بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: علی فیروز زارع


موارد یافت شده: 22

1 - Black plum peel as a useful by-product for the production of new foods: chemical, textural, and sensory characteristics of Halva Masghati (چکیده)
2 - Physicochemical characteristics, sensory attributes, and antioxidant activity of marmalade prepared from black plum peel (چکیده)
3 - Black plum peel jam: physicochemical properties, sensory attributes, and antioxidant capacity (چکیده)
4 - Black plum peel torshak: physicochemical properties, sensory attributes, and antioxidant capacity (چکیده)
5 - Physicochemical properties, sensory attributes, and antioxidant activity of black plum peel sharbat as affected by pectin and puree concentrations (چکیده)
6 - کاربرد الگوسازی چندسطحی در تحلیل منحنی کوزنتس زیست محیطی (مطالعه موردی: 33 کشور منتخب چهار گروه درآمدی) (چکیده)
7 - بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان در مرحله تولید (چکیده)
8 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی ضایعات نان (چکیده)
9 - بررسی عوامل موثر بر ضایعات آرد و نان در ایران (چکیده)
10 - کاربرد تحلیل تمایزی در تعیین عوامل متمایزکننده نانواییهای پرضایعات و کم ضایعات مطالعه موردی شهر مشهد (چکیده)
11 - بررسی عرضه ی خوراک دام و طیور برای کفایت عرضه ی مواد پروتیینی حیوانی در ایران (چکیده)
12 - بررسی کفایت عرضه محصولات پروتئین حیوانی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه (چکیده)
13 - مدل سازی و پیش بینی ضایعات نان با استفاده از مدلهای سری زمانی و شبکه عصبی (چکیده)
14 - Investigation of Citizens WTP for Mashhad Air Pollution Reduction: Applying Heckit model (چکیده)
15 - ارزش گذاری آلودگی هوای مشهد (کاربرد رهیافت ارزش گذاری مشروط ) (چکیده)
16 - بررسی عوامل موثر بر تمایل به دریافت(WTA)مردم در شرایط عدم کاهش آلودگی هوا (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
17 - تاثیر متقابل توسعه پایدار اقتصادی و فرهنگی در کشور (چکیده)
18 - ارزش‎گذاری ویژگی‏های مختلف آلودگی هوا در مشهد (چکیده)
19 - Investigating Wagner’s law in Iran’s economy (چکیده)
20 - بررسی تقاضای نقدینگی در اقتصاد ایران (چکیده)
21 - تعیـین الگوی بهینه کشت همسو با کشاورزی پایدار (چکیده)
22 - سازه های اقتصادی- اجتماعی موثر بر انعقاد قرارداد چغندرکاران با کارخانه های قند استان خراسان شمالی (چکیده)