بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: فرزین قائمی


موارد یافت شده: 118

1 - Petrology and mineralogy of Middle Jurassic siliciclastic rocks of the Kopet-Dagh rift basin, NE Iran: A comparison with the Binalud intramontane basin (چکیده)
2 - تحلیل هندسی، جنبشی و مراحل دگرریختی همتافت فریمان، شمال خاور ایران (چکیده)
3 - Spatially varying crustal stress along the Zagros seismic belt inferred from earthquake focal mechanisms (چکیده)
4 - مطالعه اى بر روابط تجربى تبدیل mb-Mw، Ms-Mw و mb-Ms در نواحى لرزه زمین ساختى ایران (چکیده)
5 - ساختار چین‌خورده تداخلی آچانی و گروه دایک‌های خطی مرتبط با آن: روش نوینی برای آزمایش خمش‌های اروکلاینی؛ شمال قاین-شرق ایران (چکیده)
6 - تحلیل ساختاری منطقه کوهستانی خرانق، شمال باختری بلوک یزد (چکیده)
7 - جایگاه ساختاری گلفشان قارنیاریق- دشت گرگان (چکیده)
8 - مروری بر منشاء و جایگاه ساختاری گلفشان های حوضه کاسپین جنوبی (چکیده)
9 - Influence of rift geometry over successive post-rift sedimentation: Tectonostratigraphy of the eastern Kopeh Dagh Belt (NE Iran) (چکیده)
10 - مروری بر نقش استیلولیت ها به عنوان فرآیندی موثر در هدایت جریان سیال با نگرشی ویژه بر مخاذن کربناته (چکیده)
11 - بررسی تغییرات میدان تنش با استفاده از تحلیل زمین ساخت شکننده در ایران مرکزی (گستره فهرج-خرانق) (چکیده)
12 - محیط رسوبی نهشته های سیلیسی آواری ژوراسیک در حوضه رسوبی بینالود، با توه به منشأ و تکتونیک قدیمه، شمال غرب مشهد، ایران (چکیده)
13 - Tectonic geomorphology assessment of neotectonics in the north of Damghan region, Alborz mountain belt, Northern Iran (چکیده)
14 - بررسی عوامل موثر بر تکامل ساختاری تاقدیس لاوان (چکیده)
15 - ساختار تکتونیکی بادبزن شکل رَوُشک در نوب شرق قاین: منشأ و اهمیت تکتونیکی (چکیده)
16 - تحلیل تنش دیرین سامانه گسلی انار منطقه خرانق،بلوک یزد (چکیده)
17 - Age of the Eastern Iranian oroclinal Buckling inferred from a U235/Pb207 dating on radial dikes in the Qayen Area (چکیده)
18 - بررسی ریزساختارهای بلوری زون برشی فریمان تربت جام، شمال شرق ایران (چکیده)
19 - تحلیل ساختاری مجموعه آذرین و دگرگونی شمال شرق فریمان، شمال شرق ایران (چکیده)
20 - بررسی تاریخچه زمین ساخت و شکل گیری میدان لاوان (چکیده)
21 - بررسی شکستگی‌های ساختاری منطقه اخلمد (شمال‌غرب بینالود) با استفاده از پردازش داده‌های ماهواره‌ای و مطالعه الگوهای فراکتالی سیستم‌های شکستگی (چکیده)
22 - Determine folding mechanism of Lali structure, Northern Dezful, Zagros, Iran (چکیده)
23 - Role of incompetent strata and geometry of faults on the folding mechanism, a case study: the Karun oil field in the Dezful Embayment, Iran (چکیده)
24 - ارزیابی فعالیتهای نوزمینساختی منطقه خاوری شهر یزد (چکیده)
25 - Facies analysis, sedimentary environment and sequence stratigraphy of the Khan Formation in the Kalmard Sub-Block, Central Iran: implications for Lower Permian palaeogeography (چکیده)
26 - درجه حرارت و مکانیزمهای تبلور مجدد دانه های کوارتز در ماسه سنگهای سازند خان (چکیده)
27 - بررسی توزیع کرنش در مناطق پول اپارت به وسیله روش اجزاء محدود با نگاهی به منطقه گندم بریانک (چکیده)
28 - Geometric and kinematic analysis of Dorbadam anticline, North of Quchan, Iran (چکیده)
29 - کانی سازی و ارزیابی سیالات مادر در تشکیل کانسار فلوریت کوه سفید، شمال غربی تربت جام (چکیده)
30 - تحلیل تنش دیرین در توده های گرانیتوئیدی منطقه دهنو واقع در غرب مشهد (چکیده)
31 - مطالعه فرگشت و تحلیل تنش دیرین از پرمین تا ژوراسیک در غرب مشهد (شمال طرقبه) (چکیده)
32 - مروری بر تعیین وضعیت تنش با مطالعات سیالات درگیر (چکیده)
33 - تحلیل پیچش و انحنای طولی محور تاقدیس دُربادام (چکیده)
34 - خلاصه ای بر نشانه های فرآیند فرارانش در سریهای پشت کمانی ژوراسیک و نقاط داغ کرتاسه در افیولیت های ارمنستان (چکیده)
35 - The effect of tetonic on middle Jurassic deposits, in Agh-Darband area, Kopet-Dagh basin, NE Iran (چکیده)
36 - برآورد خطر لرزه خیزی و شتاب حرکت زمین در شرق شهر یزد با استفاده از روش تحلیلی و آماری (چکیده)
37 - ژئوشیمی سنگ های مافیک و اولترامافیک شرق دره انجیر ( شمال شرق ایران ) (چکیده)
38 - پتروگرافی و آلتراسیون سنگهای مافیک و اولترامافیک شرق دره انجیر ( شمال شرق ایران ) (چکیده)
39 - مطالعه الگوهای آماری سیستم‌های شکستگی منطقه اخلمد، شمال‌غرب بینالود بر روی نقشه رسم شده از روش دورسنجی (چکیده)
40 - فرایندهای زمین ساخت-رسوب گذاری در البرز خاوری-ارتفاعات بینالود (چکیده)
41 - بررسی تغییرات آسپریتی و نحوه توزیع تنش در محل رخداد زمین‌لرزه‌ای با 6.2 =MN در سال 2014 میلادی، بخش شمال غربی زاگرس (چکیده)
42 - بررسی لرزه زمین ساخت و تنش‌گاه‌ها در زاگرس با استفاده از پارامتر لرزه‌ای b-value (چکیده)
43 - الگوهای آماری و فرکتالی آرایه شکستگی ها در توده گرانیتی شرق بجستان بر پایه تکنیک های دورسنجی (چکیده)
44 - تعیین وضعیت تنش و تغییرات رژیم تکتونیکى در ساختارهاى شکننده ارتفاعات چاه یوسف (شرق گناباد) (چکیده)
45 - اختلاف بین بردار سرعت GPS و میزان کوتاه شدگی به سمت خاور در شمال خاور ایران – ارتفاعات بینالود (چکیده)
46 - بررسی نقش عوامل تکتونیکی در ایجاد اشکال کارستی در زون گسلی کارده,شمال شرق مشهد (چکیده)
47 - بررسی مقدماتی الگوی شکستگی‌های سازند مزدوران در زون گسلی کارده،شمال شرق مشهد (چکیده)
48 - تحلیل تکتونیک فعال دامنه شمالی رشته کوه بینالود بر اساس پارامترهای مورفومتریک (چکیده)
49 - بررسی لرزه خیزی گسل توس (چکیده)
50 - پترولوژی، کانی¬شناسی و بررسی کانی¬سازی باریت مجموعه افیولیتی دره¬انجیر (جنوب شرق مشهد) (چکیده)
51 - پتروگرافی و آلتراسیون سنگ‎های آذرین غرب دره انجیر (خراسان رضوی) (چکیده)
52 - رسوبگذاری در ارتباط با تکتونیک راندگیها در کوههای بینالود (چکیده)
53 - مدل ساختاری بر پایه مطالعه شکستگی ها در کانسار طلای زرمهر (چکیده)
54 - Facies Analysis and Sequence Stratigraphy of Silurian C arbonate Ramps In the Turan(Kopeh-Dagh) and Central Iran Plates with Emphasis Gondwana Tectonic Event (چکیده)
55 - ‏مطالعه الگوهای آماری و فرکتالی آرایه شکستگیهای توده گرانیتی شرق بجستان بر پایه روشهای دورسنجی (چکیده)
56 - تحلیل فراکتالی توزیع شکستگیها در گستره اخلمد (شمال غرب بینالود) بر پایه مطالعات دورسنجی (چکیده)
57 - ارتباط ساختارها با کانی‏زایی در محدوده‏ی گسل ابقوی (چکیده)
58 - تحلیل شکستگی های سیستماتیک در گرانیت خواجه مراد (چکیده)
59 - بررسی فاصله بندی شکستگی ها در تاقدیس خورو تاثیر آن درمیزان تراوایی سنگ مخزن، کمربند چین خورده کپه داغ، شمال شرق ایران (چکیده)
60 - تحلیل سینماتیکی دینامیکی تاقدیس خور کمربند چین خورده کپه داغ،شمال شرق ایران (چکیده)
61 - بررسی زیست محیطی پرتوزایی بوکسیت و گل قرمز حاصل از فرآوری بوکسیت جاجرم و محاسبه ی نسبت اختلاط گل قرمز برای استفاده در مصالح ساختمانی (چکیده)
62 - سنگ نگاری، ژثوشیمی و ژنز کانسار کرومیت کوهی (افیولیت ملانژ رباط سفید)، شمال شرق ایران (چکیده)
63 - Petrography and geochemistry of Silurian Niur sandstones, Derenjal Mountains, East Central Iran: implications for tectonic setting, provenance and weathering (چکیده)
64 - توصیف و دسته بندی شکستگی های محدوده بین دو آنومالی باغک و سنجدک در معدن سنگ آهن سنگان خواف (چکیده)
65 - بازسازی میدان تنش دیرین در اطراف گسل دردوی در محدوده معدن سنگ آهن سنگان خواف (چکیده)
66 - بررسی وضعیت میدان تنش و بازسازی آن در توده Cجنوبی معدن سنگ آهن سنگان خواف در شرق ایران (چکیده)
67 - ‏نقش کنترل کننده های ساختاری در تشکیل کانی سازی محدوده کانسار طلای زرمهر (چکیده)
68 - ‏نتایج اولیه بازسازی تنش دیرین در کانسار طلای کوه زر مهر (چکیده)
69 - بررسی الگوهای ساختاری و ارتباط آنها با تشکیل رگه های فلوئوریت معدن کوه سفید، جنوب شرقی مشهد (چکیده)
70 - سامانه راندگی ها در کوه‌های بینالود (چکیده)
71 - Geochemistry of Silurian Niur Sandstones in Tabas Block, Central Iran (چکیده)
72 - اشکال ریخت زمین ساختی حاصل از فرسایش راندگی چین خورده در شمال خاوری فریمان (چکیده)
73 - بررسی ساختارهای تکتونیکی تاقدیس ژرف (ارتفاعات کپه داغ) (چکیده)
74 - تغییرات حرکت برشی و تنش دیرینه در پهنه ی گسلی زندان (میناب)، شمال شرق هرمزگان (چکیده)
75 - ساختهای فروریزشی ثقلی در تاقدیس پاسان (زاگرس) (چکیده)
76 - چینه نگاری سکانسی سازند سفیدکوه (تریاس زیرین) در برش الگو در ناحیه آق دربند- شمال شرق ایران (چکیده)
77 - سنگ نگاری و ژئوشیمی عناصر اصلی نهشت ههای آواری الیگوسن پهنه بینالود، واقع در شمال نیشابور: تعیین سنگ منشأ، جایگاه زمین ساختی و شرایط هوازدگی دیرینه (چکیده)
78 - بررسی نوع برش در پهنهی گسلی زندان (میناب) در محدودهی باختری دهستان فاریاب واقع در استان هرمزگان (چکیده)
79 - تحلیل دینامیکی ساختارهای شکننده ارتفاعات چاه یوسف (شمال بلوک لوت) (چکیده)
80 - بررسیهای ژئوشیمیایی عدسیهای کرومیت در افیولیتملانژهای شمال تربت حیدریه،(رباط سفید) شرق ایران (چکیده)
81 - تعین عناصر سبک چین در تاقدیس ژرف ( ارتفات کپه داغ) (چکیده)
82 - بررسی تکتونیک فعال گسل کوهبنان در منطقه بهاباد با استفاده ازشاخص های ریخت زمین ساختی (چکیده)
83 - نشانه های زمین ریختی زمین ساخت فعال گسل کارده (شمال مشهد) (چکیده)
84 - اثر فسیل های قاره ای در رسوبات الیگوسن پهنه بینالود، شمال نیشابور (چکیده)
85 - تحلیل رابطه ی بین سیستم های درزه ای و گسلش راندگی در تاقدیس چشمه گیلاس، شمال غرب مشهد (چکیده)
86 - هندسه چین خوردگی در منطقه چشمه گیلاس (شمال غرب مشهد) (چکیده)
87 - سیستم شکستگی کمربند چین خورده کپه داغ در ناحیه شمال خاور بجنورد (چکیده)
88 - بررسی میزان جنبایی زمین ساختی درگستره بهاباد (شمال خاور استان یزد) با استفاده از شاخص‌های ریخت‌زمین‌ساختی (چکیده)
89 - بررسی زمین ساخت تاقدیسهای تنگ بیجار و کمانکوه در غرب ایلام (چکیده)
90 - تاثیر مراحل رشد تاقدیس بر سامانه ی رودخانه ای چشمه گیلاس (شمال غرب مشهد) (چکیده)
91 - الگوی تکتونیکی زون گسلی کوه چاه یوسف (جنوب خراسان رضوی) (چکیده)
92 - تحلیل سیستم شکستگی های مرتبط با گسل کارده (شمال مشهد) (چکیده)
93 - تحلیل استرس با استفاده از شکستگیها در یک چین مرتبط با راندگی (چکیده)
94 - کانی شناسی،ژئوشیمی،ژنز بازالت های شمال شرق جاجرم (چکیده)
95 - بررسی پرتوزایی گل قرمز حاصل از فرآوری بوکسیت جاجرم (چکیده)
96 - تعیین سن زیرکن به روش U-Pb-Th ، ژئوشیمی ایزوتوپ های Sr & Nd و تعیین منشاء پبلهای گرانیتوئیدی کنگلومرای سازند قره قیطان در منطقه آق دربند (چکیده)
97 - بررسی پرتوزایی طبیعی گاما در نمونه های زغال سنگی تعدادی از معادن زغال ایران با اشاره به اثرات زیست محیطی آن (چکیده)
98 - مقایسه عناصر کمیاب در بوکسیت جاجرم با دایکهای دیابازی منطقه (چکیده)
99 - بررسی تکتونیک فعال منطقه بهاباد با استفاده از شاخص‌های ریخت‌زمین‌ساختی (چکیده)
100 - لیتوفاسیس وپتروفاسیس نهشته های الیگوسن در زون بینالود با تأکید برموقعیت تکتونیکی منشاء رسوبات در برش باغشن گچ در شمال نیشابور (چکیده)
101 - بررسی کانی زایی کائولن بهارستان Damage zone Linkigدر گسل های امتداد لغز (چکیده)
102 - تفسیر موقعیت تکتونیکی رسوبات آواری و کربناته- آذرآواری اسکیتین در ناحیه آق دربند (چکیده)
103 - تحلیل ریخت زمین ساختی گسل بهاباد (چکیده)
104 - بررسی ساختاری مجموعه افیولیتی سبزوار در محدوده معدن کرومیت اولنگ (چکیده)
105 - زمین ساخت متاثر از فرایند های سطحی در شمال خاور ایران (چکیده)
106 - تغییر روند چین خوردگی در جنوب ارتفاعات بینالود (چکیده)
107 - رخساره ها، عناصر ساختاری و محیط رسوبگذاری نهشته های آواری ائوسن زیرین، واقع در شمال غرب نیشابور (چکیده)
108 - تفسیر موقعیت تکتونیکی منشاء نهشته های الیگوسن زون بینالود با استفاده از شواهد پتروگرافی در شمال نیشابور (چکیده)
109 - تفسیر رسوبات رودخانه ای الیگوسن زون بینالود، براساس شواهد رخساره ای در برش طاغان (چکیده)
110 - تکوین زمین ساختی و مدل ساختاری پنجره زمین ساختی آق دربند (چکیده)
111 - جایگاه تکتونیکی رخساره های رسوبی مجموعه پی سنگی حوضه کپه داغ (چکیده)
112 - آنالیز رخسار ههای سنگی و تعیین محیط تشکیل نهشت ههای الیگوسن زون بینالود در برش باغشن گچ(شمال نیشابور) (چکیده)
113 - تحلیل ساختاری ناحیه جنوب مشهد با نگرشی ویژه بر سیستم گسلی سنگ بست-شاندیز (چکیده)
114 - تاریخچه رسوب گذاری و چینه نگاری سکانسی سازند سفیدکوه در ناحیه آق دربند، شمال شرق ایران (چکیده)
115 - بررسی آرایش تنشهای دیرینه در گستره کپه داغ شرقی (چکیده)
116 - تاثیر فرایندهای تکتونیکی در تشکیل رسوبات تریاس زیرین پنجره فرسایشی آق دربند (چکیده)
117 - ویژگی‌های ساختاری و جایگاه تکتونیکی مجموعه افیولیت «دره انجیر» شمال خاور ایران (چکیده)
118 - اختصاصات سنگ شناسي، دگرگوني و دگرساني افيوليت دره انجير (چکیده)