بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سیدامیر امین یزدی


موارد یافت شده: 101

1 - نقایص جهتگیری اجتماعی: شاخص شناسایی کودکان با ریسک ابتلا به اتیسم (چکیده)
2 - روایی محتوایی، ساختار عاملی و تغییرناپذیری جنسیتی مقیاس جهت‌گیری تعلق پذیری (چکیده)
3 - The Role of Event Related Potentials in Pre-Comprehension Processing of Consumers to Marketing Logos (چکیده)
4 - نظریه جهان سخت: نگاهی نو به عملکرد مغز و نقش آمیگدال در اختلالات طیف اوتیسم (چکیده)
5 - واکاوی انواع هویت در داستان‏های نوجوانان بر اساس نظریه روانی- اجتماعی اریکسون (چکیده)
6 - مقایسه ناتوانیهای ویژه در یادگیری دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی و بهنجار (چکیده)
7 - روان‌شناسی اگزیستانسیال، فهم مسئله‌ی اصلی ادبیات نوجوان و پژوهش در این حوزه (چکیده)
8 - کارکرد تحولی هیجانی خانواده های دارای فرزند با نقص - شنوایی وطراحی برنامه آموزش گروهی ویژه مادران،مبتنی بر رویکرد تحول یکپارچه انسان (چکیده)
9 - بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تحول دیداری - فضایی در کودکان پیش از دبستان شهر مشهد (چکیده)
10 - اثربخشی آموزش نظریه ی ذهن بر کاهش پرخاشگری و افزایش توانایی نظریه ی ذهن در کودکان پیش دبستانی (چکیده)
11 - طراحی و اعتبار یابی آموزش تلفیقی مبتنی برشبکه های اجتماعی مجازی در آموزش دانشگاهی (چکیده)
12 - Environmental Enrichment: A New Therapy Based on Findings in Animal Models of Autism (چکیده)
13 - مدلیابی علّی روابط تحول حرکتی و دیداریفضایی بر تحول هیجانیکارکردی با واسطهگری تعامل مادر وکودک (چکیده)
14 - بررسی توجه دیداری فضایی و چالاکی مهارت دیداری- دستی در کودکان دبستانی مبتلا به اختلالات یادگیری و مقایسه آن با کودکان عادی (چکیده)
15 - اثربخشی آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه بر بهبود اجتناب تجربه ای، خود-شفقتی و ذهن‌آگاهی مادران تنیده دارای کودک پیش دبستانی (چکیده)
16 - اثربخشی مدل تحولی تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط بر مهارت های اجتماعی در کودکان اختلال طیف اوتیسم (چکیده)
17 - تحلیل محتوای داستانهای نوجوانان از حیث ابعاد هویت یابی، بر پایه نظریات اریکسون، مارسیا و بزرونسکی (چکیده)
18 - The Association between functional-emotional development and creative thinking in preschool children (چکیده)
19 - Developing a Family-based Floor Time Therapy and Evaluation its Effectiveness on the Developmental Profile of Children with Interactive Disorders Anxiety and Depression (چکیده)
20 - Theory of Mind in Adults with Traumatic Brain Injury (چکیده)
21 - Attachment style and history of childhood abuse in suicide attempters (چکیده)
22 - معرفی هیجامد و بررسی تاثیر آن در غرقگی و سبک های یادگیری فارسی آموزان غیرایرانی (چکیده)
23 - attachment style and experience of abuse in childhood in suicide attempters (چکیده)
24 - نقشه جدید: مدل تحول یکپارچه انسان به اختلاات کودکی (چکیده)
25 - بررسی اثر بخشی بازی درمانی )فلورتایم( مبتنی بر طبیعت بر کاهش مشکلات ارتباطی کودک طیف اوتیسم )یک مطالعه تک آزمودنی( (چکیده)
26 - بررسی اثربخشی بازی درمانی فلورتایم مبتنی بر رویکرد DIR بر افزایش پذیرش اجتماعی و بهبود بازداری رفتاری در کودکان دارای نشانگان اختلال سلوک (چکیده)
27 - بررسی اثر بخشی بازی درمانی )فلورتایم( مبتنی بر طبیعت برارتقای تفکر منطقی )مرتبط ساختن ایدههابا یکدیگر( در کودکان طیف اوتیسم (چکیده)
28 - الگوی بازی درمانی)فلورتایم( مبتنی بر طبیعت در مداخلات کودکان طیف اوتیسم (چکیده)
29 - بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر الگوی هیجامد بر هیجانات زبان آموزان غیرفارسی زبان زن در ایران (چکیده)
30 - Emotional Intelligence and its role in Cognitive Flexibility of Children with and without Attention Deficit Hyperactivity Disorder (چکیده)
31 - پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی (چکیده)
32 - باورهای خودکارآمدی و اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه های آزاد خراسان جنوبی (چکیده)
33 - نقش آگاهی محاوره ای بر عملکرد کودکان در تکالیف تئوری ذهن (چکیده)
34 - رشد یکپارچه انسان: مدل تحولی- تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط (چکیده)
35 - ارتباط دلبستگی مادر- جنین و تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست باردار (چکیده)
36 - مقایسه توجه دیداری فضایی و چالاکی مهارت دیداری-دستی در کودکان دبستانی مبتلا به اختلالات یادگیری با کودکان عادی (چکیده)
37 - غنی سازی محیطی: درمان جدید برگرفته از یافته های مدل های حیوانی اوتیسم (چکیده)
38 - فرانظریه توصیفی ادبیات کودک: طبقه بندی و توصیف زمینه های پژوهشی در نظریه ادبیات کودک (چکیده)
39 - تأثیر آموزش مهارت های هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دختران (چکیده)
40 - بررسی مقدماتی اثربخشی مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط بر بهبود زبان دریافتی در کودکان دارای اختلال طیف اتیسم (چکیده)
41 - نقش نگرش مذهبی در تحمل پریشانی روان‌شناختی و دشواری نظم‌جویی‌هیجان دانشجویان دانشگاه تهران (چکیده)
42 - بررسی تأثیر استفاده از الگوی «هَیجامَد» بر نگرش به یادگیری زبان¬آموزان (چکیده)
43 - The Effectiveness of a Parent-Training Program for Promoting Cognitive Performance in Preschool Children (چکیده)
44 - ارزیابی رفتارهای پیرازبانی در افراد مبتلا به آسیب مغزی تروماتیک شدید و همتایان سالم (چکیده)
45 - بررسی نقش شیوه های فرزندپروری مادر بر رشد هیجانی کارکردی کودکان زیر سه ونیم سال (چکیده)
46 - پیش‌بینی دشواری در نظم‌جویی هیجان بر مبنای کارکردهای تحولی خانواده (چکیده)
47 - نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش بینی مشکلات رفتاری – هیجانی دانش آموزان خانواده های طلاق و عادی (چکیده)
48 - نگرش مذهبی و اضطراب: نقش میانجی دشواری در نظم جویی هیجانی (چکیده)
49 - طراحی درمان ترکیبی خانواده محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه ی انسان و مقایسه ی اثر بخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر کارکرد تحولی خانواده و تحول هیجانی-کارکردی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (چکیده)
50 - Developing the family-based (چکیده)
51 - عوامل موثر بر درک خطر ترافیکی کودک پیش دبستانی: ویژگی های نظارتی و شخصیت هیجان طلبی والدین (چکیده)
52 - Study of behavioral inhibition in compulsive washing: Stop signal paradigm (چکیده)
53 - بازداری شناختی در اختلال وسواس شستشو: پارادایم بازداری بازگشت (چکیده)
54 - The Effects of Attention Control Training on Drug Abusers\' Attentional Bias and Treatment Outcome (چکیده)
55 - نقش هیجانات در رشد زبان و تفکر نمادین (چکیده)
56 - اثربخشی بازی‌درمانی خانواده محور بر تعامل مادر- فرزند و میزان پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی (چکیده)
57 - The effectiveness of short-term group interpersonal psychotherapy to symptoms of depression, emotional expressiveness, social skills and quality of life in depressed university students (چکیده)
58 - پویش استلزامات تحولی-تعاملی در آموزش دانش آموزان آسیب دیدهشنوایی (چکیده)
59 - تاملی در باب شان الگو در حوزه طراحی برنامه درسی (چکیده)
60 - طراحی درمان ترکیبی خانواده- محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه‌ی انسان و مقایسه‌ی اثربخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر نشانه‌های رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و استرس والدگری مادران آن‌ها (چکیده)
61 - کارکرد تحولی خانواده‌‌های دارای فرزند مبتلا به اختلال‌ طیف اوتیسم در مقایسه با خانواده‌های دارای فرزند سالم (چکیده)
62 - الگوی رشد یکپارچه در تعلیم و تربیت افراد آسیب دیده شنوایی (چکیده)
63 - Developing a mixed family-focused therapy based on integrated human development model and comparing its effectiveness with Floortime play-therapy on the developmental family functioning and the functional-emotional development of children with autism spectrum disorder (چکیده)
64 - تأثیر آموزش مهارت‌های هوش هیجانی بر واکنش به استرس تحصیلی دختران دبیرستانی (چکیده)
65 - Effectiveness of Rational Emotive Behavior Therapy on Psychological Well-Being of People with Late Blindness (چکیده)
66 - تدوین و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده (چکیده)
67 - The Profile of Functional Emotional Development of Children with Autism Spectrum Disorders from the Perspective of Developmental, Individual Differences(DIR), Relationship-based Approach (چکیده)
68 - نقش خودتنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر (چکیده)
69 - بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان دبستانی شهر مشهد (چکیده)
70 - عوامل فرهنگی موثر بر تدریس خلاق از دیدگاه اساتید دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
71 - مقایسه ی سوگیری توجه به جلوه­ های هیجانی چهره­ای در مبتلایان به اضطراب اجتماعی و گروه سالم غیرمضطرب با فن­آوری ردیاب چشمی (چکیده)
72 - بررسی سوگیری توجه، سبک های خوردن، و نمایه توده بدنی در افراد رژیم گیرنده و عادی (چکیده)
73 - تفسیر موقعیت‌های اجتماعی مبهم در اضطراب اجتماعی: کاربرد تکلیف رایانه‌ای سنجش سوگیری تفسیر (چکیده)
74 - آزمون مدل نقش میانجی‌گرانه خودتنظیمی در رابطه‌ی بین جو روانی اجتماعی کلاس و ناسازگاری کلاسی دانش‌آموزان دوره راهنمایی (چکیده)
75 - وضعیت تدریس خلاق از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
76 - نقش خود تنظیمی در سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر (چکیده)
77 - بررسی وضعیت بهداشت روانی دانش آموزان دبستانی (چکیده)
78 - مقایسه اثربخشی آموزش هوش هیجانی و راهبردهای یادگیری در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان (چکیده)
79 - بررسی عملکرد کودکان در تکتالیف استاندارد ومحاوره ای باور کاذب (چکیده)
80 - بررسی الگوی تحول ادراکی بازشناسی چهره در نمونه ی ایرانی (چکیده)
81 - اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی به شیوه ­ی گروهی (با تکیه بر مولفه­ های هوشیاری فراگیر بنیادین، تحمل پریشانی و تنظیم هیجانی) بر نشانه­ های افسردگی در دانشجویان (چکیده)
82 - اثربخشی آموزش کنترل توجه بر کاهش تورش توجه به مواد و بهبود شاخص های درمانی معتادان تحت درمان سم زدایی (چکیده)
83 - تحول پردازش شناختی مکانهای خیابانی ایمن و ناایمن در نمونه ایرانی (چکیده)
84 - خانواده های ناکارآمد : هنگامه های درمانی (چکیده)
85 - تاثیر گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش هوش هیجانی و سازگاری زناشویی (چکیده)
86 - How do children come to see others as mental agents?” (چکیده)
87 - درک کودکان از علیت روانی (چکیده)
88 - رابطه زبان و تفکر اجتماعی (چکیده)
89 - نقش درک گفتگویی در استدلال تئوری ذهن (چکیده)
90 - شناخت اجتماعی و زبان (چکیده)
91 - رابطه هوش هیجانی و سبک های دلبستگی (چکیده)
92 - رابطه ی معیار های ارتباطی با سازگاری زناشویی (چکیده)
93 - Iranaian children\'s performance on standard and conversationally supported false belief tasks (چکیده)
94 - تاثیر ویژگی های معلم بر سبک مدیریت کلاس (چکیده)
95 - بررسی تاثیر سبک های مدیریت کلاس بر رشد مهارت های فراشناختی دانش آموزان (چکیده)
96 - شناخت اجتماعی: تحولات استدلال تئوری ذهن در کودکان (چکیده)
97 - رابطه هوش اجتماعی و سبک دلبستگی (چکیده)
98 - نقش دانش محاوره ای بر عملکرد کودکان در تکالیف باور کاذب (چکیده)
99 - تعیین کننده های شناختی در مصرف داروهای غیر مجاز (چکیده)
100 - چگونگی تحول درک کودکان از ذهن (چکیده)
101 - Competence and performance in belief-desire reasoning across two cultures: The truth, the whole truth and nothing but the truth about false belief (چکیده)