بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمد احمدی


موارد یافت شده: 11

1 - Structure‐Antioxidant Activity Relationships of Luteolin and Catechin (چکیده)
2 - ارزیابی میزان کارایی لوتئولین بر پایداری روغن های زیتون و کانولا در درجه حرارتهای مختلف بر اساس مکانیسم مهارکنندگی (چکیده)
3 - فراکاوی روند بارش در ایران و ارتباط ان با واداشت های پیوند از دور (چکیده)
4 - بررسی وردایی الگوهای پیوند از دور و اثر آن ها بر بارش ایران (چکیده)
5 - سنجش میزان و عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان به منظور بهبود خدمات و محیط زیست شهری (مطالعه موردی: منطقه ثامن مشهد) (چکیده)
6 - انتقال نامتقارن عمودی قیمت در بازار شیر ایران (چکیده)
7 - Vertical Price Transmission on the Iran Lamb Meat Market (چکیده)
8 - بررسی رابطه بین قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده( مطالعه موردی بخشی از محصولات لبنی در ایران) (چکیده)
9 - تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات کیفی و افزایش عمر انباری دو رقم آلبالو (چکیده)
10 - A new technique for extraction of metal ions in water samples, combination of ‎multiwalled carbon nanotubes and polypropylene hollow fiber as a solid-liquid ‎microextraction technique‎ (چکیده)
11 - تأثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملکرد، اجرا عملکرد و تجمع روی در گندم (چکیده)