بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: ندا محسنی رودپشتی


موارد یافت شده: 11

1 - اثر فرایندهای ژئومورفیک بر چرخه زیستی خاک (چکیده)
2 - اثر فرسایش آبی بر تنوع زیستی خاک در اکوسیستم های خشک (چکیده)
3 - Impact of geomorphic disturbance on spatial variability of soil CO 2 flux within a depositional landform (چکیده)
4 - اثرات مولفه های بایوژئومورفیک بر روی کنترل فرسایش در محیط های بیابانی (چکیده)
5 - Variations in spatial patterns of soil-vegetation properties and the emergence of multiple resilience thresholds within different debris flow fan positions (چکیده)
6 - Variations in spatial patterns of soil–vegetation properties over subsidence-related ground fissures at an arid ecotone in northeastern Iran (چکیده)
7 - اثرات تغییرپذیری ادافیک بر دینامیک آستانه های تعادلی اکو سیستم خشک (چکیده)
8 - Pedogeomorphic characteristics and resilience variability in arid landscape (چکیده)
9 - الگوهای پایدار در فضای ناپایدار: ناپایداری تورینگ و بالن بوسِ (چکیده)
10 - الگوهای پوششی خودتنظیم: علائم پیش آگاهی در پیش بینی گذرهای اکوسیستمی (چکیده)
11 - تحلیل مدل شکل گیری تپه های ماسه ای حاصل از بادهای یک جهته با استفاده از معادلات دیفرانسیل معمولی (چکیده)