بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مجتبی شفیعی


موارد یافت شده: 20

1 - ارزیابی وضعیت منابع و مصارف آب با رویکرد حسابداری آب درحوضه آبریز رخ-نیشابور به کمک چارچوب WA+ در شرایط کمبود داده (چکیده)
2 - معرفی چارچوب حسابداری آب WA+ (چکیده)
3 - تحلیل حساسیت جامع پارامترهای گیاهی مدل WOFOST برای گیاهان ذرت و گندم در شبیه‌سازی عملکرد محصول (چکیده)
4 - مطالعه تاریخی سیستم پیوسته انسان-آب از منظر هیدرولوژی اجتماعی، محدوده مورد مطالعه:حوضه آبریز مشهد (چکیده)
5 - تحلیل عدم قطعیت در مدل سازی آب زیرزمینی با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: دشت بجنورد) (چکیده)
6 - A constraint-based search algorithm for parameter identification of environmental models (چکیده)
7 - تحلیل عدم قطعیت در برآورد مؤلفه های بیلان آب در دو مزرعه فاریاب در منطقه خشک (چکیده)
8 - واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل SWAP با استفاده از روش GLUE (چکیده)
9 - Assessment of rain-gauge networks using a probabilistic GIS based approach (چکیده)
10 - Uncertainty assessment of the agro-hydrological SWAP model application at field scale: A case study in a dry region (چکیده)
11 - ارزیابی و بهینه یابی شبکه ایستگاه های باران سنجی بر مبنای روش کریجینگ احتمالاتی (مطالعه موردی حوضه گرگان رود) (چکیده)
12 - واسنجی و تحلیل عدم‌ قطعیت یک مدل نیمه‌ توزیعی در یک منطقه ‌نیمه‌ خشک (چکیده)
13 - Stochastic forecasting of agricultural drought based on Palmer Drought Severity Index (PDSI) (چکیده)
14 - SWAT model application through uncertainty assessment in a semi - arid watershed, Iran (چکیده)
15 - واسنجی و تحلیل عدم قطعیت یک مدل نیمه توزیعی در یک منطقه نیمه خشک، مطالعه موردی حوضه آبریز نیشابور (چکیده)
16 - شبیه‌سازی تصادفی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر (چکیده)
17 - مدل سازی سری زمانی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر (چکیده)
18 - مدل سازی هیدرولوژی حوزه آبریز با استفاده از ArcSWAT (چکیده)
19 - بررسی تغییرات مکانی حداکثر بارش محتمل 24 ساعته در حوضه آبریز قره قوم (چکیده)
20 - بررسی آماری حداکثر بارش محتمل 24 ساعته براساس تصحیح ضریب فراونی هرشفیلد (چکیده)