آغاز و خاتمه فصول در شرق ایران با استفاده از روش های نوین آماری (چکیده)
17 - تحلیل همدید گرد و غبار شمال شرق ایران (چکیده)
18 - تحلیل فضایی امواج گرمایی ایران (چکیده)
19 - پتانسیل سنجی انرژی باد درخراسان رضوی مطالعه موردی(مشهد،نیشابور،خواف) (چکیده)
20 - آمایش سواحل مکران مبتنی بر استراتژی بهره بری از رطوبت نسبی (چکیده)
21 - تحلیلی بر خشکسالی های ایران در نیم قرن گذشته (چکیده)
22 - تحلیل فضایی- زمانی امواج گرمایی خراسان رضوی (چکیده)
23 - تحلیل همدید بارش برف سنگین جاده های کوهستانی زاگرس مرکزی (مطالعه موردی: جاده چلگرد - شهرکرد- لردگان) (چکیده)
24 - شاخص های های فشار جو و اقلیم ایران (چکیده)
25 - تغییر اقلیم در ایران با رویکرد سینوپتیک (چکیده)
26 - ارزیابی تأثیر دو گونه درختی بر خرد اقلیم پارک گل ها در مشهد (چکیده)
27 - تغییرات دمای حداقل ایران در نیم قرن گذشته(1961-2010) (چکیده)
28 - جزیره گرمایی کلان شهر مشهد (چکیده)
29 - تحلیل همدیدی گرد و غبار نیمه گرم سال در استان خراسان جنوبی (چکیده)
30 - تحلیل امواج گرمایی ایران (چکیده)
31 - تجزیه و تحلیل اثرات خشکسالی اقلیمی بر دبی رودخانه کارون (چکیده)
32 - مراکز فعالیت و الگوهای سینوپتیکی مرتبط با بارش برف سنگین در شمال غرب ایران (چکیده)
33 - تحلیلی بر خشکسالی های ایران در نیم قرن اخیر (چکیده)
34 - تحلیل فضایی گردوغباردر شمال شرق ایران (چکیده)
35 - بررسی وضعیت خشکسالی در ایران با استفاده از شاخص SPI در دوره سرد سال و ارتباط آن با بحران آب (چکیده)
36 - تحلیل سینوپتیکی فضایی خشکسالی ها در سیستان و بلوچستان (چکیده)
37 - نقش الگوهای گردش مقیاس منطقه ای جو بر وقوع روزهای بسیارآلوده در شهر مشهد (چکیده)
38 - بررسی الگوهای همدید مؤثر بر آلودگی هوا در کلان شهر مشهد (چکیده)
39 - بررسی همدیدی- دینامیکی الگوهای بارش حدی بهاره در سواحل جنوبی دریای خزر (چکیده)
40 - تحلیل سینوپتیکی بارندگیهای سنگین و فراگیر غرب ایران (چکیده)
41 - تحلیل همدیدی خشکسالی های فراگیر در استان خراسان رضوی (چکیده)
42 - شناسایی کانون های فشار مؤثر در وقوع باد 120 روزه سیستان و بلوچستان (چکیده)
43 - شناسایی کانون های کنترل کننده ی اقلیم ایران و الگوهای فشار مربوط در سطح 500 هکتو پاسکال جو ایران در دوره ی سرد سال (چکیده)
44 - تحلیل همدیدی امواج سرمایی در شمال شرق ایران (چکیده)
45 - تعیین نواحی مستعد کشت زرشک در استان خراسان جنوبی با استفاده از gis (چکیده)