بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: هادی مهدویان مهر


موارد یافت شده: 16

1 - Optimization of mucilage extraction conditions from Plantago major L. seed using response surface methodology (چکیده)
2 - بررسی تاثیر جایگزینی پودر کاکائو با پوست قهوه بر ویژگیهای فیزیکی، بافتی و حسی شکلات تیره (چکیده)
3 - Thermal antioxidative kinetics of hydroxytyrosol in selected lipid systems of different unsaturation degree (چکیده)
4 - Mechanism of the Inhibitory Effect of Hydroxytyrosol on Lipid Oxidation in Different Bulk Oil Systems (چکیده)
5 - تاثیر درجه غیر اشباعیت سیستم لیپیدی و درجه حرارت بر فعالیت آنتی اکسیدانی ترسیوبوتیل هیدروکینون (چکیده)
6 - بهینه یابی شرایط استخراج قلیایی فیبرهای رژیمی پوست قهوه و تاثیر آن بر ویژگی های کیفی و ماندگاری نان بربری (چکیده)
7 - Coffee silverskin as a source of dietary fiber in bread-making: Optimization of chemical treatment using response surface methodology (چکیده)
8 - Experimental Study on Optimization of the Agglomeration Process for Producing Instant Sugar by Conical Fluidized Bed Agglomerator (چکیده)
9 - بررسی برخی خصوصیات مهندسی دانه بارهنگ (چکیده)
10 - مروری بر روش های اندازه گیری جذب آروما و مهاجرت مواد بسته بندی در فرآورده های غذایی (چکیده)
11 - روشهای کاهش تخریب آروما در مواد غذایی بسته بندی شده (چکیده)
12 - تاثیر فرآیندهای غذایی بر جذب و مهاجرت ترکیبات مواد غذایی بسته بندی شده (چکیده)
13 - STUDY ON THE ANTIMICROBIAL EFFECT OF SALVIALERIIFOLIA (NOWROOZAK) LEAF EXTRACT POWDERONTHEGROWTH OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS IN HAMBURGER (چکیده)
14 - Antimicrobial Effect of Salvia leriifolia leaf (چکیده)
15 - اثر ضد میکروبی پودر عصاره برگ نوروزک در برابر استافیلوکوکوس اورئوس در همبرگر (چکیده)
16 - بررسی استفاده از عصاره برگهای زیتون بعنوان منبعی از پلی فنلها برای پایداری اکسیداتیو و فعالیت آنتی اکسیدانی روغنهای نباتی تجاری (چکیده)