بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مصطفی بلقان آبادی


موارد یافت شده: 16

1 - برسی اولیه مشخصه های روانشناسی مقیاس رضایت از تصویر تن (چکیده)
2 - اعتباریابی و تجدید نظر مقیاس نگرش والدین نسبت به کودک با نیازهای ویژه شان (چکیده)
3 - Effectiveness of Positive Couple Therapy on Life Satisfaction of Mothers of Children with Special Needs (چکیده)
4 - تاثیر زوج درمانی مثبت نگر بر امیدواری مادران کودکان با نیازهای ویژه (چکیده)
5 - بررسی رابطه ی سبک های فرزندپروری والدین و اختلالات روانی فرزندان شان (چکیده)
6 - Study of the Spiritual Intelligence Role in Predicting University Students’ Quality of Life (چکیده)
7 - اثربخشی گروه درمانی به شیوه تحلیل تبادلی بر بهبود مهارت حل مساله (چکیده)
8 - اثربخشی گروه درمانی تحلیل وجودی بر بهبود مهارت حل مسئله (چکیده)
9 - اثربخشی گروه درمانیِ شناختی و تحلیل تبادلی بر بهبود مهارت حل تعارض (چکیده)
10 - Comparison of the Effectiveness of the Transactional Analysis, Existential, Cognitive, and Integrated Group Therapies on Improving Problem-Solving Skills (چکیده)
11 - تاثیر معنویت بر رضایتمندی و جهت گیری زندگی در دانشجویان (چکیده)
12 - The Relationship Between Parenting Styles and Psychological Disorders In Iranian Adolescents (چکیده)
13 - بررسی رابطه معنویت با شادکامی ، کیفیت زندگی و بروز اختلالات روانی در دانشجویان (چکیده)
14 - The Relationship between Parents’ Child Rearing Styles and Their Children’s Quality of Life and Mental Health (چکیده)
15 - بررسی نقش هوش معنوی در کیفیت زندگی دانشجویان (چکیده)
16 - تاثیر نماز جماعت بر کیفیت و معنی داری زندگی (چکیده)