بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمدعلی فلاحی


موارد یافت شده: 135

1 - بررسی اثرگذاری مالیات های مستقیم بر نابرابری درآمدی (چکیده)
2 - بررسی تأثیر درآمدهای نفتی بر نابرابری درآمدی (چکیده)
3 - بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب صادرکننده نفت با تمرکز بر کنترل فساد (چکیده)
4 - تأثیر بی ثباتی بودجه جاری و انباشت بدهی بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
5 - بررسی تأثیر ریسک‌های اقتصادی، مالی و سیاسی بر شاخص آسیب‌پذیری نفرین منابع در کشورهای منطقه منا (چکیده)
6 - The Optimal Allocation of Iran\\\'s Natural Gas (چکیده)
7 - How Good Governance (GG) Affects Diaspora Motivations for Remittances to Iran (چکیده)
8 - بررسی نقش توسعه مؤسسات و بازارهای مالی در اثربخشی سیاست های پولی کاهش دهنده بیکاری (چکیده)
9 - بررسی کارایی اقتصاد-انرژی-محیط زیست3E) در صنایع ایران (چکیده)
10 - توسعه مالی و اثربخشی سیاست های پولی ضدتورمی در ایران (چکیده)
11 - تعیین مقدار بهینه قدرت بازار برای حداکثر سازی عملکرد صنعت بانکداری (چکیده)
12 - مروری بر رد پای بوم شناختی و توسعه پایدار با تاکید بر نفرین منابع (چکیده)
13 - شاخص جهانی آسیب‌پذیری انرژی (چکیده)
14 - Examining Drinking Water Security in Rural Areas of Iran: Perspectives from a Quantitative Analysis (چکیده)
15 - Perspectives of current and future urban water security in Iran (چکیده)
16 - ارائه یک مدل غیرخطی برای حداکثرسازی سود نیروگاه های برقابی در بلندمدت (چکیده)
17 - تعیین مقدار بهینٔه تمرکز بازار برای حداکثرسازی ثبات صنعت بانکداری (چکیده)
18 - بررسی کانال‌های اثرگذاری تلاطم قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران از طریق برخی متغیرهای نهادی، پولی و مالی (چکیده)
19 - سنجش کارایی مصرف انرژی در صنایع انرژی‌بر کشور: کاربست تحلیل پوششی داده‌ها و آزمون گاما (چکیده)
20 - The Effects of Green Tax Implementation on Labor Demand in Iranian Industry Sector (چکیده)
21 - The Dynamics of the Exchange Rate and Extension of Monetary Trilemma (Iran Economy Case Study) (چکیده)
22 - The relationship between women’s education and human development (چکیده)
23 - بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر صادرات و واردات ایران (چکیده)
24 - شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر بر انتشار دی اکسیدکربن در ایران با روش میانگین گیری بیزین (چکیده)
25 - مطالعه تأثیر ابعاد توسعه انسانی (آموزش، سلامت و رفاه) بر شاخص عملکرد محیط زیستی (چکیده)
26 - تأثیر شاخص های حکمرانی خوب و آزادی های سیاسی- مدنی بر شاخص عملکرد زیست محیطی: تجزیه و تحلیل 101 کشور در جهان (چکیده)
27 - The Optimal Allocation of Iran s Natural Gas (چکیده)
28 - Dynamic Poverty Analysis in Rural Areas of Iran (چکیده)
29 - The Effect of Public and Private Health Expenditures on Life Expectancy in Different Countries: Using Panel Data Model (چکیده)
30 - Examination of Iran s Factor Content of Trade Using International Input– output Tables (چکیده)
31 - ارتباط عدم تعادل های داخلی و خارجی در اقتصاد و بسط قضیه سه گانه پولی (مطالعه موردی اقتصاد ایران ) (چکیده)
32 - مطالعه ارتباط میان نابرابری درآمدی و جرم در ایران (چکیده)
33 - تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی (چکیده)
34 - بررسی عملکرد بانک مرکزی ایران در پایبندی به قواعد پولی بالادستی (چکیده)
35 - ارائه مدل تولید- سودآوری نیروگاههای برقابی با رویکرد پویایی سیستم (چکیده)
36 - تحلیل پویایی فقر در مناطق شهری ایران بر اساس رویکرد داده های تابلویی ترکیبی (چکیده)
37 - برآورد قاعده بهینه سیاست پولی ایران در چارچوب مدلهای هیبریدی (چکیده)
38 - رجحان های بانک مرکزی و قاعده پولی بهینه در اقتصاد ایران بر اساس مدل های گذشته نگر (چکیده)
39 - تأثیر مصرف انرژی هسته ای بر انتشار CO2 (چکیده)
40 - آثار بازگشتی کارایی انرژی از دیدگاه روان شناسانه؛ مروری بر مفاهیم و مدلها (چکیده)
41 - تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی نامتقارن (چکیده)
42 - مقایسه تطبیقی توزیع منافع بین طرفین قراردادهای نفتی بیع متقابل، مشارکت در تولید و قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC): مطالعه موردی میادین نفتی سروش و نوروز (چکیده)
43 - بررسی وجود پدیده بازگشت به میانگین و پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی با استفاده از مدل اورنشتاین-اوهلن بک (چکیده)
44 - بررسی ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت هم انباشتگی وکالمن فیلتر (چکیده)
45 - ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺮژی و ﻧﯿﺮویﮐﺎر در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان )ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی زیست محیطی (چکیده)
46 - انباشت سرمایه های ملموس و ناملموس در ایران با تأکید بر نقش رانت منابع طبیعی (چکیده)
47 - Economic growth and government size in developed European countries: A panel threshold approach (چکیده)
48 - بررسی اثرات حکمرانی خوب بر ارتباط بین وفور منابع و توسعه مالی در کشورهای نفتی (چکیده)
49 - Prediction of Hydropower Energy Price Using Go’mes-Maravall Seasonal Model (چکیده)
50 - ارزیابی اقتصادی نصب صفحات خورشیدی در ساختمانهای مسکونی: مطالعه موردی شهر یزد (چکیده)
51 - تاثیر ساختار کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران: رویکرد تابع واکنش بانک مرکزی (چکیده)
52 - مطالعه نقش توسعه مالی بر نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اشکال مختلف سرمایه در ایران (چکیده)
53 - Asymmetric Behavior of Inflation in Iran: New Evidence on Inflation Persistence Using a Smooth Transition Model (چکیده)
54 - بررسی اثر سرریز تلاطم قیمت در بازارهای بین المللی نفت، بنزین و سوخت دیزل (چکیده)
55 - نقش کارایی انرژی در بهبود محیط زیست در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (به روش داده های تابلویی) (چکیده)
56 - بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ترکیب مخارج دولت در ایران: کاربرد تعاریف مورک و همیلتون (چکیده)
57 - بررسی تأثیر کسری بودجه و مالیات تورمی بر اجزای طرف تقاضا در اقتصاد ایران (چکیده)
58 - بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (چکیده)
59 - Relationship between Inflation and Inflation Uncertainty in Iran: An Application of SETAR-GARCH Model (چکیده)
60 - بررسی عوامل مؤثر بر طلاق در استانهای ایران با تأکید بر عوامل اقتصادی (چکیده)
61 - تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران (چکیده)
62 - مدل ساختاری نرخ حقیقی ارز با تأکید بر اثر نرخ مبادله تجاری: (تفکیک کشورهای نفتی و غیر نفتی) (چکیده)
63 - الگوسازی و پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌های صنایع دارویی و شیمیایی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوها و روش‌های نوین (چکیده)
64 - بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به کشور آمریکا (چکیده)
65 - آزمون تجربی نظریه لیندر در الگوی تجارت خارجی ایران (چکیده)
66 - بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران (چکیده)
67 - اثر مالکیت دولتی بانک ها بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
68 - بررسی آثار نامتقارن شوکهای قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران (چکیده)
69 - اثر درآمدهای نفتی بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
70 - ارتباط میان ساختار بودجه ای دولت، فعل و انفعالات بخش پولی و تورم در اقتصاد ایران (چکیده)
71 - تأثیر کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران با تأکید بر درونزایی دارایی های سیستم بانکی (چکیده)
72 - THE RELATIONSHIP BETWEEN WOMEN’S EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT (چکیده)
73 - تخمین قیمت‌های نقدی روزانه‌ی گازطبیعی با استفاده از مدل حرکت هندسی براونی (چکیده)
74 - اثر باز بودن تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع بزرگ ایران (چکیده)
75 - برآورد توابع تقاضای برق در بخش های خانگی و صنعتی ایران با به‌کارگیری الگوی سری زمانی ساختاری (STSM) (چکیده)
76 - عوامل اقتصادی واجتماعی موثربرتوسعه پایدار باتاکید برشاخصهای حکمرانی درکشورهای صادرکننده نفت دردوره زمانی 2008-1996 (چکیده)
77 - ارزیابی عملکرد مدل های ARIMA و GARCH در پیش بینی قیمت های گاز طبیعی (چکیده)
78 - The nonlinear impact of government consumption expenditure on economic growth: Evidence from low and low-middle income countries (چکیده)
79 - تدوین بازی همکارانه بین کشورهای عضوِ مجمع کشورهای صادرکننده گاز در زمینه صادرات LNG (چکیده)
80 - رانت منابع طبیعی و فساد درکشورهای عضو اوپک: کاربرد الگوی داده‌های تابلویی (چکیده)
81 - بررسی عوامل موثر بر فقر خانوارهای شهری استان خراسان شمالی با استفاده از الگوی توبیت (چکیده)
82 - A study of Determinats of Absolute Poverty of Hoseholds in hte northern Khorasan Province of Iran using Tobit Model (چکیده)
83 - ارائه الگویی برای تعیین سهمیه صادرات گاز کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز (چکیده)
84 - پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی به کمک مدل های غیرخطی ناپارامتریک (چکیده)
85 - اثر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران(بر اساس شاخص ترکیبی) (چکیده)
86 - بررسی مقایسه‏ ای نقش سیستم بانکی و بازار سهام در رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منا (چکیده)
87 - بررسی عوامل فقر خانوارهای روستایی در خراسان شمالی (چکیده)
88 - بررسی اثر سرریز تلاطم قیمت در بازارهای بیت المللی نفت خام و بنزین (چکیده)
89 - بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
90 - The Relationship between Major Oil Products Consumption and Efficiency of Industry Sector in Selected Oil Exporting and Importing Countries (چکیده)
91 - تحلیل عوامل موثر بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
92 - اندازه گیری قدرت بازار برق ایران براساس یک الگوی انحصار چندجانبه ی پویا (چکیده)
93 - Forecasting natural gas spot prices with nonlinear modeling using Gamma test analysis (چکیده)
94 - بررسی اثر توسعه مالی بر انتشار گاز co2 در ایران (چکیده)
95 - آثار بی ثباتی نرخ ارز بر تقاضای صادرات سیب و سیب زمینی (کشورهای در حال توسعه عمده تولید کننده و صادرکننده) (چکیده)
96 - بررسی همبستگی پویا بین دارایی های عمده در ایران با استفاده از روش DCC-GARCH (چکیده)
97 - Prediction of CO2 Emissions in Iran using Grey and ARIMA Models (چکیده)
98 - بررسی اثر شوکهای پولی بر بخشهای مختلف اقتصاد ایران (چکیده)
99 - بررسی رابطه بین تغییرات بهره وری و اشتغال در صنعت ایران (کاربرد روش تجزیه بلنچارد-کوآ) (چکیده)
100 - تدوین بازی همکارانه بین کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده ی گاز در زمینه ی صادرات گاز از طریق خط لوله (چکیده)
101 - ﺗﺄثیر مقررات کسب‌ و کار بر رشد اقتصادی (چکیده)
102 - بررسی عوامل مؤثر بر کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران با تأکید بر فناوری اطلاعات (چکیده)
103 - آیا مجمع کشورهای صادرکننده گاز یک کارتل است؟ (چکیده)
104 - بررسی مسائل زیست محیطی و پیش بینی انتشار دی اکسید کربن در اقتصاد ایران (چکیده)
105 - ارزیابی عوامل موثر بر مصرف آب شرب خانوار و پیش بینی تقاضای آن: روش داده های تابلویی (چکیده)
106 - Institutional Quality and Underground Economy of 51 OIC Member Countries (چکیده)
107 - اندازه‌گیری فقر در مناطق شهری و روستایی استان خراسان شمالی در سال 1389 (چکیده)
108 - مطالعه تاثیر پذیری عرضه ی صادراتی سیب از بی ثباتی نرخ ارز (مطالعه موردی کشورهای منتخب) (چکیده)
109 - بررسی تاثیر بی ثباتی نرخ ارز بر تقاضای صادراتی محصول سیب (مطالعه موردی کشورهای منتخب) (چکیده)
110 - بررسی همبستگی شرطی پویا بین شاخص قیمت سهام و قیمت سکه در ایران با استفاده از روش DCC-GARCH (چکیده)
111 - بررسی تاثیر حاکمیت قانون و کنترل فساد بر پایداری در کشورهای صادر کننده نفت (چکیده)
112 - برآورد تابع سرمایه گذاری q توبین با تاکید بر نقش مالیات بر شرکت ها در ایران (چکیده)
113 - بررسی عوامل مؤثر بر مخارج مذهبی خانوارهای شهری در استان های ایران (چکیده)
114 - بررسی تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
115 - بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینز برای اقتصاد ایران، یک تجزیه و تحلیل سری زمانی (چکیده)
116 - بررسی رابطه‎ی انتشار دی‌اکسیدکربن با رشد اقتصادی، انرژی و تجارت در ایران (چکیده)
117 - بررسی رابطه بین کیفیت سود و ضریب واکنش سود (چکیده)
118 - ارتباط میان رشد اقتصادی و اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک، یک تجزیه و تحلیل چند متغیره با استفاده از تکنیک پانل دیتا (چکیده)
119 - آزمون علیت هشیائو بین نرخ بهره و تورم برای گروه کشورهای منا (چکیده)
120 - بررسی تاثیر عوامل اقلیمی و اقتصادی بر عملکرد گندم آبی با استفاده از الگوی داده های تابلویی - مطالعه موردی: استان خراسان (چکیده)
121 - A Panel Data Analysis of Export Demand for Saffron (چکیده)
122 - Saffron Supply Response : A Panel Data Approach (چکیده)
123 - بررسی تأثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران طی دوره (1369 تا 1386) (چکیده)
124 - Economic growth, CO2 emissions, and fossil fuels consumption in Iran (چکیده)
125 - قیمت‌گذاری آب شرب شهری بر اساس الگوی رمزی(مطالعه موردی شهر نیشابور) (چکیده)
126 - اثر چرخه‌های بازار سهام بر واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات غیرمنتظره اقلام تعهدی (چکیده)
127 - ارزیابی کشش درآمدی و قیمتی تقاضای آب شرب شهری با استفاده از روش پولاک-والس (چکیده)
128 - تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر هادریک پرسکات (چکیده)
129 - نگرشی بر مبانی نظریه باشگاهها (چکیده)
130 - بررسی تعرفه های آب شرب شهری و تأثیر آن بر الگوی مصرف آب مشترکان، مطالعه و موردی: شهر نیشابور (چکیده)
131 - بررسی آثار متقابل میان نرخ رشد قیمت سبد نفتی OPEC و رشد اقتصادی کشورهای عمده ی OECD (چکیده)
132 - الگوسازی غیرخطی و پیش بینی درآمدهای مالیات بر مشاغل دراقتصاد ایران (کاربردهای شبکه های عصبی مصنوعی و (چکیده)
133 - برررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول در اقتصاد ایران با تأکید بر نرخ ارز (کاربرد الگوی ARDL) (چکیده)
134 - ارزیابی کارایی هزینه شرکت‌های توزیع برق در استان خراسان (نگرش مرزی تصادفی) (چکیده)
135 - ارزیابی کارایی شرکتهای توزیع برق در ایران (چکیده)