بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سیدمهدی زرقانی


موارد یافت شده: 53

1 - بررسی انتقادی شاعران مجالس النفایس در عرفات العاشقین (چکیده)
2 - گونه شناسی نوشتارهای مطبوعاتی زنان در دوره مشروطه (چکیده)
3 - ضرورت تصحیح دوباره مجالس العشاق (چکیده)
4 - فرآیند تبدیل ژانر تاریخی به حماسه مذهبی (مطالعه موردی: مختارنامه) (چکیده)
5 - فرآیند تبدیل ژانر تاریخی به حماسه مذهبی (مطالعه موردی مختارنامه) (چکیده)
6 - نقال امیر ارسلان، زمان پیدایش و مهم‌ترین ژانرهای هم‌روزگار (چکیده)
7 - نخستین داستانهای زنان ایرانی در ژانر مطبوعات (چکیده)
8 - نقال امیرارسلان، زمان پیدایش، مهمترین ژانرهای همروزگار و سفرنامه نویسی (چکیده)
9 - تحلیل گفتمانی رساله های ردیه بر تصوف در عصر صفوی (چکیده)
10 - درس نامه ها و منابع مربوط به تاریخ ادبی (چکیده)
11 - رویکرد ژانری در مطالعات تاریخ ادبی (چکیده)
12 - بررسی شناخت سبکی و بنیادهای ایدئولوژیک شعر پروین با محوریت زن (چکیده)
13 - نقدها را بود آیا که عیاری گیرند؛ گفتگو درباره آسیب شناسی وضعیت نقد کتاب (چکیده)
14 - بررسی جنسیت در شعر کودک و نوجوان از منظر جامعه شناسی بدن (چکیده)
15 - رویکردهای روشنفکران عصر مشروطه به داستانها و روایتهای ملی (چکیده)
16 - تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام (چکیده)
17 - سبک شناسی مکاتیب سنائی غزنوی، نماینده نثردوره گذار (چکیده)
18 - گفتگوی انتقادی (مواجهه با نقد کتاب رساله های شعری فیلسوفان مسلمان) (چکیده)
19 - گفتمان های معاصر و سنت تاریخ ادبیات نویسی در ایران (چکیده)
20 - نقش سنایی در تحول قصیده ی فارسی (چکیده)
21 - رده بندی غرلیات سنایی (چکیده)
22 - تطور استعاره عشق از سنائی تا مولانا (چکیده)
23 - ساختار شبکه ای غزل کلاسیک فارسی (مطالعه موردی: غزل سنائی) (چکیده)
24 - تحلیل داستان رستم و شغاد بر اساس مربع ایدئولوژیک وندایک (چکیده)
25 - تاریخ ادبیات در تاریخ (مطالعة موردی: منابع تاریخی قرن دهم) (چکیده)
26 - تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی (چکیده)
27 - بررسی دیدگاه های فیلسوفان مسلمان درباره وزن و قافیه (چکیده)
28 - مخاطب شناسی سنائی در آثار منثور قرن ششم تا دهم (چکیده)
29 - تحلیل ژانر شطح بر اساس نظریه کنش گفتار (چکیده)
30 - کارکردهای شعر در نظر فیلسوفان مسلمان (چکیده)
31 - کاستی های روش شناسانه تاریخ ادبیات نگاری برای زبان فارسی (چکیده)
32 - تطور مفهوم محاکات در نوشتارهای فلسفی-اسلامی (با تکیه بر آثار متی، فارابی، ابن سینا، بغدادی، ابن رشد، خواجه نصیر و قرطاجنی) (چکیده)
33 - تحلیل تعامل سه شاعر زن معاصر با نمونه ای از سنت فرهنگی رایج ایرانی (چکیده)
34 - کلمات فارسی در قدیمی ترین فرهنگ نامه عربی (چکیده)
35 - ویژگی های نگرش خیامی با رویکرد به شعر خیام و ابوالعلاء (چکیده)
36 - سابقه برخی منابع حدیقه سنایی در منابع نزدیک به وی (چکیده)
37 - طرحی برای طبقه بندی انواع ادبی در دوره کلاسیک (چکیده)
38 - PARADIGMATIC RELATIONSHIPS AMONG KINGS AND HEROES IN FIRDAWSI’S SHAHNAMEH (چکیده)
39 - تحلیل انقلاب روحی سنایی بر اساس نظریه ژک لکان (چکیده)
40 - تعامل صوفیه نخستین با عقل؛ از آغاز تا اواخر قرن پنجم (چکیده)
41 - تکوین تدریجی سنت نگارش تاریخ ادبی ایران (چکیده)
42 - تحلیلی بر مقدمه گلستان سعدی (چکیده)
43 - جایگاه و نقش دین در اندیشه شعری ملک الشعرای بهار (چکیده)
44 - اخوان ثالث در آیینه آثارش (چکیده)
45 - شیوه تصویرگری نیما در اشعار آزاد (چکیده)
46 - بررسی محتوایی شعر کودک در دهه هفتاد (گروههای سنی الف، ب و ج) (چکیده)
47 - بهار و تعامل معتدل با سنت و تجدد (چکیده)
48 - اخوان در خیمه خیام (چکیده)
49 - تحلیل انقلاب روحی سنایی (چکیده)
50 - مفهوم تنزیه از دیدیگاه سنایی و غزالی (چکیده)
51 - شعر مدرن ایران، کتاب مقدس (چکیده)
52 - تأویلی دیگر از حکایت شیخ صنعان (چکیده)
53 - تأویل غزلی از مولانا براساس نظریه یونگ (چکیده)