بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مجتبی محمدی


موارد یافت شده: 17

1 - Constraining the top quark effective field theory using the top quark pair production in association with a jet at future lepton colliders (چکیده)
2 - بهسازی خاک های مناطق کویری و کاربرد آنها در راهسازی (مطالعه موردی : محور خور – عرب آباد خراسان جنوبی) (چکیده)
3 - The effect of Pediococcus acidilactici on reproductive performance in zebra fish females (چکیده)
4 - Enhancement of visible and UV light photocatalytic activity of rGO-TiO2 nanocomposites: The effect of TiO2/Graphene oxide weight ratio (چکیده)
5 - ساخت لایه نازک بیسموت تیتانات (Bi4Ti3O12) به روش اسپین کوتینگ و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی آن (چکیده)
6 - بررسی اثر RKKY در چند لایه‌ای های مغناطیسی نامتجانس Fe(2.5nm)/Au(Xnm)/Ni(2.5nm) (چکیده)
7 - خواص ساختاری ومغناطیسی چندلایه ای های نامتجانس /Fe(20Å)(XÅ)/Ag(Fe(20Å (چکیده)
8 - Solvothermal synthesis of nanostructured Bi0.6Sb1.6Te3 compounds (چکیده)
9 - ساخت نانو پودر Bi2Te2.7Se0.3 به روش هیدروترمال وتهیه لایه نازک به روش تبخیر حرارتی درخلا وبررسی ساختاری و ترموالکتریکی آن (چکیده)
10 - Fabrication of Bi2Te2.7Se0.3 nano-structures by hydrothermal and aqueous chemical routes (چکیده)
11 - Hydrothermal synthesis of Bi2(Te1-x ,Sex)3 , (x=0.1,0.3,0.5) nano-structure (چکیده)
12 - مطالعه خواص الکترو شیمیایی و مورفولوژی سطحی فیلم نانو کامپوزیت چیتو سان-اکسید آهن (Ch-Fe3O4) بر روی بستر (FTO) (چکیده)
13 - طراحی و ساخت نانوحسگر اکسید قلع و اکسید روی حساس به کپک آسپرژیلوس نیجر و مشخصه یابی خواص الکتریکی آن (چکیده)
14 - ساخت نانوذرات Bi2Te3 به روش هیدروترمال و لایه نازک آن به روش تبخیر حرارتی در خلا (PVD) و بررسی خواص ساختاری و ترموالکتریکی آن (چکیده)
15 - مقایسه مولکولی جمعیت هایی از Meloidogyne javanica و M. incognita در ایران با روش PCR-RFLP (چکیده)
16 - Investigations on impact of post-heat temperature on structural, optical and electrical properties of Al-doped ZnO thin films prepared by sol-gel method (چکیده)
17 - چندشکلی آنزیمی در گونه های Meloidogyne در ایران (چکیده)