بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مصطفی کریم زاده


موارد یافت شده: 42

1 - The Dynamics of the Exchange Rate and Extension of Monetary Trilemma (Iran Economy Case Study) (چکیده)
2 - ارتباط عدم تعادل های داخلی و خارجی در اقتصاد و بسط قضیه سه گانه پولی (مطالعه موردی اقتصاد ایران ) (چکیده)
3 - بررسی آثار شوک برداشت از منابع بانکی بر مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران )رویکرد DSGE (چکیده)
4 - تکانه‌های نفتی و پویایی‌های صندوق توسعه ملی؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) کینزین‌های جدید (چکیده)
5 - The impact of Iran Central Bank’s sanction on Tehran Stock Exchange (چکیده)
6 - Optimization of Various Bank Loans Based on Capital Asset Pricing Model (CAPM) (Case Study of Bank Melli) (چکیده)
7 - مدل ساختاری نرخ حقیقی ارز با تأکید بر اثر نرخ مبادله تجاری: (تفکیک کشورهای نفتی و غیر نفتی) (چکیده)
8 - آزمون تجربی نظریه لیندر در الگوی تجارت خارجی ایران (چکیده)
9 - رابطه بین جهانی¬شدن با تجارت الکترونیک (چکیده)
10 - تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانکها (چکیده)
11 - ارزیابی انتقادی نظریه انبارداری تقاضای پول بامول – توبین (چکیده)
12 - بررسی عوامل موثر بر تجارت ایران (با استفاده از مدل جاذبه) (چکیده)
13 - بررسی تاثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران- صفحه 180 چکیده مقاله موجود است. (چکیده)
14 - بررسی عوامل موثر بر عرضه¬ی صادرات میوه¬ی ایران و ارزآوری در راستای اقتصاد مقاومتی (چکیده)
15 - برسی طرح خرید خدمات آموزشی در آموزش و پروش (چکیده)
16 - بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی موثر بر امید به زندگی در ایران (چکیده)
17 - تبیین جایگاه نظریه های تجارت بین الملل در اقتصاد مقاومتی (چکیده)
18 - ارزیابی وضعیت رقابتپذیزی کشورهای گزوه گذار اول با تاکید بز جایگاه ایزان (چکیده)
19 - تاثیر اینترنت بر صادرات ایران به ده کشور منتخب در حوزه تجارت خارجی (چکیده)
20 - Studying the Relationship between Financial Development and Emissions of Carbon Dioxide in Iran: Using Autoregressive-Distributed Lag (چکیده)
21 - شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در انتخاب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری توسط مشتریان (چکیده)
22 - یکپارچه سازی اراضی و مکانیزاسیون مهم ترین راهکار افزایش بازدهی ارزش افزوده صنعت کشاورزی (چکیده)
23 - بررسی تاثیر نرخ ارز و نوسانات آن بر انگیزه های سرمایه گذاری در اقتصاد ایران (چکیده)
24 - خسارت‌های قابل مطالبه ناشی از حمل بین‌المللی کالا از طریق جاده (چکیده)
25 - اثرتلاطم نرخ ارز بر مصرف بخش خصوصی ایران (90-1352) (چکیده)
26 - بررسی آموزه های اقتصادی صحیفه سجادیه (چکیده)
27 - بررسی تأثیر نرخ ارز بر واردات دو جانبه ایران و ترکیه با استفاده از روش ARDL (چکیده)
28 - بررسی عوامل مؤثر بر توسعه بازار بورس مشهد (چکیده)
29 - نقش شهرداری ها در خلق حماسه اقتصادی (با تأکید بر مسئولیت اجتماعی شهرداری ها) (چکیده)
30 - بررسی مشکلات ورود سرمایه گذاران به بخش کشاورزی در ایران و ارایه راهکار مناسب جهت افزایش کشش سرمایه گذاری در این بخش (چکیده)
31 - کاربرد ها و مزیت های انرژی زمین گرمایی (چکیده)
32 - ارزیابی جنبه های اقتصادی انرژی های نو (چکیده)
33 - نقش سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری (چکیده)
34 - بررسی همبستگی پویا بین دارایی های عمده در ایران با استفاده از روش DCC-GARCH (چکیده)
35 - بررسی تأثیر منابع تأمین مالی و میزان تمرکز سهام‌داران بر واکنش بازار بورس تهران به سود های گزارش شده شرکت ها (چکیده)
36 - تحلیل و ارزیابی الگوی پولی سیدراسکی در اقتصاد ایران (چکیده)
37 - بررسی همبستگی شرطی پویا بین شاخص قیمت سهام و قیمت سکه در ایران با استفاده از روش DCC-GARCH (چکیده)
38 - تصریح تابع سرمایه گذاری براساس الگوی افق نامحدود و براورد آن برای اقتصاد ایران با استفاده از روش همجمعی در دوره ی زمانی (چکیده)
39 - مسیر بهینه سرمایه گذاری، مصرف و تولید ناخالص ملی: کاربرد الگوی رمزی تعمیم یافته در اقتصاد ایران (چکیده)
40 - بررسی تاثیر گذاری نرخ مبادله بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران (چکیده)
41 - برآورد رابطه بلند مدت شاخص قیمت سهام صنعت واسطه گری های مالی با متغیر های کلان پولی با استفاده از روشARDL (چکیده)
42 - بررسی بیماری هلندی در اقتصاد ایران با تاکید بر سرمایه گذاری قابل و غیر قابل مبادله و تاثیر پذیری آن از نرخ مبادله (چکیده)