بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مجتبی شفیعی


موارد یافت شده: 16

1 - تحلیل عدم قطعیت در مدل سازی آب زیرزمینی با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: دشت بجنورد) (چکیده)
2 - A constraint-based search algorithm for parameter identification of environmental models (چکیده)
3 - تحلیل عدم قطعیت در برآورد مؤلفه های بیلان آب در دو مزرعه فاریاب در منطقه خشک (چکیده)
4 - واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل SWAP با استفاده از روش GLUE (چکیده)
5 - Assessment of rain-gauge networks using a probabilistic GIS based approach (چکیده)
6 - Uncertainty assessment of the agro-hydrological SWAP model application at field scale: A case study in a dry region (چکیده)
7 - ارزیابی و بهینه یابی شبکه ایستگاه های باران سنجی بر مبنای روش کریجینگ احتمالاتی (مطالعه موردی حوضه گرگان رود) (چکیده)
8 - واسنجی و تحلیل عدم‌ قطعیت یک مدل نیمه‌ توزیعی در یک منطقه ‌نیمه‌ خشک (چکیده)
9 - Stochastic forecasting of agricultural drought based on Palmer Drought Severity Index (PDSI) (چکیده)
10 - SWAT model application through uncertainty assessment in a semi - arid watershed, Iran (چکیده)
11 - واسنجی و تحلیل عدم قطعیت یک مدل نیمه توزیعی در یک منطقه نیمه خشک، مطالعه موردی حوضه آبریز نیشابور (چکیده)
12 - شبیه‌سازی تصادفی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر (چکیده)
13 - مدل سازی سری زمانی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر (چکیده)
14 - مدل سازی هیدرولوژی حوزه آبریز با استفاده از ArcSWAT (چکیده)
15 - بررسی تغییرات مکانی حداکثر بارش محتمل 24 ساعته در حوضه آبریز قره قوم (چکیده)
16 - بررسی آماری حداکثر بارش محتمل 24 ساعته براساس تصحیح ضریب فراونی هرشفیلد (چکیده)