بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مجتبی بذرافشان مقدم


موارد یافت شده: 26

1 - نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی معلمان در پیش بینی تعهد سازمانی آنان (چکیده)
2 - بررسی سازمان یادگیرنده در دانشگاه مازندران از دیدگاه مدیران و اعضاء هیئت علمی (چکیده)
3 - شناسایی مؤلفه های بازخورد بر اساس الگوی سایبرنتیک (چکیده)
4 - بررسی جو سازمانی دانشگاه مازندران ازدیدگاه مدیران و اعضای هیات علمی (چکیده)
5 - بررسی رابطه بین انتقال دانش و عملکرد گروه های آموزشی دوره دوم متوسطه نظری (چکیده)
6 - نقش هیأت های نظارت و ارزیابی استانی در آموزش عالی (چکیده)
7 - فراارزیابی از برنامه های هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در مرحله طرح (واکاوی تحلیلی در فاصله انتظارات مطلوب تا وضعیت موجود) (چکیده)
8 - رویکرد نظارتی در ارزیابی آموزش عالی: چالش ها و راهکارها (چکیده)
9 - نظارت و ارزیابی عنصری اساسی برای رسیدن به دانشگاه پایدار (چکیده)
10 - بررسی نقش توسعه اعضای هیات علمی در مسیر رسیدن به توسعه پایدار (چکیده)
11 - دانشگاه اسلامی یادگیرنده (چکیده)
12 - مربی گری روشی موثر در آموزش کارکنان (چکیده)
13 - مربی گری: مسئله مغفول در دانشگاه ها (چکیده)
14 - جایگاه نظارت و راهنمایی تعلیماتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (چکیده)
15 - تاثیر آموزش عالی بر کاهش مناقشات رودخانه های مرزی در راستای توسعه پایدار: مطالعه موردی (چکیده)
16 - بررسی دیدگاه مدیران، کارشناسان و دانشجویان نسبت به اجرای طرح بومی گزینی در پذیرش دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی (چکیده)
17 - ارزیابی وضعیت نفوذ آرمانی مدیران در مجتمع های آموزشی صالح آباد در سال تحصیلی 91- 1390 (چکیده)
18 - مدیریت تعارض در آثار مدیریتی مبتنی بر دیدگاه اسلام (چکیده)
19 - بررسی نظرات مسئولین دانشگاه های بین الملل فردوسی و علوم پزشکی مشهد در مورد امکانات لازم برای جذب دانشجوی خارجی (چکیده)
20 - آموزش عالی ایران برای دانشجویان غیرایرانی(عوامل فردی و دانشگاهی مؤثر بر انتخاب دانشگاه) (چکیده)
21 - ساخت و اعتباریابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران (چکیده)
22 - بررسی رابطه نیازهای آشکار دانشجویان و امید به تحقق پذیری آنها با برخی ویژگیهای فردی و تحصیلی آنان (چکیده)
23 - تاثیر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه مدیران آموزشی بر یادگیرنده بودن سازمان مدارس (چکیده)
24 - بودجه ریزی هوشمند (چکیده)
25 - نگرش رؤسای دانشگاه‌ها به برنامه‌ریزی دانشگاهی در ایران (چکیده)
26 - جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاه ها (مورد: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)