بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: گلثومه عزیزی


موارد یافت شده: 12

1 - ارزیابی تأثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهان زراعی بر کارآیی مصرف نهاده ها در الگوهای مختلف کشت (چکیده)
2 - THE EFFECTS OF NUTRIENT RESOURCE AND PLANT DENSITY ON SOME AGRONOMIC CHARACTERISTICS OF CARUM CARVI L. (چکیده)
3 - THE EFFECT OF SOME MEDICINAL PLANTS ON WEED DENSITY AND DIVERSITY (چکیده)
4 - اثر کلش گندم و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (Alluim sativum L.) (چکیده)
5 - INVESTIGATION OF THE EFFECT OF NUTRIENT RESOURCES AND WEED CONTROL ON QUALITATIVE AND QUANTITATIVE CRITERIA OF CAT TYME (TEUCRIUM POLIUM) (چکیده)
6 - بررسی اثر مقادیر مختلف پسماند گندم بر جمعیت و زیست توده علف های هرز در مزرعه سیر (چکیده)
7 - Effects of caraway (Bunium persicum L.) density on density and diversity of weeds (چکیده)
8 - اثر الگوی کاشت بر تراکم و تنوع علف های هرز و برخی خصوصیات گیاه دارویی زیره سیاه (Bunium persicum L.) (چکیده)
9 - مطالعه همبستگی بین شاخص شانون و تراکم و زیست توده علف های هرز مزرعه سیر تحت تأثیر مقادیر مختلف پسماند گندم (چکیده)
10 - اثر مقادیر کود نیتروژن بر تراکم، زیست توده و شاخص تنوع علف های هرز در مزرعه سیر (چکیده)
11 - بررسی تحمل به یخزدگی اکوتیپ های رازیانه رشد یافته در مزرعه، تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
12 - Evalution of the effects of the fallow fallow /forrage barly and sugar beat forrage barly rotations (چکیده)