بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مهدی هدایتی


موارد یافت شده: 9

1 - تأثیر تمرین استقامتی کوتاه مدت بر تظاهر ژن ABCA1 کبدی و انتقال معکوس کلسترول در موش ویستار نر (چکیده)
2 - THE EFFECTS OF SOME ANTIBIOTICS AND ESSENTIAL OILS ON CONTROLLING OF E.COLI BACTERIA (چکیده)
3 - اثر تمرین هوازی و مکمل های ویتامین E و C بر GSH و آنزیم های ضداکسایشی GPX و SOD در موش های باردار (چکیده)
4 - مطالعه امکان استفاده از برخی آنتی بیوتیک ها و اسانس های گیاهی جهت کنترل باکتریهای بیماری زای ایشرشیا کولای (چکیده)
5 - Isolation and identification of Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium from the eggs of retail stores in Mashhad- Iran (چکیده)
6 - بررسی اثر اسانس شش گیاه دارویی در کنترل باکتری سالمونلا و مقایسه با آنتی بیوتیک استرپتومایسین (چکیده)
7 - Isolation and identification of Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium from the eggs of retail stores in Mashhad- Iran (چکیده)
8 - بررسی تاثیر اسانس شش گیاه دارویی به همراه انتی بیوتیک استرپتومایسین در کنترل دونمونه کنترل استاندارد سالمونلا (چکیده)
9 - Evaluation comparative effects of some selected antibiotics and essential-oils on salmonella spp. Isolated from eggs yolk (چکیده)