بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سیدسعید حجت


موارد یافت شده: 19

1 - Titanium Dioxide Nanoparticles mitigates the adverse effects of salinity stress on Grass pea (Lathyrus sativus L.) Germination and Seedling development (چکیده)
2 - گون ، معجزه گر ترسیب (چکیده)
3 - خواص دارویی علف های هرز گونه های مهم زراعی (چکیده)
4 - گونه های دارویی تیره سیب زمینی solanaceae در استان خراسان رضوی ، شمالی، جنوبی (چکیده)
5 - رشد ریشه ژنوتیپ‌های نخود (.Cicer arietinum L) در شرایط کشت هیدروپونیک و گلخانه تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
6 - The Benefits of Lentil Autumn Sowing (چکیده)
7 - Effect of Seed Size on Seed Germination Behavior of Lentil Genotypes (چکیده)
8 - The study cold tolerance in lentil (Lens Culinaris Medik.). вестник санкт петербург (چکیده)
9 - Evaluation of Lentil germplasm Under Cold Conditions In Armenia and Iran (چکیده)
10 - Effects of seed size on germination and seedling growth of some lentil (Lens Culinaris Medik.) genotypes (چکیده)
11 - Effects of different temperatures and duration on germination of Lentil (Lens culinaris Medik.) seeds (چکیده)
12 - The study lentil adaptations to highland winter-sown environments in Northeastern Iran (چکیده)
13 - Study of Post-Harvest Losses of Wheat in North Eastern Iran (چکیده)
14 - Effect of integrated application of a complex fertilizer (N30P50) on nitrogen fixation by Lentil (Lens culinaris Medik.). (چکیده)
15 - بررسی اثرات تاریخ کاشت بر مراحل فنولوژیک، مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام عدس (چکیده)
16 - بررسی تحمل به سرما و تاثیر تاریخ های کاشت پاییزه، زمستانه و بهاره بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های عدس (چکیده)
17 - ارزیابی تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس در خزانه کشت پاییزه (چکیده)
18 - ايورودا علم زندگي (چکیده)
19 - تنوع ژنوتیپی صفات مربوط به ریشه و اندام هوایی ژنوتیپ های نخود در شرایط کاشت هیدروپونیک و گلخانه (چکیده)