بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: زهرا شیخ الاسلامی


موارد یافت شده: 14

1 - کاربرد امواج فرا صوت در استخراج ترکیبات ساپونینی ریشه گیاه چوبک (Acanthophyllum glandulosum) بر پایه ویژگی های امولسیون کنندگی و کف زایی آنها (چکیده)
2 - A Novel Scheme for Segmentation of T1-Weighted Brain Magnetic Resonance Images (چکیده)
3 - A New Automated Method for Segmentation of Brain Magnetic Resonance Images (چکیده)
4 - روشی جدید برای تطبیق تصاویر پزشکی هم‌نوع برپایه مدل‌های دگردیس‌پذیر و کاربرد آن برای تصاویر CT قفسه سینه (چکیده)
5 - بررسی و مقایسه تاثیر عصاره چوبک و امولسیفایر منو و دی گلیسرید بر ویژگی های کیفی کیک روغنی (چکیده)
6 - اثر ترکیبی آنزیم های آمیلاز و لیپاز بر بهبود خصوصیات کیفی، رئولوژی و حسی نان بربری نیم پز منجمد (چکیده)
7 - بررسی تاثیر صمغ گوار و آنزیم لیپاز بر ویژگی های رئولوژیکی و کیفت پخت کامل نان بربری نیم پز و منجمد (چکیده)
8 - بررسی تأثیر صمغ بومی بالنگو شیرازی برخصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی نان بربری نیمه حجیم بدون گلوتن (چکیده)
9 - کاربرد آرد سورگوم در تولید کیک بدون گلوتن (چکیده)
10 - تولید کیک سورگوم بدون گلوتن با استفاده با استفاده از صمغ های گوار و گزانتان جهت مصرف بیماران سیلیاکی (چکیده)
11 - بررسی اثر صمغ های گوار و گزانتان بر خصوصیات کیفی و کمی کیک سورگوم بدون گلوتن (چکیده)
12 - احیا مارمالاد سنتی به رب و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی آن (چکیده)
13 - بررسی اثر صمغهای گوار و گزانتان برخصوصیات کیفی و کمی کیک سورگوم بدون گلوتن (چکیده)
14 - تاثیر امواج فراصوت بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان حاصل از گندم سن زده (چکیده)