بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده:


موارد یافت شده: 46028

1 - ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر مشهد با استفاده از کریجینگ نشانگر برمبنای آلودگی نیترات (چکیده)
2 - Removal of anthropogenic lead pollutions by a potent Bacillus species AS2 isolated from geogenic contaminated site (چکیده)
3 - کاربست آموزش در دانشگاه فردوسی مشهد: شناسایی عوامل مربوط به ویژگی های فراگیر و فرایند آموزش (چکیده)
4 - Production and characterization of egg yolk antibody (IgY) against recombinant VP8-S2 antigen (چکیده)
5 - Integration of life cycle assessment and Cobb-Douglas modeling for the environmental assessment of kiwifruit in Iran (چکیده)
6 - Power Consumption Scheduling for Future Connected Smart Homes Using Bi-Level Cost-Wise Optimization Approach (چکیده)
7 - A Load-Balanced Call Admission Controller for IMS Cloud Computing (چکیده)
8 - تأثیر حکمرانی خوب بر اساس شاخص های بانک جهانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب (چکیده)
9 - حکمرانی خوب کلید توسعه آسیای جنوب غربی (چکیده)
10 - زوش مونت کارلو برای قیمت گذاری اختیار آسیایی میانگین حسابی (چکیده)
11 - The Role of Intention in Spirituality in Terms of Islamic Texts and Positive-oriented Psychology (چکیده)
12 - موانع نهادی سرمایه گذاری و کسب و کار در ایران (چکیده)
13 - ارزیابی عملکرد نظام بانکداری کشور در تأمین سرمایه مخاطره‌پذیر (چکیده)
14 - Some Considerations on Instability of Combined Loaded Thin-Walled Tubes with a Crack (چکیده)
15 - الزامات آموزش دانش سیاست در ‌ایران عصر اطلاعات (تکنولوژی زیربنای شکلی و محتوایی آموزش علم سیاست) (چکیده)
16 - Bioprocess engineering of microalgae to optimize lipid production through nutrient management (چکیده)
17 - Molecular, chromosomal and morphometric variation in Calomyscus hotsoni and C. elburzensis (Calomyscidae, Rodentia) in the east of Iran (چکیده)
18 - Phylogeography of Calomyscus elburzensis (Calomyscidae, Rodentia) around the Central Iranian Desert with Description of a New Subspecies in Center of Iranian Plateau (چکیده)
19 - Ethnobotanical study of medicinal plants used in Arjan - Parishan protected area in Fars Province of Iran. (چکیده)
20 - سبک شناسی آوایی دعای عرفه (چکیده)
21 - نقدو بررسی ادله مشروعیت - وقف حقوق معنوی (چکیده)
22 - Corrosion protection of the reinforcing steels in chloride-laden concrete environment through epoxy/polyaniline–camphorsulfonate nanocomposite coating (چکیده)
23 - Facile template-free hydrothermal synthesis and microstrain measurement of ZnO nanorods (چکیده)
24 - A finite element study to find optimum thickness, material, and geometry for dental restorations (چکیده)
25 - A constraint-based search algorithm for parameter identification of environmental models (چکیده)
26 - Adaptive analysis of three-dimensional structures using an isogeometric control net refinement approach (چکیده)
27 - حل مسائل غیرخطی الاستیک تراکم‌ناپذیر با استفاده از روش تحلیل ایزوژئومتریک (چکیده)
28 - حل تطبیقی در تحلیل ایزوژئومتریک سازه ها با استفاده از روشهای تخمین خطا مبتنی بر بازیافت تنش (چکیده)
29 - بهبود شبکه نقاط کنترل در تحلیل ایزوژئومتریک سازه های متقارن محوری با استفاده از روش های تخمین خطا مبتنی بر بازیافت تنش (چکیده)
30 - بررسی و مقایسه تصفیه آب به روش تبادل یونی و اسمس معکوس در صنعت داروسازی (چکیده)
31 - حل موازی معادله دو بعدی پوآسون بر اساس تجزیه دامنه (چکیده)
32 - مکان یابی نقاط بهینه تنش در تحلیل ایزوژئومتریک (چکیده)
33 - Energy-momentum squared gravity (چکیده)
34 - فراارزیابی از برنامه های هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در مرحله طرح (واکاوی تحلیلی در فاصله انتظارات مطلوب تا وضعیت موجود) (چکیده)
35 - رویکرد نظارتی در ارزیابی آموزش عالی: چالش ها و راهکارها (چکیده)
36 - تحلیل گفتمان سه ترجمه انگلیسی قران - سوره های حمد و والعصر (چکیده)
37 - بررسی روش ترجمه‌ی قرآن کریم برای کودکان و نوجوانان در چارچوب نظریه‌ی هدفمندی (چکیده)
38 - اندازه گیری کپک آسپرژیلوس نایجر در رب گوجه فرنگی به روش Real Time (چکیده)
39 - روایی جرم انگاری بدحجابی درفقه وحقوق موضوعه (چکیده)
40 - بررسی همگرایی درروش آیزوژئومتریک در قالب مسئله الاستیک آزمون فشار قطری با تکینگی حاصل بار نقطه ای (چکیده)
41 - Optimisation and modelling green bean's ultrasound blanching (چکیده)
42 - Teaching of new sport skill to weightlifters: problem in performance and motor learning (چکیده)
43 - Antibacterial activity of different extracts from Stachys turcomanica aerial parts on typical food-borne pathogens (چکیده)
44 - An application of a Lagrangian-type relaxation for the uncapacitated facility location problem (چکیده)
45 - Some results on Kwong functions and related inequalities (چکیده)
46 - Microbial Safety of Masske: A Traditional Butter from South of Khorasan, Genetic Similarity of Pathogenic Bacteria Indicators (چکیده)
47 - بررسی تاثیرقاعده درا بروقوع جرم درحقوق ایران وفقه امامیه (چکیده)
48 - Webometrics as a method for identifying the most accredited free electronic journals: The case of medical sciences (چکیده)
49 - Biodiversity and origin of the microbial populations isolated from Masske, a traditional Iranian dairy product made from fermented Ewe’s milk (چکیده)
50 - Compositional modification to porcelain opaque glazes by using zirconium silicate (چکیده)
51 - New insights into the taxonomy of the skittering frog Euphlyctis cyanophlyctis complex (Schneider, 1799) (Amphibia: Dicroglossidae) based on mitochondrial 16S rRNA gene sequences in southern Asia (چکیده)
52 - Magnetic solid-phase extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons in water samples by Fe3O4 @polypyrrole/carbon nanotubes (چکیده)
53 - Effect of mechanical alloying synthesis process on the dielectric properties of (Bi0.5Na0.5) 0.94Ba0.06TiO3 piezoceramics (چکیده)
54 - High catalytic performance of Pt nanoparticles via support of conducting polymer for electrooxidation of methanol at carbon ceramic electrode (چکیده)
55 - Chemical composition and antibacterial activity of organic extra virgin olive oil from Iran (چکیده)
56 - فهرست برخی از گلسنگ های شناسایی شده منطقه ی هزارمسجد، خراسان رضوی (چکیده)
57 - Effect of temperature and light on germination behavior of PSII inhibiting herbicide resistant and susceptible junglerice (Echinochloa colona) populations (چکیده)
58 - فلور گلسنگهای منطقه ی هزارمسجد (چکیده)
59 - Interaction of sine-Gordon kinks and breathers with a PT-symmetric defect (چکیده)
60 - Three-Dimensional Stagnation- Point Flow and Heat Transfer of a Dusty Fluid Toward a Stretching Sheet (چکیده)
61 - A note on “Numerical solutions for linear system of first-order fuzzy differential equations with fuzzy constant coefficients” (چکیده)
62 - Effect of Cognitive Pain Self-Management Program on Depression, Anxiety, and Stress in Women with Chron ic Musculoskeletal Pain: A Pilot Study (چکیده)
63 - A note on “A class of linear differential dynamical systems with fuzzy initial condition” (چکیده)
64 - Management of Urban Drainage System Using Integrated MIKE SWMM and GIS (چکیده)
65 - Dioxidomolybdenum(VI) complexes of allyl N'-2-hydroxy-3-metho xybenzylidenecarbamohydrazonothioate: synthesis, spectral, and theoretical investigations (چکیده)
66 - Preparation, X-ray structure, spectral analysis, DFT calculation and thermal study on palladium(II) coordination compound with Schiff base derived from S-allyldithiocarbazate (چکیده)
67 - Dolomitization of the Silurian Niur Formation, Tabas block, east central Iran: Fluid flow and dolomite evolution (چکیده)
68 - میزان گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به انواع سبک¬های همسرگزینی و عوامل موثر بر آن (چکیده)
69 - واکاوی بی عدالتی جزایی و نقش آن در شیوع فساد آموزشی- پژوهشی در دانشگاه ها : (مطالعه چند موردی: دانشگاه های تهران) (چکیده)
70 - بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری کارکنان فدراسیون‌های ورزشی (چکیده)
71 - اثر اعتماد شناختی و عاطفی به رهبر بر هویت سازمانی: نقش میانجی اعتماد به سازمان (چکیده)
72 - بررسی شاخص‌های کیفیت زندگی در نواحی روستایی؛ مطالعه موردی دهستان‌های بخش مرکزی شهرستان اردستان، استان اصفهان (چکیده)
73 - محاسبه تبخیر و تعرق فضای سبز به روش سبال (مطالعه موردی: پارک ملت مشهد) (چکیده)
74 - ارزیابی میزان تحقق‌پذیری طرح جامع شهر جدید بینالود (جمعیت-اشتغال-مسکن) (چکیده)
75 - بررسی ارتباط قیمت بازار آتی و نقدی سکه طلای ایران (چکیده)
76 - بررسی عوامل تنش زای روانی با توجه به نقش تعدیل کننده حمایت اجتماعی ادراک شده در پرستاران زن بخش اورژانس بیمارستان (چکیده)
77 - بررسی تطبیقی سیرالعباد سنایی غزنوی و رسالة الغفران ابوالعلاء معرّی از دیدگاه فرجام شناسی (چکیده)
78 - تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر تمایل به ترک خدمت با میانجیگری هویت سازمانی، حمایت سازمانی و خشنودی شغلی (چکیده)
79 - معرفی و بررسی کتاب فرهنگ لغات مخفف (چکیده)
80 - A Retrospective Study on Scropionism in Iran (2002–2011) (چکیده)
81 - بررسی تحلیلی روند سری¬های زمانی مالی در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
82 - مدارس کلیمیان و نظام نوین آموزش ملی در ایران (چکیده)
83 - روابط فرهنگی ایران و افغانستان در دوره ی پهلوی دوّم (1320 – 1357ش.) (چکیده)
84 - Impacts of Strategic Bidding of Wind Power Producers on Electricity Markets (چکیده)
85 - بازخوانی حمله نادرشاه به هند (چکیده)
86 - نقش کتابدار معلم : راه های امروز و آینده (چکیده)
87 - اولویت بندی طرح های بهبود EFQM با استفاده از AHP گروهی-فازی و ماتریس تلاش-موفقیت؛ مطالعه موردی: یک صنعت تولیدی (چکیده)
88 - prioritizing the sports interests and comparison of demografic factors effects on household sports expenditures in shiraz city,iran (چکیده)
89 - Amino-functionalized mesoporous MCM-41 silica as an efficient adsorbent for water treatment: batch and fixed-bed column adsorption of the nitrate anion (چکیده)
90 - بررسی رطوبت حاصل از استحصال آب باران در خاک در ساختارهای کنتور فارو ، چاله های کپه و هلالی آبگیر در مراتع چاهدر مشهد (چکیده)
91 - نقش پیش بین خودتنظیم گری و تکانشوری در موفقیت ورزشی: مقایسه ورزش های برخوردی و غیربرخوردی (چکیده)
92 - Effect of process conditions on product yield and composition of fast pyrolysis of Eucalyptus grandis in fluidized bed reactor (چکیده)
93 - ویژگی های تکانش گری ورزشکاران رشته های برخوردی و غیربرخوردی (چکیده)
94 - بررسی تاثیر استحصال آب باران به وسیله کنتور فارو، چاله های کپه، و هلالی آبگیر ی در استقرار سه گونه مرتعی در مرتع چاهدر مشهد (چکیده)
95 - Evaluation of CO2 adsorption with eucalyptus wood based activated carbon modified by ammonia solution through heat treatment (چکیده)
96 - شیوه های مختلف مقابله با استرس در میان کشتی گیران نخبه و ماهر (چکیده)
97 - بررسی ساختار بندسارها به عنوان سازه های سنتی استحصال آب باران در مناطق خشک و (چکیده)
98 - بررسی ضریب و آستانه شروع جریان در آبخیزهای پشت بام جهت استحصال آب باران (چکیده)
99 - Adsorptive removal of CO2 on highly microporous activated carbons prepared from Eucalyptus camaldulensis wood: Effect of chemical activation (چکیده)
100 - حذف مخلوط یون های فلزی سرب، نیکل و کادمیم از محلولهای آبی با استفاده از جاذب نانوحفره MCM-41 اصلاح شده (چکیده)
101 - Controllable Synthesis of Flower-Like ZnO Nanostructure with Hydrothermal Method (چکیده)
102 - Removal of Ni(II), Cd(II), and Pb(II) from a ternary aqueous solution by amino functionalized mesoporous and nano mesoporous silica (چکیده)
103 - کمی سازی اثرات قطر و تراکم ریشه های درختان در پایداری کناره های رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کشف رود) (چکیده)
104 - بررسی تاثیر پارامترهای مورفومتریک حوزه های آبخیز در شدت سیل خیزی (مطالعه موردی: حوزه های بالادست روستای قله زو در شهرستان کلات نادر) (چکیده)
105 - بررسی اثرات ریشه درختان ساحلی (گز) در افزایش مقاومت برشی خاک (چکیده)
106 - Selective adsorption of Pb(II), Cd(II), and Ni(II) ions from aqueous solution using chitosan–MAA nanoparticles (چکیده)
107 - Imagology of Iranians in One Thousand Nights and One Night (چکیده)
108 - Experimental Investigation of Arsenic (III, V) Removal from Aqueous Solution Using Synthesized α- Fe2O3 / MCM-41 Nanocomposite Adsorbent (چکیده)
109 - مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرآیند رشد عروقی تومور (چکیده)
110 - بررسی کارکردهای رومیان در مثنوی مولانا (چکیده)
111 - A novel stiffness/flexibility-based method for Euler–Bernoulli/Timoshenko beams with multiple discontinuities and singularities (چکیده)
112 - تاثیر حامل‌های انرژی و برآورد افزایش قیمت در آن در بخش‌های اقتصادی کشور (چکیده)
113 - رابطه جمعیت و بحران آب و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی (چکیده)
114 - مقاله‌ی بررسی میزان رشد تفکر انتقادی دانشجویان رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
115 - Anthocyanin Evaluation of 16 Indigenous Barberry Genotypes “Genetic Resources for Iranian Seedless Barberry Breeding” (چکیده)
116 - Assessment of the adhesion potential of kaolinite and montmorillonite using a pull-out test device (چکیده)
117 - نکاتی درباره کشف المحجوب ابویعقوب سجستانی (چکیده)
118 - Non-linear Thermo-mechanical Bending Behavior of Thin and Moderately Thick Functionally Graded Sector Plates Using Dynamic Relaxation Method (چکیده)
119 - دوسویگی سیمای روایتگر در هزار و یک شب و رمان بلندیهای بادگیر و همسانی این دو از این چشم انداز (چکیده)
120 - بررسی بیلان آب زیرزمینی دشت تویسرکان همدان به کمک مدل ریاضی مادفلو (چکیده)
121 - ارزیابی آثار اقتصادی- اجتماعی هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی (چکیده)
122 - Brain Dominance and Test Format: A Case of Vocabulary (چکیده)
123 - Contact Zone of Asian and European Wild Boar at North West of Iran (چکیده)
124 - On the yield point phenomenon in low-carbon steels with ferrite-cementite microstructure (چکیده)
125 - بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کارایی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها تکنیک های BCC و CCR (چکیده)
126 - بررسی رابطه خدمات غیر حسابرسی موسسات با قابلیت اتکای صورت های مالی و تمایل به سرمایه گذاری از دیدگاه سرمایه گذاران (چکیده)
127 - بررسی رابطه سود تقسیمی و اهرم مالی بر نگهداری وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
128 - بررسی آخرین تحول های گزارشگری مالی یکپارچه (چکیده)
129 - اثر سهامداران اقلیت، هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
130 - ارتباط تامین مالی ترازنامه ای با معیارهای تلفیقی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
131 - Uncertainty-based prioritization of road safety projects: An application of data envelopment analysis (چکیده)
132 - روشی جدید در بخش‌بندی و تشخیص خودکار مرز اندوکارد و اپیکارد بطن چپ در تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی (چکیده)
133 - Ecological niche differentiation and taxonomic distinction between Eremias strauchi strauchi and Eremias strauchi kopetdaghica (Squamata: Lacertidae) on the Iranian Plateau based on ecological niche modeling (چکیده)
134 - بررسی خصوصیات عملکردی پنیرهای پیتزای موزارلا و پروسس در طول دوره نگهداری (چکیده)
135 - تنوع گونه ای و شناسایی گروه های عملکردی گیاهی در مراتع مشجر منطقه حفاظت شده شیمبار در استان خوزستان (چکیده)
136 - ضرورت به روزرسانی سرفصل دروس کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی بر مبنای نیازهای بازار ترجمه در ایران (چکیده)
137 - An empirical model for shear capacity of RC deep beams using genetic-simulated annealing (چکیده)
138 - نقد ترجمه در ایران، روش ها و آسیب ها (چکیده)
139 - شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های اوراق سلف نفتی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (چکیده)
140 - Design of LCL and LLCL filters for single-phase grid connected converters (چکیده)
141 - بررسی نقش شناخت سرزمین بابل در تفسیر آیه 102 بقره (چکیده)
142 - در جستجوی مشارکت: درک تجربه خیّران مدرسه ساز (مورد مطالعه: مشهد، ایران) (چکیده)
143 - مطالعه تاثیر تئاتر پوچی غرب بر تئاتر معناباختگی در ایران از خلال بررسی تطبیقی دو نمایشنامه در انتظار گودو و وسعت معنای انتظار (چکیده)
144 - A two stage learning method for protein-protein interaction prediction (چکیده)
145 - راهکاری برای اولویت بندی واقع بینانه و کاربردی مسایل مختلف: تلفیق IPA-G-FGAHP و ماتریس جذابیت- توانمندی (چکیده)
146 - رضایت از پلیس و بررسی نقش عوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان دانشگاه‌های شهر اصفهان (چکیده)
147 - Moral System of Islam (چکیده)
148 - تأثیر سفارشی‌سازی خدمات در صنایع بانکداری بر وفاداری، اعتماد و رضایتمندی مشتری با استفاده از مدل ECSI (چکیده)
149 - بررسی تأثیر ترکیبات پلی آمین بر رشد و نمو زیتون رقم تخم کبکی فیشمی (چکیده)
150 - بررسی تأثیر ترکیبات پلی آمین بر کیفیت میوه زیتون رقم تخم کبکی فیشمی (چکیده)
151 - Phenotypic Variation in Males of the Agamid Lizard Paralaudakia caucasia (Eichwald, 1831) Across a Wide Geographic Range (چکیده)
152 - تأثیر تکلیف دوگانه بر متغیرهای فضایی ـ زمانی راه رفتن سالمندان دارای ضعف تعادلی (چکیده)
153 - مقایسه روش های کریجینگ متعارف و گشتاورهای خطی احتمال در تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب در استان مازندران (چکیده)
154 - ارزیابی درون شیشه ای سویه های ریزوبیومی برتر مولد آنزیم ACC دآمیناز بر شاخص های رشد گیاه گندم (Triticum aestivum L.) (چکیده)
155 - اثر فسفر و نیتروژن بر رشد رویشی و تولید بنه های دختری در زعفران (چکیده)
156 - تاثیر مقادیر مختلف سیلیسیوم و نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم (چکیده)
157 - تاثیر باکتری های ریزوبیوم بر غلظت K، Ca و Na گیاه گندم (Triticum aestivum L.) در خاک های شور (چکیده)
158 - اخلاق سیاسی امام سجاد بعد از واقعه کربلا (چکیده)
159 - شناسایی جدایه های سینوریزوبیوم ملیلوتی متحمل به شوری در یونجه های یکساله و چند ساله (چکیده)
160 - تاثیر بازدارنده نیترات سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر دینامیک نیتروژن -15 و عملکرد ژنوتیپ های مختلف گندم دیم با شاخص تبعیض ایزوتوپی کربن -13 متفاوت (چکیده)
161 - Protein-free cress seed (Lepidium sativum) gum: Physicochemical characterization and rheological properties (چکیده)
162 - Saffron corm: Science and Technology (چکیده)
163 - آینده پژوهیِ تبارشناسانه ( رویکردی شایسته در آینده پژوهیِ پدیده های جغرافیایی) (چکیده)
164 - Metanolic extract from Achillea eriophora L. leaves induces cell migratioin and proliferation in human fibroblasts (چکیده)
165 - Investigating the effect of the methanolic extract from the leaves of Achillea eriophora D. C. on human cutaneous wound healing in an in vitro cellular model (چکیده)
166 - Investigation of the possible in Hydroponics Growing of Grass pea - Lathyrus sativum L (چکیده)
167 - Targeting Pattern Recognition Receptors (PRRs) in Nano- Adjuvants: Current Perspectives (چکیده)
168 - شبیه سازی سه بعدی رشد ترک خستگی در ریل های راه آهن (چکیده)
169 - Experimental investigations on energy absorption behavior of thin-walled end-capped steel cones effected by stepped initiators (چکیده)
170 - اثر چرای دام و تاج پوشش بوته های مرتعی بر همزیستی بین میکوریزا و Bromus kopetdaghensis (چکیده)
171 - بررسی رابطه چسبندگی هزینه ها و دقت سود هر سهم پیش‌بینی‌شده در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
172 - بررسی توانایی باکتری های فلاوباکتریوم به عنوان کود زیستی برای افزایش عملکرد گندم (چکیده)
173 - توان‌مندسازی مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی: ارائه یک نظریه زمینه‌ای - مطالعه موردی ستاد توان‌مندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران (چکیده)
174 - اثر اسید هومیک بر برخی صفات رویشی و فیزیولوژیک توت فرنگی رقم سلوا در شرایط گلخانه (چکیده)
175 - موانع اجرای حسابرسی عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (چکیده)
176 - ارزیابی تاثیر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک بر رشد بنه زعفران(Crocus sativus L.) در شهرستان تربت حیدریه (چکیده)
177 - وضعیت خودکارآمدی کتابداران دو دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و رابطه آن با مهارتهای سواد اطلاعاتی آنان (چکیده)
178 - میزان رشداندام هوایی گیاهان شبدر، شنبلیله و ماشک درپاسخ به تلقیح دونوع قارچ میکوریزا (چکیده)
179 - تأثیر کاربرد لجن فاضلاب و لجن فاضلاب غنی شده با کود شیمیایی بر میزان کربن آلی، تنفس میکروبی خاک تحت کشت گیاه ریحان (چکیده)
180 - تحلیل توصیفی آثار برونسپاری تدریس بر کیفیت آموزش (چکیده)
181 - بررسی راهکارهای فرصت سازی در اقتصاد آموزش و پرورش در چارچوب مبانی اقتصاد مقاومتی (چکیده)
182 - بهینه‌ سازی طرح سازه‌ های پیوسته دو بعدی با استفاده از روش الگوریتم تبرید تدریجی کارآمد (چکیده)
183 - تأثیر مصرف عناصر غذایی فسفر و نیتروژن در جذب عناصر P N در برگ و بنه در گیاه دارویی زعفران (چکیده)
184 - تأثیر مادهآلی بر میزان جذب کادمیوم توسط گیاه لوبیا سبز (چکیده)
185 - بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی و عناصر معدنی دو اکوتیپ گونه دارویی ترشک وحشی (Rumex turcomanicus) (چکیده)
186 - تاثیر بیوچار بر غلظت فرم های معدنی نیتروژن در خاک اسیدی (چکیده)
187 - پراکنش حجمی و مقداری ذرات دی اکسید تیتانیوم تحت تأثیر کلات EDTA (چکیده)
188 - تاثیر 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر نیترات خاک (چکیده)
189 - تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر گونه دارویی ترشک وحشی (Rumex turcomanicus Czerep) با استفاده از مدل های رگرسیونی (چکیده)
190 - تأثیر کادمیم و ماده آلی بر پی - اچ و هدایت الکتریکی خاک و نقش آن بر فراهمی کادمیم در خاک (چکیده)
191 - Optimization Model of Hirmand River Basin Water Resources in the Agricultural Sector Using Stochastic Dynamic Programming under Uncertainty Conditions (چکیده)
192 - تأثیر کود گاوی و کادمیم بر بیومس و ارتفاع گیاه لوبیا سبز (چکیده)
193 - بررسی اثر تاج پوشش گیاهان بوته ای مرتع بر روابط همزیستی گیاه و میکوریز (چکیده)
194 - بررسی اثر قطع اندام هوایی گیاه Festuca ovina L بر تولید و همزیستی گیاه با میکوریزا (چکیده)
195 - بررسی اثر توام و جداگانه کرم خاکی و قارچ میکوریزا بر فراهمی فسفر مورد نیاز ذرت (چکیده)
196 - تاثیر کادمیوم بر فعالیت آنزیم اوره آز و فسفاتاز خاک زیر کشت ذرت (چکیده)
197 - تاثیر بیوچار بر خصوصیات رشدی گیاه سویا و خصوصیات شیمیایی خاک (چکیده)
198 - چگونگی مدیریت زمین و تاثیر آن بر فعالیت های آنزیمی خاک (چکیده)
199 - تاثیر 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر آبشویی نیترات در دو بافت خاک (چکیده)
200 - تاثیر بیوچار و ورمی کمپوست بر میزان کلروفیل دو رقم گوجه فرنگی ریوگراندس و روت جرز (چکیده)
201 - تاثیر اسید هیومیک، اسید فولویک و AQS بر کاهش زیستی آهن فریک در خاک آهکی (چکیده)
202 - بررسی تاثیر کاهش زیستی هماتیت بر افزایش آزاد سازی آرسنات جذب سطحی شده در شرایط بی هوازی (چکیده)
203 - مطالعه کارایی همزیستی و تثبیت نیتروژن جدایه های فرانکیا در توسکای قشلاقی (Alnus glutinosa) (چکیده)
204 - ارزیابی اقتصادی احداث واحد تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های مایع در منطقه ویژه اقتصادی سرخس (چکیده)
205 - ارزیابی تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دو رقم پسته (Pistacia khinjuk و Pistacia atlantica) در مواجه باتنش یخ زدگی تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
206 - ارزیابی اثرات حلال های مختلف بر خواص آنتی اکسیدانی عصاره میوه های تازه و خشک زرشک (چکیده)
207 - ارزیابی اثرات نیترات نقره در محیط ریز ازدیادی فلفل(Capsicum annum) (چکیده)
208 - مدل سازی کاویتاسیون گسترده بر روی بال با استفاده از مدل غیرخطی جزئی روش المان مرزی (چکیده)
209 - بررسی وردایی الگوهای پیوند از دور و اثر آن ها بر بارش ایران (چکیده)
210 - بررسی آسیب‌ شناسی توکسوپلاسموز بالینی ایجاد شده به روش تجربی (چکیده)
211 - Wound healing effects of Artemisia sieberi extract on the second degree burn in mice skin (چکیده)
212 - تاثیر مایکروریزا و قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا (priformospora indica) بر فعالیت آنزیم های فسفاتاز قلیایی و اوره آز در یک خاک آهکی (چکیده)
213 - تاثیر آنتی بیوتیک دارویی دیفلوکساسین بر فعالیت های میکروبی خاک (چکیده)
214 - A Low Profile, Broadband Linearly and Circularly Polarized Cavity Backed Antenna Using Halved-Dual Mode SIW Cavity (چکیده)
215 - بررسی نقش تعدیلگر تجربه مشتری در رابطه بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد برند (چکیده)
216 - بررسی فرایند انتقال و خلق دانش در ائتلاف¬های استراتژیک (چکیده)
217 - گرایش به ارتباط با جنس مخالف: مطالعه ای درباب نوجوانان پسر مشهد (چکیده)
218 - Effects of Climate Change on the Distribution of Endemic Ferula xylorhachis Rech.f. (Apiaceae: Scandiceae) in Iran: Predictions from Ecological Niche Models (چکیده)
219 - The influence of welding parameters on fracture toughness and fatigue crack growth rate in friction stir welded nugget of 2024-T351 aluminum alloy joints (چکیده)
220 - Stress intensity factors evaluation for rolling contact fatigue cracks in rails (چکیده)
221 - Adaptive Supersampling in Shooting and Bouncing Ray Method for Efficient and Accurate Scattering Prediction of Electrically Large Objects (چکیده)
222 - Goodness-of-fit test under length-biased sampling (چکیده)
223 - A Novel Method to Solve a Class of Distributed Optimal Control Problems Using Bezier Curves (چکیده)
224 - Optimal Control of Time Delay Systems via Hybrid of Block-Pulse Functions and Orthonormal Taylor Series (چکیده)
225 - Optimal control of a class of non-linear time-delay systems via hybrid functions (چکیده)
226 - An approximation method for numerical solution of multi-dimensional feedback delay fractional optimal control problems by Bernstein polynomials (چکیده)
227 - Evaluation of the SBT collision model for near-continuum nano fourier flows (چکیده)
228 - On the Radiometric Flow in a Ratchet-Channel Nano-Pump (چکیده)
229 - An approximate method for numerically solving multi-dimensional delay fractional optimal control problems by Bernstein polynomials (چکیده)
230 - A new approach for numerical solution of a linear system with distributed delays, Volterra delay-integro-differential equations, and nonlinear Volterra-Fredholm integral equation by Bezier curves (چکیده)
231 - Fabrication a new modified electrochemical sensor based on Au–Pd bimetallic nanoparticle decorated graphene for citalopram determination (چکیده)
232 - Numerical simulation and sensitivity analysis of effective parameters on heat transfer and homogeneity of Al2O3 nanofluid in a channel using DPM and RSM (چکیده)
233 - Effects of trap and reflect particle boundary conditions on particle transport and convective heat transfer for duct flow-A two-way coupling of Eulerian-Lagrangian Model (چکیده)
234 - Vortex Generators Position Effect on Heat Transfer and Nanofluid Homogeneity: A Numerical Investigation and Sensitivity Analysis (چکیده)
235 - TiCl2.2H2O catalyzed one-pot synthesis of highly functionalized tetrahydropiperidines andevaluation of their antimicrobial activities (چکیده)
236 - Discussion of “Neuro-fuzzy GMDH systems based evolutionary algorithms to predict ‎scour pile groups in clear water conditions” by M. Najafzadeh‎ (چکیده)
237 - مقایسە اثربخشی مدلهای طراحی آموزشی سازنده گرا (جاناسن) و سیستمی (مریل) در طراحی محیط های یادگیری مسئله محور در آموزش ضمن خدمت معلمان (چکیده)
238 - Double expanding robust image watermarking based on Spread Spectrum technique and BCH coding (چکیده)
239 - Holocene hydrological changes in SE Iran, a key region between Indian Summer Monsoon and Mediterranean winter precipitation zones, as revealed from a lacustrine sequence from Lake Hamoun (چکیده)
240 - Application of Mathematical Programming Model for Optimal Allocation of Voshmgir Dam Water for Various Consumptions (Case Study: Golestan Province) (چکیده)
241 - بررسی مهمترین عوامل موثر بر رضایت گردشگران عرب منطقه از خدمات گردشگری در مشهد (چکیده)
242 - بررسی ارتباط بین رضایت گردشگران عرب منطقه با مدت ماندگاری و تمایل به سفر مجدد آنان به مشهد (چکیده)
243 - A mechanistic insight into the effect of piperidine as an organocatalyst on the [3 + 2] cycloaddition reaction of benzalacetone with phenyl azide from a computational study (چکیده)
244 - ارزیایی سیستم منابع آب با رویکرد یکپارچه بر اساس چارچوب حسابداری آب در محدوده مطالعاتی مشهد (چکیده)
245 - Bis(Imino) Pyridyl Iron Complexes: the Effect of Polymerization Conditions on Activities and Thermal Behaviors of Polyethylene (چکیده)
246 - Relationships between trace elements, oxidative stress and subclinical ketosis during transition period in dairy cows (چکیده)
247 - Evaluation of radiation use efficiency of common bean (Phaseolus vulgaris L.) cultivars as affected by plant density under Mashhad climatic conditions (چکیده)
248 - Investigation of CO2 hydrate formation conditions for determining the optimum CO2 storage rate and energy: Modeling and experimental study (چکیده)
249 - Low-cost preparation of silica aerogel for optimized adsorptive removal of naphthalene from aqueous solution with central composite design (CCD) (چکیده)
250 - Effects of forest plantations on soil carbon sequestration in Chah Nimeh region of Sistan, Iran (چکیده)
251 - کاربست و ارزیابی اثربخشی مدل آندراگوژی نولز در برنامه‌های آموزش مدیران (چکیده)
252 - ارزیابی اقتصادی احداث نیروگاه برق آبی (تلمیه ـ ذخیره ای) در سد های مخزنی کشور مطالعه موردی: سد و نیروگاه پیر تقی (چکیده)
253 - تأثیر هورمون های تیروئیدی و TSH در بروز علایم لیشمانیوز احشایی در سگ (چکیده)
254 - مطالعه ی عوامل خطر ابتلا به مشکلات رفتاری در گرب ههای صاحب دار ارجاعی به کلینیک های حیوانات خانگی شهر مشهد (چکیده)
255 - اولین گزارش شته Cinara pinihabitans - Hem: Lachnidae روی کاج Pinus mugo از ایران (چکیده)
256 - First report of four Curculionidae (Coleoptera) from Center and Northeast of Iran (چکیده)
257 - Coccinellid Biodiversity on the Coniferous trees Thuja orientalis and Pinus mugo in Urban Landscape of Mashhad, Razavi Khorasan Province, Iran (چکیده)
258 - Steady shear flow behavior of sage seed gum affected by various salts and sugars: Time-independent properties (چکیده)
259 - Some Structural Properties of Groups Having Trivial Intersection Between Their Frattini and Derived Subgroups (چکیده)
260 - Capability of Some Finite p-Groups (چکیده)
261 - بررسی عددی عملکرد آئرودینامیکی توربین بادی داریوس با استفاده از ایرفویل دوجزئی (چکیده)
262 - Capability of Groups Satisfying a certain Bound for the Index of the Center (چکیده)
263 - سنجش شاخص های توسعه پایدار محله ای در شهر مشهد با استفاده از روش PROMETHEE (چکیده)
264 - رابطه حمایت اجتماعی و جهت‌گیری مذهبی با میزان عود در معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون (چکیده)
265 - شناخت الگوهای ذهنی خبرگان دستگاه های اجرایی کشور : ارتقا یا عدم ارتقای بهره وری منابع انسانی بخش دولتی (چکیده)
266 - Sexual Size Dimorphism in Eirenis collaris Ménétriés 1832 from Iran (چکیده)
267 - بررسی اثر تراکم کاشت و میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) (چکیده)
268 - مهارت های سواد اطلاعاتی و عوامل مرتبط با آن در میان کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی مشهد و فردوسی مشهد (چکیده)
269 - سنجش نیازهای آموزشی کتابداران متخصص و غیرمتخصص کتابخانه‌های عمومی مشهد و بررسی نقش تجربه در این نیازها (چکیده)
270 - Behavior of Damaged Exterior RC Beam-Column Joints Strengthened by CFRP Composites (چکیده)
271 - خوانشی متفاوت از جدال کهنه و نو در اساطیر ایران و یونان: نقد نظریه (چکیده)
272 - بررسی تغییرات اندازه ذرات و ترکیب رسوبات به طرف پایین دست رودخانه بقیع (شمال غرب نیشابور) (چکیده)
273 - تاثیر پلی مورفیسم val66met ژن عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز بر یادگیری مهارت حرکتی پیچیده (چکیده)
274 - Expression of Hemagglutinin–Neuraminidase and fusion epitopes of Newcastle Disease Virus in transgenic tobacco (چکیده)
275 - واکاوی عدم نفوذ در ایقاعات (چکیده)
276 - بررسی آثار تغییرات نرخ ارز حقیقی مؤثر، صادرات و واردات بر تراز تجاری ایران (چکیده)
277 - Long term rainfall forecasting by integrated artificial neural network-fuzzy logic-wavelet model in Karoon basin (چکیده)
278 - Development of Circularly Polarized Cavity Backed Slot Antennas Using SIW Structure (چکیده)
279 - مقایسه ی کیفیت تصاویر تهیه شده توسط دوربین تلفن همراه و اسکنر دستی به منظور شناسایی گیاهان آپارتمانی با پردازش تصویر (چکیده)
280 - Salinity Tolerance of Kentucky Bluegrass as Affected by Nitrogen Fertilization (چکیده)
281 - Extinction Threads of Astragalus Adscendense; a Valuable Somme of Persian Manna (Gaz- Anguibini) (چکیده)
282 - Iris spuria subsp. Musulmanica, A Valuable and Endangered Species in Iran (چکیده)
283 - Fritillaria raddeana: an important and neglected species of fritillaria in northeastern provinces of iran (چکیده)
284 - Casimir-like corrections to the classical tensions of string and membranes (چکیده)
285 - Study of stream wise transverse magnetic fluid flow with heat transfer around an obstacle embedded in a porous medium (چکیده)
286 - Sensitivity Analysis for Entropy Generation in Porous Solar Heat Exchangers by RSM (چکیده)
287 - A salient reduction of energy consumption and drying time in a novel PV-solar collector-assisted intermittent infrared dryer (چکیده)
288 - بررسی برخی از عوامل مؤثر بر پایداری نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در محیطهای آبی (چکیده)
289 - Comparison of selected biochemical parameters between naturally infected and non-infected goats with Anaplasma ovis (چکیده)
290 - اثر بازی های بومی محلی و بازی‌های معمول بر رشد مهارت‌های دستکاری پسران کم‌توان ذهنی آموزش پذیر (چکیده)
291 - مقایسه‌ی فعالیت سیستم‌های مغزی رفتاری وابستگان به مت آمفتامین با افراد بهنجار؛ براساس نظریه‌ی تجدیدنظر شده‌ی حساسیت به تقویت (چکیده)
292 - طبیعت و تخیل خلاق در شعر سپهری و سینمای کیارستمی (چکیده)
293 - Reversible Surface Two-Electron Transfer Reactions in Square Wave Voltcoulommetry: Application to the Study of the Reduction of Polyoxometalate [PMo12O40]3− Immobilized at a Boron Doped Diamond Electrode (چکیده)
294 - Facilitated ion transfer of protonated primary organic amines studied by square wave voltammetry and chronoamperometry (چکیده)
295 - Numerical modeling of concrete strength under multiaxial confinement pressures using linear genetic programming (چکیده)
296 - Linear genetic programming for shear strength prediction of reinforced concrete beams without stirrup (چکیده)
297 - Analysis of Chalcone Synthase and Chalcone Isomerase Gene Expression in Pigment Production Pathway at Different Flower Colors of Petunia Hybrida (چکیده)
298 - Identification of Houseplants Using Neuro-vision Based Multi-stage Classification System (چکیده)
299 - تأثیر پیش‌تیمار با باکتری های محرک رشد بر رشد رویشی، صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه بامیه (Abelmoschus esculentus L.) تحت تنش دمای پایین (چکیده)
300 - Contextual Discrepancies in EFL Learners' Self-Regulatory Skills (چکیده)
301 - Study of proton therapy for treatment of prostate cancer using Monte Carlo method (چکیده)
302 - تشریح روش تبادل کتالیزوری الکترولیز ترکیب شده (چکیده)
303 - Calculation of the Dose of Samarium-153-Ethylene Diamine Tetramethylene Phosphonate (153Sm-EDTMP) as a Radiopharmaceutical for Pain Relief of bone Metastasis (چکیده)
304 - Bear Invariants of Certain Class of Groups (چکیده)
305 - On the Capability of Finite Abelian Pairs of Groups (چکیده)
306 - Implications of Urwatel Wusqa from the Perspective of Interpreters: Emphasis on the Ideas Presented by the Author of Bayān al-sa'ādah Tafsir (چکیده)
307 - نگاهی به بنیاد فکری و تصوف علی‌ابن‌عثمان هجویری و میرسیدعلی همدانی (چکیده)
308 - بررسی میزان انطباق‌پذیری زبان اردو با فرضیه زبان‌شناختی پی‌جین و کریول (چکیده)
309 - تأثیر تألیفات عرفا و متصوفه چشتیه در حیات زبان فارسی در شبه قاره (با تکیه بر تألیفات بابافرید گنج شکر) (چکیده)
310 - جایگاه کشف المحجوب در روند تکاملی نظام ادبی تصوف در زبان فارسی (چکیده)
311 - مدل معادلات ساختاری عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی (چکیده)
312 - بررسی ابعاد کیفیت خدمات در گردشگری ورزشی (چکیده)
313 - Detection of trend in days with thunderstorms in Iran Over the Past five decades (چکیده)
314 - Reliability Analysis of the proportional Mean Residual Life Order (چکیده)
315 - Residual Probability Function, Associated Orderings, and Related Aging Classes (چکیده)
316 - تولید گوی های توخالی فولادی توسط پودرهای آهن تجاری و بررسی رفتار مکانیکی و ریزساختاری آن ها (چکیده)
317 - بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی در بانک های کربلا (چکیده)
318 - تاثیر ذرات آلومینا و حباب های گاز منو اکسید کربن تشکیل شده درون مذاب بر ریخت شناسی گرافیت و ریزساختار چدن خاکستری (چکیده)
319 - On Relative Reversed Hazard Rate Order (چکیده)
320 - Effects of sphere size on the microstructure and mechanical properties of ductile iron–steel hollow sphere syntactic foams (چکیده)
321 - Nonlinear dynamic analysis and natural frequencies of gabled frame having flexible restraints and connections (چکیده)
322 - Structural and transport properties and solubility parameter of graphene / glycerol nanofluids: A molecular dynamics simulation study (چکیده)
323 - Three new records of eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) from Iran (چکیده)
324 - Inequalities for generalized Euclidean operator radius via Young's inequality (چکیده)
325 - GA-ANN and ANFIS Models and Salmonella Enteritidis Inactivation by Ultrasound (چکیده)
326 - A statistical approach to synthesis of functionally modified silica nanoparticles (چکیده)
327 - A new metode for improving the RQD Determination of Rock Core in Borehole (چکیده)
328 - مقایسه روش های بالادست ومرکزی در محاسبه شار در جریان خارجی یک ایرفویل متقارن (چکیده)
329 - بررسی اثر فشار کاری محیط در شبیه سازی جریان سوپرکاویتاسیون همراه با دمش گاز (چکیده)
330 - بررسی جریان همراه با کاویتاسیون جزیی حول بال با استفاده از روش المان مرزی (چکیده)
331 - بررسی خواص هیدرودینامیکی کاویتاتور سوراخدار به همراه تزریق آب (چکیده)
332 - شبیه سازی کاویتاتور سوراخدار در جریان کاویتاسیون گسترده برروی اجسام سه بعدی به روش المان مرزی (چکیده)
333 - شبیه سازی جریان کاویتاسیون جزئی بر روی کاویتاتور سوراخدار و بدون سوراخ به روش المان مرزی (چکیده)
334 - Solvent and spin state effects on molecular structure, IR spectra, binding energies and quantum chemical reactivity indices of deferiprone-ferric complex: DFT study (چکیده)
335 - آینده‌پژوهی رشته آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان در پرتوی الگوی تحلیل لایه‌ای علت‌ها (چکیده)
336 - Monitoring native plants in large scale regions using VIS-NIR, hyperspectral and thermal imaging (چکیده)
337 - Investigating some challenges in domesticating endemic plants of Iran-o-Turanian vegetation region for Iran’s urban landscaping (چکیده)
338 - Assessment of User’s Preferences of Campus Green Space at Ferdowsi University of Mashhad-Iran (چکیده)
339 - پیش بینی تاثیر فضای سبز بر تغییرات خرد اقلیمی اماکن مسکونی مشهد طی گرمترین دوره سال (چکیده)
340 - برنامه‌ ریزی سبزراه‌های شهری (مطالعه موردی: منطقه یازده شهری کلان‌شهر مشهد) (چکیده)
341 - Effect of replacement intercropping ratios of sweet corn with bean varieties on yield and yield components (چکیده)
342 - Optimization of mixed convection heat transfer with entropy generation in a wavy surface square Lid-Driven cavity by means of Taguchi approach (چکیده)
343 - تاملی جامعه شناختی بر بسترهای شکل گیری و رشد افراطی گرایی اسلامی در نیجریه (چکیده)
344 - بررسی آزمایشگاهی جریان الکترو اسمز در اثر جریان و رطوبت گازهای ورودی به پیل سوختی تک سلولی غشاء پلیمری (چکیده)
345 - Results on Tsallis entropy of order statistics and record values (چکیده)
346 - Novel laser-assisted technique for rapid preparing ZnO:X nanoparticles (چکیده)
347 - Exact solution for free vibration of elastically restrained cantilever non-uniform beams joined by a mass-spring system at the free end (چکیده)
348 - انگیزش و نعهد داوطلبان ورزشی رویدادی (چکیده)
349 - نگاهی کاربرد شناختی به کلام امام خمینی (ره) در مورد اصل ولایت فقیه بررسی انواع پیش انگاری ها (چکیده)
350 - مطالعه اثر نفوذپذیری فونداسیون بر رفتار هیدرومکانیکی یک سد باطله بلندمرتبه محور ثابت (چکیده)
351 - بررسی تاثیر رفتار رهبری اخلاقی بر آوای کارکنان (چکیده)
352 - بررسی خصوصیات زراعی و روابط بین آنها در توده های بابونه آلمانی (چکیده)
353 - Wastewater treatment of raisings procesing factory using micellar-enhanced ultrafiltration (چکیده)
354 - نقد کتاب ادبیات تطبیقی دکتر جمشید بهنام (چکیده)
355 - بررسی رفتار لرزهای قابهای بتنی با بکارگیری میراگر جرمی تنظیمشده همراه با آلیاژ حافظه دار شکلی (چکیده)
356 - تحلیل ارتعاش آزاد قابهای فولادی فضاکار با نرمی پیوند (چکیده)
357 - Estimating Height and Diameter Growth of Some Street Trees in Urban Green Spaces (چکیده)
358 - بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی در شرکت برق منطقه ای خراسان (چکیده)
359 - Antioxidant and Angiotensin I Converting Enzyme (ACE) Inhibitory Properties of GL-9 Peptide (چکیده)
360 - تأثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه و بدون مصرف اسطوخودوس بر سطوح لاکتات و کورتیزول دانشجویان پسر غیر ورزشکار (چکیده)
361 - تاثیر تمرینات مقاومتی با باند الاستیک برتعادل ایستا و درد زنان سالمند دارای آرتروز و واروس زانو (چکیده)
362 - مقایسه روشهای استاتیکی معادل و دینامیکی تاریخچه پاسخ در تحلیل لرزهای توربین بادی (چکیده)
363 - بررسی تطبیقی ساختار پارودی های منظوم فارسی و فرانسوی (چکیده)
364 - Study of individual lactation patterns of Iranian dairy buffaloes (چکیده)
365 - Logistic Regression Analysis of Some Factors Influencing Incidence of Retained Placenta in a Holstein Dairy Herd (چکیده)
366 - Biochemical characterization and gene cloning of a novel alkaline endo-1-4-glucanase from Bacillus subtilis DR8806 (چکیده)
367 - Numerical study of vortex shedding in viscoelastic flow past an uncon (چکیده)
368 - Structural scope of six new layered to pillar-layered hybrid inorganic-organic networks bearing [BW12O40]5- and lanthanoid-cluster; data base study toward ligand role in assemblies (چکیده)
369 - بررسی عدم قطعیت مدل های AOGCM و سناریو های انتشار در برآورد پارامتر های اقلیمی ( مطالعه ی موردی ایستگاه سینوتیک مشهد) (چکیده)
370 - External Factors Affecting Second Language Motivation: The Role of Teacher Burnout and Family Influence (چکیده)
371 - تصویر ایران و ایرانی در سفرنامه ژان شاردن تأملی در انگاره آفرینی و کلیشه ها در ذهنیت سفرنامه نویس (چکیده)
372 - Investigation of Market efficiency between S&P 500 and London Stock Exchange : monthly and yearly Forecasting of Time Series Stock Returns Using ARMA model (چکیده)
373 - تأثیر تمرینات منتخب فیزیوبال بر میزان کمردرد، لوردوز، قدرت و انعطاف پذیری زنان باردار (چکیده)
374 - بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و محافظه کاری در گزارشهای مالی (چکیده)
375 - تهیه داربست سه بعدی پوست انسانی و بررسی برهم کنش سلول های چسبنده مغز استخوان رت با داربست تهیه شده (چکیده)
376 - بررسی برهم کنش لاین سلولی L929 با داربست سه بعدی پوست انسانی (چکیده)
377 - بررسی نقش رضایتمندی در پیش بینی تعهد نیروهای داوطلب در ورزش (چکیده)
378 - Providing a multidimensional measurement model for assessing quality of sport tourism services:Empirical evidence from sport conference as sport event tourism (چکیده)
379 - بررسی انتقادی مقالات ادبیات تطبیقی در ایران در دهه هشتاد (چکیده)
380 - تأملی در تسلیم مهر به مجرد وقوع عقد در نکاح دائم (چکیده)
381 - رفتارنگاری سد بیدواز اسفراین در دوران ساخت و اولین آبگیری (چکیده)
382 - بررسی فقهی نقش قبض در تصرفات زوجه در مهر (چکیده)
383 - Cadmium ion sorption from aqueous solutions by high surface area ethylenediaminetetraacetic acidand diethylene triamine pentaacetic acid-treated carbon nanotubes (چکیده)
384 - Mitochondrial DNA phylogeny of camel spiders (Arachnida: Solifugae) from Iran (چکیده)
385 - Cryptic species diversity in the genus Allactaga (Rodentia: Dipodidae) at the edge of its distribution range (چکیده)
386 - Performance dependence of thermosyphon on the functionalization approaches: An experimental study on thermo-physical properties of graphene nanoplatelet-based water nanofluids (چکیده)
387 - بررسی میزان باقیمانده آفت کش های گیاهی در گوشت (چکیده)
388 - Distribution patterns and habitat suitability for three species of the genus Hyla Laurenti, 1768 in the Western Palearctic (چکیده)
389 - The evaluating of efficacy of McKenzie exercises, Massage and foot Reflexology on pain and disability of men with mechanical chronic low back pain (چکیده)
390 - A New Three–Term Conjugate Gradient Method with Descent Direction for Unconstrained Optimization (چکیده)
391 - نقد و بررسی تفسیر شارحان نهج‌البلاغه از عبارت - هیهات علم مخزون - خطبه 149 (چکیده)
392 - حوضچه های تأخیری، راهکاری جهت توسعه و مدیریت پایدار شهری (چکیده)
393 - Application of nodal pressure measurements in leak detection (چکیده)
394 - Synthesis of ethylene glycol-treated Graphene Nanoplatelets with one-pot, microwave-assisted functionalization for use as a high performance engine coolant (چکیده)
395 - Testing a Model of Intercultural Willingness to Communicate based on Ethnocentrism, Ambiguity Tolerance and Sensation Seeking: The Role of Learning English in Iran (چکیده)
396 - Synthesis of polyethlene glycol functionalized multi-walled carbon nano tube with amicrowave-assisted approach for improved heat dissipation (چکیده)
397 - ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات ارزی در بازار ارز ایران: روش مارکوف سوئیچینگ گارچ (چکیده)
398 - Laminar convective heat transfer of hexylamine-treated MWCNTs-based turbine oil nanofluid (چکیده)
399 - Histomorphogenesis of cranial nerves in Huso huso larvae (چکیده)
400 - خوشه‌ بندی فروشگاه‌ های آنلاین از نگاه تأمین‌ کننده با کمک بهینه‌ یابی تعداد خوشه‌ ها در الگوریتم دو مرحله‌ ای SOM (چکیده)
401 - Transformer oil based multi-walled carbon nanotube–hexylamine coolant with optimized electrical, thermal and rheological enhancements† (چکیده)
402 - بررسی اثرات ناشی از بیابان زایی بر مسائل اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سرخس، استان خراسان رضوی) (چکیده)
403 - کاوش در نقش نماتود Steinernema carpocapsae، باکتری Xenorhabdus nematophila و کمپلکس نماتود-باکتری مذکور در مواجه با سیستم دفاعی لارو پروانه برگخوار چغندرقند (چکیده)
404 - مدل سازی آلودگی غیرنقطه ای با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای ارائه بهترین شیوه های مدیریت (BMP) در حوضه آبخیز گرگانرود (چکیده)
405 - شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کارآفرینی در ورزش با رویکرد منسجم تحلیل چند معیاره و کپ لند (چکیده)
406 - standardization and Moodification Techniques of Phatelet-Rich Plasma(PRP)Preparation in Rabbit (چکیده)
407 - The properties of C parameter and coupling constants (چکیده)
408 - social aspects of male infertility:the percepective and expertences of iranian woman (چکیده)
409 - Chorasmia Medical school from the begining until the Mongol invasion (چکیده)
410 - مدل سازی مفهومی چالش های فراروی تفکیک اراضی روستایی با استفاده از تئوری بنیانی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان مشهد) (چکیده)
411 - بررسی انتقادی مقالات ادبیات تطبیقی در ایران در دهه هشتاد (چکیده)
412 - Subspecies differentiation of the house mouse Mus musculus Linnaeus, 1758 in the center and east of the Iranian plateau and Afghanistan (چکیده)
413 - تبیین پیامد های روانی-عاطفی زنان در مواجهه با تشخیص ناباروری مردانه:یک مطالعه کیفی (چکیده)
414 - بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مولفه های برنامه درسی در پیش بینی میزان انگیزش پژوهشی آن ها (چکیده)
415 - A bi-objective model for integrated scheduling of production anddistribution in a supply chain with order release date restrictions (چکیده)
416 - Optimization of perforated composite plates under tensile stress using genetic algorithm (چکیده)
417 - Effect of early administration of equine chorionic gonadotropin and prostaglandin F2α on reproductive performance of postpartum dairy cows (چکیده)
418 - Comparison of Renovation of Damaged Fabrics with Smart Growth Approach (Case Study: Renovation of Qarani Neighborhood in Mashhad) (چکیده)
419 - Astragalus orientopersicus, sp. nov. (Fabaceae), a new taxon from the Khorassan province (Iran) (چکیده)
420 - Modified Magnetite Nnoparticles for Hexavalent Chromium Removal From Water (چکیده)
421 - Investigation on the Effect of Type and Size of Nanoparticles and Surfactant on Pool Boiling Heat Transfer of Nanofluids (چکیده)
422 - A new correlation for prediction of sub-sized wellhead chokes (چکیده)
423 - تعیین مکان های مناسب اسفاده از آب مازاد قنوات جهت تغذیه آبخوان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP(مطالعه موردی استان خراسان ضوی) (چکیده)
424 - Genetic parameter estimates for growth and reproductive traits in Lori sheep (چکیده)
425 - Electrochemical corrosion behavior of Pb-Ca-Sn -Sm grid alloy in H2 SO4 solution (چکیده)
426 - Can incivility impair team's creative performance through paralyzing employee's knowledge sharing? A multi-level approach (چکیده)
427 - بررسی اختلاف آراء مفسران شیعه در خصوص مفهوم لقاء الله در قرآن کریم (چکیده)
428 - بررسی انتقادی ساقی نامه در فهرست های نسخ خطی و منابع تذکره ای و کتاب شناسی (چکیده)
429 - The specific Heat Capacity، Effective Thermal Conductivity، Density، and Viscosity of Coolants Containing Carboxylic Acid Functionalized Multi -Walled Carbon Nanotubes (چکیده)
430 - Proteome analysis of early response of tomato to Egyptian broomrape (Orobanche aegyptiaca) infection (چکیده)
431 - تاثیر دگر آسیبی گیاه برازمبل بر خصوصیات جوانه زنی گونه زراعی و بیوتیپ های یولاف وحشی حساس و مقاوم به علف کش های بازدارنده ACCase (چکیده)
432 - Toward improved engine performance with crumpled nitrogen-doped graphene based water–ethylene glycol coolant (چکیده)
433 - Ichnology of a tide-influenced delta in the Ordovisian from the northeastern Alborz range of Iran (Kopet Dagh region) (چکیده)
434 - Proposed metrics for data accessibility in the context of linked open data (چکیده)
435 - Analysis of cracked skeletal structures by utilizing a cracked beam-column element (چکیده)
436 - The Caspian Sea–Hindu Kush Index (CasHKI): A regulatory factor for dust activity over southwest Asia (چکیده)
437 - Introducing new cracked finite elements and a method for SIF calculation of cracks (چکیده)
438 - بررسی مدل تبخیر مناسب قطره وکاربرد آن در اسپری مایع (چکیده)
439 - The Survey of Microbial Quality of the Dry Sample, Extract and Brewing of some Medicinal Plants (چکیده)
440 - بررسی تغیرپذیری منشاء طوفانهای گرد و غبار سیستان ناشی از خشکیدگی دریاچه های هامون (چکیده)
441 - Seed Harvesting Time Affects Seedling Emergence, Vigour and Growth: Case Study of Rumex turcomanicus Czerep. (Polygonaceae) (چکیده)
442 - Aerodynamic shape study of supersonic surface to surface missiles with continuous flexible nose (چکیده)
443 - The Caspian Sea – Hindu Kush Index (CasHKI): definition, meteorological influences and Dust activities over southwest Asia (چکیده)
444 - Simulation of Partial and Supercavitating Flows around Axisymmetric and Quasi-3D Bodies by Boundary Element Method Using Simple and Reentrant Jet Models at the ClosureZone of Cavity (چکیده)
445 - تعیین سطوح توسعه یافتگی دهستان های شهرستان مشهد با بهره گیری ازتکنیک موریس (چکیده)
446 - Performance Assessment of a New FFT Based High Impedance Fault Detection Scheme (چکیده)
447 - Design and evaluation of Antibiotic Prophylaxis in Web-based dental continuing education course based on the constructivist (چکیده)
448 - A Comparative Study of Iranian and America Media in Authenticating and Popularizing 12 Years A Slave (چکیده)
449 - در جستجوی الگوی اثربخش آموزش ضمن خدمت معلمان (چکیده)
450 - اصلاح مقررات و بهبود ساختار آموزش ضمن خدمت راهکاری برای توسعه حرفه ای معلمان (چکیده)
451 - Direct access to stabilized CuI using cuttlebone as a natural-reducing support for efficient CuAAC click reactions in water (چکیده)
452 - بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره متانولی گیاه اسپند در شرایط آزمایشگاهی بر روی تعدادی از باکتریهای مهم بیماری زای منتقله از موادغذایی (چکیده)
453 - A survey on recreation management approach for central settings of Mashhad, before and after Islamic Revolution (Case study: Samen Region) (چکیده)
454 - Epidemiological Survey of Bovine Thelaziosis in Southeastern of Iran (چکیده)
455 - بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی با کمک ماتریس رتبه ای (چکیده)
456 - اولویت بندی ارکان کیفیت گزارش حسابرسی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی AHP (چکیده)
457 - بررسی تأثیر پرداخت نقدی یارانه بر قیمت سهام و ایجاد بازده غیر عادی در صنعت فرآورده های نفتی (چکیده)
458 - بررسی رابطه بین توانایی مدیریت، عملکرد مالی و ارزش شرکت در شرکت های بورسی و فرابورسی (چکیده)
459 - بررسی تاثیر توانایی مدیران بر پاداش هیأت مدیره و ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
460 - بررسی رابطه بین گزارشگری مسئولیت پاسخگویی و عملکرد آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
461 - حساسیت جریان‌های نقد سرمایه‌گذاری شده یک معیار نامناسب برای محدودیت‌های تامین مالی شرکت‌ها- معرفی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در موجودی کالا (چکیده)
462 - Study of Organic Substrate, Phosphate and Zinc Fertilizations on Some Agronomic Characters, Seeds and Yield of Pumpkin - Curbita Pepo L (چکیده)
463 - Computational study of edge configuration and the diameter effects on the electrical transport of graphdiyne nanotubes (چکیده)
464 - کیفیت افشای اطلاعات و تأخیر در گزارش حسابرسی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
465 - بررسی ارتباط بازده صفر ومیزان شفافیت اطلاعات و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
466 - Phylogeny, biogeography, and diversification of barn owls (Aves: Strigiformes) (چکیده)
467 - رد سید حیدر آملی بر آراء ابن عربی در باب ختم ولایت (چکیده)
468 - preparation and characterization of graphene oxide nano layer by a thermal chemical vapor deposition (TCVD) approach (چکیده)
469 - بررسی تاثیر عامل بار محوری بر طول مفصل پلاستیک در ستون های بتن مسلح تحت اثر انفجار از راه دور (چکیده)
470 - بررسی رفتار دیوارهای برشی کوپل تحت اثر زلزله های میدان نزدیک (چکیده)
471 - ساخت ناقل بیانی pFUM003 دارای خاصیت ترشح خارج سلولی (چکیده)
472 - The Complete Modelling of The Filling Process of Hydrogen Onboard Vehicle Cylinders (چکیده)
473 - Construction of a Probiotic Lactic Acid Bacterium that Expresses Acid-Resistant Phytase Enzyme (چکیده)
474 - کاربرد روش کیو در شناخت الگوهای ذهنی: ارزش گذاری عوامل بهره ‏وری منابع انسانی از دیدگاه اعضای هیات علمی (چکیده)
475 - تأثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیرنفتی (مقایسه تجربه ایران و ترکیه) (چکیده)
476 - Determination of the response modification factor for precast RC moment-resisting frames (چکیده)
477 - اثر سطوح مختلف پودر کرم خاکی (Eisenia fetida) بر عملکرد و کیفیت گوشت ران و سینه در جوجه های گوشتی (چکیده)
478 - Control of Base Isolated Benchmark using Combined Control Strategy with Fuzzy Algorithm Subjected to Near-Field Earthquakes (چکیده)
479 - کنترل فعال سازه جداسازی شده و میراگر جرمی تنظیم شده چندگانه با منطق فازی تحت زلزله میدان نزدیک (چکیده)
480 - Efficient meshing scheme for bodies of revolution - Application to physical optics prediction of electromagnetic scattering (چکیده)
481 - بررسی آزمایشگاهی و کاربرد کامپوزیت های سیمانی الیافی توانمند در مقاوم سازی اتصالات تیر به ستون پل های راه آهن با قاب های صلب (چکیده)
482 - The role of nitric oxide in basal and induced resistance in relation with hydrogen peroxide and antioxidant enzymes (چکیده)
483 - بررسی عددی و تجربی تاثیر سرعت ابزار بر رشد ترک خستگی در اتصالات جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم AA2024-T351 (چکیده)
484 - Tourism entrepreneurship opportunities in peripheral rural settlements of Tehran Metropolitan Area (چکیده)
485 - Injectable hydrogel delivery plus preconditioning of mesenchymal stem cells: exploitation of SDF-1/CXCR4 axis toward enhancing the efficacy of stem cells’ homing (چکیده)
486 - Adipose derived mesenchymal stem cells express keratinocyte lineage markers in a coculture model (چکیده)
487 - On The Relationship Between The Iranian EFL Teacher`s Sense of Commitment and Their Self-Esteem (چکیده)
488 - بررسی رابطه بین ترکیب¬های مختلف اجزای صورت جریان وجوه نقد و بازده سهام (چکیده)
489 - بکارگیری الگوریتم تخمینگر بردار پشتیبان (SVR) و تخمینگر حداقل درجه (LARS) در پیش بینی مدیریت سود (چکیده)
490 - بررسی واکنش سرمایه گذاران در برابر پایداری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
491 - Using metabolic profile test as a predictor of lameness indices and hoof lesions in dairy cows (چکیده)
492 - Evaluation of mastitis as a cause of lameness and digital lesions in dairy cows (چکیده)
493 - Sole ulcer occurrence cure rate in a dairy herd (چکیده)
494 - Evaluation of the culling rate in cows with interdigital necrobacillosis (چکیده)
495 - Solar horn hardness in different digital zones of the cows (چکیده)
496 - Lameness Monitoring, Use of Locomotion Scoring (چکیده)
497 - Using of Ileucecal Interposition as a Neo-stomach in Dogs with Total Gastrectomy (Presentation of a Novel Technique) (چکیده)
498 - اثر متقابل کیفیت حسابرسی مستقل و ساختار مالکیت بر مدیریت سود (چکیده)
499 - بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی بر سطح نگهداشت وجه نقد توجه به چرخه عمر و اندازه شرکتها (چکیده)
500 - اعتبارسنجی روایت - حب علی حسنه لاتضر معها سیئه - در مصادر شیعه و سنی (چکیده)
501 - آثار روانی - اجتماعی ناباروری مردانه در زنان ایرانی: یک مطالعه کیفی (چکیده)
502 - منابع تفسیری شیخ کلینی (چکیده)
503 - ممالیک قریش بررسی گفتمان قریش در برابرجریان رده (چکیده)
504 - بررسی هزینه ها و منافع محدودیت در ارائه سایر خدمات حسابرسی (چکیده)
505 - بررسی ادراک مدیران از توانمندی سیستم های هزینه یابی مورد استفاده و قدرت روانشناسی (چکیده)
506 - بررسی عملکرد مدیران به واسطه میزان استفاده از سیستم های هزینه یابی و قدرت روانشناختی (چکیده)
507 - بررسی ادراک مدیران از توانمندی سیستم‌های هزینه یابی (چکیده)
508 - بررسی میزان جذب انرژی پوسته های نیم کروی آلومینیومی و فولادی تحت بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
509 - Ab-initio Investigation of Spin-dependent Transport properties in Fe-doped Armchair Graphyne Nanoribbons (چکیده)
510 - نقد ترجمه فارسی آیات الاحکام در ترجمه های فارسی قرآن کریم (چکیده)
511 - On Upper Bounds for the Variance of Functions of Random Variables with Weighted Distributions (چکیده)
512 - Study of Transport Properties in Armchair Graphyne Nanoribbons: A Density Functional Approach (چکیده)
513 - وام واژه های پارسی در شعر ابونواس (چکیده)
514 - Multi-variable measurements and optimization of GMAW parameters for API-X42 steel alloy using a hybrid BPNN–PSO approach (چکیده)
515 - Hybridizations of genetic algorithms and neighborhood searchmetaheuristics for fuzzy bus terminal location problems (چکیده)
516 - Designing a Model of Consumer Purchase Behavior towards Domestic Brands of Sports Apparel (چکیده)
517 - Identifying preservation zone using multi–criteria decision analysis (چکیده)
518 - Exergy destruction analysis of a vortices generator in a gas liquid finned tube heat exchanger: an experimental study (چکیده)
519 - Four new records of plant parasitic nematodes from Iran (چکیده)
520 - مطالعه تأثیرپذیری ارزش و میزان عرضه صادرات صنعتی از کیفیت نهادی کشورها مطالعه موردی : کشورهای در حال توسعه منتخب (چکیده)
521 - Destructive leader behavior:A comparison of Australian,American, and Iranian leaders using the DestructiveLeadership Questionnaire (چکیده)
522 - Evaluation of the antioxidant activities of Spirulina platensis in kidney of streptozotocin (STZ) induced diabetic rats (چکیده)
523 - Numerical and experimental investigation on effects of inlet humidity and fuel flow rate and oxidant on the performance on polymer fuel cell (چکیده)
524 - Minimization of Exergy Losses in a TrapezoidalDuct with Turbulator, Roughness and Beveled corners (چکیده)
525 - Spirulina platensis and metformin improve antioxidant status in the brain of streptozotocin (STZ) induced diabetic rats (چکیده)
526 - Effect of nanoparticles on condensation of humid air in vertical channels (چکیده)
527 - Exergy analysis of two humidification process methods inair-conditioning systems (چکیده)
528 - Effect of changing the water balance on electro-osmotic flow in an elliptical single proton exchange membrane fuel cell (چکیده)
529 - Sheet Electromagnetic Forming using convex punch instead of concave die (چکیده)
530 - Temperature Affects Vigour and Pollen Viability of Melon (چکیده)
531 - Size dependence adsorption of hydrogen on cobalt clusters: A DFT study (چکیده)
532 - Screening different crested wheatgrass (Agropyron cristatum (L.) Gaertner.) accessions for drought stress tolerance (چکیده)
533 - Synthesis of Nanosheets Graphene oxide and Characterization of Structural and Optical Properties (چکیده)
534 - قواعد حاکم بر موضوع و شرایط شکلی قراردادهای واگذاری حقوق ناشی از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و فرانسه (با رویکردی به نظریه وحدت هنر) (چکیده)
535 - Do Environmental Factors (Practice and Feedback) Moderate the Effect of the Val66met BDNF Polymorphism on Motor Learning? (چکیده)
536 - Synthesis and characterization of graphene oxide via Chemical Vapor Deposition method on copper substrate (چکیده)
537 - مطالعه تجربی- عددی خمش پذیری درکامپوزیت فلز- الیاف شیشه به منظور کاهش عیوب ناشی از فرایند (چکیده)
538 - Swimming exercise attenuates psychological dependence and voluntary methamphetamine consumption in methamphet- amine withdrawn rats (چکیده)
539 - Discrimination of Mental Tasks Based on EEMD and Information Theoretic Pattern Selection (چکیده)
540 - اثر مستقیم و غیرمستقیم عواطف بر اضطراب و افسردگی سالمندان: نقش میانجی دشواری در نظم‌جویی هیجان (چکیده)
541 - Enriched DNA aptamer pool for HER2-positive breast cancer cell line (چکیده)
542 - مروری بر فهرست مشاغل قرآنی (چکیده)
543 - اثر نسبتهای مختلف کشت مخلوط روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (Zea mays var. saccharata) و بادمجان (Solanum melongena L.) (چکیده)
544 - An Experimental Study of H2 And CO2 Adsorption Behavior of C-MOF-5 And T-MOF-5: A Complementary Study (چکیده)
545 - Seroepidemiological Study of Toxocariasis in the Owners of Domestic Cats and Dogs in Mashhad, Northeastern Iran (چکیده)
546 - Examining the Effects of Google Docs-Based Instruction and Peer Feedback Types (Implicit vs. Explicit) on EFL Learners’ Writing Performance (چکیده)
547 - Modeling and scheduling hybrid workflows of tasks and task interaction graphs on the cloud (چکیده)
548 - Three eriophyoid mite species (Acari: Eriophyoidea: Eriophyidae) from Iran (چکیده)
549 - بازخوانی آیه دَین (بقره: 2/ 282) در ترجمه­ های معاصر فارسی قرآن کریم (چکیده)
550 - بررسی فعالیت الکتریکی عضلات کاربران در حین کلاچ گیری به روش الکترومیوگرافی در تراکتورهای متداول ایران (چکیده)
551 - Effect of formal and informal likelihood functions on uncertainty assessment in a single event rainfall-runoff mode (چکیده)
552 - بررسی نقش باورهای خود- کارآمدی و انتظار پژوهشی در علاقه مندی دانشجویان به پژوهش (چکیده)
553 - تحلیل وضعیت شهر اشنویه به لحاظ شاخص های راهبرد توسعه شهری (CDS) (چکیده)
554 - Isolation and genotyping of Clostridium perfringens isolated from healthy and diarrheic dogs in Iran (چکیده)
555 - Isolation of Clostridium Difficile and Molecular Detection of Binary and A/B toxins in Feces of dogs (چکیده)
556 - ارزیابی و مکان‌یابی کاربری پارک‌های شهری منطقه 9 شهرداری مشهد با استفاده از تحلیل شبکه (Network Analysis) (چکیده)
557 - The effect of parameterization on isogeometric analysis of free-form curved beams (چکیده)
558 - اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر تحریف های شناختی بین فردی و تعارض زناشویی (چکیده)
559 - Investigation of nonlinear dynamic behavior of lattice structure wind turbines (چکیده)
560 - واکاوی راهبردهای ایجابی سلفیه در تفسیر متشابهات صفات (چکیده)
561 - سلفی گری در رویکرد تفسیری ابن کثیر دمشقی، از شهرت تا واقعیت با محوریت مبحث توحید (چکیده)
562 - بررسی وضعیت ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مطلوبیت برنامه های درسی در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
563 - مقایسه تاثیرآموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر الگوی گراس بر استفاده از راهبردهای ارزیابی مجدد و فرونشانی بر نشانگان اختلال شخصیت مرزی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
564 - ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی و ایمنی سویه های اسید لاکتیک باکتری ها....... (چکیده)
565 - اثر آموزش کارکردهای اجرایی مبتنی بر زندگی روزمره، بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیش‌فعالی (چکیده)
566 - عوامل موثر در مکان یابی کتابخانه های آستان قدس رضوی در مشهد (چکیده)
567 - ارزیابی تأثیر مولفه­ های سرمایه اجتماعی بر تمایل به مشارکت اعضای شورای اجتماعی محلات مشهد (چکیده)
568 - Prediction the soil erodibility and sediments load using soil attributes (چکیده)
569 - A New Robust Correntropy Based Levenberg- Marquardt Algorithm (چکیده)
570 - Effects of eCG in Milking Dairy Cows with High Levels of BUN and Synchronized with Ovsynch Protocol (چکیده)
571 - بررسی عملکرد، اجزای‌ عملکرد و شاخص‌های مختلف ارزیابی در کشت مخلوط درهم و ردیفی کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) (چکیده)
572 - ارزیابی اثر تنوع گونه‌ای بر برخی خدمات اگرواکوسیستمی در کشت مخلوط ذرت، سویا و ختمی 2- عملکرد، نسبت برابری زمین، تنفس و زیست توده میکروبی خاک و پتانسیل ترسیب کربن (چکیده)
573 - اثر روش کاشت و نسبت‌های مختلف بذر بر شاخص‌های رشدی در کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum L) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L) (چکیده)
574 - چالش‌های زبانی و فرازبانی در ترجمۀ شفاهی متوالی: موردپژوهی ترجمۀ سخنرانی باراک اوباما (چکیده)
575 - Climatic interpretation of loess-paleosol sequences at Mobarakabad and Aghband, Northern Iran (چکیده)
576 - قرابت مفاهیم ارزشیابی برنامه درسی، چالش پیشروی پژوهش در این حوزه (چکیده)
577 - بررسی هیستوپاتولوژیک اثر حفاظتی عسل بر ضایعات ناشی از آکریل آمید در بافت های مغز و کبد رت (چکیده)
578 - تأثیر صمغ های گوار و دانه ریحان بر ویژگی های فیزیکی بستنی نیم چرب و کم چرب (چکیده)
579 - Photostability and visible-light-driven photoactivity enhancement of hierarchical ZnS nanoparticles: The role of embedment of stable defect sites on the catalyst surface with the assistant of ultrasonic waves (چکیده)
580 - Effect of frying temperature and time on image characterizations of pellet snacks (چکیده)
581 - Generalized inferential procedures for generalized Lorenz curves under the Pareto distribution (چکیده)
582 - رابطه برافراشتگی مقیاس 5 (مردانگی-زنانگی) در آزمون MMPI-2 با رفتارهای ضد اجتماعی و خود بیمارانگاری (چکیده)
583 - تأثیر ریزساختار با اندازه دانه دوگانه بر پیدایش مارتنزیت ثانویه در یک فولاد زنگ نزن آستنیتی (چکیده)
584 - Synthesis, Characterization and Application of [1-Methylpyrrolidin-2-one‐SO3H] Cl as an Efficient Catalyst for the Preparation of α- Aminophosphonate and Docking Simulation of Ligand Bond Complexes of Cyclin- Dependent Kinase 2 (چکیده)
585 - Symbiotic ants (Hymenoptera: Formicidae) associated with aphids (Hemiptera: Aphididae) in Golestan province, Iran (چکیده)
586 - مقایسه نتایج برآورد جدول داده ستانده منطقه ای با روش های - CHARM و AFLQ (مطالعه موردی: استان بوشهر) (چکیده)
587 - Estimating The lifetime performance index of Products for Two-Parameter Exponential Distribution With the Progressive First-Failure Censored Sample (چکیده)
588 - Effects of Mg-Al Layered Double Hydroxide on Nitrate Leaching and Nitrogen Uptake by Maize in a Calcareous Soil (چکیده)
589 - Flow and thermal fields investigation in divergent micro/nano channels (چکیده)
590 - Studying the Expression Patterns of OCT4 and SOX2. Proteins in Regenerating Rabbit Ear Tissue (چکیده)
591 - آسیب شناسی هویت ملی ناشی از پذیرش دانشجویان بومی در دانشگاه ها (چکیده)
592 - تبیین عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر امنیت شهر تهران (چکیده)
593 - A class of process capability indices for asymmetric tolerances (چکیده)
594 - Ecological Niche Divergence between Trapelus ruderatus (Olivier, 1807) and T. persicus (Blanford, 1881) (Sauria: Agamidae) in the Middle East (چکیده)
595 - بهینه سازی شبکه پایش کیفیت آب زیرزمینی آبخوان شهر مشهد با استفاده از مدلسازی فضایی - زمانی (چکیده)
596 - کاربرد رگرسیون فازی در تبیین ارتباط بین مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد مالی (چکیده)
597 - Antifungal Effects of Zataria multiflora Essential Oil on the Inhibitory Growth of some Postharvest Pathogenic Fungi (چکیده)
598 - The efficacy of play therapy through chess exercises for executive functions of brains of students with mathematical learning disorders (چکیده)
599 - Crystal Structure (X-ray) and Solid State Computational (DFT/Hirshfeld Surface) Study for Probing the New Efficient and Recyclable Oxidant of 1,2-Ethandiylbis(triphenylphosphonium) Peroxodisulfate Dihydrate (چکیده)
600 - تأثیر هگزاکونازول و پنکونازول بر تحمل به سرما در گیاه کوشیا (Kochia scoparia) (چکیده)
601 - ارزیابی شاخص های رشدی کرچک (Ricinus communis L.) تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودی (چکیده)
602 - Recovery of drop in heat transfer rate for a rotating system by nanofluids (چکیده)
603 - اثربخشی نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی مغز دانش آموزان با اختلال ریاضی (چکیده)
604 - Ergodicity of non-uniformly expanding transitive group (or semigroup) actions (چکیده)
605 - Histopathological evaluation of protective effects of honey on subacute toxicity of acrylamide-induced tissue lesions in rat (چکیده)
606 - بررسی اثر ریسک وپیچیدگی حسابرسی بر نامتقارنی بهای خدمات حسابرسی (چکیده)
607 - Extinction Threads of Astragalus Adscendensel a Valuable Source of Persian Manna (Gaz- Anguibini) (چکیده)
608 - مدل سازی سینتیکی تخریب حرارتی رنگ در تولید کنسانتره آب چغندر قرمز با روش های حرارتی مختلف (چکیده)
609 - بررسی امکان تولید نان بدون گلوتن با استفاده از آرد سورگوم و صمغ های قدومه شهری و زانتان (چکیده)
610 - ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالی (چکیده)
611 - مطالعه هیستومورفومتری بافت بیضه پس از تاثیر در برابر نسل های امواج تلفن همراه در موش صحرایی (چکیده)
612 - ارزیابی و مقایسه مکانی- زمانی مدل MM5 با استفاده از الگوریتم تشابه (چکیده)
613 - امکان تشخیص بافت های مجاز و غیر مجاز در محصولات کالباس با رنگ آمیزی عمومی و اختصاصی (چکیده)
614 - معرفی ماکروفسیلهای گیاهی برش سراپرده(شمال کرمان) با تأکید بر لایه های زغال سنگی کارپذیر (چکیده)
615 - رابطه مذهب با سلامت روان: نقش میانجی احساس شرم و گناه (چکیده)
616 - Next-to-next-to-leading order QCD analysis of spin-dependent parton distribution functions and their uncertainties: Jacobi polynomials approach (چکیده)
617 - بررسی مقاومت زمستانه در نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت ها (چکیده)
618 - برنامه‌ریزی تولید و توزیع یک زنجیره‌تأمین دوسطحی با ملاحظه اثر سرعت و بار بر مصرف سوخت وسیله‌نقلیه (چکیده)
619 - Thermal behavior and non-isothermal crystallization kinetics of (Ti41Zr25Be28Fe6)93Cu7 bulk metallic glass (چکیده)
620 - ارزیابی اثرات میدان مغناطیسی بر جوانه زنی بذر نخود (Cicer arietinumL.) (چکیده)
621 - Detection of trends in days with extreme temperatures in Iran from 1961 to 2010 (چکیده)
622 - بررسی عوامل موثر بر ترس از کارآفرینی در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی ( مورد مطالعه دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
623 - کاربرد نانو ذرات نقره در بسته بندی مواد غذایی (چکیده)
624 - نانو سنسورها و بسته بندی های هوشمند (چکیده)
625 - Exercise Increases Markers of Spermatogenesis in Rats Selectively Bred for Low Running Capacity (چکیده)
626 - ITERATION REGULARIZED SEMIGROUPS OF SET-VALUED FUNCTIONS (چکیده)
627 - بررسی تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن بر مراحل نموی ارقام گندم و رابطه آن با عملکرد و اجزای عملکرد در منطقه نیشابور (چکیده)
628 - کاهش ارتعاشات ناخواسته سازه های غیرخطی و استحصال انرژی آن با استفاده از میراگرهای جرمی تنظیم شده (چکیده)
629 - Physical properties of pregelatinized and granular cold water swellingmaize starches at different pH values (چکیده)
630 - Comparing the effects of sucrose and glucose on functional propertiesof pregelatinized maize starch (چکیده)
631 - أخباری کیست؟ (چکیده)
632 - تحلیلی از انگاره های فلسفی اقتصاد نهادی قدیم و دلالت های آن در حوزه اخلاق (چکیده)
633 - Chemical modification of biocatalyst for function in supercritical CO2: in silico redesign of stable lipase (چکیده)
634 - مطالعه نسبت پواسون در ناحیه زمین‌لرزه های 1391 اهر-ورزقان (چکیده)
635 - Evaluation of the effects of rainwater harvesting techniques on soil moisture balance in semi-arid climatic conditions (چکیده)
636 - بررسی سرشتی های کانی شناسی، ساختی، بافتی و ژئوشیمیایی معدن چاه سرب، طبس (چکیده)
637 - تحلیل جامعه شناختی پدیده خیانت زنان متاهل (چکیده)
638 - تحلیل جامعه شناختی رفتار ناهنجار ترافیکی عابرین پیاده (چکیده)
639 - An unexpected diastereoselective synthesis of novel substituted pyridines via one-pot, four-component reaction (چکیده)
640 - تعیین نیاز آبی زیست‌محیطی رودخانه زرینگل با استفاده از روش‌های هیدرولیکی (چکیده)
641 - ارزیابی نیاز آبی زیست محیطی با استفاده از روش‌ هیدرولیکی محیط خیس شده (چکیده)
642 - ضرورت پایش خشکسالی بر اساس شاخص‌های چندمتغیره (چکیده)
643 - تاثیر رسوب‌گذاری بر تبخیر از دریاچه سد کارده (چکیده)
644 - بررسی وضعیت رسوب‌گذاری در مخزن سد کارده طی یک دوره 7 ساله (چکیده)
645 - Effect of dietary digestible lysine concentration on performance, egg quality, and blood metabolites in laying hens (چکیده)
646 - ‌زیست ‌ چینه نگاری‌ استراکدای‌ سازند‌ آب‌ تلخ‌ در‌ برش‌ مزدوران - خاور‌ کپه‌ داغ (چکیده)
647 - INVESTIGATION ON THE EFFECT OF HUMIC ACID SPRAYING AND PLANTING DENSITY ON SOME QUANTITATIVE TRAITS OF BALANGU MEDICINAL HERB ( LALLEMANTIA ROYLEANA B.) (چکیده)
648 - EFFECT OF PLANT DENSITY AND HUMIC ACID APPLICATION ON PHYTOCHEMICAL ATTRIBUTE OF MALLOW (MALVA SYLVESTRIS L.) (چکیده)
649 - EXTRACT BIOCHEMICAL VARIATION AMONG 14 MENTHA LONGIFOLIA (چکیده)
650 - CHANGE IN ESSENTIAL OIL CONTENT AND COMPOSITION OF DIPLOID AND AUTOTERTAPLOID GENOTYPES OF MENTHA MOZAFFARIANII (چکیده)
651 - AN INVESTIGATION ON THE FLOWERING HABITS OF FOUR IRANIAN POPULATION OF THYME FIRST REPORT OF GYNODIOECY IN IRANIAN (ENDEMIC) THYME SPECIES (چکیده)
652 - STUDY OF YEILD AND YEILD COMPONENTS IN FOUR IRANIAN THYME SPECIES IN MASHHAD ENVIRONMENTAL CONDITIONS (چکیده)
653 - Ameliorative Effects of Caffeic Acid on Lead Accumulation and Oxidative Stress in Lead-Exposed Mice (چکیده)
654 - Functionalization of the Single-walled Carbon Nanotubes by Sulfur Dioxide and Electric Field Effect, a Theoretical Study on the Mechanism (چکیده)
655 - بهینه سازی شرایط استخراج آبی فروکتان از غده سریش با استفاده از طرح باکس بنکن (چکیده)
656 - بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر هندسه بر ظرفیت گذردهی سرریزهای غیر مستقیم در پلان (چکیده)
657 - تحلیل دینامیکی غیرخطی سکوی شابلونی تحت اثر بار امواج (چکیده)
658 - Through the Iranian Fansubbing Glass: Insights into Taboo Language Rendition into Persian (چکیده)
659 - بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریزهای لبه تیز سهموی (چکیده)
660 - پایش تغییرات متغیرهای هواشناسی بر نوسانات دبی و پیش بینی این تغییرات تحت شرایط تغییراقلیم (مطالعه موردی: رودخانه کارده) (چکیده)
661 - The comparison of effects of two selected functional and Therabandtrainings on the dynamic balance and strength of lower limb among elderly men (چکیده)
662 - مقایسه تاثیر دو نوع تمرین منتخب تراباند و پیلاتس بر تعادل و قدرت اندام تحتانی زنان سالمند (چکیده)
663 - Fragmentation functions of neutral mesons and k with Laplace transform approach (چکیده)
664 - مقایسه اثر اندازه ذرات سیلیکاته در محلول غذایی بر صفات فیزیولوژیک و رشدی ذرت در مرحله گیاهچه ای، تحت تنش کادمیوم (چکیده)
665 - مکانیابی بهینه پایگاه اسکان موقت در مدیریت بحران نواحی روستایی نمونه موردمطالعه: بخش مرکزی شهرستان فاروج (چکیده)
666 - Analysing the solution of production-inventory optimal control systems by neural networks (چکیده)
667 - تاکسنومی استراتژیهای انتخاب تأمین کننده و عملکرد کسب و کار آنها (مورد مطالعه: شرکت های کاشی و سرامیک) (چکیده)
668 - A novel tubular hydrogen bond pattern in the crystal structure of a new diazaphosphole oxide: (4-Cl-C6H4NH)P(O)(1,2-NH)2C6H4 (چکیده)
669 - سنتز و بررسی طیف جرمی فسفریک تری آمیدهای جدید (2,6-Cl2-C6H3C(O)NHP(O)(NHR1)2 (R1 = NHCH2CH2CH3 و NHC(CH3)2CH2CH3) (چکیده)
670 - Sheep oocyte expresses leptin receptor mRNA (چکیده)
671 - Fast Active Islanding Detection Method Based on Second Harmonic Drifting for Inverter-based Distributed Generation (چکیده)
672 - جنبه های اکولوژیکی و ویژگی های فیتوشیمیایی برخی گیاهان دارویی خانواده نعنا در استان‌های خراسان (چکیده)
673 - نگاهی به کتاب الحدائق الندیه فی شرح الفوائد الصمدیه (چکیده)
674 - بررسی نقش افزایش حلالیت فسفر بر کیفیت بذرهای تولیدی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
675 - A Neural Network Approach for Solving a Class of Fractional Optimal Control Problems (چکیده)
676 - The synthesis of 1,2-Ethanediylbis (triphenylphosphonium) ditribromideas a New Brominating Agent in The Presence of Solvents and Under Solvent Free Conditions (چکیده)
677 - گندم در معارف دینی (چکیده)
678 - تعامل اسلام و ایران در فنون کشاورزی و علوم گیاهی (چکیده)
679 - تعامل اسلام و ایران در فنون کشاورزی و علوم گیاهی (چکیده)
680 - بررسی ژﺋوشیمیایی پراکنش عناصر Ni ٬Pb ٬Zn ٬As ٬Se در محدوده معدنی زغال سنگ آق دربند (سرخس، خراسان رضوی) (چکیده)
681 - بررسی هیدروژ‌‍‍‍ﺋوشیمیایی منابع آبی و زهاب کارخانه زغالشویی معدن آق‌دربند (سرخس، استان خراسان رضوی) (چکیده)
682 - نقش خاندان های اشرافی در تحولات گرجستان در دوره یورش مغولان و حکومت ایلخانی (مطالعه موردی خاندان جاکلی) (چکیده)
683 - افزایش سرعت آشکارسازی چهره در تصاویر ثابت با استفاده از هم جوشی داده های عمق و رنگ (چکیده)
684 - بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به کشور آمریکا (چکیده)
685 - لیان (چکیده)
686 - مگان (چکیده)
687 - دیلمون (چکیده)
688 - دسته بندی خدمات عمومی کتابخانه دانشگاهی از دیدگاه کاربران بر اساس مدل سنجش رضایت مشتری کانو (مطالعه موردی در دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
689 - آبشستگی موضعی اطراف خطوط لوله مستغرق تحت تاثیر پیگیبک¬لاین (چکیده)
690 - An experimental ovine Theileriosis: The effect of Theileria lestoquardi infection on cardiovascular system in sheep (چکیده)
691 - تاثیر میزان ابهام گریزی دانشجویان بر سطح اعتماد آنان در خرید اینترنتی کتاب (چکیده)
692 - بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در 42 کشور برتر در تولید علم (چکیده)
693 - مطالعه استریولوژی کلیه مرغ گینه مروارید با میکروسکوپ نوری (چکیده)
694 - مقایسه لوله های پروکسیمال و دیستال درکلیه مرغ گینه مروارید با استفاده ازمیکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی عبوری (چکیده)
695 - Nasal and Indoors Fungal Contamination in Healthy Subjects (چکیده)
696 - معناشناسی واژه جهل در قرآن کریم (چکیده)
697 - کاربرد بسته بندی های فعال تجاری در گوشت تازه (چکیده)
698 - Transport in the barrier billiard (چکیده)
699 - بررسی اثرات احتمالی اعمال فرایند فشار بالا بر روی ساختار و مورفولوژی مواد بسته-بندی (چکیده)
700 - اثر فرایند فشار بالا بر رفتار مواد بسته بندی انتخاب شده (چکیده)
701 - Effect of resin pocket area on the mechanical strength and crack propagation of tapered sandwich composites (چکیده)
702 - بررسی تجربی تأثیر ناحیه غنی از رزین بر استحکام و خرابی کامپوزیت¬های ساندویچی با ضخامت متغیر به کار رفته در پره توربین بادی (چکیده)
703 - سنتز و بررسی طیفی ترکیب های [ClP(O)(NC6H4-4-CH3)]2 و ClP(O)(NHC6H4-4-CH3)2 (چکیده)
704 - تکثیر جوانه با استفاده از کورم زعفران در شرایط این ویترو (چکیده)
705 - بررسی اثر هورمون TDZ در ترکیب با سطوح مختلف 2,4-D بر القای جنین سوماتیکی در زعفران (چکیده)
706 - Examination of Barkhausen noise parameters for characterisation of strain-induced martensitic transformation in AISI 304 stainless steel (چکیده)
707 - بررسی رفتار رئولوژیکی مخلوط صمغ کتیرا با صمغ های قدومه شیرازی، فارسی و خرنوب (چکیده)
708 - Study of Changes in Soil Moisture and Salinity under Plastic Mulch and Drip Irrigation in Pistachio Trees (چکیده)
709 - بررسی تأثیر دما بر جوانه زنی بذر گیاه کینوا (Chenepodium quinoa Willd) تحت تنش شوری (چکیده)
710 - اثر عصاره هیدروالکلی گیاه کمای بیابانی (Ferula szowitsiana DC.) بر ادم التهابی پا در موش صحرایی (چکیده)
711 - برخی تغییرپذیری های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بذرهای کنجد (Sesamum indicum) در شرایط مختلف نگهداری (چکیده)
712 - بررسی الگوی پروتئوم محور جنین گندم (Triticum aestivum) تحت تنش خشکی در دو رقم حساس و متحمل به خشکی طی مراحل آغازین جوانه زنی (چکیده)
713 - A novel method for retinal exudate segmentation using signal separation algorithm (چکیده)
714 - Effects of salicylic acid and ethylene on germination improvement of deteriorated seed of Glycine max (L.) (چکیده)
715 - Review of Geology and Geochemical exploration in Golaheshmeh C0pper Deposit, South of Neyshabour - NE of Iran (چکیده)
716 - ژئوشیمی توده‌های نفوذی، پترولوژی اسکارن، کانی‌شناسی و شیمی ماده معدنی در آنومالی سنجدکI، شرق مجموعه معدنی سنگان خواف (چکیده)
717 - A Survey on the Effects of the Pender's Health Promotion Model on Prediction of the Employees' Physical Activity (چکیده)
718 - Production and biochemical characterization of an alkaline protease from Aspergillus oryzae CH93 (چکیده)
719 - A study on the spider fauna of Dargaz and Kalat Counties in Razavi Khorasan Province, Iran (Arachnida: Araneae) (چکیده)
720 - مس رگه‌ای جنوب باختری سرخ‌کوه، بلوک لوت، خاور ایران: مطالعات کانی سازی، میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار اکسیژن (چکیده)
721 - INTRODUCING EMOTIONCY TENSION AS A POTENTIAL SOURCE OF IDENTITY CRISES (چکیده)
722 - Viscosity to entropy ratio of QGP in relativistic heavy ion collision: Hard thermal loop corrections (چکیده)
723 - آزمون تجربی نظریه لیندر در الگوی تجارت خارجی ایران (چکیده)
724 - Elastic scaffolds derived from aorta support mesenchymal stem cells' maintenance and growth (چکیده)
725 - Response of sour cherry cultivar ‘Érdijubileum’ fruits to modified atmosphere packaging after ethephon spraying (چکیده)
726 - تولید و ارزیابی کیفی کیک کم کالری پخته شده به روش ماکروویو و بررسی اثر قرمولاسیون بر کاهش بیاتی آن (چکیده)
727 - کاربرد و اهمیت بسته¬بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) برای میوه¬جات و سبزیجات تازه (چکیده)
728 - تأثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر پاسخ‌های سازشی آندروژن‌ها و کورتیزول زنان یائسه (چکیده)
729 - Dietary replacement of fish meal by soy products (soybean meal and isolated soy protein) in silvery-black porgy juveniles (Sparidentex hasta) (چکیده)
730 - بررسی فشار آب منفذی در بدنه سد خاکی در مراحل ساخت به وسیله نرم افزار Plaxis مطالعه موردی سد دامغان (چکیده)
731 - بررسی مولفه های پایداری در معماری دانشگاه های درحال توسعه (چکیده)
732 - بررسی نقش کارفرما در فرآیند شکل گیری پروژه در معماری معاصر ایران (چکیده)
733 - بررسی مولفه سیاسی در شکل گیری معماری ایران و ترکیه (چکیده)
734 - تاثیر معماری پایدار بر کاهش سندورم ساختمان بیمار (چکیده)
735 - Dipyridamole stress and rest gated 99mTc-sestamibi myocardial perfusion SPECT: left ventricular function indices and myocardial perfusion findings (چکیده)
736 - آمادگی نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در زمینه تجارت الکترونیکی: تحلیل جمعیت شناختی (چکیده)
737 - مطالعه اعتبار نتایج الیزای خانگی و به دست آوردن بهترین نقطه برش (Cut off) به منظور بررسی سرواپیدمیولوژیکی لکوز گاوان (چکیده)
738 - Comparing the empirical powers of several independence tests in generalized FGM family (چکیده)
739 - Large eddy simulation of the flameless oxidation in the IFRF furnace with varying inlet conditions (چکیده)
740 - بررسی پیامدهای هدفمندسازی یارانه ها، افزایش نرخ ارز و محدودیت ارزی ناشی از اعمال تحریم ها بر حوزه گندم، آرد و نان (چکیده)
741 - ارزیابی حساسیت حرارتی مخلوط آسفالتی (چکیده)
742 - مدل سازی عددی ریز مخلوط الکتروکینتیک با استفاده از الکتروکینتیک غیرخطی (چکیده)
743 - ترجمه و آموزش: نقد و بررسی کتاب جستاری در نظریه های ترجمه (چکیده)
744 - Catford's Shift Translation and the Assessment of a Persian Translation of The Old Man and The Sea (چکیده)
745 - تحلیل حساسیت رطوبتی مخلوط¬های آسفالتی حاوی سرباره فولاد کوره قوس الکتریک براساس تئوری انرژی آزاد سطحی (چکیده)
746 - An African-American Feminism Reading of The Incidents in the Life of a Slave Girl (چکیده)
747 - اثرات افزودن مقادیر متفاوت پودر سیر و اکالیپتوس بر فراسنجه های تخمیری شکمبه در شرایط برون تنی (چکیده)
748 - Contemporary Literature: A Marxist Reading of Arthur Miller's Death of a Salesman and All My Sons (چکیده)
749 - A detailed study on adsorption isotherms of Hg(II) removal from aqueous solutions using nanostructured sorbent ZnCl2-MCM-41 (چکیده)
750 - Blood biochemical and oxidant/antioxidant alterations following stanozolol treatment along with resistance training in rats (چکیده)
751 - Gold digital versatile disc platform modified with nano-porous mercury/gold amalgam as a solid-state disposable electrochemical sensor for detection of para-nitrophenol (چکیده)
752 - Effect of digestible methionine + cystine concentration on performance, egg quality and blood metabolites in laying hens (چکیده)
753 - معنی شناسی لفظ نساء در آیه 61 سوره آل عمران (چکیده)
754 - تأثیر الهیات فلسفی مسلمانان بر رنسانس عقلی اروپاییان (چکیده)
755 - Synthesis and characterization of composite polymer, polyethylen glycol grafted flower-like...... (چکیده)
756 - تحلیل فرکانسی تیر کامپوزیتی آلیاژ حافظه‌دار روی بستر الاستیک پاسترناک با استفاده از چهار نظریه مهندسی تیر (چکیده)
757 - Direct Synthesis of Nitriles from Aldehydes and Hydroxylamine Hydrochloride Catalyzed by a HAP@AEPH2-SO3H Nanocatalyst (چکیده)
758 - داده کاوی و تحلیل رفتار شهروندان در تفکیک زباله از مبدأ با بهره گیری از الگوریتم C4.5 درخت تصمیم مطالعه موردی: شهر مشهد (چکیده)
759 - Vibration analysis of orthotropic circular and elliptical nano-plates embedded in elastic medium based on nonlocal Mindlin plate theory and using Galerkin method (چکیده)
760 - بررسی آزمایشگاهی آبشستگی خاک حول پایه های مرکب پل (چکیده)
761 - Artificial Neural Network Modeling to Predict Complex Bridge Pier Scour Depth (چکیده)
762 - Microstructure and corrosion characterization of the interfacial region in dissimilar friction stir welded AA5083 to AA7023 (چکیده)
763 - Experimental Investigation of Damaged Exterior RC Beam–Column Joints Retrofittrd by FRP Jacketing Kind (چکیده)
764 - Prediction and statistical control of a piecewise linear profile (چکیده)
765 - بهینه سازی تولید آنزیم لیپاز مخمر Cryptococcus albidus با استفاده از رویه سطح پاسخ (چکیده)
766 - مدل‌سازی عددی یک ریزمخلوط‌گر غیرخطی‌ برای کاربردهای آزمایشگاهی و پزشکی پیشرفته (چکیده)
767 - بررسی تطبیقی جایگاه تاریخ در نظام آموزشی و جامعه ایران و ایالات متحده امریکا (چکیده)
768 - Computational Detection of piRNA in Human Using Support Vector Machine (چکیده)
769 - تشخیص ملکولی لیشمانیوز در سگ با استفاده از نمونه های سواب چشمی و بافی کوت خون (چکیده)
770 - تأثیر باکتری های محرک رشد و پیش تیمار با سالیسیلیک اسید بر شاخص های جوانه زنی بامیه رقم بسنطی در دمای پایین (چکیده)
771 - Challenges to design GREEN high rise building in IRAN (چکیده)
772 - The Qualitative Analysis on Contemporary Approaches toward Architectural Training in Iran (چکیده)
773 - Management of Urban Drainage System Using Integrated MIKE SWMM and GIS (چکیده)
774 - بهینه‌ سازی توپولوژی و شکل سازه‌های پیوسته غیر خطی با روش بهینه‌ سازی تکاملی سازه‌ها (چکیده)
775 - دلایل جدایی گزینی مهاجرین افغانستانی در محله ی گلشهر مشهد (چکیده)
776 - بررسی و شناخت الگوها و فرایندهای شکل گیری روابط جنسی پیش از ازدواج (چکیده)
777 - The Influence of Cold Plastic Deformation on Passivity of Ti-6Al-4V Alloy Studied by Electrochemical and Local Probing Techniques (چکیده)
778 - Electrochemical corrosion behavior of Pb-Ca-Sn-Sm grid alloy in H2SO4solution (چکیده)
779 - بهینه سازی خشک کردن اسمز- هوای داغ گلابی با استفاده از روش سطح- پاسخ (چکیده)
780 - Hirshfeld surface analysis of two new amidophosphinates (چکیده)
781 - EFFECT OF TRAP AND REFLECT WALL BOUNDRY CONDITIONS ON DEPOSITIONS AND CONCENTRATION DISTRIBUTION OF NANOPARTICLES BY AN EULERIAN-LAGRANGIAN MODEL (چکیده)
782 - نقش پوشش گیاهی بر تابش خورشیدی و ضریب دید به آسمان در فضای شهری (چکیده)
783 - Effect of Nutritional Treatments on Physiological Characteristics and Tuberization of Potato Plants under Hydroponic Sand Culture (چکیده)
784 - Proteome analysis of wheat embryo (Triticum aestivum) Sensu stricto germination under osmotic stress (چکیده)
785 - ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسی (چکیده)
786 - A Budget Constrained Scheduling Algorithm for Hybrid Cloud Computing Systems Under Data Privacy (چکیده)
787 - پدیدارشناسی سیاسی فرّه در اوستا و شاهنامه (چکیده)
788 - Hierarchical VM Scheduling to Improve Energy and Performance Efficiency in IaaS Cloud Data Centers (چکیده)
789 - Scheduling Data-Driven Workflows in Multi-cloud Environment (چکیده)
790 - توسعه و تکامل مفهوم مدل ذهنی در بافت نظام‌های اطلاعاتی: از نگاهی عام تا پیش‌بینی عملکرد (چکیده)
791 - نسبت طلایی در طراحی منظر و فضای سبز (چکیده)
792 - بررسی ویژگی های شیمیایی و حسی پنیر فراسودمند تهیه شده از مخلوط شیرگاو و شیرسویا (چکیده)
793 - بررسی ساختار آغازگری در خطبه جهاد نهج البلاغه بر اساس فرانقش متنی نظریه نظام مند نقش گرا (چکیده)
794 - بررسی تاثیر پ هاش، نمک و حرارت بر ویژگی های کیفی امولسیون روغن در آب تهیه شده با مانو پروتئین مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس (چکیده)
795 - تاثیر چند ریختی val66met ژن عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز بر اکتساب و تحکیم سازی حافظه حرکتی، در فرایند یادگیری مهارت حرکتی پرتابی (چکیده)
796 - Effects of Attention Control Training on Drug Abusers' Attentional Bias and Treatment Outcome. (چکیده)
797 - انسداد و انفتاح باب اجتهاد در اندیشه‌های فقهی اهل سنت (چکیده)
798 - Nakhlak carbonate-hosted Pb- (Ag) deposit, Isfahan province, Iran: A geological, mineralogical, geochemical, fluid inclusion, and sulfur isotope study (چکیده)
799 - The power extraction by flapping foil hydrokinetic turbine in swing arm mode (چکیده)
800 - بررسی کارآیی چگالشی در یک مبدل حرارتی (چکیده)
801 - Mass and performance optimization of an airplane wing leading edge structure against bird strike using Taguchi based grey relational analysis (چکیده)
802 - تحلیل صنعت متناقض‌‌نما در تائیه کبرای ابن فارض (چکیده)
803 - The effect of Riluzole on functional recovery of locomotion in the rat sciatic nerve crush model (چکیده)
804 - اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج و مهارت های زندگی بر ملاک های همسرگزینی و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
805 - روش‌شناسی تعیین مشاغل استراتژیک، ارزیابی میزان آمادگی شاغلان استراتژیک و تدوین برنامه توسعه ای مناسب (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان) (چکیده)
806 - تشخیص بالینی بیماری ناویکولار در اسب (چکیده)
807 - Physical-aware predictive dynamic thermal management of multi-core processors (چکیده)
808 - تأثیرات پارامترهای هندسی بر مشخصات جریان کاملاً توسعه یافته و انتقال حرارت در یک کانال موج دار متقارن در اعداد رینولدز معتدل (چکیده)
809 - شناسایی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از ماست های سنتی عشایر خراسان رضوی (چکیده)
810 - اثر تراکم بوته و میزان مصرف کود دامی بر شاخص های رشدی ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
811 - Effect of Peppermint ( Mentha piperita ) Powder on Immune Response of Broiler Chickens in Heat Stress (چکیده)
812 - کاربست گفتمان کاوی در تحلیل مفاهیم استضعاف و استکبار (چکیده)
813 - طراحی مدل ارزیابی عملکرد تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی شونده های سلسله مراتبی با شاخص های موزون (چکیده)
814 - بهینه‌سازی کارایی برخی علف‌کش‌های پس‌رویشی چغندر‌قند (Beta vulgaris L.) با استفاده از مواد افزودنی و کاربرد چند مرحله‌ای علف‌کش (چکیده)
815 - روزن بران تریاس بالایی بخش حوض خان از سازند نایبند در ایران مرکزی - جنوب نایبندان (چکیده)
816 - گونه شناسی استراتژیهای تولید در ایران و معرفی ابعاد متمایزکننده آن (چکیده)
817 - مطالعه طولی الگوی تغییرات گونه های استراتژی تولید در شرکتهای تولیدی ایران در افق 1388-1394 (چکیده)
818 - Modified Substrate Integrated Wave Guide (SIW) Horn Antenna (چکیده)
819 - Oestrogenic action of neonatal tamoxifen on the hypothalamus and reproductive system in female mice (چکیده)
820 - بررسی پویایی جمعیت شته ی رز Macrosiphum rosae (L.)) روی ارقام مختلف گل رز (Rosa hybrida) و تنوع زیستی شکارگر های آن در مشهد (چکیده)
821 - تلازم اندیشه و عمل ضرورت فلسفه (چکیده)
822 - The Generalized Maximum Tsallis Entropy Estimators and Applications to the Portland Cement Dataset (چکیده)
823 - Renyi entropy in continuous case is not the limit of discrete case (چکیده)
824 - آسیب شناسی ترجمه حدیث به زبان فرانسه (چکیده)
825 - شناسایی موانع انتقال آموزش در سازمانها (چکیده)
826 - انتقال یادگیری از محیط آموزش به در سازمانکار محل ها و عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
827 - برنامه ریزی نیروی انسانی برای پیش بینی تقاضای هیئت علمی در دانشگاه فردوسی مشهد با به کارگیری تحلیل روند و رگرسیون (1396-1392) (چکیده)
828 - Evaluation of the Change-Factor and LARS WG Methods of Downscaling for Simmulation of Climatic Variables in the Future (Case study: Herat Azam Watershed, Yazd-Iran)ّ (چکیده)
829 - Mapping of climatic parameters under climate change impacts in Iran (چکیده)
830 - پایش زمانی- مکانی پدیده گردوغبار در منطقه جازموریان با استفاده از داده های ماهواره ای (چکیده)
831 - بررسی ترکیب خصوصیات شیمیایی ریزگردهای شهداد توسط آنالیز XRF (چکیده)
832 - Control of wake destructive behavior for different bluff bodies in channel flow by magnetohydrodynamics (چکیده)
833 - بررسی متغیرهای فرهنگی در ارتباطات میان ایرانیان و فرانسویان بر اساس الگوهای زبانی (چکیده)
834 - Interlaminar stresses in thick cylindrical shell with arbitrary laminations and boundary conditions under transverse loads (چکیده)
835 - بررسی ترس از مرگ در سه قطره خون هدایت و ضد اخلاق ژید بر اساس روش نقد ژیلبر دوران (چکیده)
836 - Evaluation of Inoculation with Nitrogen and Phosphorus Biofertilizers on Yield and Radiation Use Efficiency of Black Cumin (Nigella sativa L.) under Mashhad Climatic Conditions (چکیده)
837 - The Effect of Various Quantum Mechanically Derived Partial Atomic Charges on the Bulk Properties of Chloride-Based Ionic Liquids (چکیده)
838 - SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF TWO NEW CADMIUM COMPLEXES OF PYRIDINE-2,5-DICARBOXYLIC ACID N-OXIDE (چکیده)
839 - راهبردها و برنامه عملیاتی نظام مدیریت پژوهشی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی (نمونه‌پژوهی: سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی) (چکیده)
840 - Thermo-mechanical properties of boron nitride nanoribbons: A molecular dynamics simulation study (چکیده)
841 - Protective effect of tert butyl hydroquinone on diazinon-induced oxidative stress in brain and heart of male rats (چکیده)
842 - Evaluation of some Enzymatic Changes in the Liver and Kidney of Rats Following Exposure to Sublethal Concentration of Potassium Cyanide (چکیده)
843 - Permethrin-induced oxidative damage in liver of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and its attenuation by vitamin C (چکیده)
844 - Comparison of serum trace elements and antioxidant levels in terrierdogs with or without behavior problems (چکیده)
845 - بررسی تغییرات آسپریتی و نحوه توزیع تنش در محل رخداد زمین‌لرزه‌ای با 6.2 =MN در سال 2014 میلادی، بخش شمال غربی زاگرس (چکیده)
846 - بررسی لرزه زمین ساخت و تنش‌گاه‌ها در زاگرس با استفاده از پارامتر لرزه‌ای b-value (چکیده)
847 - اثر جاذب های آلی و معدنی آفلاتوکسین B1 بر قابلیت هضم و متغیرهای تخمیری شکمبه در شرایط برون تنی (چکیده)
848 - Therapeutic effects of a combined antibiotic-enzyme treatment on subclinical mastitis in lactating dairy cows (چکیده)
849 - بررسی و نقد نظریه دلالت اقناعی معجزات (چکیده)
850 - Virtuousness and effectiveness in hospitals: The moderating role of organizational culture (چکیده)
851 - A critical evaluation of the Miller and Miller similar media theory for application to natural soils (چکیده)
852 - زنجیره ارزش برند جهانی: اثر ارتباط برند، کیفیت خدمت و تجربه برند با واسط اعتماد به برند بر وفاداری به برند (چکیده)
853 - بررسی گفتمان پسااستعماری ادوارد براون و انعکاس آن در ترجمه - سفرنامه یک سال در میان ایرانیان (چکیده)
854 - A three dimensional simulation of a rubber curing process considering variable order of reaction (چکیده)
855 - Photo catalytic degradation of linear alkylbenzene sulfonic acid (چکیده)
856 - Study of Correlations between Horticultural Traits and Variables Affecting Kernel Percentage of Walnut (Juglans regia L.) (چکیده)
857 - بررسی تأثیر تعلق‌ خاطر کاری بر رفتار نوآورانه ی با نقش میانجی اشتراک‌ گذاری خطاها (چکیده)
858 - Productive discourse in translation studies (چکیده)
859 - زمین شناسی، کانی سازی، سن سنجی U-Pb و ژئوشیمی ایزوتوپ های Sr-Nd توده های نفوذی شمال شرق کاشمر (چکیده)
860 - Death of the Translator: Anti-intentionnalist Theory of Translation (چکیده)
861 - Biosynthesis of silver nanoparticles by a luminescent bacterium Vibrio fischeri NRRL B-11177 (چکیده)
862 - Bioluminescence-based detection of brain immune cells apoptosis and ATP depletion induced by aflatoxin B1 (چکیده)
863 - A comparison of the impacts of managerial flexibility and fit of required flexibility on customer satisfaction: banks and financial institutes (چکیده)
864 - On the unsteady vortex shedding behind a cylinder (چکیده)
865 - تاثیر امید درمانی بر کیفیت زندگی بیماران وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون (چکیده)
866 - Improved lipid and biomass productivities in Chlorella vulgaris by differing the inoculation medium from the production medium (چکیده)
867 - Cytotoxic effect and cell attachment of IL-12 antimicrobial peptide on A549 epithelial cells (چکیده)
868 - Yeats’s Archetypal Eternity in The Wild Swans At Coole (چکیده)
869 - Cell adhesion and ROS production ability of synthetic GL- 9 peptide in A549 lung carcinoma cells (چکیده)
870 - Effect of Essential Oils of Various Plants as Microbial Modifier to Alter Corn Silage Fermentation and in vitro Methane Production (چکیده)
871 - اثرات تغییرپذیری ادافیک بر دینامیک آستانه های تعادلی اکو سیستم خشک (چکیده)
872 - New studies on basil (Ocimum bacilicum L.) seed gum: Part III - Steady and dynamic shear rheology (چکیده)
873 - Improved Hybrid Multilevel Converter to Achieve Appropriate Power Quality (چکیده)
874 - تلفیق مبانی فازی و یادگیری تقویتی در کنترل سیستم‌های دینامیکی (چکیده)
875 - Implementation of the Maximum Power Point Tracking Algorithm on Indirect Matrix Converter Controlled DFIG wind Turbine (چکیده)
876 - طراحی سیستم کىترل پیش بین جبران کىىذ ه استاتیکی توزیع بر اساس مدل اولر جهت بهبود ضریب توان و کاهش هارمونیکهای جریان تزریقی (چکیده)
877 - نقش روسپیان شهر نو در کودتای 28 مرداد 1332 (چکیده)
878 - Effects of copper content on the shell characteristics of hollow steel spheres manufactured using an advanced powder metallurgy technique (چکیده)
879 - تعیین سهم پیش‌ پراکندگی رویکردهای برنامه‌ درسی در گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان علوم انسانی (چکیده)
880 - Synthesis and Evaluation of Cytotoxicity of 6-Amino-4-Aryl-2-Thioxo-1,2,3,4-Tetrahydropyrimidine-5-Carbonitriles (چکیده)
881 - 'interaction entre le français et la culture irano-islamique dans les manuels scolaires iraniens, un obstacle devant 'apprentissage du FLE ou un appui? (چکیده)
882 - QM/MM Study on the Mechanism of Aminophenol Oxidation by Functionalized β- 6 Cyclodextrin as Oxidase Nanomimic (چکیده)
883 - A theoretical study on the electronic structures and equilibrium constants evaluation of Deferasirox iron complexes (چکیده)
884 - The influence of outflow in supercritical accretion flows (چکیده)
885 - Ecological Analysis of High-Rise Buildings by Eco City Theory (Case Study: Mashhad Metropolitan) (چکیده)
886 - بررسی اثر گذاری محلات شهری بر میزان رضایت‌مندی شهروندان از کیفیت زندگی در شهر کوهدشت (چکیده)
887 - Analysis the Process and Priorities of Urbanization in the Mashhad city After Islamic Revolution of Iran (چکیده)
888 - Purification of cress seed (Lepidium sativum) gum: A comprehensive rheological study (چکیده)
889 - بررسی معادل یابی در ضرب المثل های فرانسه و فارسی از بعد انطباق لفظی و معنایی (چکیده)
890 - تاثیر مقدار نیترات و زمان برداشت بر غلظت آهن، روی، مس، پتاسیم و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو و اسفناج (چکیده)
891 - بررسی عملکرد، اجزاء عملکرد، ضرایب همبستگی و تجزیه علیت ارقام پنبه در شرایط تنش خشکی (چکیده)
892 - بررسی اجزاری ترکیبی تشکیل دهنده ی فیله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از روش عکس برداری دیجیتالی (چکیده)
893 - یزدان شناخت (چکیده)
894 - هفت حصار (چکیده)
895 - نیشابوری، محمد بن سرخ (چکیده)
896 - مویدالدین خوارزمی (چکیده)
897 - واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع (چکیده)
898 - Transient Characteristics of Microelectromechanical Systems Considering Squeeze Film Damping and Electrostatic Actuation (چکیده)
899 - Revealing quantum correlation by negativity of the Wigner function (چکیده)
900 - مویدالدین نسفی (چکیده)
901 - منازل السایرین (چکیده)
902 - frames for operators on Hilbert modules-* (چکیده)
903 - استفاده از پوشش‏های پلیمری به‌منظور کاهش صدا در ساختمان‏ها (چکیده)
904 - ارائه یک روش پیشنهادی جدید برای جایابی و تعیین ظرفیت بهینه بازگردان دینامیکی ولتاژ DVR درشبکه های توزیع (چکیده)
905 - Extended Fuzzy Logic: Sets and Systems (چکیده)
906 - An experimental investigation on productivity and performance of a new improved design portable asymmetrical solar still utilizing thermoelectric modules (چکیده)
907 - Energy, exergy, and cost analyses of a double-glazed solar air heater using phase change material (چکیده)
908 - اولین گزارش گونه Bedellia somnulentella (Zeller, 1847) (Lep.: Bedelliidae) از ایران (چکیده)
909 - Glial cell derived neurotrophic factor induces spermatogonial stemcell marker genes in chicken mesenchymal stem cells (چکیده)
910 - Identify and Analysis of Performance Evaluation Indicators of Iranian Goalball Coaches (چکیده)
911 - بررسی تأثیر محیط رسوبی بر خواص مهندسی خاک های شهر کرمان با توجه به رفتار مقاومتی آن ها (چکیده)
912 - A DFT study of solvent effects on the kinetics and mechanism of the [3,3] hetero-Cope rearrangement of 1-butene thiobenzoate (چکیده)
913 - NCI concept as a powerful tool to investigate the origin of Diels–Alder reaction accelerating inside the self-assembled softball nanoreactor (چکیده)
914 - Investigation of stabilization mechanism and size controlling of Fe3O4 nanoparticles using anionic chelating agents (چکیده)
915 - ارزیابی تأثیر دو گونه درختی بر خرد اقلیم پارک گل ها در مشهد (چکیده)
916 - تغییرات دمای حداقل ایران در نیم قرن گذشته(1961-2010) (چکیده)
917 - جزیره گرمایی کلان شهر مشهد (چکیده)
918 - تحلیل همدیدی گرد و غبار نیمه گرم سال در استان خراسان جنوبی (چکیده)
919 - بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور (چکیده)
920 - Comparison of three boosting methods in parent-offspring trios for genotype imputation using simulation study (چکیده)
921 - روش‏ های کنترل تولید و انتشار سولفید هیدروژن در شبکه ‏های جمع آوری فاضلاب (چکیده)
922 - ارتباط بین سن وسابقه کاری با درک اصول اخلاقی حسابداری :بررسی تطبیقی در ایران وانگلستان (چکیده)
923 - تاثیر تنش خشکی بر عملکرد واجزای عملکرد کدو پوست کاغذی(Cucurbitapepo .L) (چکیده)
924 - پیش بینی پاسخ ایمنی همورال برعلیه گلبول قرمز گوسفندی بر اساس شمار گلبول های سفید خونی در بلدرچین ژاپنی - Coturnix japonica (چکیده)
925 - تخمین سختی تیرهای مسلح شده با میلگردهای GFRP پس از خسارت با استفاده از داده‌های آزمایش‎ ‎ مودال (چکیده)
926 - Exercise training increases anabolic and attenuates catabolic and apoptotic processes in aged skeletal muscle of male rats (چکیده)
927 - ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره پنیرک ( )Malva neglectaبر باکتری اشرشیا کلی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
928 - ارزیابی فعالیت مهارکنندگی و کشندگی عصاره سورانه بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در شرایط محیط کشت (چکیده)
929 - پیش بینی دمای خاک و درصد رطوبت نسبی هوای داخلی گلخانه نیمه خورشیدی مجهز به دیواره سیمانی شمالی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مطالعه موردی: شهرستان تبریز (چکیده)
930 - مدل‌سازی، شبیه‌سازی و بررسی اثرمولینز در قطعه لاستیکی تحت بارگذاری چرخه‌ای (چکیده)
931 - Positive definite solutions of certain nonlinear matrix equations (چکیده)
932 - Rumen Degradability and Model Prediction of Nutrient Supply to Ruminants from Different Processed Soybean Meals (چکیده)
933 - تاثیر آموزش عالی زنان بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک و شمال آفریقا (چکیده)
934 - A Wide Differential Passband Filter with Common Mode Suppression Property Based on Left Handed Metamaterial Transmission Line (چکیده)
935 - بررسی طرح¬های مختلف AUSM در جریان¬های پایا و ناپایا (چکیده)
936 - تاثیر اسید آلی و پروبیوتیک بر هیستومورفومتری روده باریک جوجه های گوشتی (چکیده)
937 - بررسی مدل یک فروشنده یک خریدار با در نظر گرفتن کربن تولیدی با استفاده از دو سیاست تجارت کربن و مالیات کربن (چکیده)
938 - Application of the radicle emergence test to assess seed vigour of cereal and forage crops (چکیده)
939 - Cardioprotective functional effects of The Semelil (ANGIPARS™) in rabbits with experimental chronic myocardial infarction (چکیده)
940 - Light and Electron Microscopic investigation of Semelil (ANGIPARSTM) on therapeutic process afterchronicmyocardial infarction in rabbit (چکیده)
941 - Three new [3-NO2-C6H4C(O)NH]P(O)[NRR']2 (NRR' = N(C2H5)(C6H11), NC4H8O & NC5H9-4-CH3) phosphoric triamide structures (چکیده)
942 - A comparative theoretical study of methane adsorption on the nitrogen, boron and lithium doped graphene sheets including density functional dispersion correction (چکیده)
943 - بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزایش عزت نفس نوجوانان دانش آموز مدرسه شبانه روزی (چکیده)
944 - واکاوی تطبیقی الگوهای رهبری مدرسه (چکیده)
945 - The ceasefire after leadership paradigm wars (چکیده)
946 - Borohydride salts as high efficiency reducing reagents for carbon dioxide transformation to methanol: Theoretical approach (چکیده)
947 - بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره و حقالزحمه حسابرسیبر ارزش عرضه عمومی اولیه (چکیده)
948 - بررسی حمایت حقوقی از ایده (مطالعه تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایرن و فرانسه) (چکیده)
949 - اندازه‏ گیری کارایی زیست‌ محیطی: بررسی موردی نیروگاه‌های حرارتی تولید برق در استان‏های خراسان جنوبی، رضوی و شمالی (چکیده)
950 - Study of Complexation Process between Kryptofix 5 with〖UO〗_2^(2+)and 〖ZrO〗^(2+ )Cations in Some Binary Mixed Solvents. (چکیده)
951 - مجازات سبّ معصومان و چگونگی رفع تعارض آن با سیره عملی ایشان (چکیده)
952 - Optimization of partitioning inside a single slope solar still for performance improvement (چکیده)
953 - نانوکنوسهای سازند چمن¬بید در برش قرونه، رشته کوههای بینالود (چکیده)
954 - اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺳﺒﺎل ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق واﻗﻌﯽ ﺣﻮزهﻫﺎی آﺑﺨﯿﺰ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن، ﻫﻤﺪان) (چکیده)
955 - ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎر ﻣﻌﻠﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ و ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻗﺰاﻗﻠﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود) (چکیده)
956 - تاثیر اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی بر سطح اعتماد استفاده کنندگان از صورت های مالی (چکیده)
957 - نانواستراتیگرافی نهشته‌های کرتاسه پیشین در فتح آباد (شمال غرب قاین) (چکیده)
958 - اولین گزارش مطالعه نهشته های ژوراسیک برمبنای نانوفسیل های آهکی در برش فتح آباد، شمال غرب قاین (چکیده)
959 - بررسی شرایط رسوبگذاری نهشته های هوتروین بر اساس نانوفسیلهای آهکی در برش فتح آباد (شمال غرب قاین) (چکیده)
960 - نانوفسیل های آهکی سازند زیارت در برش مجن، شمال غرب شاهرود (چکیده)
961 - The Role Of Tourism Management in Regional Sustainable Development (Case study: City Khorram Abad) (چکیده)
962 - اثرات تجویز نخاعی هموگلوبین بر رفتارهای دردی و التهاب در موش صحرایی (چکیده)
963 - درگیری گیرنده‌های وانیلوئیدی در خاصیت ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی گلهای حرارت‌ دیده پایه ماده گیاه شاهدانه در موش صحرایی (چکیده)
964 - طراحی و ساخت یک مولد قطره به منظور بررسی تجربی برخورد قطره به سطح (چکیده)
965 - First report of the brine shrimp Artemia (Branchiopoda: Anostraca) from Bazangan Lake, Iran (چکیده)
966 - Optimization of Elecrospinning Process of Zein Using Central Composite Design (چکیده)
967 - Quantity and Quality of Essential Oil of Pistacia atlantica Subsp. Kurdica in Response to Gradual Harvest of Oleoresin (چکیده)
968 - ارزیابی تحمل به سرمای ژنوتیپ‌های نخود در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
969 - بررسی اثر تنش خشکی و پراکسید هیدروژن بر خصوصیات مورفولوژیک 12 ژنوتیپ نخود (چکیده)
970 - Application of Stochastic Dynamic Programming in Demand Dispatch-based optimal operation of a Micro-grid (چکیده)
971 - Cancer stem cells in human digestive tract malignancies (چکیده)
972 - مطالعه تأثیر پرایمینگ بذر بر رشد گیاهچه جو (Hordeum vulgare L.) تحت تنش شوری در محیط فیتوژل (چکیده)
973 - Applying Hybrid Interval Linear Programming and Genetic Algorithm to Coordinate Distance and Directional Overcurrent Relays (چکیده)
974 - بازپژوهی عفاف درقرآن وروایات (چکیده)
975 - بررسی امکان افزایش کارایی دو علف کش پینوکسادن و کلودینافوپ با تغییر نحوه کاربرد این علف کش ها در کنترل یولاف وحشی و علف خونی (چکیده)
976 - تحمل به یخ زدگی گونه های علف چمنی تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
977 - Exploring the sensitivity of ZnO nanotubes to tyrosine nitration: ADFT approach (چکیده)
978 - Site specific interaction of aromatic amino acids with ZnO nanotubes: A density functional approach (چکیده)
979 - ارزیابی درصد و عملکرد اسانس رازیانه (Foeniculum vulgar Mill.) در کشت مخلوط جایگزینی با ماش (Vigna radiata L. Wilczek) (چکیده)
980 - Transport, thermodynamic, and structural properties of rare earth zirconia-based electrolytes by molecular dynamics simulation (چکیده)
981 - Poly (butylene succinate)/polyethersulfone/poly (ethylene glycol) membrane: influence of additive molecular weight and concentration on morphology, properties, and performance of the membrane (چکیده)
982 - بوم شناسی کشاورزی (چکیده)
983 - اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و کود پتاسیم بر دینامیک ریشه، عملکرد محصول و اجزاء آن در ارقام مختلف سورگوم علوفه‌ای (چکیده)
984 - تأثیر آب شور بر ویژگی‌های فیزیولوژیک شنبلیله در کشت هیدروپونیک (چکیده)
985 - Hybrid Coagulation/ozonation Treatment of Pharmaceutical Wastewater Using Ferric Chloride, Poly-aluminum Chloride, and Ozon (چکیده)
986 - تأ ثیر تمریىات چی رانینگ بر درد و تعادل ایستای افراد مبتلا بٍه شین اسپلینت (چکیده)
987 - بررسی اثربخشی شناخت درمانی هیجان مدار بر کاهش مشکلات زناشویی زوج‌های متعارض شهرستان مشهد (چکیده)
988 - On upper bounds for the variance of functions of the inactivity time (چکیده)
989 - Mesenchymal stem cells are a new efficiient candidate for cancer therapy (چکیده)
990 - مشکلات ترجمه حقوقی در دنیای معاصر (چکیده)
991 - On the diffusion phenomenon of solvent within polymeric coatings:Development of a new model (چکیده)
992 - مطالعه هزینه‌‌‌ سودمندی کتاب‌‌‌ های لاتین خریداری‌‌‌ شده بخش امانت کتابخانه‌‌‌ های دانشگاه فردوسی مشهد، در سال‌‌‌های ۱۳۸۲تا۱۳۸۷ (چکیده)
993 - بررسی تأثیر سرمایه گذاری در سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از روش GMM (چکیده)
994 - سنجش رضایت مندی ازکیفیت زندگی درمجتمع های زیستی احداث شده پس از رویداد زلزله مطالعه موردی: شهرستان زیرکوه(قاین) (چکیده)
995 - Investigating and modeling the cleaning-in-place process for retrieving the membrane permeate flux: Case study of hydrophilic polyethersulfone (PES) (چکیده)
996 - پیش‌بینی روانآب ناشی از ذوب برف با استفاده از مدل SRM و مقایسه با مدل‌های شبکه عصبی ANN و ANFIS (مطالعه موردی: حوضه آبریز سدکارده) (چکیده)
997 - Effect of bentonite on growth indices and physiological traits of spinach (Spinacia oleracea L) under drought stress (چکیده)
998 - بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیک ویروسی ایجاد شده توسط هرپس ویروس، آدنوویروس و سیرکوویروس کبوتران در کبد لاشه های کبوتران ارجاعی به کلینیک دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
999 - کاربرد پلی‌آمین‌ها (پوترسین، اسپرمین) و ترکیب تغذیه‌ای سیکس روی برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه سیب رقم گلاب (چکیده)
1000 - تحلیل المان محدود لوله‌های مدفون به‌منظور مقابله با حرکات گسل معکوس (چکیده)
1001 - Hopf Bifurcation and hysteresis route in arid ecosystem; a tool to predict desertification (چکیده)
1002 - بررسی شهر دوستدار کودک و احساس شادی کودکان در شهر مشهد (چکیده)
1003 - بررسی اثر میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) (چکیده)
1004 - Culture and Identity: Linking Iranian Identity Components and Cultural Dimensions (چکیده)
1005 - ساختار بهینه تدوین و بازنگری برنامه درسی آموزش عالی: تجربه دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
1006 - ارزیابان شایسته؛ ضرورتی انکارناپذیر در ارتقا کیفیت ارزشیابی از نظام های آموزش عالی (چکیده)
1007 - سنجش اصیل؛ راهکاری برای بهبود کیفیت نظام آموزش عالی (چکیده)
1008 - مطالعه خصوصیات کمی و کیفی گیاه عدس رقم بیله سوار تحت تاثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن و روش های مختلف آبیاری (چکیده)
1009 - آشنایی اجمالی با بافت تاریخی خوسف (چکیده)
1010 - اثر غنی سازی دی اکسید کربن بر روی خصوصیات برگ و تغییرات میزان رنگیزه های دو رقم گل شاخه بریده لیزیانتوس در شرایط کشت هیدروپونیک (چکیده)
1011 - بافت تاریخی نهبندان (چکیده)
1012 - تاثیر تمرینات چی¬رانینگ بر میزان درد ، دامنه حرکتی مچ پا و تعادل پویای افراد مبتلا به شین¬اسپلینت (چکیده)
1013 - Emotioncy and Teaching Literature: Using Sense and Emotion in Literary Appreciation (چکیده)
1014 - بررسی ساختار جوامع و تنوع گونه ای علف های هرز در مزارع زعفران خراسان (چکیده)
1015 - سنجش عوامل مؤثر بر تمایز دانشگاههای برتر ایران و جهان در نظام رتبه بندی لیدن با استفاده از تحلیل تشخیصی (چکیده)
1016 - Synchrony strategies in voiced-over English nature documentaries into Persian: Implications for research and training (چکیده)
1017 - Dynamic response of multiwall boron nitride nanotubes subjected to impact (چکیده)
1018 - Molecular structure, spectroscopic investigations and computational study on the potential molecular switch of (E)-1-(4-(2- hydroxybenzylideneamino)phenyl)ethanone (چکیده)
1019 - Effects of Shock Wave/Boundary-Layer Interaction on Performance and Stability of a Mixed-Compression Inlet (چکیده)
1020 - Effects of Bleed Position on the Stability of a Supersonic Inlet (چکیده)
1021 - Buzz Cycle Description in an Axisymmetric Mixed-Compression Air Intake (چکیده)
1022 - پیش بینی و تایید in silico بیان ژنهای ریزRNA کروموزوم 20 گوسفند (چکیده)
1023 - Optimization of several hydrodynamic and non-hydrodynamic operating parameters in treatment of synthetic wastewater containing wheat starch in a sequencing batch reactor (SBR) using response surface methodology (چکیده)
1024 - Threshold gravel channels bank profile: a comparison among 13 models (چکیده)
1025 - رابطه ی بین توانایی درک خطرات ترافیکی با ویژگی‌های شخصی و تجربیات رانندگی (چکیده)
1026 - The effect of glycosylation on the transferrin structure: A molecular dynamic simulation analysis (چکیده)
1027 - Review of the Impact of Second Home Tourism on the Quality of Lives of Rural people in Iran (چکیده)
1028 - Simulation of tumor induced angiogenesis using an analytical adaptive modeling including dynamic sprouting and blood flow modeling (چکیده)
1029 - بررسی عددی عمر خستگی آلیاژ آلومینیوم AL2024-T351 تحت بارگذاری کرنش کنترل بر روی نمونه استاندارد دمبلی شکل (چکیده)
1030 - Effect of gap distance of carbon nanotube bundles on bending buckling analysis via a structural mechanics model (چکیده)
1031 - بررسی تغییرات برخی ترکیبات فیتوشیمیایی اندام هوایی و ریشه گیاه ترشک وحشی (Rumex turcomanicus Czerep) طی مراحل مختلف نمو گیاه (چکیده)
1032 - طراحی مدلی جهت طبقه‌بندی اهداف و تعیین سناریوهای درگیری در مدیریت نبرد (چکیده)
1033 - Perspective of Fe3O4 Nanoparticles Role in Biomedical Applications (چکیده)
1034 - Overhead Lines Maintenance Scheduling in Power Distribution System Considering Feeders Ranking (چکیده)
1035 - A comparative analysis of metadiscourse features in knowledge management research articles written in English and Persian (چکیده)
1036 - Nucleon/nuclei polarized structure function, using Jacobi polynomials expansion (چکیده)
1037 - بررسی و ارزیابی ساختار زمین شناسی سد شهر بیجار استان گیلان (چکیده)
1038 - Quantifying Audit Expectation Gap: A New approach to Measuring Expectation Gap (چکیده)
1039 - بررسی معادل های واژه تقوی در بیست ترجمه فارسی و انگلیسی قرآن مجید (چکیده)
1040 - بررسی عددی عملکرد آئرودینامیکی توربین بادی داریوس با وجود حفره (چکیده)
1041 - The suitability of some blood gas and biochemical parameters as diagnostic tools or early indicators of ascites syndrome in broiler sire lines (چکیده)
1042 - A new fuzzy method for clustering heterogeneous nodes in Wireless Sensor Networks (چکیده)
1043 - هدا گابلر و زن سنتی و مدرن : یک بررسی روان شناختی (چکیده)
1044 - Ideological Study of Lexical choices in Translation of a Novel from English into Persian (چکیده)
1045 - ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسش‌نامه رفتارهای اجتماعی انتظاری (چکیده)
1046 - Determination of Total Thallium in Water and Spinach Samples by Ligand Less Microextraction Using Ion Pair Based Dispersive Liquid Liquid Microextraction Followed by Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry (چکیده)
1047 - اثر نسبت هم ارزی و زاویه واگرایی بر تشکیل آلاینده NOX در مسیرهای همگرا- واگرا (چکیده)
1048 - Introducing Emotioncy as a Potential Source of Test Bias: A Mixed Rasch Modeling Study (چکیده)
1049 - تغییرات ایزوتوپی اکسیژن و ارتباط آن با تغییرات آب و هوایی، میزان تولید کربن آلی و اجتماعات فرامینیفرهای بنتیک در مرز سنومانین- تورونین، شرق حوضه ی کپه داغ (چکیده)
1050 - ارزیابی زیست محیطی (EIA) و مکان یابی بهینه محل دفن پسماند جامد شهری با استفاده از روش GIS ،SAW و ماتریس لئوپولد (مطالعه موردی شهر یزد) (چکیده)
1051 - مقایسه برخی ویژگی های آنروپومتریک.جسمانی حرکتی و مهارتی بازیکنان موفق فوتبال استان خراسان شمالی با بازیکنان موفق فوتبال خراسان جنوبی در رده سنی 10 تا 13 سال (چکیده)
1052 - تاثیر دو برنامه هشت هفته ای تمرینات محوری با و بدون استفاده از توپ فیزیوبال بر بازیکنان بدمنتون دختر (چکیده)
1053 - بررسی تاثیر یک برنامه منتخب کار با وزنه(سوپرست متقابل)به دو روش هرمی و هرمی واژگون برقدرت عضلات و نیمرخ مهارتی والیبالیست های مرد (چکیده)
1054 - lمقایسه اثر دو نوع نوشابه ورزشی معمولی و انرژی زا طی یک جلسه تمرین بی هوازی بر شاخص های همو دینامیک ورزشکاران رشته های قدرتی (چکیده)
1055 - جایگاه پرورش خلاقیت در برنامه درسی قصد شده آموزش و پرورش دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران: هست ها و باید ها (چکیده)
1056 - Translation of Puns in the Holly Quran (چکیده)
1057 - Experimental study of the ratcheting effect on the fatigue life of welded aluminium 2024-T351 (چکیده)
1058 - Buckling analysis of shear loaded finite plates with circular cutout based on complex analysis (چکیده)
1059 - بررسی عددی تطبیق پارامترهای مدل هستون (چکیده)
1060 - تحلیل حساسیت تطبیق پارامترهای مدل هستون (چکیده)
1061 - Predicting the molecular role of MEIS1 in esophageal squamous cell carcinoma (چکیده)
1062 - تعیین سازوکار زمین لرزه های ایران بر مبنای مدل سازی شکل موج (چکیده)
1063 - بررسی علل عدم تقاضای بیمه محصولات کشاورزی از جانب کشاورزان مطالعه موردی: روستای زشک-استان خراسان رضوی- (چکیده)
1064 - شناسایی عوامل اقتصادی و اقلیمی اثرگذار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران (چکیده)
1065 - تست (چکیده)
1066 - بررسی تحت الارضی سازندهای منطقه سملقان و نقش آن در کمیت و کیفیت منابع آب منطقه (چکیده)
1067 - تاثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت آب چشمه دشتک، مهمترین چشمه واقع در غرب شهر آشخانه - استان خراسان شمالی (چکیده)
1068 - بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران (چکیده)
1069 - Off- shell D- brane action at order α2 in flat spacetime (چکیده)
1070 - ارزیابی شاخص های رشد سه گونه دارویی سیاهدانه، همیشه بهار و گاوزبان اروپایی در سری های جایگزینی کشت مخلوط (چکیده)
1071 - کاربرد ایزوتوپ های پایدار در سیستم های رسوبی (چکیده)
1072 - مطالعه ی اثر قله ی دوم در ابررسانای پایه آهن BaFe1.9Ni00.1As2 (چکیده)
1073 - بررسی سازوکار میخکوبی در ابررسانای تک کریستال Fe1.06Te0.6Se0.44 (چکیده)
1074 - مقاومت ویژه وافت و خیزهای رسانندگی در نمونه ی تک کریستال ابررسانای Fe1.06 Te0.6 Se0.4 (چکیده)
1075 - تأثیر پوشش بتن بر روی مقاومسازی ستونهای بتن مسلحبه روش ترکیبی NSM با میلگردهای GFRP و محصورکننده ورق CFRP (چکیده)
1076 - اثر وزن حسگر بر روی دادههای به دست آمده از آزمون مودال (چکیده)
1077 - اثر دانه بندی سبکدانه پومیس فاروج و افزودنیها روی دوام بتن سبکدانه در برابر یخزدگی (چکیده)
1078 - بهبود عملکرد اتصال تیر-ستون بتنآرمه با استفاده از بتن فوق توانمند الیافی (چکیده)
1079 - Physical stability, flow properties and droplets characteristics of Balangu(Lallemantia royleana) seed gum / whey protein stabilized submicron emulsions (چکیده)
1080 - System Reliability when components share loadings and associated Bayes factors for model acceptance (چکیده)
1081 - Two phase simulation and sensitivity analysis of effective parameters on combined heat transfer and pressure drop in a solar heat exchanger filled with nanofluid by RSM (چکیده)
1082 - مطالعه ایزوتوپ های پایدار 18O و D در چشمه های منطقه تنگ بیجار- غرب استان ایلام (چکیده)
1083 - دینامیسم جمعیت باکتری های آنتاگونیست Erwinia amylovora در فصول بهار تابستان و پاییز در درختان میوه دانه دار استان آإربایجان غربی (چکیده)
1084 - اثر عصاره ختمی علیه قارچهای بیمارگر گیاهی (چکیده)
1085 - ارزیابی آزمایشگاهی فعالیت آنتاگونیستی باکتری های اپی فیت جداشده از درختان میوه دانه دار استان آذربایجان غربی در مقابل عامل Erwinia amylovora (چکیده)
1086 - مقایسه اثر بازدارندگی مخمر Candida membranifuciens علیه گونه های فوزاریم بیماریزا در غلات (چکیده)
1087 - تاثیر تریکودرما به عنوان عامل بیوکنترل جدایه های توکسین زا و غیر توکسین زای فوزاریم عامل بیماری بلایت فوزاریمی سنبله (چکیده)
1088 - بررسی اثر دما، زمان و سرعت جریان هوای برشته کردن بر خصوصیات بافتی مغزهای پسته (چکیده)
1089 - Effect of miscibility of PVC/PAN blend on membrane performance (چکیده)
1090 - تحلیل کمانشی پوسته های استوانه ای چندلایه (چکیده)
1091 - بهینه سازی سطح مقطع و شکل هندسی خرپاهای دوبعدی و سه‌بعدی با استفاده از روش گروه ذره ها (PSO) (چکیده)
1092 - تحلیل کمانشی پوسته های استوانه ای دارای سخت کننده تحت اثر ترکیب بارهای محوری و جانبی (چکیده)
1093 - اثر بازشو و سخت کننده بر بسامد اصلی صفحات چندلایه (چکیده)
1094 - Design Investigation of a Wideband Backward-Wave Directional Coupler Using Neural Network (چکیده)
1095 - Development of a Compact H-Plane SIW Horn Antenna with High Directivity (چکیده)
1096 - Design Investigation of Dual Band H-Plane SIW Horn Antenna with Elliptical Shaped Radiating Aperture (چکیده)
1097 - An investigation of stress wave propagation in a shear deformable nanobeam based on modified couple stress theory (چکیده)
1098 - استفاده از مدل حیوانی جوجه در تحقیقات علوم پایه بجای سایر مدل های حیوانی رایج (چکیده)
1099 - Two phase simulation and sensitivity analysis of effective parameters on turbulent combined heat transfer and pressure drop in a solar heat exchanger filled with nanofluid by Response Surface Methodology (چکیده)
1100 - رتبه بندی آسیب پذیری فاضلابروها جهت تدوین برنامه نگهداری و بازسازی شبکه فاضلاب شهری با استفاده از روش SAW (چکیده)
1101 - کاربرد برنامه نویسی ژنتیک در تبیین روابط ساختاری جریان غیرخطی در محیط متخلخل (چکیده)
1102 - طراحی سیستم نگهداری یک مغار نیروگاهی با استفاده از روش المان مجزا (چکیده)
1103 - تعیین پارامترهای رفتار غیرخطی بتن پلاستیک مورد استفاده در دیوار آب بند سدهای خاکی (چکیده)
1104 - مقایسه مهارت های روان-تنی فوتبالیست های نوجوان، جوان و امید (چکیده)
1105 - ارتباط بین هوش هیجانی و اضطراب در بین فوتبالیست های نخبه ناشنوا (چکیده)
1106 - بررسی عددی اثرسرعت باد و نوع چیدمان برج‌های خنک‌کن خشک بر عملکرد آن‌ها (چکیده)
1107 - Study of Genetic Diversity of Sheep Breeds in Afghanistan (چکیده)
1108 - نقد و بررسی فلسفه بدبینی شیخ معره (چکیده)
1109 - اصول حقوقی و تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت (چکیده)
1110 - بررسی خواص ساختاری نانوکامپوزیت‌های مغناطیسی G-Fe3O4 و نانوذرات Fe3O4 سنتزشده به روش سولوترمال (چکیده)
1111 - مبانی فلسفی و روان‌شناختی برنامه های درسی انسان‌گرا (چکیده)
1112 - جروم برونر (چکیده)
1113 - تحلیل نقش متغیرهای اقتصادی بر قیمت مواد غذایی در کشورهای منتخب صادرکننده و واردکننده نفت (چکیده)
1114 - کاربرد الگوسازی چندسطحی در تحلیل منحنی کوزنتس زیست محیطی (مطالعه موردی: 33 کشور منتخب چهار گروه درآمدی) (چکیده)
1115 - بررسی ارگونومیکی میدان‌های الکترومغناطیس وارده به راهبرهای قطار شهری (چکیده)
1116 - مقایسه فراسنجه های تخمیر شکمبه ای و کاهش فوران های موجود در ملاس و شیره نبات با استفاده از روش برون تنی (چکیده)
1117 - New studies on basil (Ocimum bacilicum L.) seed gum: Part II—Emulsifying and foaming characterization (چکیده)
1118 - ارزیابی چرخه حیات کود اوره مصرفی در ایران (چکیده)
1119 - The rediscovery of Strix butleri (Hume, 1878) in Oman and Iran, with molecular resolution of the identity of Strix omanensis Robb, van den Berg and Constantine, 2013 (چکیده)
1120 - مقایسه¬ی تغییر شکل¬های ماندگار مخلوط¬های آسفالتی حاوی سرباره¬ی کوره¬ی اکسیژنی با مخلوط¬های حاوی سرباره¬ی کوره¬ی قوس الکتریک (چکیده)
1121 - استفاده از مدل لوجیت چندگانه در بررسی تاثیر تبلیغات متحرک در حواس-پرتی رانندگان در بروز تصادفات درون¬شهری (مطالعه موردی مشهد) (چکیده)
1122 - کاربرد ایزوتوپ پایدار گوگرد در تعیین ژنز کانسار سرب-(نقره) نخلک، اصفهان (چکیده)
1123 - معرفی معیارهایی برای ارزیابی روش¬های متفاوت شناسایی نقاط حادثه¬خیز (مطالعه موردی: تقاطع¬های چراغدار مشهد) (چکیده)
1124 - بررسی و ارزیابی وقوع روانگرایی در پی آبرفتی سدهای خاکی (مطالعه موردی سد شوریجه) (چکیده)
1125 - بررسی تأثیر شدت و مدت بارندگی بر پایداری شیروانی های خاکی در شرایط اشباع-غیر اشباع (چکیده)
1126 - بررسی ارتباط برخی از فاکتورهای بیماری زایی با توان هسته یخ در استرین های Pseudomonas syringae جدا شده از درختان میوه هسته دار (چکیده)
1127 - شناسایی عوامل مؤثر بر گردشگری پزشکی در شهر مشهد با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا (چکیده)
1128 - رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی در شهر مشهد با استفاده از تکنیک دیماتل (چکیده)
1129 - بررسی سیستم انتقال نور خورضیذ به وسیله فیبر نوری به داخل ساختمان و تحلیل انرشی و اگسرشی آن (چکیده)
1130 - مقایسه نتایج حاصل از استخراج مستقیم تابع مطلوبیت و برآورد های خطی - تقریبی از آن در حل مدل های تصمیم گیری چندمعیاره - انتخاب نوع سازه ساختمان (چکیده)
1131 - Nonparametric confidence intervals for quantiles based on a modified ranked set sampling (چکیده)
1132 - اثر ذوب شدن و تغییر شکل سطح جامد در برخورد ذره مذاب در فرآیند پوشش ¬دهی حرارتی (چکیده)
1133 - اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر عملکرد گوجه فرنگی در کشت بدون خاک (چکیده)
1134 - Synthesis of thiazolo[5,4-d][1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrimidines as a new class of heterocyclic compounds (چکیده)
1135 - Identify affecting Factors the increase in student participation in physical activity and solution (چکیده)
1136 - Fuzzy Projection Over a Crisp Set and Applications (چکیده)
1137 - روش‌های نظریه ورشکستگی در تخصیص منابع آبی مشترک (چکیده)
1138 - اثر استفاده از خاکپوش پلاستیکی در آبیاری قطره‌ای بر رشد، عملکرد و بهره‌وری مصرف آب پسته (چکیده)
1139 - An annotated checklist of Microweiseinae and Sticholotidini of Iran (Coleoptera, Coccinellidae) (چکیده)
1140 - ارزیابی اثربخشی بکارگیری مدل طراحی آموزشی دیک و کری در آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه (چکیده)
1141 - بررسی میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس در قطعات گوشت مرغ در خراسان رضوی (چکیده)
1142 - Giving a Boost to the Working Memory: Emotioncy and Cognitive Load Theory (چکیده)
1143 - حل عددی معادلات حاکم بر جریان غیر دائمی به کمک چهار الگوی تفاضل محدود و بررسی حساسیت جریان نسبت به پارامتر های هیدرولیکی مختلف (چکیده)
1144 - Evaluation of the effect of somatic antigens of Marshallagia marshalli on the secretion of TGF BETA cytokine in the mouse model of experimental allegic asthma (چکیده)
1145 - توکسوکاریازیس و نقش ان در آسم (چکیده)
1146 - Immunotherapy of Asthma and Allergy by Helminth parasite (چکیده)
1147 - فرایندهای دیاژنزی موثربرروی توالی رسوبی سازندهای سروک – ایلام در تاقدیس کورده(جنوب شرق ایران) (چکیده)
1148 - برآورد شدت و میزان فرسایش و تولید رسوب با استفاده از مدل فرسایشی EPM در حوضه آبریز رودخانه مولید، جنوب شرق قاین، خراسان جنوبی (چکیده)
1149 - Coplanar Waveguide (CPW) Loaded With an Electromagnetic Bandgap (EBG) Structure: Modeling and Application to Displacement Sensor (چکیده)
1150 - ارزیابی برخی از شاخص‎های بیوشیمیایی آسیب میوکارد قلب در سگ های مبتلا به لشمانیوز و ارتباط آن با تغییرات هماتولوژی (چکیده)
1151 - ارزیابی تغییرات شاخص‎های الکتروکاردیوگرام در سگ های مبتلا به لیشمانیوز (چکیده)
1152 - Comments on Prevalence of Sarcocystis spp. and Hammondia spp. microcysts in esophagus tissue of sheep and cattle emphasized on their morphological differences (چکیده)
1153 - بررسی عددی جریان هیدرو - مغناطیس سیال هوا در یک حفره به منظور پیدا کردن شرایط بهینه ی مغناطیسی (چکیده)
1154 - Assessment of nano-metal additives in turbulent flow on two different solid rocket motor configurations (چکیده)
1155 - APPLICATION OF DIGITAL IMAGE PROCESSING IN MONITORING SOME PHYSICAL PROPERTIES OF TARKHINEH DURING DRYING (چکیده)
1156 - رواسازی و انطباق یابی مقیاس خودباوری های مربوط به اضطراب اجتماعی (SBSA) (چکیده)
1157 - GIS based spatial analysis of pedestrian, Case study of Mashhad city (چکیده)
1158 - بررسی افزایش هزینه اقدامات ایمن سازی راه بر مقدار بهینه کاهش تصادف:مطالعه موردی خراسان رضوی (چکیده)
1159 - The Effects of Connecting Region Length on the Natural Frequencies of Straight and Non-straight Hetero-junction Carbon Nanotubes (چکیده)
1160 - Inorganic arsenic can be potent granulotoxin in mammalian neutrophils in vitro (چکیده)
1161 - دیاژنز و ژئوشیمی رسوبات سازند داریان در برش های گدوان و کوه سفید در منطقه فارس داخلی زون ساختاری زاگرس، جنوب غرب ایران (چکیده)
1162 - رسوبات سیستم های بسته دشت سیلابی (دریاچه ای شور موقت) در توالی رسوبی سازند شوریجه، نواحی غربی و مرکزی حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران (چکیده)
1163 - فرضیه جدید درباره چگونگی ایجاد کمان قطر- جنوب فارس (حاوی مخزن گازی پارس جنوبی) (چکیده)
1164 - الکتروفاسیس و تعیین گونههای سنگی مخزن آسماری میدان نفتی آغاجاری بر اساس روند منحنیهای فشار موئینه (چکیده)
1165 - بررسی الکتروفاسیس های سازند آسماری به روش خوشه سازی در یکی از میادین نفتی (SOM) خودسازمان ده (چکیده)
1166 - ژئوشیمی اکسیدهای اصلی سنگ های سیلیسی آواری سازند قلعه دختر در برش الگو (غرب بشرویه) به منظور تعیین برخاستگاه (چکیده)
1167 - بررسی پتانسیل های ژئوتوریستی اشکال کارست در منطقه قره سو (کلات نادری) (چکیده)
1168 - ارزیابی سیستم نفتی با استفاده از مدل سازی دو بعدی و سه بعدی حوضه: با مثالی از زاگرس (چکیده)
1169 - تعیین برخاستگاه شیل های سازند کشف رود در برش ناویا (غرب بجنورد) بر اساس داده های ژئوشیمیایی (چکیده)
1170 - حل عمومی برای تنش‌های هایگروترمال در یک سیلندر پیزوالکتریک تابعی واقع بر بستر الاستیک تحت بارگذاری‌های غیرمتقارن (چکیده)
1171 - بررسی خصوصیات فیزیوگرافی حوضه آبریز فاروب رومان با استفاده از نرم افزار GIS (چکیده)
1172 - مفهوم شناسی حزن در ادبیات پایداری در آیینه ی اشعار نصرالله مردانی و احمد مطر (چکیده)
1173 - بررسی نقش تعدیلگری درجه بین المللی کردن و محیط صادراتی و میانجیگری تطابق آمیخته بازاریابی و بازارگرایی صادرات بر روی عملکرد صادراتی (چکیده)
1174 - حرکت های نحوی رو به پایین در زبان فارسی بر اساس کمینه گرایی (چکیده)
1175 - بررسی تغییرات دیدگاه ها نسبت به باغ های ایرانی (در قرن بیستم میلادی) (چکیده)
1176 - Morphological, morphometric and molecular characterization of merlinius microdorus (geraert, 1966) siddiqi, 1970, scutylenchus rugosus (siddiqi, 1963) siddiqi, 1979 (merliniidae), and psilenchus curcumerus rahaman, ahmad and jairajpuri, 1994 (psilenchidae) and approaches to phylogenetic relationships (چکیده)
1177 - Description of tylenchorhynchus iranensis sp. N. (nematoda: telotylenchidae) from iran (چکیده)
1178 - بررسی کارایی روش بدون شبکه‌ی گلرکین در تحلیل استاتیکی صفحات ضخیم مدرج تابعی (چکیده)
1179 - effects of cardiac Rehabilitation training on ABCA1 expression in lymphocytes of patient who underwent coronary artery biy-pass graftoperatio (چکیده)
1180 - اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی به والدین با الگوی یادگیری جانشینی بر بهبود روابط مادر – دختر در دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی شهریار (چکیده)
1181 - پهنه بندی فضایی جهت مکان یابی پایگاه اسکان موقت با رویکرد ارزیابی چند عامله در محیط GIS مطالعه موردی : بخش مرکزی شهرستان فاروج (چکیده)
1182 - Parasitic burdens, egg output and heamathological and biochemical changes in naturally infected lambs with Dicrocoelium dendriticum (چکیده)
1183 - شناسایی و بررسی برخی فاکتورهای بیماریزایی جدایه های Pseudomonas tolaasii جدا شده از قارچ خوراکی تکمه ای سفید در ایران (چکیده)
1184 - Preparation of titanium dioxide nanoparticles supported on hexagonal mesoporous silicate (HMS) modified by oak gall tannin and its photocatalytic performance in degradation of azo dye (چکیده)
1185 - Thermal Behavior of Polyethylene Reactor Alloys Polymerized by Ziegler–Natta/Late Transition Metal Hybrid Catalyst (چکیده)
1186 - Maximal Inequalities and Some Convergence Theorems for Fuzzy Random Variables (چکیده)
1187 - شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش مبتنی بر راهبردهای کسب و کار (چکیده)
1188 - کاربرد آنالیز طیفی در چینه نگاری سکانسی و تعیین چرخه های میلانکوویچ در سازند سروک در میدان کوپال (چکیده)
1189 - An Empirical Study of Security of Voip System (چکیده)
1190 - بررسی میزان انطباق تصویر براق در معراج نگاری های عصر قاجار با روایات اسلامی (چکیده)
1191 - بهینه سازی مکان چشمه های براکی تراپی در دو و سه بعد با کاربست الگوریتم ژنتیک (چکیده)
1192 - شورش هورآمان در عصر ناصرالدین شاه قاجار (1284 - 1286ق) (چکیده)
1193 - Tracking of the gene Fom2 and study on the genetic diversity of NB-ARC domain in the number of resistant and sensitive melon cultivars against Fusarium oxysporum f. sp. melonis- race1 (چکیده)
1194 - شبکه نیمه ناظر خودسازمانده پویا مبتنی بر یادگیری حداکثری (چکیده)
1195 - نهان کاوی کور ویدئو با رویکرد یادگیری شبه ناظر برای الگوریتم های نهان نگاری ویدئوی مبتنی بر بردارهای حرکت (چکیده)
1196 - Effects of nitrogen fertilization on population growth of two-spotted spider mites (چکیده)
1197 - ردیابی و تکثیر ژن های اثرگذار حامل دومین LysM در ژنوم قارچ F. oxysporum f. sp. lycopersic (چکیده)
1198 - Kalman filtering based on the maximum correntropy criterion in the presence of non-Gaussian noise (چکیده)
1199 - English Language Teachers’ Burnout Within the Cultural Dimensions Framework (چکیده)
1200 - Investigation of Cultural Eco-Technology in Iranian Traditional Architecture: The Way of Achieving A Comprehensive View Point Regarding Contemporary Architecture of Iran (چکیده)
1201 - First-Principles Study of Electronic and Structural Properties and Examining the Effect of Pressure on Energy Gap in InN Phases (چکیده)
1202 - Study on the stability of Si, Ge, Fe and Co in the interior surface of a metallic carbon nanotube for hydrogen storage (چکیده)
1203 - Density functional studies of structural and electronic properties of potassium alanate as a candidate for hydrogen storage (چکیده)
1204 - Suitability of sequence-based feature vector for classification algorithm improves accuracy of human protein-protein interaction prediction: a red blood cell case study (چکیده)
1205 - مطالعه محور شیرازی به عنوان یک مفصل شهری در دسترسی به بخش مرکزی مشهد (چکیده)
1206 - سنجش و تحلیل عوامل موثر بر مشارکت مردم در فرایند مدیریت روستایی با تاکید بر شوراها، شهرستان تالش دهستان اسالم (چکیده)
1207 - Three-Dimensional Unsteady Stagnation-Point Flow and Heat Transfer Impinging Obliquely on a Flat Plate with Transpiration (چکیده)
1208 - Preparation of magnetic photocatalyst nanohybrid decorated by polyoxometalate for the degradation of a pharmaceutical pollutant under solar light (چکیده)
1209 - بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی کشت زعفران برخانوارهای روستایی با تاکید بر کشاورزی پایدار - دهستان بالا ولایت شهرستان باخرز (چکیده)
1210 - بررسی و تحلیل آثار هدفمند سازی یارانه‎ها بر تغییر مالیات غیرمستقیم استان خراسان رضوی (چکیده)
1211 - بررسی عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه انسانی در ایران طی دوره 1350-1391 (چکیده)
1212 - تاثیر بررسی تنش کم آبی بر خصوصیات رویشی سه گونه نعناع (چکیده)
1213 - مدل‌ سازی عددی بویلر نیروگاه توس به‌ منظور امکان‌ سنجی افزایش راندمان (چکیده)
1214 - Magnetohydrodynamic effects on flow structures and heat transfer over two cylinders wrapped with a porous layer in side (چکیده)
1215 - Blastema cells derived from New Zealand white rabbit’s pinna carry stemness properties as shown by differentiation into insulin producing, neural, and osteogenic lineages representing three embryonic germ layers (چکیده)
1216 - معرفی خانم آزاده جاویدی کتابدار پیش کسوت بخش سفارشات (چکیده)
1217 - بررسی هیدرولیک کانالهای پیش ساخته بتنی و بهینه یابی مقاطع آنها (چکیده)
1218 - رسوب شناسی و مورفومتری تپه های ماسه ای (نوع برخان و نبکا) حاشیه کویر حاج علی قلی واقع در جنوب دامغان (چکیده)
1219 - تعیین لایه های مخزنی سازند ایلام بر اساس مطالعات رخساره ای و لرزه ای در جنوب شرقی خلیج فارس (چکیده)
1220 - دولومیتی شدن فراگیر و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند جهرم در شمال و شمال غرب بندرعباس (چکیده)
1221 - Natural convection of silica nanofluids in square and triangular enclosures: Theoretical and experimental study (چکیده)
1222 - Study of Ziegler-Natta/(2-PhInd) ZrCl2 hybrid catalysts performance in slurry propylene polymerization (چکیده)
1223 - تاثیر جهت گیری های راهبردی بر عملکرد شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری خراسان به واسطه نوآوری سازمانی (چکیده)
1224 - Soil Quality Assessments in Some Iranian Saffron Fields (چکیده)
1225 - T-duality of α-orrection to DBI action at all orders of gauge field (چکیده)
1226 - The Effect of Academic Education on Employers' Satisfaction and Audit Quality in Iran (چکیده)
1227 - Stock Price Forecasting (چکیده)
1228 - نسبت اختیار و تعین گرائی علی در فیلسوفان تحلیلی (چکیده)
1229 - ریشه یابی درون گرائی/ برون گرائی در توجیه، در دانش اصول فقه (چکیده)
1230 - هنجارمندی معنا در استدلال شکاکانه کریپکی (چکیده)
1231 - تاملات صدرائی، بالقوه گی های هیدگری/ اگزیستانسیالیستی ملاصدرا (چکیده)
1232 - نقد و بررسی دیدگاه پروفسور پاول هک در کتاب «زمینه مشترک» (چکیده)
1233 - A novel method for the synthesis of modified TiO2 nanophotoctalyst by ultrasound and its application in degradation and mineralization of Orang G as an aqueous pollutant by sunlight (چکیده)
1234 - Modeling and Simulation of Claus Unit Reaction Furnace (چکیده)
1235 - پتروگرافی دانه های اائید سازند تیرگان واقع در برش شوراب (حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران) (چکیده)
1236 - Simplified vanishing moment criteria for wavelets over general dilation groups, with applications to abelian and shearlet dilation groups (چکیده)
1237 - بررسی سندی و متنی روایات « تسخین الماء فی الشمس» (چکیده)
1238 - Coordination behavior of chelidamic acid with V(V), Ni(II), Fe(III), and Ca(II): Syntheses, X-ray characterization and DFT studies (چکیده)
1239 - Brain ventricle development in H. huso (Beluga sturgeon) larvae (چکیده)
1240 - تحلیل تجربی رفتار رچتینگ و نرم شوندگی پوسته‌های جدار نازک فولادی ضدزنگ SS304L تحت بارگذاری خمش خالص تناوبی (چکیده)
1241 - ادراک و تجارب زنان از چاتشهای موجود در درمان ناباروری مردانه:یک مطالعه کیفی (چکیده)
1242 - Effects of 1.25-Dihydroxycholecalciferol and Hydroalcoholic Extract of Withania Coagulans Fruit on Bone Mineralization and Mechanical and Histological Properties of Male Broiler Chickens (چکیده)
1243 - Synthesis, X-ray Characterization and DFT study of a novel Fe(III)–Pyridine-2,6-Dicarboxylic Acid N-oxide Complex with Unusual Coordination Mode (چکیده)
1244 - Tricyclic and Tetracyclic Graphs with Maximum and Minimum Eccentric Connectivity (چکیده)
1245 - انحلال‌ پذیری سنگ‌های گچی (ژیپس) سازند گچساران و اثرات زیست محیطی آن در شرق خوزستان (چکیده)
1246 - Sensing Activity of a New Generation of Thiourea-based Receptors; A Theoretical Study on the Anion Sensing (چکیده)
1247 - Quantum Chemical Aspects Of The Solvent Effects On The Diels Alder Reaction Of 2, 3-Dimethyl-1, 3-butadiene And Diethyl azodicarboxylate (چکیده)
1248 - A DFT Study On The Kinetics And Mechanism Of Cyclo-diglycine Thermal Decomposition Reaction In The Gas Phase (چکیده)
1249 - ارزیابی عملکرد مدل هیبرید شبکه عصبی مصنوعی- ﺧـﻮد ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﺟﻤﻌـﻲ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﺤـﺮک (ARIMA-ANN) در پیش بینی صادرات زعفران ایران (چکیده)
1250 - مروری بر روش های تصفیه پساب های روغنی با تأکید بر روش های غشایی (چکیده)
1251 - Electrochemical determination of carbamazepin in the presence of paracetamol using a carbon ionic liquid paste electrode modified with a three-dimensional graphene/MWCNTs hybrid composite film (چکیده)
1252 - بررسی و سنجش معیارهای طراحی فضاهای مکث شهری (نمونه موردی: میدان شهدای مشهد) (چکیده)
1253 - منشور اخلاق پزشکی در فقه امامیه و حقوق و نقش آن در کاهش تخلفات پزشکی (مطالعه موردی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد) (چکیده)
1254 - Analysis of the Effect of Corruption on Industrial Exports Value (Case Study: The Selected Developing Countries) (چکیده)
1255 - Influential feeding dynamics of sharks and mathematical formulas to estimate the power of biting by morphological data (چکیده)
1256 - تهیه و ارزیابی عملکرد میکروامولسیون خوراکی حاوی داروی تاموکسیفن بر پایه روغن کنجد (چکیده)
1257 - Dynamic modeling of SEMG–force relation in the presence of musclefatigue during isometric contractionsMoein (چکیده)
1258 - Preparation and characterization of polyphenylsulfone nanofibrous membranes for the potential use in liquid filtration (چکیده)
1259 - شبیه سازی نقش دریای خزر بر وقوع بارش های منطقه ای در سواحل جنوبی دریای خزر (چکیده)
1260 - Effect of evidence-based approach on the customer orientation (Case study: Physicians Health Centers in Isfahan province in 2014) (چکیده)
1261 - Interaction between Helminths and Toll-Like Receptors: Possibilities and Potentials for Asthma Therapy (چکیده)
1262 - کاربرد توابع چنذ متغیره در تخمین پارامترهای شکست سذهای خاکی (چکیده)
1263 - پیشبینی پارامترهای شکست سد خاکی و پهنه بندی سیلاب ناشی از آن با استفاده از مدلهای BREACH GUI ، HEC-RAS و Arc Map )مطالعه موردی سد تبارکآباد( (چکیده)
1264 - بررسی امکان احداث نیروگاه برقآبی کوچک بر روی رودخانه زنگانلو (چکیده)
1265 - مدل سازی شکست سد خاکی و روندیابی سیلاب ناشی از آن با استفاده از مدلهای Breach , Hecras (چکیده)
1266 - اثرات آنتی اکسیدانی α- توکو فرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر کیفیت گوشت ران و سینه جوجه های گوشتی (چکیده)
1267 - تبیین تجارب زنان در استفاده از درمانهای سنتی در مواجهه با ناباروری مردانه:یک مطالعه کیفی (چکیده)
1268 - مؤلفه های روابط انسانی در زندگی دینی با تأکید بر سیره امام سجاد(ع) (چکیده)
1269 - مقایسه روش شبکه گردابه ناپایا با روش‌های عددی در بررسی حرکت یک بالزن (چکیده)
1270 - A Hybrid Neural Network Approach for Kinematic Modeling of a Novel 6-UPS Parallel Human-Like Mastication Robot (چکیده)
1271 - An Approach to Evangelica-Religious School of Orientalism (چکیده)
1272 - Biocontrol of Zeuzera pyrina using entomopathogenic nematodes in Iran (چکیده)
1273 - Oceanobacillus halophilus sp. nov., a novel moderately halophilic bacterium from a hypersaline lake (چکیده)
1274 - Halosiccatus urmianus gen. nov., sp. nov., a haloarchaeon from a salt lake (چکیده)
1275 - بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر شدت رقابت چند گونه ای و برخی شاخص های رشدی گونه های مزرعه ذرت ((Zea mays L. (چکیده)
1276 - Relationship Between Effective Factors of Customer Perception and Purchase Intention (چکیده)
1277 - Entropy analysis of a solar-driven variable geometry ejector using computational fluid dynamics (چکیده)
1278 - زمین شناسی،کانی سازی و آلتراسیون درمحدوده اکتشافی سرب کویرو، شمال-غرب بشرویه، استان خراسان جنوبی (چکیده)
1279 - بررسی تاثیرات کانی‌سازی بر سنگ میزبان کربناته کانسار نوع دره می‌سی‌سی‌پی سرب-(نقره) نخلک، اصفهان (چکیده)
1280 - شبه پیوستگی قوی توابع دو متغییره (چکیده)
1281 - تغییرات سطوح سرمی آیریزین و شاخص‌های لیپیدی دانشجویان پسر دارای اضافه وزن پس از هشت هفته تمرین هوازی (چکیده)
1282 - تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی با و بدون مصرف کنسانتره انار بر شاخص های سندرم متابولیک زنان میانسال دارای اضافه وزن و چاق (چکیده)
1283 - بررسی تغییرات عمقی سازند آبدراز در برش روستای آبدراز در شرق حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران (چکیده)
1284 - ارائه معادله دبی اشل ساده برای سرریزهای جانبی کنگرهای با زوایا مختلف در یک بازشدگی - ثابت (چکیده)
1285 - Control of interaction between MHD and nanofluid for thermal and drag management by RSM (چکیده)
1286 - مقایسه مدل مقیاس زیر‌شبکه اسماگورینسکی-لیلی در روش شبیه سازی گردابه‌های بزرگ (LES) با مدل‌های RANS برای شبیه‌سازی جریان بر روی سرریز جانبی کنگره‌ای (چکیده)
1287 - Graphene oxide–cationic polymer conjugates: Synthesis and application as gene delivery vectors (چکیده)
1288 - ترادف در واژگان قرآن و مشکلات ترجمه آن (چکیده)
1289 - بررسی نقش واسط دانش ضمنی در ارتباط بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد سرمایه گذاری های مشترک بین المللی (چکیده)
1290 - بررسی تاثیر غلظت های مخلف گلوکز بر میزان برخی متابولیت های جلبک سبز Tetraselmis sp به منظور کاربرد در آبزی پروری (چکیده)
1291 - بررسی تاثیر نوع محیط کشت برمقدار و بهره وری لیپید جلبک سبز Tetraselmis sp. به عنوان منبع تولید بیودیزل (چکیده)
1292 - تاثیرکمبود نیتروژن بر انباشتگی نشاسته و لیپید در جلبک سبز Tetraselmis sp. با استفاده از سیستم کشت دو مرحله ای (چکیده)
1293 - اصلاح آیرودینامیکی برج‌های مرتفع با روش الحاقی به منظور کاهش نیروی ناشی از باد (چکیده)
1294 - The Impacts of Open and Closed Postures on EFL Learners’ Perceptions of Class Activity (چکیده)
1295 - اثرات کاربرد هیومیک اسید و وزن بنه مادری بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L) (چکیده)
1296 - بررسی خصوصیات بنه‌های دختری زعفران (.Crocus sativus L) در پاسخ به تاریخ کاشت، مدیریت آبیاری و کاشت گیاهان همراه (چکیده)
1297 - ارزیابی و مقایسه المان های اقتصادی و پارامترهای فنی HSR و تاثیر این خطوط بر سایر مدهای حمل و نقلی در کشورهای اروپایی و آسیایی (چکیده)
1298 - مدل دوهدفه درخت فراگیر و رویکرد حل برای آن (چکیده)
1299 - مروری بر تخصیص بهینه تخت‌ها و فرآیند جریان بیماران بیمارستان (چکیده)
1300 - حدود بالا و پاییه جدید برای مساله پوشش مشتریان به وسیله طی کردن یال (چکیده)
1301 - ارائه یک روش ابتکاری برای حل مساله پوشش مشتریان به وسیله طی کردن کمان (چکیده)
1302 - تحلیل مساله فروشنده دوره‌گرد توسعه‌یافته مقید به شرط پوشش با چند وسیله نقلیه (چکیده)
1303 - جذب نیترات از محیط کشت توسط ریزجلبک Tetraselmis sp. و Scenedesmus obliquus به منظور استفاده درتصفیه خان ههای زیستی (چکیده)
1304 - بررسی امکان سنجی ترویج فرهنگ حفاظت محیط زیست در کتا بهای درسی: مطالعه ی موردی دوره ابتدایی (چکیده)
1305 - مقایسه میزان لیپید و پروفایل اسیدهای چرب جلبک Chlorella vulgaris و Tetraselmis sp به منظور کاربرد در تولید بیودیزل (چکیده)
1306 - بازاریابی بازنشستگی یا بازاریابی ماندن سر کار (چکیده)
1307 - ارائه مدلی مدون جهت استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM))در فروشگاه ها ی بزرگ (چکیده)
1308 - A practical vehicle routing problem with desynchronized arrivals to depot (چکیده)
1309 - مبانی رابطه انسان با عالم از دیدگاه مولانا (چکیده)
1310 - بررسی عددی و تجربی آیرودینامیک پره کوادرتور در جریان با رینولدزهای کم (چکیده)
1311 - Objectives priority in university strategy map for resource allocation (چکیده)
1312 - Investigation of Three-Dimensional Axisymmetric Unsteady Stagnation-Point Flow and Heat Transfer Impinging on an Accelerated Flat Plate (چکیده)
1313 - بررسی انتقادی تطبیقی صنعت سجع در بلاغت فارسی و عربی (چکیده)
1314 - تاثیر آزمون بی هوازی RAST برمارکرهای اصلی سیستم انعقاد خون در زنان جوان سالم فعال و غیرفعال (چکیده)
1315 - Locating the acoustic source in thin glass plate using low sampling rate data (چکیده)
1316 - کاربرد قوانین وابستگی در داده کاوی پایگاه داده های نظام مدیریت مشارکتی دانشگاه های بزرگ ایران (چکیده)
1317 - Evaluation of Price-sensitive Loads' Impacts on LMP and Market Power Using LMP Decomposition (چکیده)
1318 - پژوهشی در الفاظ غیرمشهور دالّ بر اعداد (چکیده)
1319 - Synthesis, characterization, crystal structure determination and computational study of a new Cu(II) complex of bis [2-{(E)-[2- chloroethyl)imino]methyl}phenolato)] copper(II) Schiff base complex (چکیده)
1320 - بررسی پرآوری و ریشه زایی پایه پاکوتاه گیلاس ( PHL-C) در دو محیط جامد و دوفاز (چکیده)
1321 - اندازه حرکت زاویه ای مداری پارتون ها در نوکلئون: نمایش مدل ولون (چکیده)
1322 - اثر کود نانو کلات روی و تلقیح با مایکوریزا بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش خشکی (چکیده)
1323 - Bearing Capacity Factors of Ring Footings (چکیده)
1324 - Effect of dietary sugar concentration and sunflower seed supplementation on lactation performance, ruminal fermentation, milk fatty acid profile, and blood metabolites of dairy cows (چکیده)
1325 - بررسی الکتروفاسیس های سازند آسماری، در چاه 6 - NI میدان نرگسی واقع در جنوب ایران (چکیده)
1326 - برخاستگاه ماسه سنگ های سازند کشف رود )ژوراسیک میانی ( در برش ناویا )غرب بجنورد( (چکیده)
1327 - Spin-polarized electron transport through magnetic poly-BIPO molecule: the role of soliton–antisoliton separation (چکیده)
1328 - Influence of Soliton Spin Density on the Spin Filtering Properties of Magnetic Poly-BIPO Molecule (چکیده)
1329 - Electrochemical Hydride Generation coupled with Automated Dynamic Headspace Liquid-phase Microextraction: A novel sample preparation method to improve spectrophotometrics ultramicro-analysis of Antimony(III) (چکیده)
1330 - Multivariate Data Analyses Intertwined with Electrochemical Hydride Generation Connected µ-Dynamic Extraction to Investigate Simultaneous Spectrophotometric Trace Assessment of As(III) and Sb(III) (چکیده)
1331 - Phytoremediation of lead-contaminated soil by Sinapis arvensis and Rapistrum rugosum (چکیده)
1332 - Wear mechanism and effective factors on wheel-rail contact (چکیده)
1333 - Common failures in wheel and rail and different methods of measuring their profiles (چکیده)
1334 - Effectiveness of cardiovascular disease specific psychotherapy [CSP] on the stress, Anxiety and depression of heart disease patients (چکیده)
1335 - Taguchi design of three dimensional simulations for optimization of turbulent mixed convection in a cavity (چکیده)
1336 - اثر سطوح مختلف عصاره روغنی گل همیشه بهار بر عملکرد، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی در جوجه های گوشتی درگیر شده با تتراکلریدکربن (چکیده)
1337 - Green's function method (GFM) and mathematical solution for coupled equations of transport problem during convective drying (چکیده)
1338 - محاسبه اثر بار مقطعی برپارامترهای تغییرشکل لوله فولادی در خط انتقال آب شهری (چکیده)
1339 - مطالعه پتانسیل خودپالایی جریان روی تلماسه در یک کانال مستطیلی روباز (چکیده)
1340 - Synchronization of a Novel Class of Fractional-Order Uncertain Chaotic Systems via Adaptive Sliding Mode Controller (چکیده)
1341 - ارزیابی عملکرد واجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط ردیفی با لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) (چکیده)
1342 - طراحی دو نمونه تار نوری با تعداد مد کم با کاربرد در مخابرات نوری با مالتی پلکس تقسیم فضایی (چکیده)
1343 - پالایش زیستی سرب بوسیله شلمی (چکیده)
1344 - رابطه بین شفافیت اطلاعات بازار سرمایه و بروز حباب قیمت (چکیده)
1345 - بهینه سازی سوئیچ پلاسمونی دو جهتی T شکل با استفاده از الگوریتم برنامه ریزی غیر خطی (چکیده)
1346 - Experimental Study of Pressure Fluctuation in Stilling Basins (چکیده)
1347 - ارزیابی پتانسیل پلایش زیستی خاک آلوده به سرب بوسیله خردل وحشی (چکیده)
1348 - Correlation of equivalent quartz content, Slake durability index and Is50 with Cerchar abrasiveness index for different types of rock (چکیده)
1349 - جنگ جهانی اول در اشعار سیاسی شوریده شیرازی (چکیده)
1350 - همانندی های حضرت علی (ع) و حضرت عیسی (ع) در سنت اسلامی (چکیده)
1351 - 3D simulation of crack propagation of fatigue in rails (چکیده)
1352 - Stress intensity factors calculation under influence of lubricating fluid in railway rails (چکیده)
1353 - بررسی تجربی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت (کاربرد الگوی سیستم معادلات همزمان در داده های تابلویی) (چکیده)
1354 - Power Generation Scheduling of Thermal Units Considering Gas Pipelines Constraints (چکیده)
1355 - Stator turn-to-turn fault detection of synchronous generator using Total Harmonic Distortion (THD) analyzing of magnetic flux linkage (چکیده)
1356 - Determining Appropriate Buses and Networks for Applying Demand Side Management Programs by Structural Analysis of EENS (چکیده)
1357 - Polyethylene glycol grafted flower-like cupric nano oxide for hollow fiber solid phase microextraction of hexaconazole, penconazole and diniconazole in vegetable samples (چکیده)
1358 - بررسی ویژگی های جوانه زنی بذر ارقام کنجد (Sesamum indicum L) و رابطه آن با ترکیب اسیدهای چرب (چکیده)
1359 - An integrated model for generation maintenance coordination in a restructured power system involving gas network constraints and uncertainties (چکیده)
1360 - Asian Heritage Management: Contexts, Concerns, and Prospects (چکیده)
1361 - اموزش ریاضی کاربردی(بهینه سازی در تغذیه) (چکیده)
1362 - Effect of landscape structure on agrobiodiversity in western Iran (Gilan-E Gharb) (چکیده)
1363 - Numerical study of airfoil thickness effects on the performance of J-shaped straight blade vertical axis wind turbine (چکیده)
1364 - تأثیر آرای ابن سینا بر فلسفه اروپا در قرون وسطی (چکیده)
1365 - Mechanical characteristics of CNT-reinforced metallic glass nanocomposites by molecular dynamics simulations (چکیده)
1366 - تخصیص بهینه خودروهای خدمات اضطراری با در نظرگرفتن تقاضای گروهی (چکیده)
1367 - ارزیابی پنیر لیقوان از نظر وجود باکتری لاکتوکوکوس گارویه با تکیه بر روش های مبتنی بر کشت و روش مولکولی ژن ناحیه 16S rRNA (چکیده)
1368 - بررسی اثر بخشی روان درمانی شناختی رفتاری بر افزایش عملکرد فراشناخت بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی (چکیده)
1369 - بررسی ریزساختاری فولادهای مافوق کربنی به روش متالورژی پودر (چکیده)
1370 - برای مهربانوی کتابداری ایران (چکیده)
1371 - سقف مهریه در فقه امامیه (چکیده)
1372 - تسری جواز فسخ نکاح به بیماری های هپاتیت B، سارس، سیفیلیس و هرپس سیمپکلس حاد و مزمن (چکیده)
1373 - The Influence of Firms’ Capital Expenditure on Firms’ Working Capital Management (چکیده)
1374 - Audit Fees Prediction Using Fuzzy Models (چکیده)
1375 - Ergonomic assessment of drivers in MF285 and MF399 tractors during clutching using algometer (چکیده)
1376 - How leader–member exchange can uplift team’s energy to increase creative work involvement (چکیده)
1377 - بررسی کانه زایی و ژئوشیمی کانسار آهن ده زمان، (جنوب غرب بردسکن) و مقایسه آن با کانسارهای آهن نواری (چکیده)
1378 - Stepwise extraction of Lepidium sativum seed gum: Physicochemical characterization and functional properties (چکیده)
1379 - ارزیابی انبارمانی سیب گلاب با روش های صوتی و نفوذسنجی (چکیده)
1380 - بررسی عوامل مؤثر بر احتمال تمایل چغندرکاران به پرداخت برای دریافت خدمات ترویج کشاورزی (چکیده)
1381 - رابطه بین جهانی¬شدن با تجارت الکترونیک (چکیده)
1382 - Dubbing v. Subtitling in Rendition of Visual Verbal in English to Persian Audiovisual Translation (چکیده)
1383 - Typology of Capitals Expected and Received by Iranian Translators (چکیده)
1384 - بررسی عملکرد آب شیرین کن خوزشیدی فعال ترموسیفون لوله خلاء (چکیده)
1385 - ارزیابی استفاده از سیستم ترموسیفون لوله خلاء در یک آب شیرین کن خورشیدی ابداعی (چکیده)
1386 - تأثیر تمرینات ویژه انفرادی، گروهی و مشارکتی بر عملکرد شناختی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی 12-9 سال (چکیده)
1387 - مدل ارتباطی هوش سازمانی و ابعاد آن با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و ‏جوانان ‏جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
1388 - تحلیل مدل رگرسیونی کار آفرینی سازمانی، هوش هیجانی و فرهنگی مدیران و کارشناسان وزارت ورزش ‏و ‏جوانان (چکیده)
1389 - Fe3O4 magnetic nanoparticles (MNPs) as an efficient catalyst for selective oxidation of benzylic and allylic C–H bonds to carbonyl compounds with tert-butyl hydroperoxide (چکیده)
1390 - Effects of replacing wheat bran by pistachio skins on feed intake, nutrient digestibility, milk yield, milk composition and blood metabolites of dairy Saanen goats (چکیده)
1391 - Investigation of activities of Forooghi encountering with the West culture in Iran (چکیده)
1392 - اصل نابرابری جبران‌ساز، چالش حقوق بین‌الملل اقتصادی (چکیده)
1393 - بررسی احکام فقهی در زمینه تربیت جنسی (چکیده)
1394 - The Blasphemy by Death of Ignorance, Based on Acknowledgement Hadith (چکیده)
1395 - Application of combinational approach of FAHP and PROMETHEE in the insurance branches ranking (چکیده)
1396 - انوع ابرداده و کاربرد آن در بازیابی اطلاعات (چکیده)
1397 - اثر مهارکنندگی و کشندگی کنگرفرنگی بر سویه های بیماری زا و مقایسه آن با آنتی بیوتیک ها در شرایط برون تنی (چکیده)
1398 - بررسی پارک های اکولوژیک (اکوپارک) (چکیده)
1399 - وزارت در دودمان های محلی ایران در قرن هشتم هجری; از زوال ایلخانان تا برآمدن تیموریان (چکیده)
1400 - The Status and Strategic Condition Public Sport in Ghochan City Based on SWOT Analysis (چکیده)
1401 - معرفی سایت مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی و کاربرد آن (چکیده)
1402 - تاثیر متغیر میانجی (جو اخلاقی) بر رابطه بین رهبری اخلاقی با نوآوری و رفتار اخلاقی کارکنان بانک ملی مشهد (چکیده)
1403 - بررسی آلودگی کریپتوسپوریدیوم در بره‎های با علامت درمانگاهی اسهال و فاقد اسهال در شهرستان جوین (چکیده)
1404 - Investigation of the interaction of polypeptide functionalized gold nanoparticles with a luminescent conjugated oligothiophene (چکیده)
1405 - Pastoral Nomadism, a Sustainable System for Grazing Land Management in Arid Areas (چکیده)
1406 - مقایسه دقت برآورد ارزش اصلاحی ژنومی برای صفات تولید در گاوهای هلشتاین ایران با روش های پارامتری و ناپارامتری (چکیده)
1407 - مقایسه اثر ضدباکتریایی عصاره های مختلف کاسنی و تاثیر آن بر قابلیت هضم مواد مغذی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (چکیده)
1408 - Effects of the dietary supplementation of chromium and vitamin C on egg quality traits in heat-stressed Japanese quails (Coturnix cot. japonica) (چکیده)
1409 - تأثیر زبری طبیعی پیوسته بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در رمپ های سنگی (چکیده)
1410 - ارزیابی اثرات مهارکنندگی و کشندگی عصاره های آبی، اتانولی و هیدرو الکلی اندام های هوایی گیاه سالویا خراسانیکا علیه برخی باکتری های گرم منفی و گرم مثبت در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
1411 - سامانه چت مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی: گزارش کوتاه از فعالیت سه ماهه (چکیده)
1412 - مجموعه نفیس شهرهای ایرانشهر (چکیده)
1413 - RBFs meshless method of lines for time dependent PDEs with decomposition of interior and boundary data centers (چکیده)
1414 - گذار از انسان اخلاقی به انسان الهی؛ رهیافتی نو به سازمان کرامت مدار (چکیده)
1415 - بررسی تطبیقی روش‌شناسی فهم و نقد روایات در تفاسیر المنار و الفرقان (چکیده)
1416 - Advanced mathematical treatment of dilatometry and calorimetry to discriminate and quantify multiple phase transformations (چکیده)
1417 - A new approach to quantifying steel response for welding procedure design (چکیده)
1418 - Breakdown of Simultaneous Phase Transformations by Extending Cooling Curve Analysis (چکیده)
1419 - Quantification of evolution of multiple simultaneous phase transformations using dilation curve analysis (DCA) (چکیده)
1420 - What tools can we use to track and predict the response of steels to welding? (چکیده)
1421 - The Evolution of the Fraction of Individual Phases During a Simultaneous Multiphase Transformation from Time–Temperature Data (چکیده)
1422 - Cooling Curve Analysis as an Alternative to Dilatometry in Continuous Cooling Transformations (چکیده)
1423 - Welding processes for wear resistant overlays (چکیده)
1424 - Spheroidizing Kinetics and Optimization of Heat Treatment Parameters in CK60 Steel Using Taguchi Robust Design (چکیده)
1425 - Using inverse modeling and hierarchical cluster analysis for hydrochemical characterization of springs and Talkhab River in Tang-Bijar oilfield, Iran (چکیده)
1426 - Experimental analysis of the low cycle fatigue of a spray-coated layered multi-walled carbon nanotubes/polyvinyl chloride nanocomposite (چکیده)
1427 - Statistical analysis of the parameters influencing the mechanical properties of layered MWCNTs/PVC nanocomposites (چکیده)
1428 - بررسی تغییرات pH آب در مخزن سمپاش بر کارایی علف کش های گلایفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبه (چکیده)
1429 - Effect of Acidifiers and Saturated Fat Sources on Performance, Carcass Charcteristics and Nutrient Digestibility of Broiler Chickens (چکیده)
1430 - تاثیر هشت هفته تمرینات دایره ای بر میزان AGRP جودوکاران مرد تمرین کرده (چکیده)
1431 - Quantifying nonclassicality of correlations based on the concept of nondisruptive local state identification (چکیده)
1432 - Computable measure of total quantum correlations of multipartite systems (چکیده)
1433 - تغییرات سطوح آدیپو نکتین و کیفیت زندگی زنان میانسال غیرفعال به یک دوره تمرینات هوازی (چکیده)
1434 - Entangled graphs: a classification of four-qubit entanglement (چکیده)
1435 - Incoherent tunneling effects in a one-dimensional quantum walk (چکیده)
1436 - Enhanced protective properties of epoxy/polyaniline-camphorsulfonate nanocomposite coating on an ultrafine-grained metallic surface (چکیده)
1437 - نقش فضل بن شاذان نیشابوری در تبلیغ مذهب تشیع (چکیده)
1438 - نقش فقهاء و پهلوانان در جنبش سربدران (چکیده)
1439 - نظام تقابل‌های زبانی مهم‌ترین عامل شکل‌گیری معنا در روایت ضحاک و فریدونِ شاهنامه (چکیده)
1440 - A new approach for reclaiming of waste automotive EPDM rubber using waste oil (چکیده)
1441 - Fabrication of robust and thermally stable superhydrophobic nanocomposite coatings based on thermoplastic polyurethane and silica nanoparticles (چکیده)
1442 - غربالگری ، جداسازی و شناسایی باکتریهای تولیدکننده آنزیم تیروزیناز از خاک های مزارع سیب‌زمینی شمال و شمال شرق ایران (چکیده)
1443 - Delving into the Future of Iran`s English Language Teaching in Light of Technology (چکیده)
1444 - شناسایی و رتبه بندی فعالیت های مزیت دار صنعتی استان کرمان به منظور جهت دهی سیاستهای منطقه ای (با اتکا به روش تحلیل عاملی و منطق فازی) (چکیده)
1445 - Synthesis, characterization and in vitro anticancer evaluations of two novel derivatives of deferasirox iron chelator (چکیده)
1446 - Design Investigation of a Dual-Mode Switchable Microstrip Bandpass Filter (چکیده)
1447 - The Optimized Fractal Frequency Selective Surface Based On Koch Geometry (چکیده)
1448 - Development of a Dual Band, Dual Polarized Cavity-Backed Slot Antenna Using Higher-Order Modes (چکیده)
1449 - Design Investigation of a Broadband and High Gain with Low SLL H-Plane SIW Horn Antenna (چکیده)
1450 - Development of a Low Profile and High gain H-Plane SIW Horn Antenna with Low Side Lobe Level (چکیده)
1451 - ارزیابی شاخص های انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی نظام های برنج در الگوهای کشت اول و دوم (مطالعه موردی: شهرستان ساری) (چکیده)
1452 - بهینه‌سازی افزایش توده‌ سلولی و تولید پلیهیدروکسیآلکانوات(PHA) در باکتریAeromonas hydrophila (چکیده)
1453 - غربالگری و شناسایی سریع باکتریهای تولیدکننده پلی هیدروکسی آلکانوات ها (PHAs) از خاک‌های کشاورزی اطراف مشهد (چکیده)
1454 - تاملی برموانع تطابق جامعه شناسی باشرایط اجتماعی جامعه ایران (چکیده)
1455 - On T-duality of R2-corrections to DBI action at all orders of gauge field (چکیده)
1456 - Combination of artificial neural network and genetic algorithm method for modeling of methylene blue adsorption onto wood sawdust from water samples (چکیده)
1457 - مطالعه ی تجربی اثر دبی آب بر عملکرد حرارتی یک برج خنک کن مرطوب با مقطع دایره ای (چکیده)
1458 - محاسبه راندمان انرژی و راندمان اکسرژی در یک برج خنک کن با جریان متقابل به ازای دبی های مختلف آب و هوا (چکیده)
1459 - Numerical Investigation of Al2O3/water Nanofluid Laminar Convective Heat Transfer through a Helical Pipe (چکیده)
1460 - An experimental study on the natural convection heat transfer of water in an inclined cavity (چکیده)
1461 - Determination of Aromatic Amines Using Solid-Phase Microextraction Based on an Ionic Liquid-Mediated Sol–Gel Technique (چکیده)
1462 - تحلیل میدان تنش با استفاده از دادههای چاهپیمایی و گسیختگی چاه: مطالعه موردی مخزن بنگستان میدان نفتی منصوری (چکیده)
1463 - بررسی فرضیه زمینه بینایی در ظهور مهارت ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبه (چکیده)
1464 - بررسی پتانسیل خورندگی خاک های مارنی اطراف شهر قم (چکیده)
1465 - بررسی تأثیر سطح سرمی بتا ـ اندورفین بر تعدیل شاخص های درد دیسمنوره متعاقب هشت هفته تمرین هوازی (چکیده)
1466 - بررسی ساختار الکترونی، پراکندگی فونون و برهمکنش الکترون- فونون در ابررسانای 2 MgB (چکیده)
1467 - مقایسه تاثیر آموزش گروهی و مشاوره گروهی بر بعد عاطفی خود مراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو (چکیده)
1468 - Electronic and thermal properties of germanene and stanene by first-principles calculations (چکیده)
1469 - The effectiveness of attachment-based group training on the psychological well-beingof a non-clinical sample of students with preoccupied insecure attachment style (چکیده)
1470 - بررسی اثر نوع برش، بر سینتیک خشک شدن و کیفیت هویج خشک (چکیده)
1471 - Improving second language writing through small learner corpora (چکیده)
1472 - اثرات حفاظتی رزوراترول در برابر آسیب ناشی از ایسکمی وپرفوزیون مجدد در قلب ایزوله رت (چکیده)
1473 - Fetal and maternal dose assessment for diagnostic scans during pregnancy (چکیده)
1474 - افزایش اطلاعات عمومی کاربران فضای مجازی: امنیت سایبری (چکیده)
1475 - Preparation and evaluation of a new drug delivery system for raloxifen (چکیده)
1476 - تاملی بر مساله آموزش اضافی در ایران (چکیده)
1477 - مدلی برای تحلیل جامعه¬شناختی عدالت (چکیده)
1478 - تاملی در تجاذب ادراکی دیانت و آزادی درایران (چکیده)
1479 - A Study on Pacificism of Roomi 's Thoughts (چکیده)
1480 - Application of the Harmonic Control Arrays Technique to Single-Phase Stand-alone Inverters (چکیده)
1481 - On weighted cumulative residual entropy (چکیده)
1482 - Synthesis, characterization and gas separation properties of novel copolyimide membranes based on flexible etheric–aliphatic moieties (چکیده)
1483 - Microscopy and PCR-based detection of Leucocytozoon spp. in Iranian birds of prey (چکیده)
1484 - Detection of eaeA, hlyA, stx1 and stx2 genes in pathogenic Escherichia coli isolated from broilers affected with colibacillosis (چکیده)
1485 - منظر شهری (چکیده)
1486 - Genomic diversity of Clostridium perfringens strains isolated from food and human sources (چکیده)
1487 - بررسی اثر ضدباکتریایی روغن کرچک روی برخی از بیماریزاهای غذایی با تکیه بر ارزیابی مقایسه ای ترکیبات (چکیده)
1488 - اثرات حفاظتی آب انار2% در برابر آسیب ناشی از ایسکمی و پرفوزیون مجدد در قلب ایزوله رت (چکیده)
1489 - In vitro Study to Evaluate the Antibacterial Effect of Pistacia khinjuk Stocks Oil as Compared with Olive Oil on Food Borne Pathogenic Bacteria (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes) (چکیده)
1490 - بهره برداری مجدد سازه های آبی تاریخی در مقایسه با احداث سازه های جدید آبی مشابه به روش AHP (چکیده)
1491 - Applying FeAl coating on the low carbon steel substrate through selfpropagation high temperature synthesis (SHS) process (چکیده)
1492 - The Effect of Relationship Marketing Techniques on Trust, Satisfaction and Relational Commitment from Point of view of Iran Insurance Agencies Managers in Mashhad (چکیده)
1493 - Mechanochemical leaching of chalcopyrite concentrate by sulfuric acid (چکیده)
1494 - The Effect of Brand Communication and Service Quality in the Creation of Brand Loyalty through Brand Trust (Case Study: Samsung's Representatives Company in Mashhad City) (چکیده)
1495 - Microstructure characterization and mechanical properties of Ti-based bulk metallic glass joints prepared with friction stir spot welding process (چکیده)
1496 - Appraisal of the impact of aluminosilicate use on the health and performance of poultry (چکیده)
1497 - بهبود کارایی شبیه سازی مونت کارلو برای تولید داده های همبسته: کاربردی در تغییر اقلیم (چکیده)
1498 - واژه بست های مفعولی و آرایش بنیادین واژگان در زبان فارسی (چکیده)
1499 - نقش صورت نوشتاری ذهنی در تسهیل درک کلمات هم آوای ناهم نویسه (چکیده)
1500 - حس مکان و مقاومت مالکین در برابر طرح های مرمتی بافت های فرسوده شهری: مورد مطالعه منطقه آبکوه مشهد (چکیده)
1501 - Investigating The Relationship Between Organizational Justice And OCB In Public Libraries Of Khorasan Razavi Province (چکیده)
1502 - نوآوری در تدریس و عوامل موثر بر آن در دبیرستانهای استان خراسان رضوی (چکیده)
1503 - بافت فرسوده شهری و ابعاد اجتماعی آن (چکیده)
1504 - Cytotrophoblast stem cells as a model for early trophoblast invasion (چکیده)
1505 - فضاهای بی دفاع شهری و برخی از آثار آن در کلان شهر مشهد (چکیده)
1506 - بررسی مسئله انتساب تصویب به اهل سنت (چکیده)
1507 - Performance analysis of sloped solar chimney power plants in the southwestern region of Iran (چکیده)
1508 - امکان سنجی قابلیت شناسایی کپک سبز پرتقال با تصویربرداری طیفی (چکیده)
1509 - Starting Torque Improvement Using J-Shaped Straight_Bladed Darrieus Vertical Axis Wind Turbine by Means of Numerical Simulation (چکیده)
1510 - مدل سازی رواناب حوضه آبخیز اترک با استفاده از الگوریتم SUFI-2 مدل SWAT (چکیده)
1511 - بررسی فرضیه کسری دوگانه در اقتصاد ایران: رهیافت خود رگرسیون برداری آستانه ای دو رژیمه (چکیده)
1512 - بررسی مزیت نسبی و ارزیابی کشت خالص و مخلوط لگو مینه و غلات (مطالعه موردی شهرستان شیروان) (چکیده)
1513 - On dealing with the pollution costs in agriculture: A case study of paddy fields (چکیده)
1514 - تاثیر خزش روی ترک های سطحی محیطی در جداره مخازن استوانه ای تحت فشار (چکیده)
1515 - Grass-thrips of the genus Oelschlaegera (Thysanoptera: Thripidae), with the first description of a male (چکیده)
1516 - مشکل زبانی، مانعی برای ارتباطات میان فرهنگی زائرین خارجی با مجاوران (چکیده)
1517 - Assessment of Sedimentary Basin effect on Soil Structure in Kerman City Deposits Using Destructuring Coefficient Criterion (چکیده)
1518 - حل تحلیلی پایداری دینامیکی تیر کامپوزیت چندلایه تحت اثر نیروی دنبال کننده (چکیده)
1519 - تأثیر ساختار شبکه بر رفتار کمانشی و ارتعاشی صفحه های مشبک کامپوزیتی (چکیده)
1520 - بررسی نقش تعدیلگر پویایی¬های¬بازار در رابطه بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد سرمایه¬گذاری¬های¬مشترک¬ بین¬المللی (چکیده)
1521 - Frames for operators in Banach spaces via semi-inner products (چکیده)
1522 - Evaluation and comparison firmness of “Golab Apple” with two methods of acoustic and penetration during cold storage (چکیده)
1523 - الگوهای آماری و فرکتالی آرایه شکستگی ها در توده گرانیتی شرق بجستان بر پایه تکنیک های دورسنجی (چکیده)
1524 - بررسی حرکت نوسانی یک بالواره در نزدیکی سطح زمین (چکیده)
1525 - Thinning behavior of laminated sheets metal in warm deep-drawing process under various grain sizes (چکیده)
1526 - Buckling Analysis of Variable Thickness Radially Functionally Graded Annular Sector Plates Resting on Two-Parameter Elastic Foundations by the GDQ Method (چکیده)
1527 - An analytical procedure to study vibration of rectangular plates under non-uniform in-plane loads based on first-order shear deformation theory (چکیده)
1528 - بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانتی پپتید Brevinin 2R متصل شده به نانو ذره اکسید سریم (چکیده)
1529 - تعیین وضعیت تنش و تغییرات رژیم تکتونیکى در ساختارهاى شکننده ارتفاعات چاه یوسف (شرق گناباد) (چکیده)
1530 - New implementation of a non-associated flow rule in rate independent plasticity (چکیده)
1531 - بررسی تجربی اثر استفاده از نانوذرات نیکل و کروم در پوشش صفحه جاذب بر عملکرد حرارتی یک خوراک پز خورشیدی (چکیده)
1532 - اختلاف بین بردار سرعت GPS و میزان کوتاه شدگی به سمت خاور در شمال خاور ایران – ارتفاعات بینالود (چکیده)
1533 - تغییرات پله ای غیرنظام مند در پارامترهای مربوط به شبیه سازی استوکاستیکی بارش روزانه چندایستگاهی (چکیده)
1534 - عدم تناسب انگیزه های تحصیلی شغلی دانشجویان با نظام تقسیم کار (چکیده)
1535 - Three-User Cognitive Multiple-Access Channels with Confidential Messages (چکیده)
1536 - بررسی مقایسه ای تغییرات سطح برگ و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی برگ دو گیاه درختی کنوکارپوس (Conocarpus erectus L.) و جمبو (Syzygium cumini (L.) Skeels.) در اطراف منطقه آلوده صنایع فولاد اهواز (چکیده)
1537 - بررسی اثر آلودگی هوا بر خصوصیات فیزیولوژیکی، تشریحی و ریخت شناسی دو گونه گیاهی پنیرک گل ریز Malva parviflora و جو هرز Hordeum glaucum در منطقه صنایع فولاد اهواز (چکیده)
1538 - The effect of annealing on themechanical properties and microstructural evolution of Ti-rich NiTi shape memory alloy (چکیده)
1539 - Saccocomid remains (Crinoidea, Roveacrinida, Saccocomidae) in the uppermost Santonian-Campanian deposits (Abtalkh Formation) from the Kopet-Dagh Range (NE Iran) (چکیده)
1540 - ارزیابی تاثیر تنظیم کننده های رشد بر پرآوری درختچه بومی Lycium depressum (چکیده)
1541 - Experimental Study of a Double-Exposure Solar Cooker based on the Parabolic and Flat Reflected Surfaces (چکیده)
1542 - Investigation of nursery treatments on sea buckthorn (Elaeagnus rhamnoides (L.) A. Nelson) seed germination in the field (چکیده)
1543 - مطالعه¬ عددی اثر تغییر ورودی¬های سوخت و اکسیدکننده بر تابش و آلاینده¬های شعله گاز طبیعی (چکیده)
1544 - بررسی تجربی اثر استفاده از نانو ذرات نیکل و کروم در پوشش صفحه جاذب بر عملکرد حرارتی یک خوراک پز خورشیدی (چکیده)
1545 - بررسی تحلیلی اثر جابجایی سوخت و اکسیژن بر پارامترهای احتراقی شعله گاز طبیعی (چکیده)
1546 - تحلیل فضایی مراکز ورزشی و بررسی شعاع خدمات رسانی آن در شهر زنجان (چکیده)
1547 - Ultrasound facilitates the synthesis of potassium hexatitanate and co-intercalation with PbS–CdS nanoparticles (چکیده)
1548 - Seed-coat anatomy and microsculpturing of the genus Erysimum (Brassicaceae) in Northeast of Iran (چکیده)
1549 - A Review of the Effects of Ramadan fasting and regular physical activity on metabolic Syndrome indices (چکیده)
1550 - (Vibrational spectra, normal coordinate analysis, and conformation of bis(a-cyanoacetylacetonato) Cu(II (چکیده)
1551 - Molecular dynamics simulation study: The reactivation of NaX zeolitecontaminated by bi and tri aromatics using supercritical fluidextraction (چکیده)
1552 - مقایسه اثربخشی انواع مداخلات شناختی- حرکتی بر تعادل پویای زنان سالمند (چکیده)
1553 - Density functional efficiency in the calculations of vibrational frequencies and molecular structure of β- diketones (چکیده)
1554 - کانسار مس چینه کران (نوع مانتو) کال ابری در مجموعه آتشفشانی- رسوبی ائوسن شمال غربی بردسکن، شمال شرقی ایران (چکیده)
1555 - بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی شیست هاَی جنوب شهر مشهد (چکیده)
1556 - اثر عصاره متانولی اسپند بر پروفایل چربی رتهای دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین (چکیده)
1557 - بررسی خواص فوم نانوکامپوزیتی مس/ آلومینا تولید شده به روش متالورژی پودر (چکیده)
1558 - اثر درمانی عصاره متانولی اسپند بر گلوکز خون رت های دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین (چکیده)
1559 - بررسی اثر اتمسفر بسته‌ بندی و پوشش خوراکی بر پارامترهای رنگ و بافت (حسی و دستگاهی) کشمش (چکیده)
1560 - Development of new active packaging film made from a soluble soybean polysaccharide incorporating ZnO nanoparticles (چکیده)
1561 - مروری بر روش های بسته بندی هوشمند در محصولات گوشتی تازه و شناخت مزایا و معایب کاربردی هریک از روش ها (چکیده)
1562 - پدیدارشناسی تجربه گناهان جنسی (چکیده)
1563 - مدلسازی خسارت آفت سن گندم (Eurygaster integriceps. Put) بر رشد و عملکرد گندم پائیزه (Triticum aestivum) تحت شرایط تغییر اقلیم (چکیده)
1564 - Age related changes in serum biochemical profile of Saanen goat kids during the first three months of life (چکیده)
1565 - نقش سنایی در تحول قصیده ی فارسی (چکیده)
1566 - تحلیل محتوای ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی دست نوشته‌های دانشجویان‌ (وندالیسم) سالن مطالعه دانشجویی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
1567 - Strengthening and rehabilitation of exterior RC beam–column joints using carbon-FRP jacketing (چکیده)
1568 - اثر مالکیت دولتی بانک ها بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
1569 - سنجش و ارزیابی کیفیت زندگی در جهت دستیابی به توسعه پایدار (موردمطالعه محلات شهر یزد) (چکیده)
1570 - توصیف و تحلیل مهارت های مدیریت دانش شخصی: مطالعه موردی (چکیده)
1571 - Measurement of strong coupling αs in e+ e- annihilation using jet rate and event shape (چکیده)
1572 - بررسی عددی تاثیر سرعت ابزار بر تنش پسماند، شکست و رشد ترک خستگی در اتصالات جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم AA2024-T351 (چکیده)
1573 - The influence of fragmentation models in production of hadron jets in electron-positron annihilation (چکیده)
1574 - مقایسه نتایج جدول داده- ستانده استان خوزستان،برآورد شده از دو روش CHARM و AFLQ (چکیده)
1575 - بررسی تطبیقی وجوه هستی‌ شناختی و معرفت‌ شناختی انسان کامل در آرای ابن عربی و ملاصدرا (چکیده)
1576 - تاثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید بر عملکرد هوازی و بی هوازی و برخی فاکتورهای خونی دختران بسکتبالیست (چکیده)
1577 - تاثیر یک دوره مصرف مکمل گلوتامین بر فاکتورهای ایمنی ورزشکاران رشته پرورش اندام (چکیده)
1578 - تاثیر مصرف استروئید ناندرولون دکانوات بر شاخص های همودینامیک و میزان گلبول قرمز خون ورزشکاران مرد رشته پرورش اندام (چکیده)
1579 - اثر تعاملی مصرف مکمل چای سبز و تمرین هوازی بر پرویتئین واکنشگر C و نیمرخ لیپیدی زنان چاق غیرفعال (چکیده)
1580 - تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح تستوسترون، LH و FSH خون مردان سالم غیرورزشکار (چکیده)
1581 - واکنش رزیستین و آمادگی قلبی تىفسی زنان میانسال غیرفعال به هشت هفته تمرین هوازی (چکیده)
1582 - تاثیر 6 هفته تمرینات هوازی بر سطح لپتین سرم و شاخص توده بدنی دانشجویان پسر غیرفعال (چکیده)
1583 - تحلیل فضایی مزیت نسبی گروه‌های عمده شغلی جمعیت روستایی کشور (چکیده)
1584 - Experimental investigation of nanofluid free convection over the vertical and horizontal flat plates with uniform heat flux by PIV (چکیده)
1585 - A facile Friedel–Crafts acylation for the synthesis of polyethylenimine-grafted multi-walled carbon nanotubes as efficient gene delivery vectors (چکیده)
1586 - تحلیل کیفی شکل گیری فرسودگی جسمی و معضلات خانوادگی بلندمدت در میان خانه داران زن مراکز اقامتی شهر مشهد (چکیده)
1587 - Some theoretical results concerning non parametric estimation by using a judgment poststratification sample (چکیده)
1588 - تاثیر مکمل روغن کنجد (Sesamum indicum L.) و یا آلفا-توکو فریلاستات خوراک بر عملکرد، ریخت شناسی روده و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی (چکیده)
1589 - نگرش نوسلفی یوسف قرضاوی به سیاست: دولت اسلامی به مثابه حکومتی مدنی (چکیده)
1590 - شناخت وضعیت موجود منابع انسانی با تأکید بر الزامات توانمندسازی روانشناختی و شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روانشناختی (مطالعه موردی:کارکنان شرکت برق منطقه‌ای خراسان) (چکیده)
1591 - بررسی رابطه تفکیک خویشتن و باورهای ارتباطی با راهبرد حل تعارض ملزم شده دانشجویان متأهل (چکیده)
1592 - Baire category for generalized topological spaces (چکیده)
1593 - The effect of six weeks of high-intensity interval training with and without zinc supplementation on aerobic power and anaerobic power in female futsal playersigh-intensity interval training with and withourobic power and anaerobic power in female futsal players (چکیده)
1594 - نقش کیفیت برنامه درسی آموزش های ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان نیروی انتظامی شهر مشهد) (چکیده)
1595 - گستره مفهومی مدیریت دانش شخصی و الگوهای ناظر به آن (چکیده)
1596 - کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی در مدیریت سرمایه¬های دانشی سازمان (چکیده)
1597 - Density functional theory study of the regio- and stereoselectivity of 1,3-dipolar cycloaddition reactions between 2-ethylthio-4- phenyl-1-azetin and some substituted nitrile oxides (چکیده)
1598 - Silica-coated magnetic NiFe2O4 nanoparticlessupported H3PW12O40; synthesis, preparation, and application as an efficient, magnetic, green catalyst for one-pot synthesis of tetrahydrobenzo[b]pyran and pyrano[2,3-c]pyrazole derivatives (چکیده)
1599 - کشاکشِ دولت الکترونیک با دموکراسی الکترونیک (چکیده)
1600 - Bayesian inference on multiply sequential order statistics from heterogeneous exponential populations with GLR test for homogeneity (چکیده)
1601 - A Comparison of Explanation Methods of Encapsulation Efficacy of Hydroquinone in a Liposomal System (چکیده)
1602 - Coupling Constant in Shape Function Model (چکیده)
1603 - A comparative analysis of phase-domain ADC and amplitude-domain IQ ADC (چکیده)
1604 - Study of the Friedel-Craft co-curing of Ethylene-Propylene-Diene Rubber (EPDM) and Styrene-Butadiene Rubber (SBR) (چکیده)
1605 - A novel chemical technique for compatibility of ethylene-propylene-diene monomer rubber and styrene-butadiene rubber in their blends (چکیده)
1606 - Efficient Solvent Free Synthesis of 12-Aryl-8,9,10,12-tetrahydrobenzo[a]-xanthen-11-ones and 3H-Spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one Derivatives Using Cobalt Hydrogensulfate as a Green, Heterogeneous and Reusable Catalyst (چکیده)
1607 - Design and Synthesis of A Novel Bis - Benzimidazolyl Podand As a Responsive Chemosensors for Anions (چکیده)
1608 - Imagology of Iranians in One Thousand Nights and One Night (چکیده)
1609 - سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی در چارچوب موافقت‌نامه‌ موانع فنی فرا راه تجارت و مقررات داخلی (چکیده)
1610 - Report of diabetes mellitus remission in a cat by orally administered glibenclamide (چکیده)
1611 - تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر درد افراد مبتلا به التهاب غلاف کف پایی (چکیده)
1612 - Theoretical Design of a New Generation of the Cyclic Lipopeptide Nanotubes (چکیده)
1613 - رابطه بین اظهار نظر حسابرس، اقلام تعهدی اختیاری و ریسک مالی (چکیده)
1614 - بررسی بحران هویت قهرمان ترس و لرز املی نوتومب با توجه به عناصر زمان و مکان -مطالعه اثرادبی واقتباس سینمایی- (چکیده)
1615 - Narration cinématographique et narration textuelle de Stupeur et tremblements d’Amélie Nothomb (چکیده)
1616 - A New Class of Operator Monotone Functions via Operator Means (چکیده)
1617 - تحلیل مقایسه ای نظریات پست مدرنیسم و اسلام در عرصه بازاریابی (چکیده)
1618 - شناسایی گونه های جنس (Aphelenchoides Fischer, 1849 (Nematoda: Aphelenchoididae جمع آوری شده از مزارع کلزا در استان خراسان شمالی (چکیده)
1619 - Digit Ratio, Testosterone/Cortisol Levels and Hand Grip Power of Handedness among Elite Iranian Basketball Players (چکیده)
1620 - اثر سطوح پروتئین و اسیدهای آمینه گوگرد دار جیره آغازین بر عملکرد و بافت شناسی ژژنوم جوجه های گوشتی (چکیده)
1621 - ارزیابی تغذیه نانو و میکرو سیلیسیم بر فتوسنتز و رنگیزه های گیاهچه های سیب زمینی در کشت هیدروپونیک (چکیده)
1622 - اثر تجویز درون‌ صفاقی عصاره هیدروالکلی گل‌های حرارت‌ دیده و حرارت‌ ندیده و عصاره هگزانی گل‌های حرارت‌ دیده پایه ماده گیاه شاهدانه (Cannabis sativa) بر درد در موش صحرایی (چکیده)
1623 - La Ville industrielle et le roman du XIXe siecle (چکیده)
1624 - Detecting and mapping different types of iron mineralization in Sangan mining region, NE Iran, using satellite image and airborne geophysical data (چکیده)
1625 - Canine Myiasis and Its Causal Agents in Northeastern Iran (چکیده)
1626 - Influence of feed form and particle size on performance,nutrient utilisation, and gastrointestinal tract developmentand morphometry in broiler starters fed maize-based diets (چکیده)
1627 - مطالعه آزمایشگاهی پدیده جریان گردابی در سر ریزهای روزنه ای (مطالعه موردی: مدل سد کارون 3) (چکیده)
1628 - Isolation and comparative investigation of vaginal mycoflora in feline population of urban and dairy cattle herds (چکیده)
1629 - Effect of irrigation efficiency on Groundwater storages (by WEAP model) (چکیده)
1630 - Comparing the Effectiveness of Emotion-Oriented Couple Therapy and Cognitive-Behavioral Couple Therapy on Marital Conflict among Couples (چکیده)
1631 - بررسی مدلهای آبشستگی لوله های بستری وارائه مدل آماری جدید (چکیده)
1632 - Surveying the Modern and Islamic Methodology of Psychology (چکیده)
1633 - برآورد عرض متوسط شکست سدهای خاکی در دو حالت پدیده ایجاد لوله و روگذری با الگوهای آماری چند متغیره (چکیده)
1634 - الگوهای جدید چند متغیره برای برآورد دبی اوج ناشی ازشکست سدهای خاکی (چکیده)
1635 - Statistical evidences in sequential order statistics arising from a general family of lifetime distributions (چکیده)
1636 - An advanced criterion based on non-AFR for anisotropic sheet metals (چکیده)
1637 - DETERMINATION OF SOIL STRENGTH PARAMETERS OF QUATERNARY DEPOSITS BASED ON PHYSICAL PROPERTIES (SOUTH OF ESFAHAN, IRAN) (چکیده)
1638 - Study hydraulic properties and design criteria for the river subsurface intake with a porous medium without cut off (چکیده)
1639 - تخمین تنش برشی در کانالهای ذوزنقه ای با استفاده از شبکه های عصبی (چکیده)
1640 - In vitro Estimation of Microbial Nitrogen Production and Ruminal Fermentation Responses to Levels and Applying Duration of a Commercial Enzyme Mixture (چکیده)
1641 - بررسی و مقایسه نرم افزارهای HEC-RAS4 ، BRI-STARS ، SSIIM در تعیین عمق آبشستگی (چکیده)
1642 - Investigation of the interaction between sage seed gum and guar gum: Steady and dynamic shear rheology (چکیده)
1643 - The Effects of Teacher’s Employment of Language Learning Software on Iranian Pre-Intermediate EFL Learners’ Autonomy’ has (چکیده)
1644 - Magnetically separable Fe3O4@chitin as an ecofriendly nanocatalyst with high efficiency for green synthesis of 5-substituted-1H-tetrazoles under solvent-free conditions (چکیده)
1645 - Obvious-answer questions in Persian: Their structure and functions (چکیده)
1646 - Oviposition preference of aphidophagous hoverflies toward oviposition site quality: The presence of intra- and interspecific competitor, glucosinolate content, and prey species (چکیده)
1647 - Similarity Solutions of Unsteady Three-Dimensional Stagnation Flow and Heat Transfer of a Viscous, Compressible Fluid on an Accelerated Flat Plate (چکیده)
1648 - An Annotated Checklist of the Jumping Plant-lice (Hemiptera: Psylloidea) of Iran (چکیده)
1649 - Ameliorative effects of spermine application on physiological performance and salinity tolerance induction of susceptible and tolerant cultivars of wheat (Triticum aestivum) (چکیده)
1650 - Interactive Effects of Salinity Stress and Zn Availability on Physiological Properties, Antioxidants Activity and Micronutrients’Content of Wheat (Triticum Aestivum) plants (چکیده)
1651 - ارزیابی اثر برخی روغن های گیاهی بر کارایی علف کش پینوکسادن (آکسیال) در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.) (چکیده)
1652 - Restraining IPMC Back Relaxation in Large Bending Displacements: Applying Non-Feedback Local Gaussian Disturbance by Patterned Electrodes (چکیده)
1653 - The evaluation of changes in permeability and chemical composition of Gypseous soils through leaching in southern Mashhad (چکیده)
1654 - Optimization of Main Public Transport Paths Based on Accessibility— Case Study: Mashhad, Iran (چکیده)
1655 - Depositional environment, diagenesis, and geochemistry of Devonian Bahram formation carbonates, Eastern Iran (چکیده)
1656 - Characterization of hot-air drying and infrared drying of spearmint (Mentha spicata L.) leaves (چکیده)
1657 - اثر هشت هفته تمرینات استقامتی و مقاومتی روی سطح سرمی آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین مردان سالمند غیرفعال (چکیده)
1658 - Isomerism and Hydrogen Bonding in the Cis-enol Forms of 1-(n-pyridyl)butane-1,3-diones: A Theoretical Study (چکیده)
1659 - بررسی اهمیت راهبردی تفویض اختیار بر اثربخشی در سازمان های دولتی (مورد مطالعه : شهرداری مشهد) (چکیده)
1660 - New records of the William’s Jerboa, Paralactaga cf. williamsi (Thomas, 1897) (Rodentia: Dipodidae) from northeastern Iran with notes on its ecology (چکیده)
1661 - Temperature-dependent mechanism of antioxidant activity of o-hydroxyl, o-methoxy, and alkyl ester derivatives of p-hydroxybenzoic acid in fish oil (چکیده)
1662 - Contextualization-Emotionalization Interface: A Case of Teacher Effectiveness (چکیده)
1663 - Specific cutting force and cutting condition interaction modeling for round insert face milling operation (چکیده)
1664 - Adaptive predictive voltage control of three-phase PWM-VSCs in UPS applications (چکیده)
1665 - Population-based metaheuristics for R&D project scheduling problems under activity failure risk (چکیده)
1666 - A comprehensive economic analysis method for selecting the PV array structure in grid-connected photovoltaic systems (چکیده)
1667 - Effects of drip irrigation regimes on potato tuber yield and quality (چکیده)
1668 - ارزیابی تحمل به کم آبی 10 رقم سیب زمینی بر اساس (Solanum tuberosum L.) برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد غده در منطقه اردبیل (چکیده)
1669 - Health Positive Uses of Genetically Modified Food Crops as a Source of Biopharmaceuticals (چکیده)
1670 - Evaluation of cytokine mRNA expression in vaccinated guinea pigs with foot-and-mouth disease type O inactivated vaccine (چکیده)
1671 - ارایه تکنیک پیش­ بینی غیرنظارت شونده در برآورد تبخیر-تعرق گیاه مرجع (چکیده)
1672 - Lattice Boltzmann simulation of EGM and solid particle trajectory due to conjugate natural convection (چکیده)
1673 - Sensitivity Analysis of Entropy Generation in Nanofluid Flow inside a Channel by Response Surface Methodology (چکیده)
1674 - Postbuckling of functionally graded nanobeams based on modified couple stress theory under general beam theory (چکیده)
1675 - مقایسه عملکرد الگوریتمهای فرا ابتکاری در بهینه سازی فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی (چکیده)
1676 - Performance Analysis of PSO and GA Algorithms in Order to Classifying EEG Data (چکیده)
1677 - Predicting the velocity field in a 90° Open channel bend using a gene expression programming model (چکیده)
1678 - Biomarkers in modern and buried soils of semi-desert and forest ecosystems of northern Iran (چکیده)
1679 - Ecological foodprint of Iran (چکیده)
1680 - ساختار سطح آوایی واژگان ذهنی فارسی زبانان بر اساس شواهد انگیزشی (چکیده)
1681 - شبیه سازی عددی سه بعدی اسپری غیرتبخیری ایزواکتان به روش پالایش شبکه و ارائه یک مدل ترکیبی جامع (چکیده)
1682 - تحلیل جریان گاز CO_2در یک محیط فعال تابشی درون کانال به روش شبکه بولتزمن (چکیده)
1683 - بررسی پایداری شعله در احتراق پیش آمیخته کم سو خت مشعل لایه اِی با استفاده از روشٍ شبکه بو لتزمن (چکیده)
1684 - اثرات کاربرد سیستم های خنک کننده بر سیستم ایمنی، پروفایل آنتی اکسیدانی و هماتولوژیکی گاوهای شیری نژاد هلشتاین در شرایط آب و هوایی گرم (چکیده)
1685 - CuII immobilized on guanidinated epibromohydrin functionalized g-Fe2O3@TiO2 (g-Fe2O3@TiO2-EGCuII): a novel magnetically recyclable heterogeneous nanocatalyst for the green one-pot synthesis of 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles through alkyne–azide cycloaddition in water (چکیده)
1686 - Biocontrol mechanisms of Trichoderma harzianum against soybean charcoal rot caused by Macrophomina phaseolina (چکیده)
1687 - اثرات کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L. ) (چکیده)
1688 - نقش جهت‌گیری اهداف در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم) (چکیده)
1689 - بررسی کاربرد آزمون تطبیق صدا در مطالعه نگرش زبان در حوزه جامعه شناسی زبان (چکیده)
1690 - بررسی تأثیر کاربرد سولفات پتاسیم و اسیدهیومیک بر رشد، عملکرد و میزان اسانس گل راعی (Hypericum perforatum) (چکیده)
1691 - مقایسه زیست فراهمی پروتئینات و اکسید منگنز در سنین اولیه جوجه های گوشتی (چکیده)
1692 - Phrasal verbs and their role in selecting music for teaching English as a foreign language (چکیده)
1693 - Ligand macromolecule interaction (چکیده)
1694 - بررسی تغییرات مکانی – زمانی پتانسیل جدایش ذرات خاک در فرسایش شیاری مطالعه موردی؛ زمین های دیم زار منطقه دشمن زیاری استان فارس (چکیده)
1695 - سازه های آبی و بحرانهای ژئومورفیک ناشی از آن (چکیده)
1696 - شناسایی گونه های غالب و غایب تلفیق دربرنامه درسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی (چکیده)
1697 - بررسی تأثیر بار ناگهانی در رشد ترک خستگی در نمونه¬های CT از جنس آلومینیوم 2024 (چکیده)
1698 - تا ثیر کاهش دبی بر مورفولوژی بستر کارون و افزایش خطر سیلابهای شهری اهواز (چکیده)
1699 - بررسی خصوصیات فیزیوگرافی حوضه آبریز ماروسک با استفاده از GIS (چکیده)
1700 - بررسی رخساره ها، عناصر ساختاری و مدل رسوبی رودخانه فاروب رومان واقع در شمال شرق نیشابور (چکیده)
1701 - مدلی جدید برای تامین انرژی شرکت توزیع برق در محیط رقابتی مبتنی بر ریسک (چکیده)
1702 - Static and fatigue mechanical behavior of three dental CAD/CAM ceramics (چکیده)
1703 - پایش ماهواره ای و تحلیل همدید پدیده ی گرد و غبار در کلان شهر مشهد طی دوره آماری 2013-2009 (چکیده)
1704 - Bi-objective integer programming of hospitals under dynamic electricity price (چکیده)
1705 - Drivers of air travelers intention to buy online flight ticket (چکیده)
1706 - اولویت بندی ابعاد مدیریت دانش بازاریابی در صنعت بیمه با رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL (چکیده)
1707 - Technology in Translation in English Translation Master’s Program: Students’ Perspectives (چکیده)
1708 - Fatigue damage evaluation by image processing from surface feature for aluminum 2024-T351 alloy (چکیده)
1709 - An experimental investigation on energy absorption behavior of thin-walled aluminum semispherical shells with and without foam (چکیده)
1710 - Experimental investigation on energy absorption of steel spherical shells (چکیده)
1711 - An experimental study on the effect of buckling initiators on energy absorption behavior of thin-walled steel cones (چکیده)
1712 - مکانیابی محور در شرایط رقابتی با در نظر گرفتن هزینه های ثابت و متغیر برای کمانها (چکیده)
1713 - برنامه‌ریزی پستهای فوق توزیع خراسان به منظور تخصیص بهینه بودجه با استفاده ازبرنامه‌ریزی ریاضی (چکیده)
1714 - Churn Prediction in Telecommunication Industry: A Data Mining Approach (چکیده)
1715 - بررسی میزان تاثیر اثربخشی تبلیغات بر ارزش نشان تجاری (چکیده)
1716 - تحلیل اقتصادی برونسپاری به کمک رویکرد اختیارات حقیقی: نمونه موردی، شرکت آب و فاضلاب مشهد (چکیده)
1717 - First report of the nematodes Filenchus orientalis and Hemicriconemoides californianus on faba bean in Iran (چکیده)
1718 - بررسی اثر هورمون هیدروکورتیزون بر آسیب های کلاستوژنیک کروموزومی القایی در رده سلولی L929 با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلول های دو هسته ای (چکیده)
1719 - شبیه سازی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد چغندرقند (چکیده)
1720 - Investigating influence of trust on repurchasing by mediating role of customer satisfaction in online stores. (چکیده)
1721 - Vulnerability of maize production under future climate change: possible adaptation strategies (چکیده)
1722 - A Robust Wide-Area Impedance-Based Fault Location Method Utilizing LAV Estimator (چکیده)
1723 - Estimating Housing Prices Using Automatic Linear Modeling in the Metropolis of Mashhad, Iran (چکیده)
1724 - ارزیابی عملکرد توربین بادی کوچک 3 کیلووات و تحلیل آماری داده های باد در بینالود (چکیده)
1725 - اثر تراکم های مختلف کشت و مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد هندوانه بذری (Cirullus Lunatus) (چکیده)
1726 - مطالعه کشت مریم گلی در شرایط استفاده از آب های آلوده به کادمیم و سرب (چکیده)
1727 - Pit Transition Potential and Repassivation Potential of Stainless Steel in Thiosulfate Solution (چکیده)
1728 - شواهد پالئواکولوژی بر اساس نانوفسیلهای آهکی و تغییرات ایزوتوپی کربن (چکیده)
1729 - بررسی تاثیر دیاژنز بر روی سازند سروک در میدان نفتی سیری اسفند واقع در خلیج فارس (چکیده)
1730 - رخساره ها و دیاژنز رسوبات کربناتی بخش 1 سازند نیور در جنوب غرب شهرستان کاشمر (چکیده)
1731 - ارزشگذاری ویژگی های سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر در استان خراسان رضوی (چکیده)
1732 - اثر سرعت برشی بر روی نیروی برشی و کیفیت سطح در فرآیند خان‌کشی آلومینیوم 7075 (چکیده)
1733 - تولیدنقاط درمسیرمنحنی نربز بوسیله میانیاب میلنه-سیمپسون و پیاده سازی برروی میز کنترل عددی دومحوره (چکیده)
1734 - Improving photocatalytic activity of ZnS nanoparticles for degradation of an azo dye under sunlight via synergistic effect of graphene nanosheets (چکیده)
1735 - Photocatalytic Degradation and Mineralization of Reactive Textile Azo Dye Using Zinc Sulfide Nanoparticles Prepared by Ultrasound (چکیده)
1736 - نقش نگرش مدیران مدارس نسبت به مدیریت دانش در کارایی آنان (چکیده)
1737 - اثر سطح استفاده از مولتی آنزیم های مختلف تجاری بر انرژی قابل سوخت و ساز و قابلیت هضم مواد مغذی گندم (چکیده)
1738 - بررسی تاثیر تغییرات میزان عامل کاهنده بر سایز نانو ذرات سوپرپارامغناطیس اکسید آهن تولیدی با استفاده از متد کاهشی-رسوبی و به وسیله یک نمک آهن (چکیده)
1739 - روشی جدید جهت شناسایی نواحی پوشش گیاهی در تصاویر هوایی و ماهواره ای با توان تفکیک مکانی بالا (چکیده)
1740 - معرفی روش جدید تطبیق برای اندازه گیری دقیق تغییرات حجمی در تصاویر تشدید مغناطیسی مغزی بیماران مبتلا به اوتیسم (چکیده)
1741 - A New Algorithm for Edge Detection based on Edge Following (چکیده)
1742 - بررسی تجربی رفتار سخت شوندگی و تاثیر تعداد سیکل پیش رچتینگ بر عمر خستگی قطعات آلومینیوم 2024 جوشکاری شده (چکیده)
1743 - استخراج عروق شبکیه با استفاده از مورفولوژی ریاضی (چکیده)
1744 - Biodegradation of pyrene by indigenous bacteria isolated from Gachsaran oil field (چکیده)
1745 - بررسی نقش عوامل تکتونیکی در ایجاد اشکال کارستی در زون گسلی کارده,شمال شرق مشهد (چکیده)
1746 - بررسی مقدماتی الگوی شکستگی‌های سازند مزدوران در زون گسلی کارده،شمال شرق مشهد (چکیده)
1747 - A study of visceral leishmaniasis in owned dogs with dermal lesions in Mashhad area, Khorasan Razavi province (چکیده)
1748 - Is Sarah mirroring Nora? A Comparative study of A Doll House and Sarah (چکیده)
1749 - بررسی سندی و متنی روایت اکثر اهل الجنه من المستضعفین النساء (چکیده)
1750 - Linguistics and Translation Studies: Imposing Linguistic, Cultural and Ideological norms in the Translation of Literary Texts (چکیده)
1751 - تنوع زیستی حشرات در بوم نظام های زراعی ارگانیک و رایج گندم -Triticum aestivumL.-و سیب زمینی -Solanum tuberosum L.-در منطقه فریمان (چکیده)
1752 - New data on the spider fauna of Iran (Arachnida: Aranei), part III (چکیده)
1753 - CONFORMATIONAL ANALYSIS AND INTRAMOLECULAR HYDROGEN BONDING IN HEPTANE-3-AMINO-5-ONE (چکیده)
1754 - PROTON TUNNELING IN PYRIDINE-PYRIDININIUM AND ITS 2-AMINO AND 2-AMINO-4-METHYL DERIVATIVES COMPLEXES (چکیده)
1755 - NORMAL COORDINATE ANALYSIS AND VIBRATIONAL ASSIGNMENTS FOR PYRIDINE AND ITS DEUTERATED DERIVATIVES (چکیده)
1756 - Study of the intramolecular hydrogen bonding of some α-cyano-1,3–diketones by using AIM and NBO calculations (چکیده)
1757 - Theoretical investigation of 1,3-Di(n-pyridyl)-1,3-propanediones (چکیده)
1758 - The effect of unconventional hydrogen bonding in the stability of keto forms of 2-Bromo-1,3-diphenylpropane-1,3-dione (چکیده)
1759 - Dilute solution properties of canary seed (Phalaris canariensis) starch in comparison to wheat starch (چکیده)
1760 - اثرات کمبود اسید آمینه ی لیزین در جیره بر فاکتورهای رشد و پروفیل اسید آمینه ی ماهی صبیتی جوان (Sparidentex hasta) (چکیده)
1761 - بررسی عملکرد تغذیه ای ماهی صبیتی جوان (Sparidentex hasta) در استفاده از اسیدهای آمینه ی خالص در جیره (چکیده)
1762 - مقایسه تحلیل‌‌رفتگی شغلی مربیان شنای استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی (چکیده)
1763 - تعیین فراوانی انواع صدمات و سبب شناسی آسیب¬های ورزشی در میان اسکیت بازان نخبه کشور (چکیده)
1764 - تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی شاخص‌های پیکر سنجی و آمادگی قلبی ـ تنفسی زنان میان‌ سال مبتلا به سرطان پستان (چکیده)
1765 - اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح رزیستین و آمادگی قلبی تنفسی زنان میانسال غیرفعال (چکیده)
1766 - تحلیل ملاحظات دفاعی- امنیتی در زیرساخت های شهری تهران و ضرورت تدوین پیوست امنیتی (چکیده)
1767 - بررسی مقایسه‌ای تعیین قیمت صنعت برق ایران به روش BOT (چکیده)
1768 - ارزیابی عملکرد حافظه کاری و بازداری پاسخ در افراد وابسته به متآمفتامین و افراد عادی (چکیده)
1769 - ارزیابی کیفیت نرم‌افزارهای آموزشی دوره ابتدایی بر اساس اصول اولیه آموزش مریل (چکیده)
1770 - Thermodynamic Properties of CO2 and 2-Amino-2-methyl-1-propanol, an Efficient Absorbent for CO2, using GMA Equation of State (چکیده)
1771 - Highly Monodispersed Hematite Cubes for Water Remediation (چکیده)
1772 - مطالعه تجربی پذیرش نرم افزارهای حسابداری در میان دانشجویان (چکیده)
1773 - Biochemical characterization of a novel antioxidant and angiotensin I-converting enzyme inhibitory peptide from Struthio camelus egg white protein hydrolysis (چکیده)
1774 - Description of Basiria birjandiensis n. sp (Nematoda: Tylenchidae) from South Khorasan province with a checklist of the family Tylenchidae Orley 1880 from Iran (چکیده)
1775 - A checklist of the family Pratylenchidae Thorne, 1949 from Iran (چکیده)
1776 - رعایت قوانین ترافیک در کودکان دبستانی: نقش استدلال اخلاقی، درونی سازی قوانین، خودنظم جویی و درک خطرات ترافیکی (چکیده)
1777 - Influence of variety, concentration and temperature on the steady shear flow behavior and thixotropy of canary seed (Phalaris canariensis) starch gels (چکیده)
1778 - مقایسه رفتارهای پرخطر رانندگی و تصادفات در بین رانندگان مبتلا به مصرف مواد، تحت درمان و سالم (چکیده)
1779 - ارزیابی رگرسیونی دمای خروجی دود بر حسب پارامتر دور و بار موتور احتراق داخلی (چکیده)
1780 - بررسی خطاهای نوشتاری فارسی آموزان عرب زبان سطح میانی خطاهای واژگانی بر مبنای چارچوب جیمز (چکیده)
1781 - نقش و نحوه ی دخالت دولت در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (چکیده)
1782 - نقش رسانه‌های نوشتاری فارسی‌زبان برای آموزش مهارت خواندن به غیرفارسی‌زبانان (مطالعه موردی روزنامه‌های کثیرالانتشار صبح ایران) (چکیده)
1783 - New records of two new plant nematode species from pomegranate gardens in southern Khorasan Province of Iran (چکیده)
1784 - بررسی تاثیر فساد مالی بر کارایی اقتصادی کشور های منتخب (چکیده)
1785 - بررسی تأثیر وسایل کمک آموزشی بر یادگیری واژگان زبان فارسی در میان فارسی آموزان غیر فارسی زبان (چکیده)
1786 - تهیه و تدوین فرهنگ موضوعی صورتهای محاورهای فارسی برای غیرفارسیزبانان (چکیده)
1787 - Overload Mitigation Mechanism for VoIP Networks: A Transport Layer Approach Based on Resource Management (چکیده)
1788 - Survey for extremozymes in halophilic bacterial isolates from Khur and Biabanak Salt Lake (چکیده)
1789 - متون مطبوعاتی خبری و غیر خبری و نقش آنها در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (مطالعه موردی مقایسه مجلات و روزنامه‌ها) (چکیده)
1790 - An efficient and convenient synthesis of N-substituted amides under heterogeneous condition using Al(HSO4)3 via Ritter reaction (چکیده)
1791 - Optimization of Energy Consumption in Milk Production Units through Integration of Data Envelopment Analysis Approach and Sensitivity Analysis (چکیده)
1792 - اداره کودک مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی(ADHD) (چکیده)
1793 - واکاوی برنامه درسی اجرا شده درس انشا از منظر دانش آموزان و معلمان (چکیده)
1794 - بررسی حکم فقهی حرمت حفظ کتب ضلال (چکیده)
1795 - Evaluating and Examing the Relationship between Mental Skill, Emotional Intelligence and Competition Anxiety Among Young and Adult in Alpine Skiers’ Super League (چکیده)
1796 - Numerical investigation of Knudsen pump performance (چکیده)
1797 - قصدی‌گرایی و تصورات درست و نادرست پیرامون آن (چکیده)
1798 - تأثیر کاهش نوفه در تحلیل پویایی غیرخطی سری‌ زمانی دمای حداکثر روزانه در ایستگاه کرمان (چکیده)
1799 - بررسی کارایی روش تبرید تدریجی و بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها در بیشینه سازی سفتی سازه‌های دو بعدی (چکیده)
1800 - تجزیه و تحلیل غیرخطی سری زمانی دمای حداکثر روزانه در ایستگاه کرمان بر مبنای نظریه آشوب (چکیده)
1801 - نقش دیلمیان در فروپاشی دولت ساسانی (چکیده)
1802 - Convergence behaviour of the SBT collision algorithm in nano Fourier flow (چکیده)
1803 - اثر کاربرد همزمان میکوریزا و کودهای آلی کمپوست، ورمی‌کمپوست و گرانوله‌ گوگردی بر برخی ویژگی های کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) در یک نظام زراعی کم‌نهاده (چکیده)
1804 - نقدی بر تصحیح گوی و چوگان قاسمی گنابادی (چکیده)
1805 - بررسی تاثیر زاویه راس در عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگره ای مثلثی (چکیده)
1806 - بررسی پروفیل سطح آب در سرریزهای کنگره ای (چکیده)
1807 - Firefly optimization algorithm effecton support vector regression predictioni mprovement of amodified labyrinth side weir’s discharge coefficient (چکیده)
1808 - Reclaiming waste tire rubber by an irradiation technique (چکیده)
1809 - Effect of neurofeedback in improving the deaf students’ reading after cochlear implantation (چکیده)
1810 - Optimizing and modeling of effective parameters on the structural and magnetic properties of Fe3O4 nanoparticles synthesized by coprecipitation technique using response surface methodology (چکیده)
1811 - بررسی اثر گرد و خاک بر عملکرد آیرودینامیکی پره های توربین باد (چکیده)
1812 - Eriophyid mites (Acari: Trombidiformes: Eriophyidae) from Elm trees in Iran (چکیده)
1813 - Wettability properties vary with different morphologies of ZnO nanoparticles deposited on glass and modified by stearic acid (چکیده)
1814 - تحلیل احتمالاتی پایداری قاب های فولادی ساده و دروازه ای با پیوندها و تکیه گاه های نرم (چکیده)
1815 - مقایسه دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر ریزمقیاس سازی فراکتالی درجه حرارت (مطالعه موردی: مشهد) (چکیده)
1816 - معرفی یک مدل موفقیت سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (چکیده)
1817 - اثر خود مدیریتی روزانه بر درگیری شغلی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای خراسان) (چکیده)
1818 - الگوی شهرسازی ایران در سده نخستین هجری (چکیده)
1819 - بررسی اثر ناندولون در مقایسه با گروه کنترل در موش های سوری در دوره بلوغ (چکیده)
1820 - کاربرد تکنیک جداسازی سلولی Cell Dissociation در مطالعات تولیدمثلی (چکیده)
1821 - تجزیه و تحلیل اقتصادی تولید برق از کود گاوی (مطالعه موردی: گاوداری 325 راسی در مشهد) (چکیده)
1822 - خوانش اسطوره‏ گرای تمنّای جاودانگی در سروده ‏های عبدالوهاب البیّاتی (چکیده)
1823 - تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی آپولیپوپروتئین A-1، B و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن (چکیده)
1824 - The helical melamine– Keggin hybrid nanorods: syntheses and characterizations with two strategies, one‑ step solid‑ state chemical reaction and experimental solvent diffusion method (چکیده)
1825 - The first phosphoramide–mercury(II) complex with a Cl2Hg–OP[N(C)(C)]3 segment (چکیده)
1826 - Investigating the effect of education on women's entrepreneurship (چکیده)
1827 - Direct and efficient synthesis of unsymmetrical ethers from alcohols catalyzed by Fe(HSO4)3 under solvent-free conditions (چکیده)
1828 - بررسی قانون حداقل دستمزد در ایران با رویکرد منطقه‌ای (چکیده)
1829 - درآمدی بر رویکرد ساختاری به مفهوم عمل صالح در قرآن و روایات (چکیده)
1830 - مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت و نوروفیدبک بر کاهش علائم اضطراب در دانشجویان دختر دارای اختلال اضطراب اجتماعی (چکیده)
1831 - مقایسه‎ی کودهای آلی و شیمیایی در تراکم‎های مختلف گاو زبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & Mey.) در شرایط مشهد (چکیده)
1832 - Graphene-Based STT-RAM Cell With Improved Switching for Scaled Technology Nodes (چکیده)
1833 - بررسی فعالیت آنزیم زایلاناز در سویه های بومی ایران (چکیده)
1834 - Impacts of Synchronous Combustion of Small Amounts of Coal Particles with Natural Gas on Enhancing Radiative Characteristic and NOx Flame Pollutant Emission (چکیده)
1835 - Syntheses and structures of four new mixed-amide phosphoric triamides (چکیده)
1836 - بلاغة الحجاج فی خطبة الغدیر (چکیده)
1837 - The effect of naloxone administration on CuCl2 treatment effect on the chemical pain induced by formalin in male Wistar rat (چکیده)
1838 - The effect of photoperiod changes on thermal and chemical pain in male rat (چکیده)
1839 - اثرترمیمی داربست کیسه شنای ماهی آغشته به هیالورونیک اسید بر زخم (چکیده)
1840 - مطالعه هیستولوژی اثر داربست کیسه شنای ماهی آغشته شده به هیالورونیک اسید بر ترمیم زخم پوست موش صحرایی (چکیده)
1841 - Comparison of ANN and ARIMA techniques for forecasting Kardeh river flow (چکیده)
1842 - Application of corrected positive mathematical programming for determining culture optimum pattern - Case study: Mashhad plain subsurface water consumers, Iran (چکیده)
1843 - Sustainable Management of Saravan Sylvan Park Using Stochastic Dynamic Programming (چکیده)
1844 - بررسی دوفازی شدن فولاد میکروآلیاژی به روش نورد داغ (چکیده)
1845 - بررسی تغییرات خواص مغناطیسی فولاد زنگ نزن آستنیتی 403 در آزمون کشش توسط روش جریان گردابی (چکیده)
1846 - Investigating Perfectionism of Medicine and Architecture Majors (چکیده)
1847 - واکاوی فرصت ها و چالش های فراروی ایجاد دهکده شهری در راستای تحقق سکونتگاه‌های روستایی پایدار (مطالعه موردی: روستای جاغرق از توابع شهرستان بینالود) (چکیده)
1848 - عوامل موثر رفتاری بر پذیرش خرید اینترنتی در صنعت هواپیمایی (چکیده)
1849 - ارزیابی اقتصادی سیستم های فتوولتائیک در ایران با در نظر گرفتن سیاست های جدید تشویقی (چکیده)
1850 - Optimal Placement and Sizing the Multi-Criteria of Fault Current Limiters in Presence of Distributed Generation in Sub-transmission (چکیده)
1851 - برهان های اثبات وجود خدا در مناظره های امام رضا(ع) در مرو (چکیده)
1852 - variable Impedance Control for Rehabilitation Robot Using Interval Type-2 Fuzzy Logic (چکیده)
1853 - The effect of ICV administration of Orexin A receptor antagonist on convulsive behavior in PTZ induced kindled Wistar rats (چکیده)
1854 - A new experimental Model of Epileptiform convulsions using Hydro-alcoholic extract of sodabi (haplophyllum Robustum) in wistar rat (چکیده)
1855 - Psychometric Properties of Relationship Scales Questionnaire in Iranian Female Students (چکیده)
1856 - : Operating room scheduling under hybrid demand (چکیده)
1857 - Conformational analysis, structure, and normal coordinate analysis of vibrational spectra of hexafluoroacetone. A density functional theory study (چکیده)
1858 - بررسی تأثیر عنصر مذهب بر داوری نجاشی درباره راویان واقفی (چکیده)
1859 - Pedogeomorphic characteristics and resilience variability in arid landscape (چکیده)
1860 - Performance Evaluation of Islamic Banking Sector: Iranian View (چکیده)
1861 - A Study of Impact of Ownership Structure and Disclosure Quality on Information Asymmetry in Iran (چکیده)
1862 - Predicting Corporate Financial Distress Using Data Mining Techniques An Application in Tehran Stock Exchange (چکیده)
1863 - مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی و هزینه نمایندگی (چکیده)
1864 - رابطه بین کیفیت حسابرسی با نسبت نقدینگی، بازده سرمایه در گردش و ضریب سهام (چکیده)
1865 - A Critical analysis of Quranyun's Perceptions about The writing (چکیده)
1866 - بررسی اثر زاویه آیینه های جانبی در خوراک¬پز خورشیدی بر جذب انرژی در آن (چکیده)
1867 - بررسی کاربرد و طراحی هاضم بیوگاز بعنوان یک منبع انرژی تجدید پذیر و امکان سنجی کاربرد آن (چکیده)
1868 - Growth and yield response of potato genotypes to deficit irrigation (چکیده)
1869 - تاثیر انرژی اتلافی تابشی کوارک سنگین در محاسبه فاکتور توقف سازی پلاسمای کوارک گلوئونی: رهیافت تبدیل لاپلاس متوالی (چکیده)
1870 - A Winner-Take-All Approach to Emotional Neural Networks with Universal Approximation Property (چکیده)
1871 - Simple and versatile one-step synthesis of FeS2 nanoparticles by ultrasonic irradiation (چکیده)
1872 - تاثیر اصلاح تنش سطحی قطره برجوانه زایی جریان چگالشی بخار آب (چکیده)
1873 - Lanthania Colloidal Nanoparticles: Hydrothermal Synthesis, Structural, and Rheological Properties (چکیده)
1874 - زبان قرآن و امکان سنجی طرح نظریه ارزش افزایی در تفسیر آن(با تاکید بر آیات فقهی) (چکیده)
1875 - طرح ریزی اصولی کارگاه در سیستمهای تولید کشت و صنعت (چکیده)
1876 - بررسی تأثیر بازارهای مالی بر رفتار قیمت نفت خام سنگین ایران در کوتاه مدت (چکیده)
1877 - بررسی اثر مقادیر افزایش یافته ی سوپرجاذب رطوبت و اسید هیومیک در شرایط کم آبیاری بر برخی ویژگی های اگرواکولوژیکی ذرت (Zea mays L.) به روش سطح پاسخ (چکیده)
1878 - پیش بینی هوشمندانه عملکرد حرارتی دو نوع هوا گرمکن خورشیدی با بهره گیری از شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
1879 - فناوری ها ی نوینِ کنترل مکانیکی علف های هرزِ روی ردیف (چکیده)
1880 - تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر رشد و اجزای عملکرد گیاه دارویی وسمه .Indigofera tinctoria L (چکیده)
1881 - معیارهای تعامل در فرایند جستجوی اطلاعات مبتنی بر وظایف کاری (نقش پیچیدگی عینی و نوع محصول) (چکیده)
1882 - بررسی اثرات دمای انبار، اتمسفر و نوع پوشش بسته بندی بر برخی ویژگی های کیفی بذور زنیان در طی نه ماه انبارداری (چکیده)
1883 - تحلیل و بررسی پوسته های اکسیدی تشکیل شده روی فولاد مافوق کربنی در دماهای بالا (چکیده)
1884 - اثربخشی درمان نوروفیدبک بر علائم کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه /فزون کنش (چکیده)
1885 - Synthesis, characterization and biological evaluation of novel unsaturated amides (چکیده)
1886 - مطالعه تجربی اثرات سطح انعکاسی سهمی بر عملکرد یک اجاق خورشیدی (چکیده)
1887 - تحلیل مقایسه‌ای روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره AHP و ANP در مکان‌یابی فضاهای سبز روستایی (چکیده)
1888 - تاثیر تمرینات مقاومتی بر تعادل ایستا و پویا و قدرت عضلات پایین تنه در زنان دیابتی دارای نوروپاتی محیطی (چکیده)
1889 - تحلیل تکتونیک فعال دامنه شمالی رشته کوه بینالود بر اساس پارامترهای مورفومتریک (چکیده)
1890 - Relationship of Tensile Strength of Steel fiber reinforced Concrete Based on Genetic Programming (چکیده)
1891 - کاربرد ترموگرافی در کشاورزی (چکیده)
1892 - زمینه های تداوم هویت ایرانی در روایت های شاهنامه (چکیده)
1893 - Enhancement of chondrogenic differentiation potential of equine adipose tissue- derived mesenchymal stem cells using TGF- β3 and BMP- 6 (چکیده)
1894 - رده بندی غرلیات سنایی (چکیده)
1895 - تهیه نقشه تنوع زمینی شهرستان مشهد بر پایه تحلیل درجه حساسیت لندفرم ها (چکیده)
1896 - مدلسازی و بهینه سازی نفوذ جوش در جوشکاری قوس فلزی با گاز محافظ فعال و اتصال نوع T شکل (چکیده)
1897 - اثر سطوح مختلف پونه در جیره های بر پایه گندم و سویا جوجه های گوشتی (چکیده)
1898 - تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانکها (چکیده)
1899 - کنترل پیش‌بین غیرخطی ربات شش درجه آزادی سکوی استوارت (چکیده)
1900 - بررسی افزایش ظرفیت واحد تقطیر میعانات گازی شرکت پالایش گاز شهید هاشمینژاد با تغییر سینیهای برج تقطیر (چکیده)
1901 - ارتباط بین تغییرات شوری خاک و برخی شاخص¬های پوشش گیاهی در اکوتون خشک (چکیده)
1902 - Mathematical Modeling and Optimization of Surface Roughness in Face Milling Process Using Orthogonal Array Technique and Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
1903 - بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند جوشکاری با گاز محافظ و الکترود تنگستن بر هندسه گرده جوش و بهینه سازی با بکارگیری الگوریتم اجتماع ذرات (چکیده)
1904 - study on quality characteristics of camel burger and evaluating its stability during frozen storage (چکیده)
1905 - کیفیت سنجی سریع دانه انار با استفاده از طیف سنجی مرئی/ مادون قرمز نزدیک (چکیده)
1906 - On the generalized cayley graphs of power set rings and hamiltonian cycles (چکیده)
1907 - تعیین ظرفیت برد گردشگری ساحلی جزیره کیش (چکیده)
1908 - اثر سطوح مختلف کود دامی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، برگ و ایندیگو وسمه (چکیده)
1909 - Common fixed points of commuting mappings in ultrametric spaces (چکیده)
1910 - Facile synthesis of copper oxide nanoparticles using copper hydroxide by m echanochemical process (چکیده)
1911 - پیش بینی رضایت شغلی زنان شاغل در مشاغل خدماتی غیر دولتی مشهد (چکیده)
1912 - سنجش نگرش دانشجویان پسر مجرد دانشگاه فردوسی نسبت به ازدواج و عوامل موثر برآن (چکیده)
1913 - بررسی چگونگی استحاله های فازی و استحکام اتصالات تشکیل شده به روش Cu-Sn در سیستم (TLP) اتصال فاز مذاب گذرا (چکیده)
1914 - کارکردهای اجرایی و داربست شنوایی در کودکان ناشنوا (چکیده)
1915 - Isolation and Genotyping of Toxoplasma gondii Strains in Ovine Aborted Fetuses in Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)
1916 - بررسی خصوصیات فیزیکو - مکانیکی، ساختاری و حرارتی فیلم های بر پایه پلی ساکارید آرد سویا حاوی نانو ذرات رس (چکیده)
1917 - برآورد متوسط بارش سالانه استان خراسان رضوی با استفاده از مختصات مکانی (چکیده)
1918 - Analysis of Hadith “Wujuh Sawh” in Terms of Chain of Transmitters and Content (چکیده)
1919 - مدل سازی نشانگان سیاستهای همگرا و واگرای قومی در ایران (چکیده)
1920 - Emotioncy, Extraversion, and Anxiety in Willingness to Communicate in English (چکیده)
1921 - Foraminiferal paleoecology and paleoenvironmental reconstructions of the lower Miocene deposits of the Qom Formation in Northeastern Isfahan, Central Iran (چکیده)
1922 - Fabrication of in situ Al2O3 reinforced nanostructure 304 stainless steel matrix composite by self-propagating high temperature synthesis process (چکیده)
1923 - روایی اسقاط حق اقامه دعوا در فقه امامیه (با تأکید بر نظریه شیخ صدوق) (چکیده)
1924 - Exploring the Singability of Songs in A Monster in Paris Dubbed into Persian (چکیده)
1925 - Examining the gender identity of language teachers using a masculinity-femininity scale: A case from Iran (چکیده)
1926 - محیط های رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های سیلیسی آواری سازند لشکرک در البرز مرکزی (چکیده)
1927 - Measure Theory Approach in Sliding Mode Control for Nonlinear Systems With Disturbances (چکیده)
1928 - Fractured Zones Detection Using Conventional Petrophysical Logs by Differentiation Method and Its Correlation With Image Logs (چکیده)
1929 - اوقات فراغت در شرایط ناکارآمدی فرهنگی؛ مطالعه کیفی دختران جوان درشهر بجستان (چکیده)
1930 - مقایسه میزان رضایت از زندگی بین دختران نوجوان مادر شاغل و مادر غیر شاغل در شهر مشهد در سال 91-92 (چکیده)
1931 - Homotopy Perturbation Method and He’s Polynomials for Solving the Porous Media Equation (چکیده)
1932 - روایات روزه عاشورا، چیستی، گونه ها و تحلیل (چکیده)
1933 - مطالعات کانه¬سازی و سیالات درگیر در کانسار رگه¬ای منطقه جنوب باختری سرخ¬کوه، بلوک لوت (چکیده)
1934 - Encapsulation of caffeine in hydrogel colloidosome: optimization of fabrication, characterization and release kinetics evaluation (چکیده)
1935 - The complete genome sequences of two naturally occurring recombinant isolates of Sugarcane mosaic virus from Iran (چکیده)
1936 - The Orbit Graph of Finite Non-Abelian Groups (چکیده)
1937 - اثر ورمی کمپوست روی برخی ویژگیهای زیستی شته جالیز Aphis gossypii Glover و پشه شکارگر Aphidoletes aphidimyza Rondani در دو رقم خیار گلخانه ای (چکیده)
1938 - Influence of Delayed Access to Feed on Gastro Intestinal Tract Development in Japanese quail (Coturnix japon)ica) (چکیده)
1939 - L2 Learners' Perceptions of Teachers' Roles in EFL Settings (چکیده)
1940 - بررسی عددی و تجربی حرکت یک جسم جامد تغییر شکل‌پذیر و برخورد آن با یک سطح صلب (چکیده)
1941 - Molecular detection of pigeon herpesvirus, fowl adenovirus and pigeon circovirus in pigeonsrefered to mashad (چکیده)
1942 - تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر دامنه فعال و قدرت پلانتار فلکشن مچ پا در افراد مبتلا به التهاب غلاف کف پایی (چکیده)
1943 - Molecular identification of genotype B, a new genotype ofChlamydophilapsittaci in an African grey parrot(Psittacuserithacus) (چکیده)
1944 - ژئوشیمی و ژنز هماتیت در کانسار آهن ده زمان، جنوب غرب بردسکن (چکیده)
1945 - تکوین زمین¬ساختاری منطقه کانسار آهن ده¬زمان، جنوب غرب بردسکن (چکیده)
1946 - تفسیر برداشت¬های ژئوفیزیکی(IP/RS و مغناطیس¬سنجی) به کمک داده¬های زمین¬شناسی، دگرسانی و کانی¬سازی در محدوده اکتشافی طرق(شمال غربی کاشمر) (چکیده)
1947 - Effect of Mannosylerythritol lipid-A on light scattering of AOT/D2O/Octane (چکیده)
1948 - بهینه سازی هندسی دیفیوزر خروجی توربین گاز نمونه با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
1949 - بررسی بوم شناسی فردی گیاه Tanacetum joharchii، گیاه بومی ایران (چکیده)
1950 - Fabrication of Fe–TiC–Al2O3 composites on the surface of steel using a TiO2–Al–C–Fe combustion reaction induced by gas tungsten arc cladding (چکیده)
1951 - داربست¬های طبیعی وسنتزی مورد استفاده در مهندسی بافت استخوان (چکیده)
1952 - مقایسه بین داربست¬های طبیعی و سنتزی مورد استفاده در مهندسی بافت (چکیده)
1953 - تاثیر یک دوره تمرین در آب بر درد و قدرت فلکشن شست پا در افراد مبتلا به التهاب غلاف کف پایی (چکیده)
1954 - بررسی نمو انرژی در بیلیارد غیر تخت وابسته به زمان (چکیده)
1955 - جداسازی و شناسایی گونه های پدیوکوکوس از شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی و بررسی خواص ضدمیکروبی آنها (چکیده)
1956 - The Complement of Subgroup Graph of a Group (چکیده)
1957 - مقایسه صفات مورفومتریک و رشدی در اکوتیپ های مختلف گیاه دارویی - صنعتی آنقوزه (Ferula assa foetida ) حاصل از بذر (چکیده)
1958 - تأثیر یک دوره حرکت درمانی و بی تمرینی پس از آن بر تعادل زنان مبتلا به آرتروز زانو (چکیده)
1959 - ارایه مساله دو هدفه مکان و پیکر بندی آنتن های جهتی در شبکه های GMS (چکیده)
1960 - بهینه سازی چند هدفه مکان و پیکر بندی آنتن های جهتی در شبکه های بیسیم (چکیده)
1961 - بررسی استعاره های مفهومی هستی شناختی در سوره ی واقعه (چکیده)
1962 - بررسی اثر باقیمانده های آنتی بیوتیکی بر فلور دستگاه گوارش (چکیده)
1963 - بررسی رابطه علّی میان گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای عضو منطقه منا (چکیده)
1964 - Design and construction of chimeric VP8-S2 antigen for bovine rotavirus and bovine coronavirus (چکیده)
1965 - فعالیت ضد باکتریایی عصاره گشنیز (Coriandrum sativum ) بر میکروارگانیسمهای بیماری زا در شرایط برون تنی (چکیده)
1966 - Stable isotope geochemistry of pedogenic carbonates in loess-derived soils of northeastern Iran: Paleoenvironmental implications and correlation across Eurasia (چکیده)
1967 - مدلی جهت انتخاب روش‌های پیشبرد بهینه نگهداری و توسعه رابطه با مشتریان (چکیده)
1968 - به‌کارگیری ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات وز‌ن‌دار در ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان (چکیده)
1969 - بعید آیندگی و چند زمان نادر در گویش خانیکی (چکیده)
1970 - بررسی نقش اعتقادات مذهبی در پیش بینی افسردگی، امید و شادکامی سالمندان (چکیده)
1971 - تاثیر ترتیب تمرین با دست برتر و غیر برتر بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت دریبل بسکتبال (چکیده)
1972 - رویدادهای چهارجتی و تاثیر طعم کوارک های مختلف برثابت پیوندی در مرتبه¬ی NNLO (چکیده)
1973 - کاربردهایی از نظریه گراف (چکیده)
1974 - A new nanostructured materials amino functionalized mesoporous silica synthesized via co-condensation method for Pb(II) and Ni(II) ions sorption from aqueous solution (چکیده)
1975 - لوازم وجودشناسی، انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی نظریه اتحاد عاقل و معقول (چکیده)
1976 - Sylvia Plath's The Bell Jar: a Mirror of American Fifties (چکیده)
1977 - بررسی تئوری طراحی و کاربرد الکتروفیلتر ها در صنایع مختلف (چکیده)
1978 - Performance and Serum Hepatic Enzymes of Hy-Line W-36 Laying Hens Intoxicated with Dietary Carbon Tetrachloride (چکیده)
1979 - بررسی اثر خشکسالی روی پوشش گیاهی با استفاده از سنجنده MODIS در خراسان رضوی (چکیده)
1980 - Strategic Implications of Scenarios Facing Shanghai Organization on Iranian Energy Geopolitics (چکیده)
1981 - تحلیل دسترسی فضایی به خدمات بهداشتی درمانی در شهر مشهد (چکیده)
1982 - Acute and chronic responses of metabolic myokine to different intensities of exercise in sedentary young women (چکیده)
1983 - Technical Challenges in compounding and blending industry (چکیده)
1984 - An Introduction to the theory of mixed function in the Qur'an (With an emphasis on jurisprudential implications) (چکیده)
1985 - Changing Productivity Index Using a Special DMU in DEA (چکیده)
1986 - بررسی اختلالات حرکتی و تأثیر آن بر تکامل سایر ابعاد وجودی کودکان (چکیده)
1987 - عناصر اسکلریت هولوتورینهای کربنیفر زیرین (سازند شیشتو 2) در برش بناریزه، جنوب خاوری اصفهان (چکیده)
1988 - اولین گزارش از براکیوپودهای میوسن زیرین منطقه دیزلو (شمال اصفهان) (چکیده)
1989 - ارزیابی عملکرد دانه، بیولوژیکی و شاخص برداشت ماش در کشت مخلوط جایگزینی با رازیانه (چکیده)
1990 - Discrete particle model for convective AL2O3-water nanofluid around a triangular obstacle (چکیده)
1991 - Providing a Source Code Security Analysis Model Using Semantic Web Techniques (چکیده)
1992 - شکل دهی پاداش با استفاده از کنترل کننده فازی در سیستم های چندعامله (چکیده)
1993 - دفاع از حملات سایبری با نقاط نش فازی و نرخ جریان عادلانه (چکیده)
1994 - طراحی ساختارمناسب ورودی های شبکه عصبی فازی برای پیش بینی سری های زمانی بااستفاده ازروش تاگوچی وpso (چکیده)
1995 - بهینهسازی کنترل کننده PIچندمتغیره بهره بالا برای یک سیستم نامنظم به کمک الگوریتم ژنتیک (چکیده)
1996 - ترویج همکاری باانعطاف پذیری اجتماعی فازی تطبیقی (چکیده)
1997 - Iran Is Not As It Is Told: Contemporary Persian Art and Culture (چکیده)
1998 - New Techniques to Improve Directivity of H-Plane Substrate Integrated Waveguide Horn Antenna (چکیده)
1999 - ارائه چارچوبی یکپارچه جهت تخصیص سفارشها، تعیین رویکرد پرداخت و زمانبندی و مسیریابی محموله ها در شبکه حمل ونقل بین وجهی سبز (چکیده)
2000 - Mathematical model for selection of renewable resources with budget and space constraint (case study: hospitals) (چکیده)
2001 - A Highly Efficient and Linear Broadband Common-Drain CMOS Power Amplifier With Transformer-Based Input-Matching Network (چکیده)
2002 - بررسی تغییرات دمای حداکثر و حداقل در زیر حوضه گرگانرود برای دوره 2030-2011 با استفاده از مدل HadCM3 و روش ریز مقیاس سازی LARS-WG (چکیده)
2003 - قاعده تسلیط و نقش آن در تصحیح قراردادهای نوپیدا(بانگاهی به اندیشه های امام خمینی) (چکیده)
2004 - نقد و بررسی دلیل اولویت (چکیده)
2005 - Ideological Considerations and Practice in Official Dubbing in Iran (چکیده)
2006 - ارزیابی انتقادی نظریه انبارداری تقاضای پول بامول – توبین (چکیده)
2007 - Factorial experimental design for treatment of an industrial wastewater using micellar- enhanced ultrafiltration (چکیده)
2008 - New rodents' hosts of sucking lice, fleas (Insecta: Anoplura, Siphonaptera) and hard ticks (Acari: Ixodida) from Iran (چکیده)
2009 - Enhancement in mechanical properties of multi- walled carbon nanotube– carbon fiber hybrid epoxy composite: effect of electrostatic repulsion (چکیده)
2010 - Relationship between the sex and age of Mus musculus (Rodentia: Muridae) with ectoparasites prevalence in northeast of Iran (چکیده)
2011 - Microstructure and residual stress distributions under the influence of welding speed in friction stir welded 2024 aluminum alloy (چکیده)
2012 - Three-dimensional simulation of rolling contact fatigue crack growth in UIC60 rails (چکیده)
2013 - On the Stress-Force-Fabric relationship in anisotropic granular materials (چکیده)
2014 - Chemically primed bone‐ marrow derived mesenchymal stem cells show enhanced expression of chemokine receptors contributed to their migration capability (چکیده)
2015 - نگاهی به اهمیت ریزش‌های جوی در ترجمه روشنگر قرآن کریم (چکیده)
2016 - Evaluation in vitro culture of Kelussia odoratissima Mozaff and secondary metabolites production through suspension cultures (چکیده)
2017 - Tautomeric stability, molecular structure, NBO, electronic and NMR analyses of salicylideneimino-ethylimino-pentan-2-one (چکیده)
2018 - Effects of foam-mat drying temperature on physico-chemical and microstructural properties of shrimp powder (چکیده)
2019 - جداسازی و شناسایی گونه‌های انتروکوکوس جداشده از شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی (Camelus dromedarius) و بررسی خواص تکنولوژیکی آن (چکیده)
2020 - بهینه سازی چندهدفی حرکت سرپنتین ربات مارمانند با استفاده از NSGA (چکیده)
2021 - حکمرانی دانشگاهی و ارزیابی پرتال‌ها و وب‌گاه‌ها (چکیده)
2022 - بالندگی منابع انسانی با تاکید بر مدیریت دانش و مدیریت استعداد در مراکز آموزش عالی (چکیده)
2023 - نقش اساسی مدیریت منابع انسانی در مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات (چکیده)
2024 - Nanofiltration treatment of tomato paste processing wastewater: Process modeling and optimization using response surface methodology (چکیده)
2025 - تحلیل امواج گرمایی ایران (چکیده)
2026 - the effect of brand characteristics on the loyalty of customers of food brands in Mashhad city-The study of Shahsavand, Tabarok and Zoshk brands (چکیده)
2027 - Development Of A New Electrochemical Imprinted Sensor Based On Poly- pyrrole, Sol-gel And Multiwall Carbon Nanotubes For Tramadol Analysis (چکیده)
2028 - ارزیابی اثر بیوفسفر و اسید هیومیک بر برخی خصوصیات رشدی و میزان روغن بذر گل مغربی (چکیده)
2029 - ویژگی های الکتریکی مغناطیسی نانولوله های تک دیواره کاربید ژرمانیوم(GeC )پرشده با نانو سیم های کبالت (چکیده)
2030 - Nanofluid flow and heat transfer in a microchannel with longitudinal vortex generators: two-phase numerical simulation (چکیده)
2031 - بررسی اثر خشکسالی هواشناسی بر تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت مشهد با استفاده از شاخص‌هایGRI و SPI (چکیده)
2032 - An empirical study on statistical analysis and optimization of EDM process parameters for inconel 718 super alloy using D-optimal approach and genetic algorithm (چکیده)
2033 - Effect of Fillet on the Resolution of a Four-Axis Force/Torque Sensor (چکیده)
2034 - Effect of Structural Design Parameters of a Six-Axis Force/Torque Sensor Using Full Factorial Design (چکیده)
2035 - Generation of Cu nanoparticles on novel designed Fe3O4 @SiO2 /EP.EN.EG as reusable nanocatalyst for the reduction of nitro compounds (چکیده)
2036 - Influence of preparation methods of microwave, sol–gel, and hydrothermal on structural and optical properties of lanthania nanoparticles (چکیده)
2037 - تاتیر ۵ هفته تمرینات پروپریوسپتیو بر تعادل پویای بسکتبالیست های مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا (چکیده)
2038 - مطالعه تأثیر کادمیم، روی و زئولیت بر خصوصیات فیزیومورفولوژیکی گل راعی(Hypericum perforatum L.) (چکیده)
2039 - A fuzzy extension to the blue active queue management algorithm (چکیده)
2040 - حل تحلیلی معادلات DGLAP،جفت شده QCD⊗QED با استفاده از تبدیلات لاپلاس (چکیده)
2041 - ساخت لایه نازک بیسموت تیتانات (Bi4Ti3O12) به روش اسپین کوتینگ و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی آن (چکیده)
2042 - گونه شناسی فتوا مستند به سد ذرایع در انگاره فقیهان امامیه (چکیده)
2043 - Predicting Grip Strength based on Anthropometric Characteristics in Female Junior Volleyball Players (چکیده)
2044 - تاثیر بادهای غربی برهمبستگی ایزوتوپی کربنات‌های پدوژنیک شمال‌شرق ایران و غرب روسیه طی هولوسن میانی (چکیده)
2045 - تجزیه و تحلیل اثرات خشکسالی اقلیمی بر دبی رودخانه کارون (چکیده)
2046 - مدل ساختاری ارتباط سرمایه اجتماعی با فرهنگ سازمانی بر اساس دیدگاه پرستاران (چکیده)
2047 - بررسی رابطه بین استفاده از سیستمهای هوشمندی کسب و کار و میزان تحولگرایی مدیران )مدیران صنایع غذایی استان خراسان رضوی( (چکیده)
2048 - تحلیل سینماتیک ربات موازی استوارت مسطح 6-6 با روشی نوین (چکیده)
2049 - تعیین رابطه‌ی بین ابعاد آنتروپومتریک اختصاصی و قدرت دست برتر در شناگران تمرین کرده دختر (چکیده)
2050 - بررسی فراوانی و علل بروز انواع آسیب ها در بانوان و آقایان سنگنورد دیواره بلند (چکیده)
2051 - The correlation relationship between body type and personality type in athletes (چکیده)
2052 - کاهش وزن با تمرینات هوازی بهمراه مصرف مکمل چای سبز در افراد دارای اضافه وزن (چکیده)
2053 - اثرات حاد دو نوشیدنی انرژی زا ( ردبول و پاورید) بر عملکرد هوازی و بی هوازی فوتبالیستهای جوان (چکیده)
2054 - FEM Study of Vibrations of a Rotating Prismatic Joint (چکیده)
2055 - BIOMECHANICAL FACTORS IN 400M FREESTYLE SWIMMING AND THEIR RELATIONSHIPS WITH ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS (چکیده)
2056 - مقایسه تاثیر یک دوره برنامه کار با وزنه سوپرست متقابل به دو روش هرمی و هرمی واژگون بر برخی هورمون¬های آنابولیک و قدرت بیشینه مردان غیرورزشکار (چکیده)
2057 - اثرحفاظتی گل همیشه بهار در بروز آسیب کبدی ناشی از تتراکلرید کربن در جوجه های گوشتی (چکیده)
2058 - تاثیر تمرینات ترکیبی بر سطوح فریتین و شاخص مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع دو (چکیده)
2059 - بررسی تطبیقی رویکردها و شاخص های مورد استفاده در سنجش سرمایه اجتماعی (چکیده)
2060 - تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی منتخب بر سطوح ایمنی هومورال و شاخصهای هماتولوژیک مردان سالمند غیرفعال (چکیده)
2061 - تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی منتخب بر سطوح لپتین و برخی هورمون های سرمی مردان میانسال (چکیده)
2062 - Synthesis and Antiproliferative Evaluation of New Pyrimido [1,6-a]Thieno[2,3-d]Pyrimidine Derivatives (چکیده)
2063 - اثرات -α توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و معدنی شدن استخوان جوجه های گوشتی (چکیده)
2064 - Numerical Investigation on Optimizing Fatigue Life in a Lap Joint Structure (چکیده)
2065 - Fatigue Life Assessment of Adhesive Joints Based on Ratchetting Strain Evolution (چکیده)
2066 - Three-Dimensional Finite Element Simulation of Residual Stresses in UIC60 Rails during The Quenching Process (چکیده)
2067 - بررسی رشد و تولید رنگ دانه توسط کپک پنیسیلیوم آکولئاتوم در آب پنیر (چکیده)
2068 - Performance of Lepidium perfoliatum seed gum in deep-fried battered chicken nugget: effect of gum concentration and batter temperature (چکیده)
2069 - ارزیابی اختلاط علف‌کش نیکوسولفورون + ریم سولفورون با علف‌کش توفوردی + ام سی پی آ در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) (چکیده)
2070 - تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی زیربیشینه در حین دیالیز بر سطح کلسیم و کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی شهرستان بجنورد (چکیده)
2071 - بررسی حقیقت ایمان از نگاه شبستری (چکیده)
2072 - Prediction of Clenching Jaw Movements Based on EMG Signals Using Fast Orthogonal Search (چکیده)
2073 - Fuzzy Impedance Control Strategy for Jaw Rehabilitation Using 6-UPS Stewart Robot (چکیده)
2074 - بررسی عوامل موثر در افزایش استحکام محور موتور ربات دو چرخ به کمک روش تاگوچی (چکیده)
2075 - Gyrostabilized Two Wheeled Inverted Pendulum Robot (چکیده)
2076 - Application of response surface methodology and artificial neural network for analysis of p-chlorophenol biosorption by dried activated sludge (چکیده)
2077 - وزارت فراتر از وزارت در تاریخ بیهقی (چکیده)
2078 - Repeatability Analysis of a SCARA Robot with Planetary Gearbox (چکیده)
2079 - Design and Construction of a Linear-Rotary Joint for Robotics Applications (چکیده)
2080 - طراحی و ساخت ربات فیزیوتراپی زانو (چکیده)
2081 - بررسی اثر RKKY در چند لایه‌ای های مغناطیسی نامتجانس Fe(2.5nm)/Au(Xnm)/Ni(2.5nm) (چکیده)
2082 - تئوری خودمانایی و ارائه روابط تعیین دبی دریچه های کشویی با انتهای استوانه ای در جریان آزاد و مستغرق (چکیده)
2083 - برآورد محصول ذرت (Zea mays L.) و نیتروژن خاک ازطریق اندازه گیری هدایت الکتریکی خاک تحت تاثیر کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک (چکیده)
2084 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی اکوتیپ های بارهنگ سرنیزه ای (Plantago lanceolata L.) در شرایط کنترل شده (چکیده)
2085 - The effectiveness of Grouply training of Glasser's choice theory on improving relations between parent - child and reducing symptoms of aggression in female students with aggressive symptoms1 (چکیده)
2086 - رفتار راهنمایابی کاربران کتابخانه دیجیتال: بررسی عوامل روان‌شناختی تأثیرگذار با استفاده از نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده (چکیده)
2087 - Microwave-assisted synthesis and antibacterial evaluation of new derivatives of 1,2-dihydro-3H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-one (چکیده)
2088 - Trust-based privacy-aware participant selection in social participatory sensing (چکیده)
2089 - A Reputation Framework for Social Participatory Sensing Systems (چکیده)
2090 - نگاهی جامع به کارایی مصرف نیتروژن و فسفر در زعفران (چکیده)
2091 - Evaluation of the effects of saffron–cumin intercropping on growth,quality and land equivalent ratio under semi-arid conditions (چکیده)
2092 - Intramolecular hydrogen bonding in 5-nitrosalicylaldehyde: IR spectrum and quantum chemical calculations (چکیده)
2093 - ارزیابی اثر مواد افزودنی بر کارایی علفکش مزوسولفورون+یدوسولفورون (Phalaris minor Retz.) در کنترل علف قناری (چکیده)
2094 - بررسی منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل تحت تأثیر دو علف کش کلودینافوپ و Dicamba+2, 4-D (چکیده)
2095 - Formation of TiC Ceramic Coating on AISI D2 Tool Steel through Mechanical Milling Technique (چکیده)
2096 - تحلیل محذورات خطابی تعبد به امارات ظنیه (چکیده)
2097 - اثر سن اولین زایش بر فاصله گوساله زایی و طول دوره خشکی گاوهای شیری در اقلیم نیمه خشک ایران (چکیده)
2098 - مساله تعویض موازی ماشین آلات با در نظر گرفتن عوامل زیستمحیطی، محدودیت بودجه سرمایه گذاری و تقاضا (چکیده)
2099 - طراحی زنجیره تامین سبز با امکان به روزرسانی ماشین آلات و در نظر گرفتن روند افزایشی در آلاینده های تولیدی (چکیده)
2100 - بررسی و تحلیل نوستالژی در اندیشه صلاح عبدالصبور و اخوان ثالث (چکیده)
2101 - تاثیر مشاوره گروهی راه حل مدار بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی زنان (چکیده)
2102 - تحلیل کیفی محتوای کتب مقطع متوسطه از منظر گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه بر اساس آموزه های انقلاب اسلامی ایران (چکیده)
2103 - On the Fabrication of Functional Graded 3Y-PSZ/316L Materials by SPS: Process optimization and characterization of the obtained products (چکیده)
2104 - A novel method for enhancing interface strength of TiC coated layer/Ti substrate (چکیده)
2105 - An Iranian Case Study on the Relationship between EFL Teachers’ Self-confidence Level and Learners’ Speaking Development (چکیده)
2106 - گفتمان سازی به مثابه رویکردی برای کاربرد اندیشه های کلان و بنیادین اسلامی در نظام تعلیم و تربیت (چکیده)
2107 - اثر نسبت های کشت مخلوط ردیفی نخود و زعفران بر خصوصیات رشدی و عملکرد (چکیده)
2108 - A simple, efficient and solvent-free reaction for the synthesis of quinolones using caesium iodide (چکیده)
2109 - Removal of 2-propanol from water by pervaporation usingpoly(vinylidene fluoride) membrane filled with carbon black (چکیده)
2110 - مقایسه الگوریتمهای پردازش تصاویر ماهوارهای در بهینه سازی پیجویی منابع معدنی با رویکرد حفظ محیط زیست (چکیده)
2111 - تهیه شاخص ترکیبی پایش خشکسالی به کمک تصاویر ماهوارهای و آنالیز (PCA) مولفه اصلی (چکیده)
2112 - Adhesion of clay to metal surface; Normal and tangential measurement (چکیده)
2113 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان چروکیدگی خرما رقم مضافتی در طی فرآیند خشک کردن (چکیده)
2114 - Out of Africa: biogeographic history of the open-habitat chats (Aves, Muscicapidae: Saxicolinae) across arid areas of the old world (چکیده)
2115 - بررسی اثر دما و سرعت جریان هوا بر خشک کردن خرما رقم مضافتی در خشک کن کابینتی آزمایشگاهی (چکیده)
2116 - الگوریتم بینایی رایانه ای برای ردیف کردن گل زعفران (چکیده)
2117 - Molecular phylogeny of three mudskippers (Gobiidae) from the Persian Gulf and Gulf of Oman (Makran) (چکیده)
2118 - Increased species diversity of brush-tailed mice, genus Calomyscus (Calomyscidae, Rodentia), in the Zagros Mountains, western Iran (چکیده)
2119 - Pulsed current field assisted surface modification of carbon nanotubes with nanocrystalline titanium carbide (چکیده)
2120 - زیست بازار رویکردی نو برای طراحی و بازآفرینی مفهوم کهن بازار در دوران معاصر مورد مطالعه: بازار بزرگ ملل - مشهد (چکیده)
2121 - معماری پایدار در مسکن روستایی ضرورت اقتصاد پایدار (چکیده)
2122 - آنالیز حساسیت تبخیر و تعرق مرجع نسبت به متغیرهای اقلیمی و تعیین نقطه‌ی جهش در ایستگاه سینوپتیک شیراز (چکیده)
2123 - تأثیر تکنولوژی ساخت در معماری شهری بر مهاجرت روستایی (چکیده)
2124 - مدل سازی تأثیر توامان تنش شوری و کم آبی بر مولفه های رشد و عملکرد دو رقم کلزا (چکیده)
2125 - Extension of bi-derivation to the bidual of a C*-algebra (چکیده)
2126 - Optimal Cusum Control Chart for Censored Reliability Data with Log-logistic Distribution (چکیده)
2127 - پیامدهای روانشناختی مهاجرت های خارجی (چکیده)
2128 - اثر کاربرد حاصلخیزکننده های خاک و وزن بنه مادری بر خصوصیات رویشی و صفات کیفی زعفران (Crocus sativus L.) (چکیده)
2129 - مقدمه ای بر داده های دایره ای (چکیده)
2130 - بررسی تاثیر توزیع ماده و شرایط مرزی دمایی مختلف بر میدان تنش ‌دیسک ‌دوار تو‌خالی ساخته‌ شده ‌از مواد هدفمند (چکیده)
2131 - قوم نگاری: استراتژی برای فهم فرهنگ سازمانی (چکیده)
2132 - زمان بندی اعلام سود فصلی، نوع خبر سود و دقت پیش بینی سود (چکیده)
2133 - بهینه سازی کاربرد کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در زراعت گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش سطح-پاسخ (RSM) (چکیده)
2134 - محمد بن بحر رهنی شیبانی در آینه نگاه رجالیان (چکیده)
2135 - Cross-national comparability of the WHOQOL-BREF: a measurement invariance approach. (چکیده)
2136 - High-School Students’ Dominant Learning Styles Preferences in Learning English: How are “Good Language Learners” Different from the Ordinary One (چکیده)
2137 - تاثیر توأم روش عددی و گام زمانی در محاسبه تبخیر- تعرق واقعی گیاه در شرایط تنش آبی (چکیده)
2138 - اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه چای ترش (L. Hibiscus sabdariffa) در شرایط آب و هوایی جیرفت (چکیده)
2139 - بررسی تاثیر جداسازی آب شرباز آب مصرفی فضای سبز در میزان کاهش مصرف آب و کاهش هزینه ها(مطالعه موردی شهر قاین) (چکیده)
2140 - A BRIEF SURVEY ON THE SCHUR MULTIPLIERS OF PAIRS OF GROUPS (چکیده)
2141 - بررسی تاثیر عدد ریچاردسون بر پارامیرهای جریان دو بعدی روی سیلندر داغ در اعداد رینولدز پایین (چکیده)
2142 - ارتباط فنولوژی، محتوای ترکیبات فنلی و خاصیت آللوپاتی گیاه درمنه خراسانی (Artemisia khorassanica Karshfha) و اثر آن بر رشد و فیزیولوژی گیاهچه برموس کپه داغی (Bromus kopetdaghensis Drobov.) (چکیده)
2143 - بررسی مناسب ترین اندازه چاله‌های هلالی آبگیر و بهترین مکان کشت در داخل هلالی (مطالعه موردی: مراتع کومیران، قاین، خراسان جنوبی) (چکیده)
2144 - A novel extraction technique based on hyperbranchedpolyglycidol/ graphene oxide nanocomposite reinforced hollow fiber solid/liquid microextraction for the measurement of ibuprofen and naproxen in hair and waste water samples (چکیده)
2145 - A Novel Hydrogel-Potato Powder Modified Carbon Paste Electrode as a Biosensor for Determination of Paracetamol (چکیده)
2146 - Development of multiple regression model to estimate the apple’s bruise depth using thermal maps (چکیده)
2147 - عوامل مؤثر بر نحوه گذران اوقات فراغت (فراتحلیلی از پژوهش های موجود) (چکیده)
2148 - مدل سازی ریاضی فرآیند خشک شدن کیوی در یک خشک کن تحت خلاء (چکیده)
2149 - بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم (فراتحلیلی از تحقیقات انجام شده در ایران) (چکیده)
2150 - کاربرد پردازش تصویر در تشخیص و طبقه بندی بیماری گیاهان و میوه ها (چکیده)
2151 - Development of intersection circle method for detecting and estimating the number of near-spherical clustered citrus fruits in robotic harvesting (چکیده)
2152 - Effects of supplementation of active dried yeast and malate during sub-acute ruminal acidosis on rumen fermentation, microbial population, selected blood metabolites, and milk production in dairy cows (چکیده)
2153 - A Robo-vision Algorithm for Automatic Harvesting of Green Bell Pepper (چکیده)
2154 - Axisymmetric stagnation flow and heat transfer of a compressible fluid impinging on a cylinder moving axially (چکیده)
2155 - بررسی رفتار وابسته به زمان سس مایونز کم چرب تهیه شده با صمغ قدومه شهری و کنسانتره پروتئین آب پنیر (چکیده)
2156 - بررسی ارتباط اهمالکاری، منبع کنترل و راهبردهای مقابله بااسترس در دانشجویان (چکیده)
2157 - Hot deformation processing map and microstructural evaluation of the Ni-based superalloy IN-738LC (چکیده)
2158 - بررسی اصول اساسی بهداشت روانی از دیدگاه اسلام (چکیده)
2159 - مفهوم شناسی ایثار با نگرش به منابع اسلامی و روان شناسی و پیامدهای فردی و اجتماعی آن (چکیده)
2160 - Comparative study among different time series models applied to monthly rainfall forecasting in semi-arid climate condition (چکیده)
2161 - ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی وﺿﻌﯽ از ﻧﻘﺾ اﺳﺮار ﺗﺠﺎری در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ (چکیده)
2162 - Exploring Polish Students’ Perception of Plagiarism: Instances and Types (چکیده)
2163 - Comment on “Effects of thermophoresis and Brownian motion on nanofluid heat transfer and entropy generation” by M. Mahmoodi, Sh. Kandelousi, Journal of Molecular Liquids, 211 (2015) 15–24. (چکیده)
2164 - One‑ pot three‑component kinetic controlled and syn‑ diastereoselective Mannich reaction of unfunctionalized ketones in water catalyzed by nano‑manganese hydrogen sulfate particles (چکیده)
2165 - Comparison between the body type and personality type of student athletes the Imam Reza University in Mashhad (چکیده)
2166 - Assessment of sidewalks Environmental Safety: A Case Study – Kish Island (چکیده)
2167 - Knee flexor muscles angle-dependent co-activation level during maximal isometric contraction by knee extensors (چکیده)
2168 - فرهنگ الفبایی تصویری زبان فارسی برای کودکان: از طراحی تا کاربرد (چکیده)
2169 - خودمراقبتی بیماران مبتلابه دیابت نوع دو (چکیده)
2170 - بررسی تاثیر خشکی در بیان ژن های CapLEA-1 و Dehydrin 1 در ژنوتیپ های نخود زراعی (چکیده)
2171 - On the role of sinigrin (mustard oil) in a tritrophic context: plant–aphid–aphidophagous hoverfly (چکیده)
2172 - بررسی و مقایسه ی سناریوهای مختلف اقتصادی و زیست محیطی از طریق بهینه سازی مصرف سوپرجاذب رطوبت، اسید هیومیک و کود دامی در زراعت لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) (چکیده)
2173 - بررسی اثر بخشی مداخله ی آموزش همزمان کودک ومادر به روش بازی درمانی بر تعاملات اجتماعی کودکان دارای اختلال اوتیسم (چکیده)
2174 - تغییرات فیزوبیوشیمیایی در دو رقم نخود حساس و متحمل در واکنش به تنش کم آبی (چکیده)
2175 - Investigation of Coherent Multicarrier Code Division Multiple Access for Optical Access Networks (چکیده)
2176 - Depositional environments and ichnology of Upper Cretaceous deep-marine deposits in the Sistan Suture Zone, Birjand, Eastern Iran (چکیده)
2177 - گروههای کوانتمی از دیدگاه جبرهای فون نویمن (سخنران مدعو) (چکیده)
2178 - بررسی اثرات بقایای علف کش های فورام سولفورون و ریم سولفورون در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در نخود (.Cicer arietinum L) (چکیده)
2179 - Superpixel Based RGB-D Image Segmentation Using Markov Random Field (چکیده)
2180 - PiSHi: Click The Images and I Tell if You Are a Human (چکیده)
2181 - اثر سطوح مختلف آرژنین و پروتئین قابل هضم در جیره های دارای نسبت ایده آل اسیدهای آمینه در دوره آغازین بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه های سرم خون جوجه های گوشتی (چکیده)
2182 - The Effect of a Dietary Prebiotic on Japanese Quails Growth Performance (چکیده)
2183 - واکاوی رویکرد رفتاری-فرهنگی در تبیین علل اجتماعی سلامت (چکیده)
2184 - بررسی رابطه شبکه های اجتماعی و سلامت اجتماعی (چکیده)
2185 - Geant4.10 Simulation of Geometric Model for Metaphase Chromosome (چکیده)
2186 - نقش هیجانات در رشد زبان و تفکر نمادین (چکیده)
2187 - بررسی رابطه اعتماد اجتماعی وسلامت اجتماعی (چکیده)
2188 - بررسی لرزه خیزی گسل توس (چکیده)
2189 - بررسی عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی رانندگان خودروهای شخصی در شهر مشهد (چکیده)
2190 - بررسی نقش احساس امنیت در توسعه گردشگری نواحی مرزی (مطالعه موردی: شهر مرزی چابهار) (چکیده)
2191 - هرمنوتیک به‌مثابه روش تحقیق بررسی روش هرمنوتیک عینی در حوزه تحقیقات کیفی (چکیده)
2192 - آب و هواشناسی (چکیده)
2193 - تأثیر تکنولوژی تولید برقابلیتهای رقابتی تولید و بهبود عملکرد تجاری رویکرد مبتنی بر منبع (چکیده)
2194 - Up-Regulation of Pro-Inflammatory Cytokines and Chemokine Production in Avian Influenza H9N2 Virus-Infected Human Lung Epithelial Cell Line (A549) (چکیده)
2195 - مقایسه اثربخشی برنامه مشاوره انگیزشی نظام‌مند گروهی با دارو درمانی در کاهش علائم اختلال افسرده خویی (چکیده)
2196 - تاثیر غلظت‌های زیرکشندگی قارچ بیمارگر Lecanicillium longisporum روی رشد، تولیدمثل و شاخص‌های جدول زیست باروری شته جو، Sipha maydis (چکیده)
2197 - بررسی تأثیر حاشیه بر غنا و فراوانی جامعه پرندگان در اثر طبیعی ملی خشکه‏ داران (چکیده)
2198 - انتخاب زیستگاه مناسب برای انتقال ماهی کور ایرانی (Iranocypris typhlops)، (چکیده)
2199 - Structural Equation Model to Predict Subjective Quality of Life: A Comparison of Scales with Different Numerical Anchoring (چکیده)
2200 - The QOL-DASS Model to Estimate Overall Quality of Life and General Health (چکیده)
2201 - در جستجوی مفهوم معنویت با رویکرد شیعی (چکیده)
2202 - A Comparative Study of Psychological Hardiness and Coping Strategies in Female Athlete and Non-Athlete Students (چکیده)
2203 - Clustering based on Cuckoo Optimization Algorithm (چکیده)
2204 - Optimisation of broiler chicken responses from 0 to 7 d of age to dietary leucine, isoleucine and valine using Taguchi and mathematical methods (چکیده)
2205 - Label-free impedimetric biosensor for Salmonella Typhimurium detection based on poly [pyrrole-co-3-carboxyl-pyrrole] copolymer supported aptamer (چکیده)
2206 - Evaluation of the activity of cyanide-metabolizing sulfurtransferase enzymes in different tissues of turkey (Meleagris gallopavo) (چکیده)
2207 - بررسی اثر تنش خشکی بر درختچه زرشک (Berberis thunbergii) زینتی (چکیده)
2208 - Assessment of aflatoxin B1 adsorption efficacy of natural and processed bentonites: In vitro and in vivo assays (چکیده)
2209 - بررسی سینتیک خشک شدن پسته در فرایند برشته کردن با هوای گرم (چکیده)
2210 - Methodological Sources of Bias Affecting On Subjective Well-Being (چکیده)
2211 - پیش‌بینی تأثیر دما و زمان بر شاخص پراکسید در پسته‌ی برشته شده با کمک منطق فازی (چکیده)
2212 - The effect of store image and perceived risk on purchase center in Iran intention in Kian Hypermarket (چکیده)
2213 - (Various Derivations on Trivial Extensions and Matrix Algebras (Invited Speaker (چکیده)
2214 - ویژگی روانسنجی پرسشنامه مقیاس چند بعدی رضایت از MSLSS زندگی دانش آموزان (چکیده)
2215 - Spiritual competencies of managers: The study of forgiveness at organization in the light of Islamic teachings (چکیده)
2216 - Applying the Apriori Algorithm for Investigating the Associations Between Demographic Characteristics of Iranian Top 100 Enterprises and the Structure of Their Commercial Websites (چکیده)
2217 - تحلیل مطلوبیت کیفیت زندگی و رابطه آن با پایداری جمعیتی سکونتگاههای روستایی دهستان گلمکان (چکیده)
2218 - سنجش و ارزیابی پایداری کشاورزی سکونتگاههای روستایی دهستان گلمکان شهرستان چناران (چکیده)
2219 - اثر حمایتی دانشی ادراک شده سازمانی توسط پرستاران بر تسهیم دانش حرفه ای آنان ( مطالعه موردی) (چکیده)
2220 - تحلیل اثرات اقتصادی و اجتماعی کاشت پسته در روستاهای بخش مرکزی شهرستان سبزوار (چکیده)
2221 - Effect of Fordyce Happiness Training on the Emotion Regulation Difficulties in the Adolescents under Support of Social Welfare (چکیده)
2222 - Application of Fuzzy System in Psychological Tests: Optimize the Number of Questions for WHOQOL-BREF (چکیده)
2223 - تبیین تحول نظام آموزش و پرورش در فرآیند آنتروپیک فازی (چکیده)
2224 - Body Image and Quality of Life in Female Patients with Breast Cancer and Healthy Women (چکیده)
2225 - Stem Cells Maneuver to the Cancer Site: Live Nano Carriers in Targeted Drug Delivery (چکیده)
2226 - Communicative Cancer Stem Cells Micro Environment: A New Targeted Island for Nanomedicine (چکیده)
2227 - Overall, and Specific Life Satisfaction Domains: Preliminary Iranian Students Norms (چکیده)
2228 - Holographic entanglement entropy from minimal surfaces with/without extrinsic curvature (چکیده)
2229 - Interval estimations for the mean of the generalized Poisson and generalized negative binomial distributions (چکیده)
2230 - تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر برخی نشانگرهای مقاومت به انسولین در مردان میانسال (چکیده)
2231 - معرفی شاخصهای ماهوارهای خشکسالی و ارزیابی عملکرد آنها (چکیده)
2232 - بررسی چند روش Image Fusion در آشکارسازی تغییرات خطوط ساحلی دریاچه ارومیه (چکیده)
2233 - ارزیابی روشهای آشکارسازی تغییرات خطوط ساحلی دریاچه مهارلو با استفاده از دادههای سنجش از دور (چکیده)
2234 - Vibrational assignments and structure of bis(3-amino-1- phenyl-2- buten-1-onato)copper(II) complex (چکیده)
2235 - اثر دما و جایگزینی ایزوله پروتئین سویا بر خصوصیات رفتار جریانی خمیرآبه و ویژگی های کیفی ناگت مرغ سرخ شده به روش عمیق (چکیده)
2236 - طبقه بندی شبکه های پیچیده بوسیله ی الگوریتم ممتیک چندهدفه مبتنی بر الگوریتم فرا ابتکاری جهش ترکیبی قورباغه (چکیده)
2237 - کانی سازی و توزیع عناصر کمیاب پیریت به کمک تجزیه ریزکاوشگر الکترونی در چاه های اکتشافی محدوده طلای چشمه زرد (استان خراسان رضوی، ایران) (چکیده)
2238 - A fast and efficient approach to prepare starch nanocrystals from normal corn starch (چکیده)
2239 - Using Canopy Reflectance and Crop Stress Index to Enhance Wheat Yield Prediction (چکیده)
2240 - Fuzzy multivariate process capability vector (چکیده)
2241 - بررسی اثر پوشش های خوراکی (کیتوزان و متابی سولفیت سدیم) و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بر میزان ویتامین ث و راندمان سرخ کردن سیب زمینی برش خورده تازه (چکیده)
2242 - تاثیر خاکستر لجن فاضلاب شهری به عنوان جایگزین سیمان بر خواص فیزیکی، مکانیکی و پایایی بتن (چکیده)
2243 - تأثیر زمان ماند و نوع ماده اولیه بر میزان تولید بیوگاز و قلیاییت در هضم بی‌هوازی ضایعات کشتارگاهی (چکیده)
2244 - استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی در راهبری تصفیه خانه های نیمه مکانیکال (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شماره یک پرکندآباد مشهد) (چکیده)
2245 - اثر تنش‌های همزمان شوری و خشکی بر اقتصاد تولید کشت بدون خاک گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای (چکیده)
2246 - بررسی رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری حسابرس برای مشتریان و حق الزحمه حسابرسان متخصص صنعت و غیر متخصص (چکیده)
2247 - تاثیر هشت هفته تمرینات دایره ای اختصاصی جودو بر مقادیر AGRP و شاخص های عملکردی مردان جودوکار تمرین کرده (چکیده)
2248 - Validation of Structural Analysis by PLAXIS2D Geotechnical Software (چکیده)
2249 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه مکمل دهی چای سبز بر سطوح سرمی گالانین و پروفایل چربی خون زنان چاق غیر ورزشکار (چکیده)
2250 - سینماتیک لحظه رهایی تیر در تیراندازان نخبه (چکیده)
2251 - ارزیابی میزان تحقق کاربری های تجاری، آموزشی و فضای سبز طرح تفصیلی کاشمر (مطالعه موردی شهر کاشمر) (چکیده)
2252 - مقایسه شاخص های زیست حرکتی و عوامل خطرزای قلبی- عروقی دو گروه سنی آتش نشانان مشهد (چکیده)
2253 - مدلسازی و بهینه یابی خصوصیات بافتی و فیزیکوشیمیایی کیک کم کالری پخته شده به روش مایکروویو با استفاده از متدولوژی سطح پاسخ (RSM) (چکیده)
2254 - Dynamic swarm learning for nanoparticles to control drug release function using RBF networks in atherosclerosis (چکیده)
2255 - ¬¬Application of Tungsten Alloys as New Cathodic Materials for Detection of Thallium Using Electrochemical Hydride Generation - Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry (چکیده)
2256 - مکتب انگلیسی به عنوان یک نظریه کثرت گرا: تبیین مفاهیم نظام بین الملل، جامعه بین الملل و جامعه جهانی (چکیده)
2257 - RLS based adaptive IVT2 fuzzy controller for uncertain model of inverted pendulum (چکیده)
2258 - Bioinspired Nanonetworks for Targeted Cancer Drug Delivery (چکیده)
2259 - کاربرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی در تخمین نمایه های خشکسالی SPI و PDSI در ایستگاه سینوپتیک شهر مشهد (چکیده)
2260 - A nature-inspired transition from Differential Evolution to Particle Swarm Optimization (چکیده)
2261 - ارزیابی اقتصادی و مقایسه سیستم های ثقلی و تحت فشار شبکه توزیع آب درمنطقه سیستان (چکیده)
2262 - Stigmergic cooperation of nanoparticles for swarm fuzzy control of low-density lipoprotein concentration in the arterial wall (چکیده)
2263 - analysis the status of ecological parametrs in development of mashhad metropolis (چکیده)
2264 - Analaysis of field oriented creative city and architecture with emphasis on application of new technologies in the Era of globalization (چکیده)
2265 - Pedestrian zone planning in line with sustainable development with an emphasis on standards (چکیده)
2266 - بررسی تعادل ایستا و سینماتیک اندام تحتانی هنگام راه رفتن در بیماران دارای زانوی پرانتزی (چکیده)
2267 - Perspectives of ICT Geography of Regional IRAN: Obstacles and Advantages (چکیده)
2268 - Design an urban spatial economy model with trading posts (چکیده)
2269 - Recent developments of the Heinz inequality (چکیده)
2270 - Cauchy--Schwarz inequality revisited (چکیده)
2271 - evaluating the regional development of border cities: by TOPSIS model(case study: Sistan and Baluchistan Province,Iran) (چکیده)
2272 - Robust adaptive mixed H2/H interval type-2 fuzzy control of nonlinear uncertain systems with minimal control effort (چکیده)
2273 - مزیت های نسبی سیستم ساختمانی قاب سبک فولادی (LSF) در کاهش تولید ضایعات ساختمانی و مخاطرات زیست محیطی ناشی از آن (چکیده)
2274 - بررسی و مقایسه توانمندی دو مدل شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک جهت پیش بینی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه های نیمه مکانیکال (چکیده)
2275 - بررسی تلفیقی شاخص های کیفیت محیطی مسیرهای عابر پیاده در جزیره کیش (چکیده)
2276 - ارزیابی و مدیریت عملکرد تصفیه خانه های نیمه مکانیکال از طریق پیش بینی کیفیت پساب خروجی آنها توسط مدل شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک (چکیده)
2277 - Stage-Specific Profiling of Transforming Growth Factor, Fibroblast Growth Factor and Wingless-int Signaling Pathways during Early Embryo Development in The Goat (چکیده)
2278 - سنتز نانو کاتالیست سیلیکا-تیتانیا به روش سل-ژل و ارزیابی بارگذاری گروه‌های سولفات بر فعالیت کاتالیست در واکنش استری (چکیده)
2279 - Goodness-of-Fit test based on cumulative Kullback-Leibler information for progressively type-II censored data (چکیده)
2280 - شبیه سازی عملکرد گندم دیم با استفاده از مدل گیاهی آکواکراپ، مطالعه موردی ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالی (چکیده)
2281 - اثر کیفیت آب و مدیریت کاربرد آب شور در سیستم آبیاری قطره‌ای بر عملکرد و کارآیی مصرف آب در خربزه دیررس (چکیده)
2282 - تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی (هوازی-مقاومتی) بر سطوح هموسیستئین، پروتئین CRP و پروفایل لیپیدی مردان میانسال غیرفعال (چکیده)
2283 - اثر تعاملی تمرین استقامتی-قدرتی منتخب بر سطح افسردگی و غلظت فنیل آلانین و سرم دانشجویان با افسردگی متوسط (چکیده)
2284 - Unaxisymmetric stagnation‑ point flow and heat transfer of a viscous fluid on a moving cylinder with time‑dependent axial velocity (چکیده)
2285 - معرفی ام آی پی : روشی برای شناسایی استعاره در گفتمان (چکیده)
2286 - تاثیر یک دوره تمرینات ایروبیک بر پارامترهای پیکرسنجی و وضعیت روانشناختی کودکان مبتلا به سرطان (چکیده)
2287 - تاثیر یک دوره تمرینات ایروبیک بر تعادل ایستا و هماهنگی چشم و دست کودکان مبتلا به سرطان (چکیده)
2288 - تأثیر یک برنامه تمرین منتخب هوازی بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان (چکیده)
2289 - Study and Comparison Knowledge Management Implementation Based on the Key Success Factors in Mashhad Municipality of Region Samen (چکیده)
2290 - تحلیل فضای سبز شهری و تعیین مکان بهینه با استفاده از مدل محاسبگرد رستری (نمونه موردی: منطقه سه شهرداری مشهد) (چکیده)
2291 - Examining the Effective Factors in Citizen Participation in Management of New Towns (چکیده)
2292 - Extension of the Coverage Region of Multiple Access Channels by Using a Relay (چکیده)
2293 - evaluating the role of date production corporations in occupational development of rural rigions in saravan using factorial analysis (چکیده)
2294 - Urban Public Spaces and Women’s Safety: A Participatory Approach of Saqqez Streets, Iran (چکیده)
2295 - بررسی عملکرد مته های دستگاهT.B.Mدر حفاری سنگهای آذرین،توسط آزمایش سایش سرشار (Cerchar) (چکیده)
2296 - Analyzing of urban green spaces development process with emphasis on sustainable princibles - case study: mashhad metropolitan (چکیده)
2297 - تغییرات هدایت روزنهای و دمای برگ پسته تحت تاثیر انواع مالچهای آلی و غیرآلی (چکیده)
2298 - ارزیابی تاثیر انواع مالچهای آلی و غیرآلی بر محتوی دما و رطوبت خاک در پسته (چکیده)
2299 - سناریوهای ارزیابی کیفی منابع آب اختلاط بتن (چکیده)
2300 - تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت عصاره زرشک بر شاخص های گلایمسیک بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 متعاقب یک جلسه ورزش هوازی (چکیده)
2301 - تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی و فیلوژنتیکی ژن های NADH3 وNADH4L ژنوم میتوکندری شتر دو کوهانه ایران (چکیده)
2302 - Cloning, Sequencing, and Expression of FanC Antigen of Enterotoxigenic Escherichia Coli (چکیده)
2303 - بررسی تأثیر جرم لینک¬ها در تحلیل دینامیک معکوس ربات گوف - استوارت به روش لاگرانژ (چکیده)
2304 - سنجش کم و کیف منابع اطلاعاتی موجود در مطب پزشکان شهر مشهد و میزان استفاده و تمایل به استفاده بیماران از این منابع (چکیده)
2305 - ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کرچک تحت تأثیر نسبت¬های کشت مخلوط ردیفی با کدو پوست کاغذی (چکیده)
2306 - بررسی خواب بذر در هفت گونه گیاه دارویی از تیره چتریان (Apiaceae) (چکیده)
2307 - اثر نسبت¬های کشت مخلوط افزایشی شنبلیله با ارقام گوجه فرنگی بر عملکرد (چکیده)
2308 - ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کدو پوست کاغذی در شرایط کشت مخلوط ردیفی با گیاهان زراعی- دارویی مختلف (چکیده)
2309 - ارزیابی شاخص های گل گیاه دارویی زعفران در کشت مخلوط افزایشی با نخود (چکیده)
2310 - اثر غلظت¬های عصاره آبی اندام¬های هوایی و زیرزمینی گیاه دارویی باریجه روی خصوصیات جوانه¬زنی یولاف وحشی (چکیده)
2311 - ارزیابی رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی چندساله زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.) تحت تأثیر مصرف کود دامی و وزن غده (چکیده)
2312 - اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (چکیده)
2313 - An Outbreak of Yolk Sac Infection and Dead-in-shell Mortality in Common Canary (Serinus canaria) Caused by Klebsiella pneumoniae (چکیده)
2314 - شناسایی و تخمین جمعیت باکتری های مولد هسته یخ جداسازی شده از درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی (چکیده)
2315 - بررسی اثرات اجتماعی و زیست محیطی شهرک های صنعتی برنواحی روستایی (مطالعه موردی شهرک صنعتی چناران) (چکیده)
2316 - تحلیل اقتصادی واجتماعی کشت زعفران در شهرستان تربت حیدریه (چکیده)
2317 - بررسی ابعاد اقتصادی- اجتماعی تولید ابریشم در واحدهای سنتی ابریشم¬کشی بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه (چکیده)
2318 - sociological analysis of the effectve factors in the development of urban tourism )a case of mashhad metropolition) (چکیده)
2319 - An iterative method for solving the continuous sylvester equation by emphasizing on the skew-hermitian parts of the coefficient matrices (چکیده)
2320 - سنجش میزان توسعه اقتصادی استان های کشور و شناخت جایگاه خراسان رضوی با استفاده از روش تحلیل خوشه ای (چکیده)
2321 - بررسی خصوصیات بافتی و حسی پخشینه مالت عسلی (چکیده)
2322 - A Modified Couple Stress Theory for Postbuckling Analysis of Timoshenko and Reddy-Levinson Single-Walled Carbon Nanobeams (چکیده)
2323 - بررسی تأثیر فرهنگ مبتنی بر دانش بر اشتراک دانش با تعدیلگری نقش گرایش به اعتماد (چکیده)
2324 - بررسی حرکت رسوبات غیر چسبنده در کانال مستطیلی روبازبا شیب ملایم در اثر مهاجرت دو نقطه شکست متوالی (چکیده)
2325 - ارزیابی و مکان یابی بهینه جهت های توسعه فضایی - کالبدی شهر بوکان (چکیده)
2326 - Histopathological evaluation of the effect of platelet-rich fibrin on canine cutaneous incisional wound healing (چکیده)
2327 - اثر ازن بر کنترل آفات انجیر خشک (شپشه دندانه دار و شب پره آرد) (چکیده)
2328 - Nitric oxide: a signaling molecule which activates cell wall-associated defense of tomato against Rhizoctonia solani (چکیده)
2329 - Serum chemerin and insulin sensitivity alterations due to exercise training below and above lactate thresholds in streptozocin-induced diabetic rats (چکیده)
2330 - D-brane action at order α′2 (چکیده)
2331 - Construction and Quantitative Validation of Chicken CXCR4 Expression Reporter (چکیده)
2332 - Improvement of the Aircraft Traffic Management Advisor Optimization Using a Hybrid Genetic Algorithm (چکیده)
2333 - مقایسه برخی خواص عملکردی موسیلاژ دانه به استخراج شذه با دو روش فراصوت و رایج (چکیده)
2334 - One-pot Synthesis of 1-Amidoalkyl-2-naphthols Catalyzed by Polyphosphoric Acid Supported on Silica-coated NiFe2O4 Nanoparticles (چکیده)
2335 - Heat transfer and entropy generation in a microchannel with longitudinal vortex generators using nanofluids (چکیده)
2336 - A Fast Calculation Method for Analyzing the Effect of Wind Generation on ATC (چکیده)
2337 - رویکردی بر اثرات بعد زیست‌ محیطی اجرای طرح های هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شوسنی- ضامنی و بابامیدان) (چکیده)
2338 - WS-TWSVM: Weighted Structural Twin Support Vector Machine by local and global information (چکیده)
2339 - Robust Fuzzy Support Vector Machines With Locally Linear Embedding Algorithm (چکیده)
2340 - بررسی روند تغییرات زمانی کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت نیشابور و دلایل احتمالی آن (چکیده)
2341 - کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر (چکیده)
2342 - ادغام سیستم فتوولتائیک خورشیدی و پشت بام سبز (چکیده)
2343 - تأثیر شیب پنلهای فتوولتاییک بر میزان تابش دریافتی از خورشید (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
2344 - تشخیص جزیره در شبکه های توزیع با استفاده از روش ترکیبی جدید (چکیده)
2345 - بررسی تشخیص جزیره با روش جدید در حضور بارهای با کیفیت مختلف (چکیده)
2346 - بررسی تاثیر کنترل کننده فازی بر سرعت تشخیص جزیره با استفاده از روش جدید (چکیده)
2347 - Frequency adaptive repetitive control of grid connected inverter for wind turbine applications (چکیده)
2348 - Maximum torque per ampere control of brushless doubly fed induction machine using variable structure approach (چکیده)
2349 - بررسی ارتباط جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیل‌کننده متغیرهای جمعیت‌شناختی (چکیده)
2350 - Variable Structure Direct Torque Control of Brushless Doubly Fed Induction Generator for Wind Turbine Applications (چکیده)
2351 - Interleaved Two- Switch Flyback Microinverter For Grid-tied Photovoltaic Applications (چکیده)
2352 - به کارگیری تکنولوژی لایدار جهت ساخت مدل رقومی زمین (چکیده)
2353 - Online MTPA Control Approach for Synchronous Reluctance Motor Drives Based on Emotional Controller (چکیده)
2354 - کانه زایی و شیمی کانی مگنتیت در منطقه اکتشافی آهن زبرکوه، جنوب غرب بردسکن، استان خراسان جنوبی (چکیده)
2355 - Lithofacies and sequence stratigraphic analysis of the Upper Jurassic siliciclastics in the eastern Kopet-Dagh Basin, NE Iran (چکیده)
2356 - ارائه مدل مفهومی رابطه فرهنگ سازمانی و تمایل به تسهیم دانش به واسطه اعتماد و تعهد سازمانی (چکیده)
2357 - رابطه فرهنگ و نوآوری سازمانی بواسطه رهبری تحول آفرین و خلاقیت سازمانی (چکیده)
2358 - تاثیر درجه غیر اشباعیت سیستم لیپیدی و درجه حرارت بر فعالیت آنتی اکسیدانی ترسیوبوتیل هیدروکینون (چکیده)
2359 - جامعه مطلوب در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (چکیده)
2360 - On stability of a functional equation of quadratic type (چکیده)
2361 - An analysis on housing's quantitative and qualitative indicators texture worn case study: Mashhad No Darreh district (چکیده)
2362 - Assessment of climatic indices limiting rainfed wheat yield (چکیده)
2363 - بررسی کارایی علف‌کش گلایفوسیت در کنترل سوروف (Echinochloa crus-galli L.) در شرایط شوری خاک و آب مخزن سمپاش (چکیده)
2364 - Distribution Substations Load Estimation with Minimal Meter Placement through a Fuzzy C-Means Clustering Approach (چکیده)
2365 - اثر گرمادهی امواج مایکرویو بر کنترل آفات کشمش (شپشه دندانه دار و شب پره آرد) (چکیده)
2366 - Role of Urban Planning in Decreasing Damages Results of Earthquake in Human Habitats (چکیده)
2367 - مقایسه ی تطبیقی/ تحلیلی میزان آسیب پذیری بافت های شهری در برابر زلزله با استفاده از مدل های تحلیل سلسله مراتبی و فازی (نمونه موردی: شهر لامرد) (چکیده)
2368 - A Participatory Management Model in Urban Green Space (Case Study: Quchan) (چکیده)
2369 - Deferasirox loaded on fumed silica nanoparticles used in cancer treatment (چکیده)
2370 - بررسی تعداد روزهای همراه با گرد و غبار در شهداد (چکیده)
2371 - انتخاب ظرفیت و مکان بهینه پست‌های توزیع به منظور افزایش بهره‌وری شبکه با استفاده از روش جابجایی ترانسفورماتورها (چکیده)
2372 - Electrochemical determination of carbamazepin in the presence of paracetamol using a carbon ionic liquid paste electrode modified with a three-dimensional graphene/MWCNT hybrid composite film (چکیده)
2373 - A Simple but Efficient Approach for Testing Fuzzy Hypotheses (چکیده)
2374 - Cultural Consumption Focusing on Music in Bandar-Abbas City, Iran (چکیده)
2375 - سنتز، شناسایی ساختاری و مطالعات برون تنی از تاثیرات ضدتکثیری و القاء آپوپتوز کمپلکس جدیدی از اکسووانادیم (IV)-کورکومین (چکیده)
2376 - حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سری همراه با MOV (چکیده)
2377 - Optimal Placement and Sizing of Fault Current Limiter in Presence of Distributed Generation in Sub-transmission Networks (چکیده)
2378 - بررسی خصوصیات مورفولوژیک، فنولوژی و روشهای تکثیر گیاه سنبله سه رگی Stachys trinervis Aitch & Hemsl (چکیده)
2379 - بررسی مراحل رشد گونه سنبله رگه ای Stachys trinervis Aitch & Hemsl در مراتع نیمه استپی اطراف مشهد (چکیده)
2380 - بررسی فنولوژی و استقرار گونه Enneapogon persicus بومی شهرستان مشهد جهت استفاده در فضای سبز شهری (چکیده)
2381 - بررسی جوانه زنی گونه های مرتعی بومی پارک خورشید مشهد جهت استفاده در منظر سازی شهری (چکیده)
2382 - بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی و عناصر معدنی دو اکوتیپ گونه دارویی ترشک وحشی ( Rumex turcomanicus (Czerep (چکیده)
2383 - به نژادی گیاهان دارویی و معطر ضرورت فاز دوم توسعه-مقاله کلیدی- (چکیده)
2384 - بررسی اثرات آللوپاتیکی برخی از گیاهان دارویی بومی ایران با روش دیش پک (چکیده)
2385 - تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر گونه دارویی ترشک وحشی (Rumex turcomanicus Czerep) با استفاده از مدل های رگرسیونی (چکیده)
2386 - تعیین مقاومت به شوری در نتاج انجیر سبز استهبان (چکیده)
2387 - مقایسه خصوصیات فنوتیپی و فیزیکوشیمیایی 9 توده بومی شنبلیله ایرانی (چکیده)
2388 - ارزیابی برخی ویژگیهای فیزیکی نه ژنوتیپ زرشک بومی ایران (چکیده)
2389 - تاثیر رطوبت پیشین بستر بر تلفات انتقال سیلاب ناگهانی در رودخانه فصلی (چکیده)
2390 - بررسی عددی اثرنابرابری دیواره بالادست و پایین دست سرریز زیگزاگی بر ضریب دبی (چکیده)
2391 - Pseudoframe Multiresolution Structure on the Space (چکیده)
2392 - Harmonic Analysis meets Lie Theory Via Shearlet Group (چکیده)
2393 - سنجش سواد الکترونیکی و مشارکت شهروندان برای توسعه کیوسک های خدمات الکترونیکی در کلانشهر مشهد (چکیده)
2394 - بررسی استراتژی های موثر در فرآیند احیاء بافت های فرسوده شهری با تاکید بر مشارکت مردمی نمونه مورد مطالعه :قلعه آبکوه مشهد (چکیده)
2395 - تحلیل توزیع فضایی کیفیت زندگی در محله ها شهر چالوس (چکیده)
2396 - تبیین توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی در کاهش جرایم شهری؛ رهیافتی پیشگیرانه (چکیده)
2397 - When the line graphs of the unit, unitary and total graphs are planar and outerplanar (چکیده)
2398 - A dual of regular digraph of commutative rings (چکیده)
2399 - تأثیر محیط کشت بر رشد ریزجلبک های بومی حوضچه تصفیه فاضلاب کارخانه شیر پگاه خراسان جهت تولید بیودیزل (چکیده)
2400 - Classification of finite commutative rings with planar, Toroidal, and projective line graphs associated with jacobson graphs (چکیده)
2401 - وابستگی دمی برای میانگین موزون دو تابع مفصل (چکیده)
2402 - Non-commuting graphs of rings (چکیده)
2403 - Inhibition properties of new amino acids for prevention of hydrate formation in carbon dioxide–water system: Experimental and modeling investigations (چکیده)
2404 - روایات نجیب محفوظ فی ضوء النقد الاجتماعی مع عنایه خاصه بروایه اولاد حارتنا (چکیده)
2405 - نکاتی درباره توزیع پارتو و نمودار زیف (چکیده)
2406 - افزایش دقت آزمون استقلال داده‌های فضایی مبتنی بر آنتروپی نمادین (چکیده)
2407 - Effects of Natural Gas Network on Optimal Operation of Gas-Fired Power Plants (چکیده)
2408 - کنکاشی در مدل اتورگرسیو مرتبه اول فضایی (چکیده)
2409 - تقریب توزیع ها با استفاده از توزیع لمبدای تعمیم یافته (چکیده)
2410 - مقدمه‌ای بر کاربرد علم احتمال در پردازش تصویر (چکیده)
2411 - Effects of wildfire burninig on seed bank diversity and mycorhiza symbiosis of prennial grasses in a dryland (چکیده)
2412 - بررسی اثرات آلاینده های فلزات سنگین بر گیاه Stachys trinervis و خاک زیر اشکوب در محدوده کارخانه سیمان بجنورد (چکیده)
2413 - مقایسه تاثیر چند تیمار اصلاح مرتع بر ذخیره رطوبتی خاک و استقرار گیاه بروموس در مراتع روستای دهبار طرقبه (چکیده)
2414 - اثربخشی طرحواره درمانی بر شیوه فرزندپروری مقتدرانه مادران (چکیده)
2415 - اثربخشی طرحواره درمانی بر طرحواره های ناسازگار ایثار و اطاعت مادران (چکیده)
2416 - اثربخشی طرحواره درمانی بر شیوه فرزندپروری مستبدانه مادران (چکیده)
2417 - اثرات آلاینده های کارخانه سیمان بجنورد بر تنوع و ساختار جوامع مرتعی اطراف آن (چکیده)
2418 - احیاء بوم شناختی طبیعت ابزاری برای ارایه خدمت به جامعه و راهکاری برای اشتغال زایی دانش آموختگان منابع طبیعی (چکیده)
2419 - مقایسه برخی الگوریتم های طبقه بندی نظارت شده تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه کاربری اراضی حوزه آبخیز سیدان مرودشت (چکیده)
2420 - نقدی بر کاربرد واژه های استپ و نیمه استپ در تقسیم بندی نواحی رویشی ایران (چکیده)
2421 - آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی مرتعی حوزه آبخیز سیدان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (چکیده)
2422 - بررسی بوم شناختی و مدیریتی دامداری مرتع به شیوه ی بره پی و شیردوشی (چکیده)
2423 - کنترل زیستی گیاه مهاجم بروموس (Bromus tectorum) توسط گیاه اللوپات درمنه کوهی (Artemisia aucheri Boiss) (چکیده)
2424 - توسعه پایدار و کم هزینه فضای سبز با اهلی سازی گیاهان بومی و روشهای نوین آبیاری (چکیده)
2425 - Comparing plant functional types in the old-filed and a naturl rangeland vegetation (چکیده)
2426 - Study of seed germination parameters of Poterium sanguisorba under different thermal treatment for constructing pasture (چکیده)
2427 - حفاظت خط انتقال در حضور جبرانساز خازنی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
2428 - توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه ملایم با وجود تک صفحه محافظ ذوزنقه ای و مستطیلی (چکیده)
2429 - علل گرایش به ترجمه کتاب¬های تاریخی در عصر قاجار (با نگاهی به جریان های عمده ترجمه در ایران). پرویز حسین طلایی، لیلا نجفیان رضوی (چکیده)
2430 - واقعه ی کربلا و بازنمایی عملکرد گفتمان حاکم در تاریخ نگاری ابومخنف (چکیده)
2431 - علل گرایش به ترجمه کتب تاریخی در عصر قاجار (چکیده)
2432 - سربازگیری، نسخه ای ناشناخته درباره اوضاع نظامی دولت عثمانی در دوره عبدالحمید دوم (چکیده)
2433 - اثربخشی آموزش رایانه یار بر حافظه کاری بر بهبود کارکردهای اجرایی و عملکرد ریاضیات دانش آموزان با اختلال ریاضیات (چکیده)
2434 - بررسی چگونگی مناسبات حسنیان و ائمه ی شیعه(ع) تا سال 145 هجری (چکیده)
2435 - واکاوی دلائل حمایت، همراهی و همگرایی فکری اصحاب مذاهب اسلامی (زیدیه، معتزله و مرجئه) با نخستین قیام های سادات حسنی تا سال 145 هجری (چکیده)
2436 - A Research About Plant Density Changes and Weeding Effects on Yield and Yield Components of Maize (Zea mays L.) in the Middle of the Growing Season (چکیده)
2437 - رابطه کارکردهای اجرایی مغز و نظریّه ذهن در دانش آموزان با اختلال یادگیری ریاضی (چکیده)
2438 - Health Promotion and Emotional Intelligence (چکیده)
2439 - Effectiveness of medical treatments to improve learning disorders (چکیده)
2440 - Notes on Generalized Reversed Failure Rate (چکیده)
2441 - The asymptotic distribution of Gini and Zenga indices (چکیده)
2442 - شیوه های مختلف مقاومت مردم ایران در برابر دستور حکومتی کشف حجاب در دوره ی اول پهلوی (چکیده)
2443 - حسنیان زندان هاشمیه (بازکاوی علل، شمار واقعی زندانیان و کشته شدگان) (چکیده)
2444 - مقایسه رضایت زناشویی و نگرش مذهبی زنان استفاده کننده از ماهواره و زنان غیر استفاده کننده (چکیده)
2445 - طراحی، ساخت و کاربرد دستگاه بینی الکترونیکی در تشخیص سریع فساد گوشت چرخ شده شتر در بسته بندی خلاء و اتمسفر اصلاح شده (چکیده)
2446 - تفسیر داده هایIP-RS به کمک اطلاعات زمین¬شناسی و کانی¬سازی در منطقه اکتشافی فریزی (بخش B)، شمال غرب مشهد (چکیده)
2447 - انتخاب معیارهای مناسب جهت توسعه فضای سبز شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
2448 - بررسی اثر بخشی توانمند سازی روانی- اجتماعی مبتنی بر تئوری انتخاب برکاهش افسردگی و پرخاشگری زنان دارای همسران زندانی در سال 1392 (چکیده)
2449 - اثر کاربرد اسید هومیک بر فراهمی فسفر در طی زمان در خاک (چکیده)
2450 - کاربرد دستگاه بینی الکترونیکی بر پایه سنسورهای هوشمند گاز در صنعت غذا با رویکرد پدافند غیر عامل (چکیده)
2451 - بررسی اثر فرایند آب زدایی اسمزی به کمک فراصوت بر رنگ، بافت و ریز ساختار دانه های انار (چکیده)
2452 - بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر افزایش هوش هیجانی دانش آموزان با مشکل بینایی (چکیده)
2453 - بررسی اثر pH، دما و قدرت یونی بر پایداری سوسپانسیون های کلوئیدی (مطالعه موردی دوغ) (چکیده)
2454 - ارتباط نگرش مذهبی با میزان رضایت زناشویی، سلامت روانشناختی و تاب آوری در کارمندان زندان (چکیده)
2455 - تاثیر اسید هومیک بر حرکت فسفر در خاک آهکی (چکیده)
2456 - اثر فراصوت بر آبزدایی اسمزی دانه های انار (چکیده)
2457 - مروری بر کاربرد انواع خلاء و ترکیب گازهای مختلف در بسته بندی گوشت به روش اتمسفر اصلاح شده (چکیده)
2458 - بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی با تاکید بر آیات قرآن بر شادکامی دختران بی سرپرست (چکیده)
2459 - compare the effectiveness of specialized addiction treatment clinics (out patient) and the NA approach in reducing mental disorder of addicts (چکیده)
2460 - مقایسه برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سه ژنوتیپ زرشک بومی استان سمنان (چکیده)
2461 - بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی با تاکید بر آیات قرآن بر خودکارآمدی دختران بی سرپرست (چکیده)
2462 - بررسی اثر تغییرات pH بر خواص عملکردی ایزوله پروتئین شنبلیله (چکیده)
2463 - مقایسه ناگویی خلقی و آزار دیدگی از طرف همسر در زنان شاغل و خانه دار (چکیده)
2464 - بررسی ویژگی های فیزیکو شیمیایی و عملکردی فیبرهای غذایی گندم، چغندرقند و سیب زمینی (چکیده)
2465 - استفاده از مدل حیوانی گوسفند در بررسی اثر تغذیه بر مقاومت انسولینی و بیان ژن GLUT4 در ماهیچه (چکیده)
2466 - EFFECTS OF AMMONIATED SUGAR BEET PULP BY DIFFERENT LEVELS OF AMMONIA AND HIGH LEVELS OF WATER WITH ADDITIONAL OF ENZYME ON PARAMETERS OF IN VITRO GAS PRODUCTION (چکیده)
2467 - EFFECTS OF AMMONIATED SUGAR BEET PULP BY DIFFERENT LEVELS OF AMMONIA AND HIGH LEVELS OF WATER WITH ADDITIONAL OF ENZYME ON PARAMETERS OF IN VITRO GAS PRODUCTION (چکیده)
2468 - Nonparametric Tests for Median in Fuzzy Environment (چکیده)
2469 - Effects of Ammoniated Sugar Beet Pulp by High Level of Ammoniawith Addition Enzyme and Water on Parameters of in vitro Gas Production (چکیده)
2470 - بررسی ظرفیت و ترکیب گله در گاوداری های استان خراسان رضوی (چکیده)
2471 - اثر منابع فیبر غیر علوفه ای)سبوس و تفاله چغندرقند( درکنسانتره شروع کننده بر فراسنجه های مربوط به سلامتی و pH ادرار و مدفوع گوساله های ماده هلشتاین (چکیده)
2472 - اثر منابع فیبر غیر علوفه ای درکنسانتره شروع کننده بر پارامترهای تخمیری شکمبه گوساله های ماده هلشتاین (چکیده)
2473 - О проекте «Русский мир» в Мешхедском университете им. Фирдоуси (چکیده)
2474 - کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و آلی و تاثیر آن بر خصوصیات رشدی چای ترش (Hibiscus sabdariffa) در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
2475 - کنتیک تجزیه پذیری اوره و سایر منابع اوره کند رهش بر آزادسازی نیتروژن در شکمبه نشخوارکنندگان (چکیده)
2476 - ارزیابی اثر بتاگلوکان سورگوم به عنوان جایگزین چربی جهت تولید کیک برنجی بدون گلوتن کم ‏چرب (چکیده)
2477 - The effect of feeding low quality date palm (Phoenix dactylifera L.) on the performance, antioxidant status and ruminal fermentation of mid-lactating Saanen dairy goats (چکیده)
2478 - Effect of treating alfalfa silage with pistachio by-products extract on Saanen dairy goats performance and microbial nitrogen synthesis (چکیده)
2479 - تاثیر استفاده از براده‌های پیوسته فولادی به عنوان تقویت‌کننده بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن خاکستری هیپویوتکتیک (چکیده)
2480 - Applicability of AgMERRA forcing dataset to fill the gaps in historical in-situ meteorological data, case study: Iran (چکیده)
2481 - استفاده از معادلات توالی خط در تعیین مکان خطا در خطوط ترکیبی کابلی - هوایی (چکیده)
2482 - Upper Oligocene to Lower Miocene foraminifera from the Qom Formation (Central Iran) (چکیده)
2483 - بررسی تاثیر میزان حساسیت و پاسخ دهی به تغییرات فناوری بر موقعیت تجاری شرکت ها (چکیده)
2484 - Effect of Processing Protein Supplements with Tannin Extracted from Pistachio by‐Products on Performance of Holstein Dairy Cows in Early Lactation (چکیده)
2485 - Systematic notes on Burdigalian Echinoids from the Qom Formation in the Bagher Abad area, Central Iran (چکیده)
2486 - اثر محصولات فرعی پسته و دانه کلزا برگوارش پذیری مواد مغذی و برخی متابولیت های خون در گوسفند بلوچی (چکیده)
2487 - روند بیان ژن های CLsHSP18.1A و CcNAC2 در ژنوتیپ های متحمل و حساس هندوانه آجیلی (Citrullus lanatus) به تنش خشکی با استفاده از روش نیمه کمی RT-PCR (چکیده)
2488 - بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی تقویت اتصالات تیر به ستون بتنی آسیب دیده توسط ورقه های کامپوزیتی CFRP (چکیده)
2489 - ارزیابی تعدادی از پارامترهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی ژنوتیپ های هندوانه بذری (Citrullus lanatus) در پاسخ به تنش خشکی طی مراحل اولیه فنولوژیکی (چکیده)
2490 - Effects of supplementation level and particle size of alfalfa hay on growth characteristics and rumen development in dairy calves (چکیده)
2491 - بررسی تنوع فنوتیپی و برخی پارامترهای ژنتیکی تعدادی از نمونه های هندوانه بذر آجیلی (Citrullus lanatus ) (چکیده)
2492 - تعیین میزان قرابت ژنتیکی برخی ژنوتیپ های منتخب هندوانه بذرآجیلی(Citrullus lanatus ) (چکیده)
2493 - اثر آتش‌ سوزی فصل تابستان بر همزیستی گندمیان چندساله با میکوریزا (چکیده)
2494 - برّرسی وضعیّت استفاده از ماهواره در بین زنان (چکیده)
2495 - تربیت هیجانی با استفاده از آموزه های اسلامی (چکیده)
2496 - بررسی رابطه رضایت از زندگی و سرسختی با انگیزش تحصیلی در دانش آموزان (چکیده)
2497 - اثر بخشی آموزش راهبردهای مقابله دینی بر مهارتهای درون فردی (چکیده)
2498 - نقش گوگرد، ورمی کمپوست و باکتری تیوباسیلوس بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک آهکی و کارایی مصرف فسفر سیاهدانه (چکیده)
2499 - بررسی رابطه خود افشایی و رضایت زناشویی در دبیران زن شهر مشهد (چکیده)
2500 - مقایسه صمیمیت زناشویی در افراد درون گرا و برون گرا (چکیده)
2501 - Eutrophication, microbial-sulfate reduction and mass extinctions (چکیده)
2502 - تأثیر سطوح مختلف بهره برداری دام بر تولید زیراشکوب و ساختار تاج پوشش سه بوته مرتعی کاهوی بیابانی، گون و ورک ( مطالعه موردی: مراتع کاخک گناباد ) (چکیده)
2503 - بررسی امکان سبز شدن و استقرار اولیه گونه های مرتعی Eurotia ceratoides, Agropyron desertorum, و Salsola arbuscularis در خاک زیراشکوب گیاه Salsola arbusciliformis در شرایط کشت گلدانی (چکیده)
2504 - بررسی صفات گیاهی مقاوم، سازگار و حساس به آتش سوزی های دوره ای در یک مرتع نیمه خشک (چکیده)
2505 - بررسی تنوع گیاهی در زمان های مختلف پس از آتش سوزی در یک مرتع نیمه خشک (چکیده)
2506 - تأثیر تلقیح قارچ میکوریزا بر استقرار نهال و خصوصیات مورفولوژیکی رشد بروموس (Bromus kopetdaghensis) در شرایط عرصه های مرتعی (چکیده)
2507 - Supramolecular β-Cyclodextrin/ Multi-walled Carbon Nanotube Paste Electrode for Amperometric Detection of Naproxen (چکیده)
2508 - مطالعه اکتشافی مولفه‌ها و ابعاد رفتار مرشدانه از دیدگاه مدیران صنعت نفت (چکیده)
2509 - مقایسه طلاق عاطفی در افراد درونگرا و برونگرا (چکیده)
2510 - Neuroscience of attentional processes for addiction medicine: from brain mechanisms to practical considerations (چکیده)
2511 - Weeds Ability to Phytoremediate Cadmium-Contaminated Soil (چکیده)
2512 - مبانی تعلیم و تربیتِ تکلیف گرا (چکیده)
2513 - Investigating the Behavior of Iran's Light Crude Oil Price in Short Term (چکیده)
2514 - بررسی خواص الکترونی، فونونی وگرمایی گرافن وآلفاگرافاین با محاسبات اصول اولیه (چکیده)
2515 - Electrochemical generation of thallium volatile species using a Lead-Tin alloy cathode material: Application to determination of Tl in environmental sample by graphite furnace atomic absorption spectrometry (چکیده)
2516 - بررسی خواص الکترونی، فونونی وگرمایی سیلیکن و ژرمانن با محاسبات اصول اولیه (چکیده)
2517 - جنبه¬‌‌‌ها و روش¬های مختلف مدیریت غیرشیمیایی علف‌های‌هرز در بوم¬نظام¬های زراعی (چکیده)
2518 - ارزیابی انتشار گازهای گلخانه¬ای نظام¬های تولید پسته (مطالعه موردی: استان خراسان) (چکیده)
2519 - بررسی احتمال و عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان در بازارهای آتی و اختیار معامله (مطالعه موردی: محصول پنبه شهرستان گنبدکاووس) (چکیده)
2520 - کاربرد مدل پروبیت چندگانه در تحلیل عوامل موثر بر نوع اشتغال دانش آموختگان علمی- کاربردی کشاورزی (چکیده)
2521 - Archimedean copulas: constructions and properties (چکیده)
2522 - اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تعامل با توسعه مالی روی رشد اقتصادی(مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی) (چکیده)
2523 - ارایه مدلی جهت انتخاب جاذبه های تبلیغات اینترنتی (چکیده)
2524 - مطالعه میزان انتشار گازهای گلخانه¬ای و پتانسیل گرمایش جهانی نظام¬های¬ تولید سیب¬زمینی (چکیده)
2525 - شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجا ئی توسط ردیفی از جت برخوردی روی سطح مقعر (چکیده)
2526 - بررسی ومقایسه مدل های ضریب تخلیه جریان در کف ریز ها وارائه مدل جدید (چکیده)
2527 - مقایسه دو پروتکل حرکت درمانی در آب بر ناتوانی و شدت درد مردان میانسال مبتلا به کمردردهای مزمن (چکیده)
2528 - تأثیر برنامه ترکیبی (حرکت ‌درمانی و ماساژ) بر میزان درد و دامنه حرکتی گردن زنان میان‌سال مبتلا به سندروم درد مایوفاشیال عضله ذوزنقه فوقانی (چکیده)
2529 - A boundary element method for the Laplace equation in a circular domain (چکیده)
2530 - Nonlinear static analysis of cable-stayed bridge considering semirigid connections (چکیده)
2531 - بررسی رفتار لرزهای قابهای بتنی مسلح شده با آلیاژهای حافظه دار شکلی (چکیده)
2532 - جفر و جامعه و رابطه آنها در علم ائمه (چکیده)
2533 - Examining performances of organic and inorganic mulches and cover plants for sustainable green space development in arid cities (چکیده)
2534 - خواص ساختاری ومغناطیسی چندلایه ای های نامتجانس /Fe(20Å)(XÅ)/Ag(Fe(20Å (چکیده)
2535 - خواص ساختاری و مغناطیسی چند لایه ای های نامتجانس (Fe(20Å)/Ag(XÅ)/(Fe(20Å (چکیده)
2536 - بررسی اثر سررسید بدهی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری (چکیده)
2537 - بررسی رابطه ساختار دارایی های قابل وثیقه و ساختار سرمایه (چکیده)
2538 - بررسی سینتیک خشک شدن و ضریب انتشار رطوبت موثر خرما رقم مضافتی در خشک کن خورشیدی کابینتی (چکیده)
2539 - فرآیند اسمز مستقیم: اصول، کاربردها و چالش ها (چکیده)
2540 - مدلسازی سینتیک تشکیل غشاء نانوکامپوزیت پلی وینیل کلراید/سیلیکا در فرایند وارونگی فازی (چکیده)
2541 - Effect of Serum Calcium and Phosphorus Concentration on Obesity (Case study: Mashhad Population) (چکیده)
2542 - بررسی پایداری عنصر Si در جداره داخلی نانولوله کربنی به منظور ذخیره سازی هیدروژن (چکیده)
2543 - Sulfonated nanohydroxyapatite functionalized with 2-aminoethyl dihydrogen phosphate (HAP@AEPH2-SO3H) as a reusable solid acid for direct esterification of carboxylic acids with alcohols (چکیده)
2544 - بررسی خواص ساختاری نانو ساختار KNbO3سنتز شده با کمک سورفکتانت SDS به روش هیدروترمال" (چکیده)
2545 - Synthesis and Characterization of CexZr1-xO2 nanopigment (چکیده)
2546 - بررسی پترو گرافی و منشا انکلاوهای موجود در سنگ های پلوتونیک فرشه (چکیده)
2547 - ارزیابی عناصر کلیدی شهر خلاق، در پهنه های مرکز شهر مشهد با استفاده از مدلسازی معادله ساختاری (چکیده)
2548 - بررسی خواص اپتیکی نانوپودرهای CexZr1-xO2 سنتز شده به روش سل- ژل در محیط ژلاتین (چکیده)
2549 - بررسی تطبیقی مضامین عشق عذری در «لیلی و مجنون» و «عروه و عفراء» (چکیده)
2550 - پیاده سازی الگورتیم‌های تطبیقی و تناسبی-انتگرالی در دستگاه آزمایش خستگی سروهیدرولیک (چکیده)
2551 - بررسی تطبیقی سبک دو شعر «رحله حول الکلمات» و«خفته» (چکیده)
2552 - Optimum Routing and Scheduling for Estimation in Wireless Sensor Networks (چکیده)
2553 - تشخیص ناهنجاری در قزل الای رنگین کمان (چکیده)
2554 - بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی (چکیده)
2555 - بررسی اسطوره در شعر مهدی اخوان ثالث و عبدالوهاب البیّاتی (چکیده)
2556 - بازخوانی تطبیقی تصویر رنج در شعر معاصر ایران و عراق (چکیده)
2557 - تاثیر فاصله فرهنگ ملی بر عملکرد سرمایه گذاری مشترک بین المللی (چکیده)
2558 - تجلی عناصر طبیعت در سروده های پایداری ایران و فلسطین (چکیده)
2559 - بررسی موتیف های پایداری در سروده‏های بدر شاکر السیاب (چکیده)
2560 - سیر تکوین اولیه استخوان لامى فکى در ماهی قزل آلای رنگین کمان (چکیده)
2561 - بررسی تغییر مکان دیوارهای بتنی مقاوم سازی شده با FRPدر مقابل بار انفجار (چکیده)
2562 - بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی (چکیده)
2563 - تحلیل و اولویتبندی عوامل مؤثر در جهت ارائه خدمات الکترونیک )مطالعه موردی: مناطق یک و شش شهر مشهد( (چکیده)
2564 - ارائه جعبه ابزار جامع کاربردی ریخت سنجی هندسی با نرم افزار MATLAB (چکیده)
2565 - مدلسازی و بررسی رفتار لرزهای اتصالات پیشساخته بتنی تحت بارهای چرخهای تناوبی (چکیده)
2566 - نگاشته های اعضای هیات علمی در حوزه های علمی، فرهنگی و سازمانی (چکیده)
2567 - Effect of annealing temperature on structural and magnetic properties of stontium hexaferrite nanoparticles synthesised by sol-gel auto- combustiom method (چکیده)
2568 - ارائه جعبه ابزار جامع کاربردی ریخت سنجی هندسی با نرم افزار MATLAB (چکیده)
2569 - Numerical simulation of ambient vibration test based on dynamic analysis in time domain (چکیده)
2570 - عنوان:بررسی تاثیر عملکردکارکنان واحد فرانت آفیس در جلب رضایت مشتری مورد مطالعه : هتل های 4و5ستاره مشهد (چکیده)
2571 - ارائه جعبه ابزار جامع کاربردی ریخت سنجی هندسی با نرم افزار MATLAB (چکیده)
2572 - مقایسه بار معلق رسوب در دو زیرحوضه قرق شده و تحت چرا در منطقه کاخک گناباد (چکیده)
2573 - بررسی رویکرد استراتژی توسعه شهری CDSدر بیرجند با تأکید بر حکمروایی خوب شهری (چکیده)
2574 - ریخت شناسی استخوان بخش سری ماهی قزل آلای رنگین کمان (چکیده)
2575 - تحلیل حساسیت زیست محیطی، مسایل اخلاقی و مسئولیت اجتماعی در شرکت های برتر (چکیده)
2576 - بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی (چکیده)
2577 - بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی (چکیده)
2578 - بررسی اثر موقعیت سیم داغ بر الگوی جریان و انتقال حرارت در محفظه حاوی سیال فوق بحرانی (چکیده)
2579 - Hrak otperoz and Spandaranperoz: Armenian Gawars and Sasanian Sahrs (چکیده)
2580 - بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی (چکیده)
2581 - A Historical Profile of Persian Loan Words in the English Language (چکیده)
2582 - آزاد (āzād) و آزادان (āzādān)؛ منشأ و تحول آن‌ از ایرانی باستان به ایرانی میانة غربی (چکیده)
2583 - بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی (چکیده)
2584 - اثر تجویز درون‌ صفاقی عصاره هیدروالکلی و هگزانی گل‌های حرارت دیده پایه ماده گیاه شاهدانه بر رفتار اضطرابی، تعادل و فعالیت حرکتی در موش صحرایی نر (چکیده)
2585 - شبیه سازی عددی و مقایسه عملکرد دو اندازه مختلف از ساچمه های تفنگ بادی با کالیبرهای 4.5 و 5.5 (چکیده)
2586 - Perspective: Cooperation of Nanog, NF-κΒ, and CXCR4 in a regulatory network for directed migration of cancer stemcells (چکیده)
2587 - قیدار نبی؛ ایلخان بودایی در کسوت پیامبر ابراهیمی (چکیده)
2588 - برسی تاثیر سیاست های مستمری وطول عمربر پس انداز خانوار شهری (چکیده)
2589 - Non-exterior square graph of Finite Groups (چکیده)
2590 - On the capability and Schur multiplier of nilpotent Lie algebra of class two (چکیده)
2591 - نظارت و ارزیابی عنصری اساسی برای رسیدن به دانشگاه پایدار (چکیده)
2592 - تعادل زیباشناختی در ترجمه متون ادبی از منظر زیبایی شناسی دریافت (چکیده)
2593 - On the Classification of Covering Spaces (چکیده)
2594 - بررسی نقش توسعه اعضای هیات علمی در مسیر رسیدن به توسعه پایدار (چکیده)
2595 - La conscience du réalisme fans led representations théâtrales contemporaines (چکیده)
2596 - On the 2-Nilpotent Multiplier of a Finite p-Groups (چکیده)
2597 - ON THE REGULAR COVERING OF A GRAPH (چکیده)
2598 - بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و سیاست تقسیم سود با کارایی و تصمیمات سرمایه گذاری: با استفاده از روش¬های گشتاورهای تعمیمیافته و حداقل مربعات تعمیمیافته برآوردی (چکیده)
2599 - بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب گذاری منابع آب جنوب غرب نیشابور (چکیده)
2600 - بررسی تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری در سازمان های خدماتی مطالعه ی موردی: سازمان شهرداری کلان شهر مشهد (چکیده)
2601 - دانشگاه اسلامی یادگیرنده (چکیده)
2602 - بررسی نقش پارک علم و فناوری و عوامل موثر بر آن در توسعه شهر دانش (با تاکید بر کلانشهر مشهد) (چکیده)
2603 - طبقه بندی کیفی منابع آب منطقه جنوب غرب نیشابور جهت مصارف شرب و کشاورزی (چکیده)
2604 - ارزیابی تاثیرعوامل تکنولوژیکی بر تمایل شهروندان در استفاده از خدمات الکترونیک در مناطق 9 و 5 شهر مشهد (چکیده)
2605 - Separation prop erties of top ological fundamental groups (چکیده)
2606 - مربی گری روشی موثر در آموزش کارکنان (چکیده)
2607 - بررسی تأثیر حفاظت از پوشش گیاهی بر شاخص NDVI در پارک ملی تندوره (چکیده)
2608 - مربی گری: مسئله مغفول در دانشگاه ها (چکیده)
2609 - بررسی اثر بارندگی بر تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از شاخص NDVI در پارک ملی تندوره (چکیده)
2610 - بررسی اثرات متقابل نانوذرات نقره و آنتی بیوتیک های آمپی سیلین، سیپروفلوکساسین و سفتریاکسون در برابر جدایه بالینی اسینتوباکتر بومانی مقاوم به دارو (چکیده)
2611 - Comparative Study of Global Experiences Related to Urban Branding Process and Presenting a Soloution for Mashhad Metropolis (چکیده)
2612 - بررسی تاثیر برخی از ع اًمل م ثًر بر میسان مصرف فرآیرد اَی گیا یَ دارییی با تاکید برخص صًیات ظا رَی ی کیفیت (چکیده)
2613 - اثرات و شاخص های بهره وری نیروی کار کشاورزی قیمت مواد غذایی و توسعه پایدار (چکیده)
2614 - A Quotient OF Topological Fundamental Groups (چکیده)
2615 - بررسی تاثیر روش های مختلف دستیابی به اطلاعات بر میزان آگاهی مصرف کننده از فرآورده های گیاهان دارویی (چکیده)
2616 - A DENSE SUBGROUP OF TOPOLOGICAL FUNDAMENTAL GROUP OF QUOTIENT SPACES (چکیده)
2617 - اثر شیوه نمونه گیری بر دقت و صحت برآورد تولید علفزارها با استفاده از شبیه سازی نمونه گیری در نرم افزار R (چکیده)
2618 - Body size estimation of new born lambs using image processing and its effect on the genetic gain of a simulated population (چکیده)
2619 - جایگاه نظارت و راهنمایی تعلیماتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (چکیده)
2620 - Pelt Pattern Classification of New Born Lambs Using Image Processing and Artificial Neural Network (چکیده)
2621 - Global least squares method (Gl-LSQR) for solving general linear systems with several right-hand sides (چکیده)
2622 - بررسی اثر متانول بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک نخود (Cicer arietinum L) تحت تنش خشکی (چکیده)
2623 - Practical methods for evaluating the accuracy of the eigenelements of a symmetric matrix (چکیده)
2624 - Use of bacterial ghosts as novel drug delivery systems to improve cancer treatment (چکیده)
2625 - بررسی زیست محیطی و هیدروشیمی آب های زیرزمینی جهت مصارف کشاورزی در منطقه کوه سفید (چکیده)
2626 - The use of the CADNA library for validating the numerical results of the hybrid GMRES algorithm (چکیده)
2627 - Nitrate and Nitrite Removal from Wastewater Using Algae (چکیده)
2628 - بررسی نقش تامین اجتماعی در سهولت محیط کسب و کار: وضعیت جهانی و مسائل کارفرمایان ایرانی (چکیده)
2629 - Growth of Chlorella vulgaris in High Concentrations of Nitrate and Nitrite for Wastewater Treatment (چکیده)
2630 - بررسی نقش استراتژی های بازرگانی بر عملکرد شرکت های تولیدی (چکیده)
2631 - The stable ATA-orthogonal s-step Orthomin(k) algorithm with the CADNA library (چکیده)
2632 - Linear programming model to develop geodiversity map using utilitytheory (چکیده)
2633 - A Change Point Method for Phase II Monitoring of Generalized Linear Profiles (چکیده)
2634 - نانوفسیلهای آهکی سازند چمن بید در برش قرونه، رشته کوههای بینالود (چکیده)
2635 - بررسی الگوی وفاداری مشتریان در فروشگاه های زنجیره ای ایران (چکیده)
2636 - The Emergence of Nature in Contemporary Iranian Architecture (چکیده)
2637 - دلایل تغییر پایتخت در دوره صفویه (چکیده)
2638 - تعیین عوامل اثرگذار و اندازه گیری رضایت دانشجویان از خدمات خوابگاه ها (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
2639 - دلایل تغییر پایتخت در دوره صفویه (چکیده)
2640 - آزمون پیوستگی و فرضیه بازار مرکزی محصول زعفران در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی (چکیده)
2641 - درآمدی بر نظریه کارکرد تلفیقی قرآن کریم(با تاکید بر برداشت های فقهی) (چکیده)
2642 - A new computational approach for solving optimal control of linear PDEs problem (چکیده)
2643 - بررسی عوامل مؤثر بر تجارت زعفران ایران (چکیده)
2644 - دلایل تغییر پایتخت در دوره صفویه (چکیده)
2645 - بررسی عوامل مؤثر بر خرید ناگهانی در فروشگاه های زنجیره ای مشهد - مطالعه موردی فروشگاه زنجیره ای پروما (چکیده)
2646 - دلایل تغییر پایتخت در دوره صفویه (چکیده)
2647 - Structural Condition Assessment by Reliability Index (چکیده)
2648 - مروری بر روش های نوین حذف کروم (VI) از پساب های صنعتی در یک دهه‌ی گذشته (چکیده)
2649 - بررسی قاعده «یُغتفر فی الدوام ما لایُغتفر فی الابتداء» در فقه اسلامی (چکیده)
2650 - new application of random decerement technique (چکیده)
2651 - بررسی اثر تعارض کار - خانواده بر فرسودگی شغلی با اثر واسط سرمایه روانشناختی دربین کارکنان بانک های دولتی شهرستان گناباد (چکیده)
2652 - دلایل تغییر پایتخت در دوره صفویه (چکیده)
2653 - تأثیر جنس زمین و خاک در تعیین مناطق دارای پتانسیل آب زیرزمینی در دشت بیرجند (چکیده)
2654 - A New Similarity Measure Method based on Statistical Pattern Recognition for Structural Health Monitoring (چکیده)
2655 - بررسی عوامل موثر بر استخراج پلی فنولها و فعالیت آنتی اکسیدانی چای سبز (چکیده)
2656 - تخمین و ارزیابی ضریب نفوذ میکروکپسولهای آلژینات-پروتئین آب پنیر حامل دی استیل و ارزیابی آن در شرایط مختلف دهانی (چکیده)
2657 - . بهینه سازی استخراج لیپید از جلبک سبز .Tetraselmis sp (چکیده)
2658 - کلونینگ و تعیین توالی ژن BLS باکتری بورسلا ملیتنسیس (چکیده)
2659 - تعیین عوامل موثر در شناسایی مناطق دارای پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از داده های سنجش از دور و سیستم اطلاعاتی جغرافیایی (چکیده)
2660 - Study of stability characteristics of sesame milk: effect of pasteurization temperature, additives, and homogenisation pressure (چکیده)
2661 - . مقایسه برخی روش های شکست دیواره سلولی در جلبک سبز .Tetraselmis sp (چکیده)
2662 - تعهد سازمانی در پرتو توسعه توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
2663 - کلونینگ سیگنال سکونس Usp45 در پلاسمید بیانی pBU003 به منظور بهبود بیان خارج سلولی پروتئین (چکیده)
2664 - Fenugreek (Trigonella foenum graecum) seed protein isolate: extraction optimization, amino acid composition, thermo and functional properties (چکیده)
2665 - بررسی آثار نامتقارن شوکهای قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران (چکیده)
2666 - مولفه های اندیشه ایرانشهری در ارگ بم (چکیده)
2667 - Effect of replacing corn by barley and additives on digestibility and carcass components in broilers (چکیده)
2668 - Pantheistic Thought in Hindu and Muslim Tradition (چکیده)
2669 - بررسی اهمیت خزش در کامپوزیت زمینه اپوکسی تقویت شده (چکیده)
2670 - عوامل موثر بر صادرات پسته ایران (چکیده)
2671 - تأثیر دو مکمل پروبیوتیکی بر مرفولوژی روده و فعالیت مونوسیتهای خون جوجه های گوشتی K درگیر با ایکولای 9 (چکیده)
2672 - تاثیر مکمل های پروبیوتیکی بر عملکرد و خصوصیات لاشه در جوجه های گوشتی درگیر با ایکولای 99 (چکیده)
2673 - تحلیل و برنامه ریزی استراتژیک زباله های شهری شهر مشهد در راستای حفظ محیط زیست (چکیده)
2674 - مطالعه ای در مورد الگوی ارائه خدمات برون کتابخانه ای از سوی کتابخانه های عمومی به بازنشستگان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد (چکیده)
2675 - اثرات آتش سوزی بر خصوصیات خاک، فرسایش و رژیم هیدرولوژی کفپوش جنگلی حوزه آبخیز دریاچه زریبار (چکیده)
2676 - Self-Reported Traffic Rule Compliance among a Sample of Iranian Preschoolers: Rule Knowledge, Danger Perception, Moral judgment & Self-Regulation (چکیده)
2677 - ناپیوستگی جزء لایتجزی و صغار صلبه از منظر ابطال (چکیده)
2678 - بررسی تاثیر قابلیتهای مهارتی بر شکل گیری رفتار راهنمایابی کاربران در فرایند اطلاع یابی از کتابخانه دیجیتال (چکیده)
2679 - ادبیات و مسأله شناخت: در دفاع از شناخت‌گرایی ادبی (چکیده)
2680 - پیش بینی الگوی فصلی جریان رودخانه قره سو در اثر تغییر اقلیم (چکیده)
2681 - Expression analysis of SOX2OT-S1, SOX2OT-S2 and SOX2 in gastric cancer (چکیده)
2682 - Leaky wave antenna based on Quasi-TEM mode of substrate integrated waveguide (چکیده)
2683 - اثر درآمدهای نفتی بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
2684 - غیبت تکنیک در همگرایی جهان اسلام (چکیده)
2685 - بررسی اثرات ترکیبات بودجه ای دولت بر شاخص های رفاه در ایران (چکیده)
2686 - Synthesis of an organic-inorganic salt of (C2H5NO2)2H4SiW12O40 and investigation of its anti-viral effect on the tobacco mosaic virus (TMV) (چکیده)
2687 - ساخت و بررسی کارایی دستگاه نمونه بردار دیجیتالی رسوب معلق (چکیده)
2688 - Impacts of Ramp Rate Limits on Oligopolistic Opportunities in Electricity Markets (چکیده)
2689 - بررسی وضعیت فقر در مناطق شهری استان کرمان طی سالهای 1358-1391 و مقایسه آن با کل کشور (چکیده)
2690 - Investigation of the role of Effluxpumps in antibiotic resistance of Acinetobacterclinical isolates (چکیده)
2691 - اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر سبکهای هویت دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان مشهد (چکیده)
2692 - Designing Coordinated Power System Stabilizers: A Reference Model Based Controller Design (چکیده)
2693 - The Bell Jar; A Study in Characterization, figure (چکیده)
2694 - ارزیابی اثر جنس و نوع عضله بر الگوی پروتئولیز پروتئینهای میوفیبریلی گوشت شتر یک کوهانه ایرانی در مدت زمان ترد شدن (چکیده)
2695 - Molecular characterization of Grapevine fan leaf virus from non Vitis hosts (چکیده)
2696 - A new approach for the preparation of magnetic-polyoxometalate nanocomposite and its photocatalytic activity under sunlight (چکیده)
2697 - Viber application Usage by Students and its social effects on them (چکیده)
2698 - Symptom alterations in Australian grapevine viroid chimeras (چکیده)
2699 - From Text to Context : An Objective Analysis of the Language of J>D Salinger (چکیده)
2700 - Synthesis of biodegradable calcium- alginate aerogel as Celecoxib drug carrier (چکیده)
2701 - Nannostratigraphy Of Dalichai Formation in Naviya section of Kopet-Dagh (چکیده)
2702 - نقد سبک زندگی رایج در غرب از دیدگاه حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری (چکیده)
2703 - بررسی اثر فضای اخلاقی ابزاری بر سکوت سازمان به واسطه حمایت سازمانی ادراک شده )مورد مطالعاتی: شعب بانکهای دولتی شهر مشهد( (چکیده)
2704 - سنتز نانوذرات اکسید مس به روش سریع همرسوبی به منظور کاربرد در روانکارها و بررسی خواص ساختاری آن (چکیده)
2705 - مطالعه عددی اثر پوشش بتنی بر میزان نشت از کانالهای انتقال آب و فاضلاب با تحلیل شرایط اشباع- غیراشباع (چکیده)
2706 - پیوند ادب و سیاست: بازتاب جنگ جهانی اول در اشعار ادیب پیشاوری (چکیده)
2707 - مطالعه عددی تأثیر جنس توده خاک همگن بر میزان نشت از کانالهای بتنی با تحلیل شرایط اشباع – غیراشباع (چکیده)
2708 - مقایسه تحلیل تراوش اشباع- غیراشباع با روابط تجربی موجود در تخمین میزان نشت از کانالهای آبیاری (چکیده)
2709 - Experimental Evaluation on the Viscosity of Rapeseed Oil Bio-lubricant by the Addition of CuO Nanoparticles (چکیده)
2710 - ماهیت اداری – اجتماعی محلات در شهر ایرانی - اسلامی (چکیده)
2711 - ارائه جعبه ابزار جامع کاربردی ریخت سنجی هندسی با نرم افزار MATLAB (چکیده)
2712 - مدلسازی عددی نشت از کانالهای انتقال پساب با در نظر گرفتن شرایط اشباع- غیراشباع خاک (چکیده)
2713 - خالد بن یزید: نخسین کیمیاگر در تمدن اسلامی (چکیده)
2714 - بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی (چکیده)
2715 - Mechanistic insights into the activation process in electrocatalytic ethanol oxidation by phosphomolybdic acid-stabilised palladium(0) nanoparticles (PdNPs@PMo12) (چکیده)
2716 - پالئواکولوژی رسوبات فلیش شرق بیرجند (چکیده)
2717 - ارائه جعبه ابزار جامع کاربردی ریخت سنجی هندسی با نرم افزار MATLAB (چکیده)
2718 - نانوفسیل های آهکی رسوبات فلیش جنوب شرق بیرجند در برش روستای روبیات (چکیده)
2719 - Spectral homotopy analysis method and its convergence for solving a class of nonlinear optimal control problems (چکیده)
2720 - zero-divisor graphs of modules via module homomorphisms (چکیده)
2721 - فتوح خراسان مدائنی کتابی کهن در تاریخ خراسان (چکیده)
2722 - داستان یک داستان: بررسی شکل گیری و تحول افسانه ارینب (چکیده)
2723 - Numerical Analysis of Seepage of Concrete-Coated Water Transmission Channels Considering Saturated-Unsaturated Conditions (چکیده)
2724 - Evaluation of dose conversion coefficients for an eight-year-old Iranian male phantom undergoing computed tomography (چکیده)
2725 - Modeling the adult female phantom in the supine and prone postures and initial dose assessment in breast cancer diagnosis with Neutron Stimulated Emission Computed Tomography (چکیده)
2726 - راهکارهای پیشوای هشتم برای مبارزه با پدیده فقر در راستای دست یابی به پیشرفت و آرمان شهر الهی (چکیده)
2727 - In vitro histological investigation of interactions between rat decellularized large intestine scaffold and human adipose derived mesenchymal stem cells (چکیده)
2728 - تأثیر شرایط سیاسی و اجتماعی بر روند نعت پیامبر (ص) در میان شاعران (قرن چهارم تا قرن ششم هجری) (چکیده)
2729 - تحلیل سیستمی تاثیر ریسک پذیری بر نوآوری در پارک علمی و فناوری پردیس (چکیده)
2730 - THE KEY ROLE OF ACTIVATION PROCESS IN ETHANOL ELECTROOXIDATION BY PALLADIUM NANOPARTICLES (چکیده)
2731 - Stabilization and dispersion of Pd nanoparticles on graphene nano sheets using polyoxometalate, and the use of the resulting materials in a direct ethanol fuel cell (چکیده)
2732 - Sublayer effect on the protective performance of black polyester resin (چکیده)
2733 - Corrosion resistance of black polyester and black alkyd – amine coatings on aluminum tubes (چکیده)
2734 - Effect of different stress-responsive signalling pathways in the cytokinesis and survival of S. pombe exomer mutants (چکیده)
2735 - بررسی ارتباط بین برخی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت پیش بینی سود به وسیله مدیریت پس از عرضه اولیه (چکیده)
2736 - بررسی تجربی اثر مکش لایه­ ی مرزی روی عملکرد یک ورودی هوای فراصوتی (چکیده)
2737 - The ER-localized claudin-like Dni2 protein regulates the localization of Dni1p at a plasma membrane microdomain to mediate cell fusion during mating (چکیده)
2738 - بررسی تجربی عملکرد یک ورودی هوای مافوق صوت متقارن محوری با تراکم ترکیبی (چکیده)
2739 - یک مدل جدید برای مساله مکان‌یابی پایانه اتوبوس‌رانی و یک الگوریتم جستجوی محلی برای حل آن (چکیده)
2740 - ارائه الگوریتمی جدید برای طراحی نازل یک موتور توربوجت بر اساس نیازمندی­ های سیستمی (چکیده)
2741 - Numerical Investigation of the Starting Problem in a Supersonic Air Intake (چکیده)
2742 - نجیرم کجاست؟ (چکیده)
2743 - امام علی و زبیر: از تفاهم تا تخاصم (چکیده)
2744 - Biosynthesis of Silver Nanoparticles by Amaranthus Retroflexus Extract and Their Antiproliferative Activity In Vitro (چکیده)
2745 - مقایسه­ ی روش­های مختلف محاسبه­ ی شار با استفاده از حل معادلات اویلر در دو مسئله­ ی نمونه (چکیده)
2746 - بهبود عملکرد ورودی فراصوتی با اعمال چشمه­ ی حرارتی خارج از جسم (چکیده)
2747 - کامیابی معتضد در مدیریت بحران مالی خلافت عباسی (چکیده)
2748 - اثر پلی ال آرژینین در میزان آپوپتوز ایجاد شده توسط داروی داکسوروبیسین در - - سلولهای سرطان پروستات انسان (چکیده)
2749 - Investigating strategies for optimum water usage in green spaces covered with lawn (چکیده)
2750 - Numerical and Experimental Simulation of an Axisymmetric Supersonic Inlet (چکیده)
2751 - پیمان راهبردی معاویه و عمرو بن عاص (چکیده)
2752 - شاهنامه نویسی و شاهنامه خوانی در عصر صفوی با تکیه بر دوره شاه اسماعیل اول تا شاه عباس اول (چکیده)
2753 - استنباط پیشگو ناپارامتری فازی برای کمیتهای تصادفی برنولی (چکیده)
2754 - بررسی زنان مشورت دهنده و جنگاور در شاهنامه (چکیده)
2755 - بررسی زنان مشورت دهنده و جنگاور در شاهنامه (چکیده)
2756 - بررسی زنان مشورت دهنده و جنگاور در شاهنامه (چکیده)
2757 - تفاوت یا تساوی دیه ی انگشتان (چکیده)
2758 - بررسی تجربی ناپایداری‌ های یک ورودی هوای مافوق‌ صوت با تراکم ترکیبی (چکیده)
2759 - رقابت های آمریکا و انگلیس و بحران سیاسی مجالس نوزدهم و بیستم (چکیده)
2760 - بررسی تجربی چرخه­ ی موج­ نوسان در ورودی مافوق­ صوت تقارن­ محوری (چکیده)
2761 - نگرشی بر مجازات تشهیر در فقه شیعه با نگاهی به قوانین موضوعه ایران- (چکیده)
2762 - مقاومت دولت قاجار در مقابل منع برده فروشی (چکیده)
2763 - جایگاه فرهنگی و علمی شهر گندی‌شاپور در زمان ساسانیان (چکیده)
2764 - ارزیابی کیفی آب تالاب سولدوز، آذربایجان غربی (چکیده)
2765 - Numerical Investigation of the Unstart Suppression in a Supersonic Air Intake (چکیده)
2766 - توانمند سازی کارکنان در جلوگیری از اختلاس(سازمانهای غیر انتفاعی) (چکیده)
2767 - Numerical Simulation and Parametric Study of a Supersonic Intake (چکیده)
2768 - Investigation of a New Flux Scheme for the Numerical Simulation of the Supersonic Intake Flow (چکیده)
2769 - Analytical modeling of large amplitude free vibration of non-uniform beams carrying a both transversely and axially eccentric tip mass (چکیده)
2770 - شاهنامه نویسی و شاهنامه خوانی در عصر صفوی با تکیه بر دوره شاه اسماعیل اول تا شاه عباس اول (چکیده)
2771 - مطالعه بافت شناسی همبرگر های تولید شده صنعتی از نظر وجود بافت های غیر مجاز با رنگ آمیزی های عمومی و اختصاصی (چکیده)
2772 - راهنمای پژوهش درباره جناب ابوطالب علیه‌السلام (چکیده)
2773 - تقابل فراکسیون های مجلس بیست و دو در قبال تجزیه بحرین با تاکید بر استیضاح امیر عباس هویدا (چکیده)
2774 - راه های ایالات غرب خراسان به سوی نیشابور مقارن ورود امام رضا (ع) به خراسان (چکیده)
2775 - مروری بر دیدگاه‌های عماد عبدالکریم سرور شافعی در باب ایمان ابوطالب (چکیده)
2776 - اثر آگاهی از واقعه فروش دختران قوچان در انگاره عدالت خواهی در دوره مشروطه (چکیده)
2777 - Identifying and prioritizing organizational factors affecting job stress and providing appropriate strategies (case study: faculty members of Ferdowsi University of Mashhad (چکیده)
2778 - عوامل اجتماعی موثر بررفتار ناهنجار ترافیکی عابرین پیاده (چکیده)
2779 - آسیب‌های اجتماعی مددجویان بهزیستی شهرستان مشهد (چکیده)
2780 - Performance Study of a Supersonic Inlet in the Presence of a Heat Source (چکیده)
2781 - بررسی الگوی عملکرد عصبی عضلانی و زمانبندی عضلات زانو حین تکالیف مختلف فرود در زنان فعال (چکیده)
2782 - Performance Investigation of a Supersonic Air Intake in the Presence of the Boundary Layer Suction (چکیده)
2783 - نگاهی بر رشوه خواری به عنوان پدیده ای مانع ارتقاء سلامت اداری در تاریخ و تمدن ایرانی اسلامی (چکیده)
2784 - Effects of Boundary-Layer Bleed Parameters on Supersonic Intake Performance (چکیده)
2785 - کاربرد سیستم های خبره درتعیین اسکلت ساختمان های بلند مرتبه (چکیده)
2786 - بررسی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضا هیت علمی در راستای سیاست های بین المللی شدن دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
2787 - РЕЧЕВОЙ АКТ «КОМПЛИМЕНТ» В РУССКОЙ И ПЕРСИДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (چکیده)
2788 - مطالعه جوانه زنی بذر ارقام خالص شده گوجه فرنگی (خرم و موبیل) تحت تنش شوری (چکیده)
2789 - آینده‌پژوهی رشته «زبان فرانسه» با تکیه بر روش تحلیل لایه ای علت ها (بررسی موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
2790 - Two fast and accurate heuristic RBF learning rules for data classification (چکیده)
2791 - تشخیص سروتیپ k2 ببکتری کلبسیلا پنومونیه با استفاده از ژن orf10 موجود در مجموعه ژنهبی CPS (چکیده)
2792 - تاثیر ادبیات فارسی بر آثار یسنین شاعر بزرگ روسیه (چکیده)
2793 - More on Lie derivations of generalized matrix algebras (چکیده)
2794 - تأثیر تمرینات قدرتی بر کنترل پوسچر پویا و ایستا در زنان سالمند (چکیده)
2795 - Discerning primary versus diagenetic signals in carbonate carbon and oxygen isotope records: An example from the Permian–Triassic boundary of Iran (چکیده)
2796 - پردازش داده های ماهواره ای به منظور شناسایی ذخایر بنتونیت نوع سدیک و کلسیک در شرق ایران (چکیده)
2797 - تاثیر یک دوره تمرینی ورزش در آب بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند (چکیده)
2798 - Localized genetically optimized wavelet neural network for semiactive control of buildings subjected to earthquake (چکیده)
2799 - دورکهایم و کارکرد گرایی در شناخت کیفر (چکیده)
2800 - بررسی میزان مقاومت ژنوتیپ های گوجه فرنگی زراعی (Solanum lycopersicum) و وحشی (.Solanum spp) نسبت به گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) (چکیده)
2801 - نقش روانشناسی اجتماعی در حمایت از ارزش های اجتماعی در پروژه جهانی شدن (چکیده)
2802 - بررسی سیستم خبره فازی در جهت انتخاب نوع سیستم ساختمانی و تعیین پیکربندی ساختمان (چکیده)
2803 - وصف الحیاه الاجتماعیه فی معجم البلدان (چکیده)
2804 - بررسی تغییرات شوری رسوبات هولوسن خلیج فارس تا شرق تنگه هرمز با استفاده از گونه Braarudosphaera bigelowii (چکیده)
2805 - New Sensitivity-based Methods for Structural damage Diagnosis by Least Square Minimal Residual Techniques (چکیده)
2806 - بررسی اثرساختار مالکیت برعملکرد شرکت ¬با توجه به نقش میانجی¬گری فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی (مطالعه موردی: مجموعه شرکت¬های معدنی خراسان رضوی) (چکیده)
2807 - Distribution of coccolithophores as a potential proxy in paleoceanography: The case of the Oman Sea monsoonal pattern (چکیده)
2808 - بررسی تاثیر قیمت و کیفیت محصولات شرکت های تولیدی مواد غذایی شهرک های صنعتی شهرستان مشهد بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش تعدیل گری دانش و شناخت بازارهای خارجی (چکیده)
2809 - بررسی نقش تعدیل گری دانش و شناخت بازارهای خارجی بر رابطه بین بسته بندی و استاندارد بین المللی محصولات شرکت های تولیدی مواد غذایی شهرک های صنعتی شهرستان مشهد بر عملکرد صادراتی (چکیده)
2810 - بررسی رابطه بین ویژگی شخصیتی برون گرایی خریدار بر تمایل به خرید اینترنتی در شهرستان گنبد کاووس (چکیده)
2811 - تاثیر اسپرمیدین روی القای تحمل به سرما در گیاهچه های خیار رقم سوپردامینوس (چکیده)
2812 - A New Approach for Determination of Neck-Pore Size Distribution of Porous Membranes via Bubble Point Data (چکیده)
2813 - تزیین نانولوله کربنی با نانوذرات نیکل به روش شیمی تر و بررسی خواص مغناطیسی آن (چکیده)
2814 - بررسی اثر تغییر اقلیم بر مقدار نیاز خالص آبیاری محصولات عمده‌ی دشت همدان-بهار با استفاده از نتایج مدل ریزمقیاس LARS-WG5 (چکیده)
2815 - A study on the dependence of structure of multi-walled carbon nanotubes on acid treatment (چکیده)
2816 - Investigation of linear alkylbenzene synthesis using nanotitania-supported Dawson heteropolyacid as catalyst by statistical design approaches (چکیده)
2817 - ضمان عاقله از نگاهی دیگر (چکیده)
2818 - بررسی التزام به مقوله حیا در تربیت جنسی با توجه به الگوهای قرآنی (چکیده)
2819 - Optimization of Foaming Condition and Drying Behavior of White Button Mushroom (Agaricus bisporus) (چکیده)
2820 - Survey SOX2 ,SOX2OT-S1 and SOX2OT-S2 expression in breast cancer (چکیده)
2821 - Enhancement of methane storage on activated carbons in the presence of water (چکیده)
2822 - بررسی حل پذیری دستگاههای خطی LR فازی ذوزنقه‌ای (چکیده)
2823 - حل دستگاه‌های خطی فازی LR بازه‌ای با استفاده از مدل کمترین مربعات (چکیده)
2824 - Synthesis and Characterization of Au NPs/ Molybdophosphoric Acid/CNT Tricomponent Nanohybrid (چکیده)
2825 - Comparison and Effectiveness of Stress Reduction Methods based on Mindfulness and Solution-focused Therapy on Reducing Aggression and Marital Conflicts in couples with addict spouses (چکیده)
2826 - Study of competitive transport of some heavy metal cations across bulk liquid membranes containing phenylaza-15-crown-5 and cryptand 222 as carriers using flame atomic absorption spectrometry (چکیده)
2827 - Design a mechanism Like flapping hummingbird wings (چکیده)
2828 - Chromosome C-banding in Mus musculus L.1766 strains shows a fixed position for the centromere and variable amounts in different populations (چکیده)
2829 - Comparative Cytogenetic Analysis in the Populations of House Mouse Group, Mus musculus L.1766 (Cytotype 2n = 40) (Rodentia: Muridae) in Iran (چکیده)
2830 - Ibrahim Golestân à mi-chemin du naturalisme (چکیده)
2831 - پیش‌بینی بارندگی ماهانه با استفاده مستقیم از موجک و شبکه عصبی موجکی (چکیده)
2832 - اثرسنجی ترافیکی تغییرکاربری به تجاری (چکیده)
2833 - مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی (چکیده)
2834 - پالایش سبز راهکاری طبیعی در راستای حفاظت از محیط زیست (چکیده)
2835 - Task-Based Creative Writing through Visual Advertisement: AChange of Attitude (چکیده)
2836 - بررسی رابطه سکونتگاه های غیر رسمی داخلی با امنیت شهری،نمونه موردی،محله آبکوه مشهد (چکیده)
2837 - Conflict Management Styles Among Iranian Critical Care Nursing Staff (چکیده)
2838 - انسان فرهیخته سینوی (چکیده)
2839 - پیامدهای ارتباط نامتعارف با جنس مخالف (مطالعه موردی نوجوانان شهر مشهد ) (چکیده)
2840 - جستاری بر نقش قبض و تسلیم در انتقال مالکیت ناشی از عقد بیع (چکیده)
2841 - fermentation pattern of alfalfa hay and ulva fasciata using in gas production technique (چکیده)
2842 - Effectiveness of Stress Reduction Methods on Mindfulness in Reducing Marital Conflicts in Couples with Addict Spouses (چکیده)
2843 - to compare intestinal available protein of Ulva fasciata with alfalfa hay using a new gas technique (چکیده)
2844 - نقد نظریه مؤید الدین جندی در خاتم الاولیاء بودن ابن عربی (چکیده)
2845 - کنترل پیش بین توان مبدلهای منبع ولتاژی با تعداد سنسورهای کاهش یافته در کاربرد منابع انرژی تولید پراکنده (چکیده)
2846 - تاثیر تنش های مدیریتی، تغذیه ای و محیطی بر تولید شیر گاوهای هلشتاین (چکیده)
2847 - تعیین بهینه ضرایب تابع هدف چندگانه در استراتژی کنترل پیش مبدل ماتریسی مستقیم بر مبنای فرایند سلسله مراتبی... (چکیده)
2848 - بررسی تأثیر عنصر بور در بهبود تحمل نسبت به فلز سنگین آلومینیوم در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L) (چکیده)
2849 - Analysis of biodesulfurization of model oil system by resting cells of Rhodococcus erythropolis IGTS8 (چکیده)
2850 - Energy Harvesting From Microbial Fuel Cell Using Power Management System (چکیده)
2851 - تأثیر سولفات کلسیم در بهبود اثرهای منفی ناشی از تنش شوری بر جذب عناصر غذایی و برخی ویژگی های ریخت شناسی دو ژنوتیپ عدس(Lens culinaris M.) (چکیده)
2852 - نظری بر میراث اصولی شیعه با رویکردی به آراءی از صاحب عروه الوثقی (چکیده)
2853 - بررسی تاثیر اثر رهبری معنوی بر عدالت سازمانی از طریق نقش واسط سلامت معنوی (چکیده)
2854 - Influence of Carbon dioxide on physiological and morphological traits of two Ficus ornamental species (Ficus benjamina and Ficus elastica) in greenhouse conditions (چکیده)
2855 - Comparative effects of ZnO nanoparticles, ZnO bulk particles, and Zn2+ on Brassica napus after long-term exposure: Changes in growth, biochemical compounds, antioxidant enzyme activities, and Zn bioaccumulation (چکیده)
2856 - مقایسه ویژگی های کیفی برگه خرمالو خشک شده به دو روش هوای داغ و مادون قرمز (چکیده)
2857 - Effect of Trichodera and Fe on qualitative and quantitative traits of Spathiphyllum sp and Tradescantia sp. (چکیده)
2858 - پروبیوتیک ها میکروب هایی کوچک، درمانگرانی بزرگ در صنعت طیور (چکیده)
2859 - شناسایی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک کدو در مزارع کدوئیان استانهای خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
2860 - معیارهای دینی همسر گزینی دختران، تواناییها و قابلیت ها، نه فعلیت ها (چکیده)
2861 - Evolution of entropy in different types of non-Markovian three-level systems: Single reservoir vs. two independent reservoirs (چکیده)
2862 - Modeling organizational intelligence using DEMATEL method in Iranian public universities (چکیده)
2863 - A new organotin(IV)-phosphoric triamide complex: [(2-Cl-C6H4CH2NH)3P(O)]2SnMe2Cl2 (چکیده)
2864 - مطالعه بافت شناسی کالباس های تولید شده صنعتی از نظر وجود بافت های غیر مجاز با رنگ آمیزی عمومی و اختصاصی (چکیده)
2865 - بازنگری روش های تربیت جنسی در مراکزپیش از دبستان) با محوریت آموزه های دینی (چکیده)
2866 - Distributed learning algorithm for non-linear differential graphical games (چکیده)
2867 - کنترل بهینه توزیع شده بازی های گرافی دیفرانسیلی غیر خطی به صورت برخط (چکیده)
2868 - Toward Mitigating Electric Vehicles Impact on Power System‎: ‎A Planning Approach (چکیده)
2869 - Optimal adaptive leader-follower consensus of linear multi-agent systems: Known and unknown dynamics (چکیده)
2870 - عوامل و راهکارهای خود کنترلی و نقش آن در تربیت جنسیمبتنی بر آموزه های دینی (چکیده)
2871 - لزوم آموزش سواد رسانه ای با گسترش تاثیر گذاری رسانه ها بر پوشش نوجوانان دختر (چکیده)
2872 - Frequency of specific agr groups and antibiotic resistance in Staphylococcus aureus isolated from bovine mastitis in the northeast of Iran (چکیده)
2873 - Effect of pressure and temperature on hydrocarbon reservoirs fluids physical properties (چکیده)
2874 - تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی منتخب بر سطوح ایمنی هومورال و شاخص‌های هماتولوژیک مردان سالمند غیرفعال (چکیده)
2875 - مقایسه اثر یک دوره برنامه تمرین مقاومتی با شدت های مختلف بر سطوح سرمی آیریزین زنان جوان غیرفعال (چکیده)
2876 - De la société au texte litéraire: le réalisme dans l'oeuvre de Mahmoud (چکیده)
2877 - تحلیل عوامل موثر بر مدل خطر حسابرسی با استفاده از تکنیک دمیتل (چکیده)
2878 - رقابت بازار محصول و کیفیت گزارشگری مالی: شواهدی از تجدیدارائه‌های حسابداری (چکیده)
2879 - La réalité utopique chez Rabelais (چکیده)
2880 - طراحی یک چرخ تعدیلگر برد برای پهن کردن قله براگ در یک مرکز پروتون درمانی مبتنی بر پراکندگی غیر فعال (چکیده)
2881 - بررسی رابطه بین تغییرات ترکیب ترازنامه با سودغیرمنتظره و باقیمانده عمر مفید دارایی‌های شرکت در چارچوب تئوری اطلاعات (چکیده)
2882 - ماشین و ماشینیسم در ادبیات فرانسه، مورد پژوهی آثار زولا (چکیده)
2883 - جایگاه شتابگرهای لیزری به عنوان نسل نوین شتابکرهای ذرات برای استفاده در هادرون درمانی (چکیده)
2884 - دسته بندی الگوهای روزانه بار شبکه با استفاده از شبکه عصبی کوهونن (چکیده)
2885 - بررسی تاثیر شاخص دوام بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی سنگهای آهکی (مطالعه موردی سازند مزدوران) (چکیده)
2886 - تبیین عامل های پرکننده شکاف بین نظر و عمل در رفتار اقتصادی خانواده مسلمان (چکیده)
2887 - مدل سازی برخی از عوامل مؤثر بر فرسایش شیاری با استفاده از منطق فازی (چکیده)
2888 - Maximizing Service Level in a β-robust Job Shop Scheduling Model (چکیده)
2889 - تاثیر ترکیبات فرمولاسیون بر خصوصیات حسی بستنی کم چرب با استفاده از روش سطح پاسخ و به کارگیری روش آنالیز اجزای اصلی برای مدل سازی پذیرش کلی (چکیده)
2890 - Masking wrong-successor Control Flow Errors employing data redundancy (چکیده)
2891 - A hybrid-based error detection technique for PLC-based Industrial Control Systems (چکیده)
2892 - A Software-Based Error Detection Technique for Monitoring the Program Execution of RTUs in SCADA (چکیده)
2893 - بررسی پارامترهای کشاورزی و خورندگی رسوبگذاری آب های زیرزمینی منطقه کوه زر )خراسان رضوی( (چکیده)
2894 - برهمکنش آب-سنگ و خصوصیات ژئوشیمیایی آبهای زیرزمینی، منطقه معدنی کوه زر (خراسان رضوی) (چکیده)
2895 - Purification of cress seed (Lepidium sativum) gum: Physicochemical characterization and functional properties (چکیده)
2896 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی در بهینه سازی فرایند جوشکاری الکترود تنگستن با گاز محافظ ورقهای آلومینیوم (چکیده)
2897 - Effect of Chicory Plant (Cichorium intybus L.) Extract on Performance and Blood Parameters in Broilers Exposed to Heat Stress with Emphasis on Antibacterial Properties (چکیده)
2898 - اثر سیستم های خاک ورزی و سطوح بقایای گندم بر شاخص های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک (چکیده)
2899 - Genetic Properties of Some Economic Traits in Isfahan Native Fowl Using Bayesian and REML Methods (چکیده)
2900 - (پایداری قرصهای کهکشانی در نظریه تعمیم یافته گرانش) On the stability of galactic disks in MOG (چکیده)
2901 - بررسی میزان مشارکت عوامل خستگی مرکزی و محیطی پس از فعالیت زیربیشینه در شرایط مختلف (جنس و ریتم روزانه) (چکیده)
2902 - پیوند روح، نور و سکینه در قرآن و نقش آنها در حیات اخلاقی انسان با تکیه بر ارزیابی دیدگاه علّامة طباطبایی (چکیده)
2903 - استفاده از سرعت موج P جهت تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ آهک مزدوران (چکیده)
2904 - مقایسه نیروهای عکس العمل زمین در پایان راه رفتن ارادی و نیمه ارادی با اندام مسلط و غیر مسلط در دو گروه زنان جوان ورزشکار و غیرورزشکار (چکیده)
2905 - Full Waveform Inversion on Jackdaw Ocean Bottom Nodes Data in North Sea (چکیده)
2906 - “An application of FWI to deep water Hernando NAZ streamer data in Gulf of Mexico (چکیده)
2907 - اولویت بندی طرح های توسعه شبکه فوق توزیع با بهره گیری از یک شاخص ریسک بهره برداری جدید (چکیده)
2908 - بررسی ریشه زایی ارقام زراعی گردو ایرانی تحت تاثیر نفتوکوئینون ژوگلون در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
2909 - زهرها از مولد درد تا رافع درد (چکیده)
2910 - New Optimization Approach for Source Encoding Full-waveform Inversion (چکیده)
2911 - The Study on the Growth Process and Phenol Biodegradation by Isolated Bacteria from Binalood Mountain (چکیده)
2912 - مسمومیت گربه با آسپرین (چکیده)
2913 - بررسی میزان مقاومت به شوری دو گیاه هالوفیت: Seidlitzia rosmarinus وReaumuria fruticosa از منطقه کال شور سبزوار (چکیده)
2914 - رابطه استفاده از فناوری های نوین ارتباطی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (چکیده)
2915 - اثرات ناشی از تمرینات استقامتی و مقاومتی بر شاخصهای خونی ،عملکرد کلیه و تغییرات همودینامیک ورزشکاران مرد (چکیده)
2916 - Nonlinear inelastic static analysis of frames with numerically generated tangent stiffness matrices (چکیده)
2917 - الگوها و معیارهای تربیتی تشکیل و استمرار خانواده متعالی در فرهنگ رضوی (چکیده)
2918 - آسیب شناسی روش های تربیت جنسی در برخی از مراکز پیش از دبستان با محوریت آموزه های دینی (چکیده)
2919 - نقش حجاب در سلامت روان (چکیده)
2920 - بررسی مقایسهای نظرات دانشجویان دختر و پسر نسبت به منابع سرگذشت نامهای شهیدان(نیمه پنهان ماه، قصه فرماندهان و افلاکیان زمین) (چکیده)
2921 - آموزش برای توسعه: پندارهای بین المللی، واقعیتهای بومی (چکیده)
2922 - مطالعه ی گونه های گیاهی مناسب نمای سبز به‌ منظور کاهش تراز شدت صوت (چکیده)
2923 - بررسی فلور و پراکنش علف‌های هرز باغ‌های پسته (Pistacia vera L.) شهرستان کرمان (چکیده)
2924 - تدوین دستور زبان طراحی قلمروهای فضایی مسکن به منظور بهبود تعامل اعضای خانواده (چکیده)
2925 - بررسی روند شکل‌گیری ساختار کالبدی- فضایی شهر هترا (چکیده)
2926 - بررسی چگونگی کاربست الگوی باغ ایرانی به مثابه فضای عمومی شهری راهکاری جهت احیای باغ ایرانی با کاربرد تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP (چکیده)
2927 - Conceptualizing Sensory Relativism in Light of Emotioncy: A Movement beyond Linguistic Relativism (چکیده)
2928 - شبیه سازی بارش زمستان در استان فارس با استفاده از مدل اقلیمی RegCM4 (چکیده)
2929 - بررسی بارش سنگین به منظور پیش بینی سیلاب های شهری در استان تهران (چکیده)
2930 - مروری بر نانوذرات لیپیدی جامد و کاربرد آن در حوزة غذایی (چکیده)
2931 - مروری بر مان ها (شیرابه های قندی) مهم ایران (چکیده)
2932 - مروری بر کاربرد صمغ های مختلف در پایدار سازی خامه قنادی (چکیده)
2933 - کاربرد دستگاه بینی الکترونیکی در مقابله با بیوتروریسم غذایی (مطالعه موردی: فساد ماهی قزل آلا) (چکیده)
2934 - Preconcentration of Reactive Orange 84 on MnFe2O4 Nanoparticles and Optimization the Parameters using Response Surface Methodology (چکیده)
2935 - تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهدارنده تونل انتقال آب سبزکوه به چغاخور با استفاده از روشهای تجربی و عددی (چکیده)
2936 - تبیین مدیریت معنوی در پرستاری : مطالعه فنومنولوژی تفسیری (چکیده)
2937 - Can Knowledge Management Be Implemented in the Teaching of Medical Sciences (چکیده)
2938 - A database analysis of P—O—C bond angles in the structures with P(O)[O—C]2[N] and P(S)[O—C]2[N] segments: a comparison with P—S—C bond angles and completed with three new structures (چکیده)
2939 - بررسی نگرش و کنش والدین به تربیت جنسی فرزندان (چکیده)
2940 - پراکندگی و تحلیل آماری روزن بران پلانکتونیک ائوسن در سازند خانگیران )برش دهانه ورودی ناودیس چهل کمان، باختر سرخس( و کاربرد دیرین بو مشناختی آنها (چکیده)
2941 - در جستجوی پیامهای مؤثر بر خویشتنداری جنسی دانشآموزان پسر مقطع متوسطه (چکیده)
2942 - بررسی و تحلیل ابعاد مختلف تربیت جنسی و مسائل اساسی مرتبط با آن (چکیده)
2943 - نگاهی به برنامه درسی تربیت جنسی در نظام تعلیم و تربیت با تاکید بر دو عنصر هدف و محتوا (چکیده)
2944 - بررسی رابطه هوش معنوی وهویت دینی با کیفیت زندگی در دانشجویان (چکیده)
2945 - An efficient hybrid approach based on K-means and generalized fashion algorithms for cluster analysis (چکیده)
2946 - Diffusion of innovations over multiplex social networks (چکیده)
2947 - نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در اشتغال و (لزوم تغییر سیاستهای آموزش و پرورش در اهداف، ساختار، فرایندها و برنامه ریزی این آموزش ها در هنرستان ها) (چکیده)
2948 - ضرورت کاوش در منبع قرآن و روایات به منظور کشف تمثیل های مناسب در کتاب های درسی (زمینه ای برای ایجاد نوآوری کتاب های درسی دین و زندگی) (چکیده)
2949 - ارائه عوامل زمینه ساز بزه کاری و نقش پنهان مدرسه سرگذشت پژوهی نوجوانان بزه کار کانون اصلاح و تربیت شهر مشهد (چکیده)
2950 - A new method based on generalized Taylor expansion for computing a series solution of the linear systems (چکیده)
2951 - The block LSMR method: a novel efficient algorithm for solving non-symmetric linear systems with multiple right-hand sides (چکیده)
2952 - The block LSMR algorithm for solving linear systems with multiple right-hand sides (چکیده)
2953 - نگاه اهل حدیثی ابن سعد به تاریخ صدر اسلام، بررسی موردی شرح حال امام علی ( ع) در کتاب الطبقات الکبری (چکیده)
2954 - تحلیلی بر اثرات سرمایه اجتماعی بر روی توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی: دهستان رومشگان غربی- شهرستان کوهدشت) (چکیده)
2955 - Examining the impact of organizational culture on managers’ attitude towards entrepreneurship in small and (چکیده)
2956 - A shifted nested splitting iterative method with applications to ill-posed problems and image restoration (چکیده)
2957 - Specific Activities of Some Diagnostic Enzymes in Selected Tissues of Turkey (Meleagris gallopavo) (چکیده)
2958 - اندازه گیری همزمان گونه ها به وسیله آنالیز کمومتریکس داده های اسپکتروفتومتری بر روی تقلبات زعفران (چکیده)
2959 - Synopsis of The Genus Alyssum in Iran (چکیده)
2960 - تحلیل تجربی رفتار رچتینگ پانل های استوانه ای فولادی ضد زنگ SS304L تحت بارگذاری متناوب مرکب و محوری (چکیده)
2961 - رابطه باورهای زیباشناختی با تصویر ذهنی از بدن و نحوه مدیریت ظاهر در جوانان: مورد مطالعه: جوانان 18 تا 30 ساله ی ساکن شهر مشهد (چکیده)
2962 - نقش آموزش در توسعه فعالیت های غیر زراعی؛ مورد مطالعه: مناطق روستایی شهرستان سمیرم (چکیده)
2963 - Toward automatic detection of brain responses to emotional music through analysis of EEG effective connectivity (چکیده)
2964 - تأثیر ارتباطات سازمانی اثربخش بر پیاده سازی معماری مدیریت منابع انسانی (چکیده)
2965 - اثر عملیات حرارتی بلند مدت بر خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 403 (چکیده)
2966 - طراحی نمودارهای کنترل فازی Xبار و R با روش مد فازی و با استفاده از اعداد ذوزنقه ای (چکیده)
2967 - A high-yielding, expeditious, and multicomponent synthesis of urea and carbamate derivatives by using triphenylphosphine/trichloroisocyanuric acid system (چکیده)
2968 - نقش متنوع سازی فعالیت‏های اقتصادی در توسعه پایدار روستایی؛ مطالعه موردی: شهرستان سمیرم (چکیده)
2969 - بررسی رابطه سطح آگاهی و نوع نگرش کارکنان به خصوصی سازی- مطالعه موردی: پتروشیمی خراسان (چکیده)
2970 - Iatrogenic injuries of the extrahepatic biliary system (چکیده)
2971 - بررسی عملکرد و کارآیی نیتروژن و فسفر در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزای پاییزه (چکیده)
2972 - نقش تبخیر و تعرق در پایش خشکسالی هواشناسی در چند ناحیه اقلیمی کشور (چکیده)
2973 - بررسی خصوصیات خشکسالی با استفاده از زنجیره مارکف در شهر زاهدان (چکیده)
2974 - Mining common morphological fragments from process event logs (چکیده)
2975 - Process Fragmentation: An Ontological Perspective (چکیده)
2976 - The ammonoids from the Late Permian Paratirolites Limestone of Julfa (East Azerbaijan, Iran) (چکیده)
2977 - مطالعه بازوپایان پرمین پسین (ووچیاپینگین) در توالیهای رسوبی برش زال، شمال باختر ایران (چکیده)
2978 - مقایسه روش های بررسی و برآورد خصوصیات و میزان رسوب در حوزه آبخیز کارده (چکیده)
2979 - برآورد میزان رسوب در حوزه آبخیز کارده با استفاده از شبکه عصب مصنوعی (چکیده)
2980 - اولویت بندی زیر حوزه های آبخیز به منظور اجرای عملیات آبخیزداری از منظر رسوب زایی و مدل اسکالوگرام در حوزه آبخیز دریان (چکیده)
2981 - اثرات تغییرات اقلیم بر حوزه آبخیز کارده مشهد (چکیده)
2982 - On Ergodic Capacity and Outage Probability for Secondary Users in Point-to-Point and Multiple Access Channels (چکیده)
2983 - Power Allocation for Distributed Detection in Wireless Sensor Networks Using Jensen Shannon Divergence (چکیده)
2984 - بررسی تغییرات کمی سطح آب زیرزمینی منطقه فیض آباد و مه ولات با استفاده از روش زمین آمار (چکیده)
2985 - بررسی تاثیر عوامل مدیریتی بر منابع آب زیرزمینی محدوده مه ولات (چکیده)
2986 - Application of orthogonal array technique and particle swarmoptimization approach in surface roughness modification when face milling AISI1045 steel parts (چکیده)
2987 - A Robust aCGH Data Recovery Framework Based on Half Quadratic Minimization (چکیده)
2988 - Robust and stable gene selection via Maximum–Minimum Correntropy Criterion (چکیده)
2989 - Impact of the Relay on the Coverage Region of Multiple- Access Channels (چکیده)
2990 - Workflow Scheduling on the Hybrid Cloud to Maintain Data Privacy under Deadline Constraint (چکیده)
2991 - Modeling Workflow of Tasks and Task Interaction Graphs to Schedule on the Cloud (چکیده)
2992 - A Computational Model and Convergence Theorem for Rumor Dissemination in Social Networks (چکیده)
2993 - Molecular variability in the cysteine rich protein of potato virusM (چکیده)
2994 - Effects of heat stress on metabolism, digestibility, and rumen epithelial characteristics in growing Holstein calves (چکیده)
2995 - Analyzing ways of transition in the pattern of urban growth (چکیده)
2996 - بررسی تاثیر ویژگی های فیزیکی بر روی رفتار دوام پذیری ماسه سنگ های سازند شوریجه، شرق حوضه کپه داغ (چکیده)
2997 - رابطه باورهای معرفتی با رفتار اطلاعاتی دانشجویان (چکیده)
2998 - Impacts of Urbanization on the Historical Village: A case study of Khoosf, Iran (چکیده)
2999 - روابط کارمند-سازمان و رفتار شهروندی سازمانی (چکیده)
3000 - Private Shiraz’s gardens of architectural merit in transition to public space (چکیده)
3001 - زمینه های تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان (1383) و سیاست کیفری ایران در قبال این جرم (چکیده)
3002 - ارائه مدلی جدید برای مساله زمان‌بندی کوتاه مدت کارگران دائم و موقت چندمهارته با امکان آموزش مهارت‌های جدید (چکیده)
3003 - Crystal Structure of Bis(dipropylammonium) Tetrachloro-Dimethyl-Tin(IV) (چکیده)
3004 - In Vitro Regeneration of Watermelon Seed Segments (چکیده)
3005 - منشورهای شهری، بستر تحقق حق شهرنشینی (چکیده)
3006 - Supplementary Analysis of Phosphoenolpyruvate Carboxykinase Gene Expression in Developing Seeds of Chickpea (چکیده)
3007 - رفتار و گفتار تحریک آمیز بزه دیده در قوانین و مقررات کیفری و رویه قضایی ایران (چکیده)
3008 - بررسی استراتژی های موثر در فرآیند احیاء بافت های فرسوده شهری با تاکید بر مشارکت مردمی نمونه مورد مطالعه :قلعه آبکوه مشهد (چکیده)
3009 - چالشهای مدیریت گردشگری با رویکرد اکوتوریسم و توسعه پایدار در ایران (چکیده)
3010 - بنچمارک مدیریت پسماند در سایر کشورهای جهان (چکیده)
3011 - ارزیابی ارتباط بین مدیریت شهری و دانشگاه‌ها در جهت توسعه پایدار (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
3012 - آینده شهری و شهرهای آینده (چکیده)
3013 - نقش زمین در برنامه ریزی مسکن (چکیده)
3014 - تحلیلی بر کاهش مخاطرات محیط زیست شهری باتاکید بر طراحی مسیرهای پیاده (چکیده)
3015 - تحلیل روند کاهش فضاهای باز شهری در فرآیند توسعه شهرها با تاکید بر مدیریت بحران در کلانشهر تهران (چکیده)
3016 - مطالعه و ارزیابی مسکن مهر شهرک مهرگان مشهد (چکیده)
3017 - A Change Point Method for Monitoring Generalized Linear Profiles in Phase I (چکیده)
3018 - Estimating the Change Point of a Normal Process Mean with a Monotonic Change (چکیده)
3019 - Scour Hole Influence on Turbulent Flow Field around Complex Bridge Piers (چکیده)
3020 - شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت دانش در منطقه ۹ شهرداری مشهد (چکیده)
3021 - بررسی قابلیتهای خاک و زمین در معماری پایدار بومی ایران با تاکید بر مدیریت انرژی و حفظ محیط زیست شهری (چکیده)
3022 - بررسی عوامل مؤثر بر مشارکتهای شهروندی در مدیریت شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید سهند) (چکیده)
3023 - بررسی شهرهای مجازی (چکیده)
3024 - کاربرد روش جای پای اکولوژیکی در ارزیابی پایداری توسعه شهری (نمونه موردی: شهر ساری) (چکیده)
3025 - ارزیابی توسعه گردشگری شهرستان کاشمر با مدل SWOT (چکیده)
3026 - بررسی نقش ویژگی های نوآوری خدمات بانکی بر قصد استفاده مشتری (چکیده)
3027 - اثر اعتماد بر جذب مشتریان بانکداری الکترونیکی از طریق بالا بردن امنیت و حفظ حریم خصوصی مشتری (چکیده)
3028 - کاربرد توابع سری فوریه در مطالعات اکوژئومورفولوژی مناطق خشک (چکیده)
3029 - فرهنگ کارآفرینی از منظر ویژگیهای شخصیتی افراد (ریسک گریزی یا ریسک پذیری، نوآوری، استقلال طلبی) (چکیده)
3030 - ارزیابی انواع روشهای اندازه گیری برآورد هدایت هیدرولیکی خاک (مطالعه موردی: منطقه مشهد) (چکیده)
3031 - بررسی تاثیر نظریه انتشار نوآوری بر پذیرش بانکداری اینترنتی با توجه به مدل پذیرش فناوری دیویس (چکیده)
3032 - تعیین سهم واحد های سنگی حوزه آبخیز سد طرق در تولید رسوب (چکیده)
3033 - مدل سازی عامل محور (چکیده)
3034 - آزمون های آزمایشگاهی به عنوان منبعی مهم برای دانش در علوم اجتماعی (چکیده)
3035 - تهیه مدل ژئواستاتیک مخزن آسماری میدان نفتی منصوری با استفاده از نرم افزار RMS (چکیده)
3036 - تحقیق و توسعه منبعی برای نوآوری و ایجاد مزیت رقابتی در صنعت بانکداری (چکیده)
3037 - : تحلیلی بر علل ساختاری مهاجرت،شهرنشینی و اسکان غیر رسمی در ایران با نگرش ویژه بر کلانشهر مشهد (چکیده)
3038 - تلفیق روشهای مختلف در تعیین گونه های سنگی پتروفیزیکی برای بخش بالایی سازند سورمه در یکی از میادین نفتی بخش مرکزی خلیج فارس (چکیده)
3039 - ارائه یک فرایند بومی شده جهت انبارسازی داده ها در شرکت مخابرات خراسان رضوی (چکیده)
3040 - سنجش میزان و عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان به منظور بهبود خدمات و محیط زیست شهری (مطالعه موردی: منطقه ثامن مشهد) (چکیده)
3041 - تحلیل لایه های ادراکی معماری شهری ایرانی اسلامی در پایتخت معنوی ایران (محدوده مورد مطالعه –بدنه بالا خیابان و پایین خیابان در شهر مشهد) (چکیده)
3042 - مدیریت پسماندهای شهری با بررسی شاخص های فرهنگی (مطالعه موردی: مناطق شهر مشهد) (چکیده)
3043 - A Metric-driven Approach for Interlinking Assessment of RDF Graphs (چکیده)
3044 - پیاده سازی ماتریسهای همجواری در سیستم اطلاعات مکانی به منظور تعیین وتحلیل کاربریهای شهری،شهر شهرکرد (چکیده)
3045 - A relaxation approach to computation of second-order wedgelet transform with application to image compression (چکیده)
3046 - Mechanical fabrication of AlN-C nano-composite through ball-milling of Al and melamine (چکیده)
3047 - تحلیل تغییر کاربری اراضی شهر بجنورد بعد از استان شدن با تاکید بر کاربری اداری (چکیده)
3048 - بررسی میزانه تحقق پذیری طرح تفصیلی درشهرمشهد منطقه 10 کاربریهای فضای سبزوتفریحی ، ورزشی و فرهنگی تاریخی (چکیده)
3049 - بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری مثبت به واسطه رضایتمندی و ارزش درک شده مشتری (مورد مطالعه: مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع)) (چکیده)
3050 - ارزیابی احساس هویت محله ای در منطقه نه شهرداری مشهد (چکیده)
3051 - ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی با تاکید بر ابعاد کالبدی در منطقه 8 شهر مشهد (چکیده)
3052 - Effects of a supplement containing multiple types of gluconeogenic precursors on production and metabolism in Holstein bull calves during heat stress (چکیده)
3053 - A Collector-Up SiGe-HBT for High Frequency Applications (چکیده)
3054 - مهندسی اجتماعی و امنیت اطلاعات، مطالعه موردی (چکیده)
3055 - کاربست مدل های دینامیکی منطقه محدود در مطالعات تغییر اقلیم و منابع آب (چکیده)
3056 - بررسی رعایت سبک نویسنده در برگردان آسوموار امیل زولا ترجمه فرهاد غبرایی (چکیده)
3057 - بررسی خطر پذیری منطقه تارش نسبت به وقوع زمین لغزش (چکیده)
3058 - Mechanism of oxidative stress involved in the toxicity of ZnO nanoparticles against eukaryotic cells (چکیده)
3059 - پهنه بندی خط زمین لغزش در منطقه استخرسر با استفاده از روش آنبالاگان اصلاح شده (چکیده)
3060 - ترجمه : فرهنگ و ضدفرهنگ (چکیده)
3061 - An ideal place for spiritual and socio-cultural encounters in 21st Century Iran: A case study of Qadamgah tomb-garden, Neyshabur (چکیده)
3062 - reconstruction of Iranian identity by means of the historical gardens (چکیده)
3063 - The Role of Religion and Tradition in Garden Conservation: A Case Study, Qadamgah Tomb-Garden, Neyshabur, Iran (چکیده)
3064 - Desin Investigation of Dual Band-Reject Microwave Filter by C-Shaped DGS with Improved Q-Factor (چکیده)
3065 - Ichnology and sedimentology of a shallow marine Upper Cretaceous depositional system (Neyzar Formation, Kopet-Dagh, Iran): Palaeoceanographic influence on ichnodiversity (چکیده)
3066 - Complex changes in the use and boundaries of Shiraz’s private introverted gardens in 20th century Iran (چکیده)
3067 - Royal gardens in the Islamic Republic of Iran (چکیده)
3068 - Prediction of clenching jaw movements based on EMG signals using fast orthogonal search (چکیده)
3069 - Estimation biting force based using EMG signals and Laguerre estimation technique (چکیده)
3070 - سئله شناسی؛ از پُوپِر تا چهار مجله برتر حسابداری: الگویی برای نقطه آغاز رساله-های دوره دکترا در سبک رئالیسم انتقادی (چکیده)
3071 - Effect of coating concentration and combined osmotic and hot-air dehydration on some physico-chemical, textural and sensory properties of apple slabs (چکیده)
3072 - نقش فرهنگ در تحول سازمانی (چکیده)
3073 - اهمیت استراتژی مستندسازی در بهبود عملکرد سازمان (چکیده)
3074 - ارائه یک رویکرد مبتنی بر هدف برای طبقه بندی کاربردهای داده کاوی در صنعت مخابرات (چکیده)
3075 - Process Algebraic Modeling of Authentication Protocols for Analysis of Parallel Multi-Session Executions (چکیده)
3076 - جرایم مالی شرکتی از گونه شناسی تا علت شناختی (چکیده)
3077 - ESTIMATION OF THE ROOT-ZONE SOIL MOISTURE USING PASSIVE MICROWAVE REMOTE SENSING AND SMAR MODEL (چکیده)
3078 - CLIMATE CHANGE: USING REMOTE SENSING TO REFINE WATER USE ESTIMATES (چکیده)
3079 - محاسبه ی توابع ترکش و سطح مقطع پراکندگی در تقریبNLO با استفاده از تبدیلات لاپلاس با حل تحلیلی معادله DGLAP (چکیده)
3080 - تشکیل انواع ساختارهای میکروبی- استروماتولیتها- بر اساس تغییرات محیط رسوبی و نوسانات سطح آب دریا: مثالی از نهشته های کربناته کامبرین پسین، شمال غرب کرمان، ایران (چکیده)
3081 - چینه نگاری سکانسی سازند قلعه دختر در برش الگو (غرب بشرویه، ایران مرکزی) (چکیده)
3082 - شبکه حسگر بی سیم راهبردی جهت کنترل بهتر مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس (چکیده)
3083 - Contribution of Peripheral and Central Fatigue in Different Conditions- Gender and Time of Day Differences (چکیده)
3084 - بام سبز و چالش های احداث و استقرار آن در مناطق خشک ایران (چکیده)
3085 - شبیه سازی اثر وجود یک پارک بزرگ شهری برکاهش مصرف انرژی ومحیط زیست (چکیده)
3086 - اللون و معانیه الرمزیة فی آثار محمد الماغوط (چکیده)
3087 - بهینه‌سازی پارامترهای حساس مدل بارش ـ رواناب HEC-HMS به وسیله الگوریتم فراکاوشی بهینه‌سازی PSO (چکیده)
3088 - خشونت خانگی علیه زنان : مروری بر نظریه ها، میزان شیوع و عوامل موثر بر آن (چکیده)
3089 - بررسی فعالیت عصبی - عضلانی حین حرکت در آب (چکیده)
3090 - تاثیر احداث سازه های اصلاحی بر کاهش دبی اوج سیل (مطالعه موردی حوزه آبخیز اندیشش) (چکیده)
3091 - An efficient tabu search for solving the uncapacitated single allocation hub location problem (چکیده)
3092 - مکان یابی اولیه سدهای اصلاحی آبخیزداری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (چکیده)
3093 - پهنه بندی زمین لغزش با استفاده از مدل فرآیندمحور SINMAP (مطالعه موردی: محدوده سد بیدواز اسفراین) (چکیده)
3094 - ایجاد ایستگاه پرسش راه‌کاری مبتنی بر مدیریت دانش برای ارائه خدمات مرجع تعاونی (چکیده)
3095 - بررسی میزان رضایتمندی ساکنان از مسکن مهر شهر بجستان (چکیده)
3096 - رفتار اطلاع یابی از دیدگاه معرفت شناختی و روان شناختی با تاکید بر مدل اطلاع جویی کولثاو (چکیده)
3097 - معیارهای ارزیابی بانکهای اطلاعاتی (چکیده)
3098 - جریانات جوی موثر در شکل گیری روزهای بسیار آلوده در شهر تهران (چکیده)
3099 - عناوین و القاب احترام آمیز و عبارتهای دعایی بر مبنای "نظریه ادب" در اسرار التوحید (چکیده)
3100 - Ultimate bound sets of a hyperchaotic system and its application in chaos synchronization (چکیده)
3101 - The Relationship between the Outside Financing and the Quality of Financial Reporting: Evidence from Iran (چکیده)
3102 - ساختار وارونگی دما در کلانشهر تهران (چکیده)
3103 - بررسی ارتباط بین انواع وارونگی‎‎‎‎‎‎‎‎ها و غلظت آلاینده‎‎ها در کلانشهر تهران (چکیده)
3104 - Studying the changes of environmental Indicators after applying fertilizer subsidy policies at farm land in Iran: a positive mathematical programming approach (چکیده)
3105 - The double negation of the intermediate value theorem (چکیده)
3106 - Mesenchymal stem cells can survive on the extracellular matrix derived decellularized bovine articular cartilage scaffold (چکیده)
3107 - A Solution to the Surprise Exam Paradox in Constructive Mathematics (چکیده)
3108 - On the Constructive Notion of Closure Maps (چکیده)
3109 - A process Algebraic form to represent extensive games (چکیده)
3110 - Simulation of Skulduggery in a Multi-Agent System (چکیده)
3111 - Effect of Fluoride on Nickel-Titanium and Stainless Steel Orthodontic Archwires: An In-Vitro Study (چکیده)
3112 - آنچه باید در مورد نحوه انتخاب نوع پانسمان متناسب با زخم بدانیم (چکیده)
3113 - Decidability and Specker Sequences in Intuitionistic Mathematics (چکیده)
3114 - SIP-based vertical handover scheme with bicasting (چکیده)
3115 - An entropy-based VoIP flooding attacks detection and prevention system (چکیده)
3116 - Implementing state distribution model in asterisk server (چکیده)
3117 - DRCP: A Dynamic Resource Control Protocol for alleviating congestion in Wireless Sensor Networks (چکیده)
3118 - On the Accuracy of the SBT Collision Algorithm in Nanoflows and Hypersonic Regime (چکیده)
3119 - Persian Gardens and Pavilions: Reflections in History, Poetry and the Arts (چکیده)
3120 - Determining the timing of project control points using a facility location model and simulation (چکیده)
3121 - بررسی اثر ساختار بازار سرمایه بر رشد اقتصادی بخش‏های مختلف اقتصاد ایران (چکیده)
3122 - Network Security Risk Mitigation using Bayesian Decision Networks (چکیده)
3123 - Optimal Control of Piecewise Affine Systems (چکیده)
3124 - تحلیل سود- هزینه‌ی ریسک امنیتی با استفاده از شبکه‌های تصمیم بیزی (چکیده)
3125 - شناسایی نواحی برجسته در تصویر رنگی با استفاده از فیلتر میان‌گذر وفقی (چکیده)
3126 - Norm-parallelism in the geometry of Hilbert C^*-modules (چکیده)
3127 - Squaring operator Polya--Szego and Diaz--Metcalf type inequalities (چکیده)
3128 - Tendon Healing with Allogenic Fibroblast and Static Magnetic Field in Rabbit Model (چکیده)
3129 - شناسایی نواحی برجسته در تصاویر رنگی توسط فیلترینگ میان‌گذر تابع لگاریتم گابور (چکیده)
3130 - A Comparison of Fuzzy Type s 1 and 2 in Diabetics Control, Based on Augmented Minimal Model (چکیده)
3131 - مطالعه ی عددی انتقال حرارت جابه جایی طبیعی مزدوج در محفظه ی بسته متخلخل به روش شبکه ی بولتزمن (چکیده)
3132 - CGSR Features: Toward RGBD Image Matching using Color Gradient Description of Geometrically Stable Regions (چکیده)
3133 - In situ rheological characterisation of wastewater sludge: Comparison of stirred bioreactor and pipe flow configurations (چکیده)
3134 - Effect of nano particles on heat transfer in heat exchangers (چکیده)
3135 - تاثیر زیرساختهای حمل و نقلی زمینی کشورهای عضو اکو بر تجارت درون منطقه ای ایران (چکیده)
3136 - بررسی عملکرد تولید بیوگاز در اثر هضم مشترک بی هوازی پسماند گُل و کود گاوی (چکیده)
3137 - بررسی الکتروانسفالوگرام شبکه موثر مغز انسان در حین گوش دادن به موسیقی به منظور تشخیص احساسات (چکیده)
3138 - تبخیر از دریاچه ها و مخازن سدها: تحلیل حساسیت و رتبه‌بندی روش‌های موجو (چکیده)
3139 - مقایسه مدل های EPM و CSY در محاسبه فرسایش و رسوبدهی مناطق خشک و نیمه خشک: حوضه آبریز شیرین دره، شهرستان بجنورد، استان خراسان شمالی، ایران (چکیده)
3140 - نقد و بررسی کتاب جستاری در نظریه های ترجمه (چکیده)
3141 - ارزیابی دو روش تهیه نقشه‌های تغییرات مکانی تبخیر-تعرق مرجع (چکیده)
3142 - واسنجی و اعتباریابی پارامترهای مدل HEC-HMS با الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) رویکرد تک هدفه (چکیده)
3143 - Cprecip Parameter for Checking Snow Entry for Forecasting Weekly Discharge of the Haraz River Flow by Artificial Neural Network (چکیده)
3144 - The Determination of Reference Evapotranspiration for Spatial Distribution Mapping Using Geostatistics (چکیده)
3145 - Preparation and characterization of tragacanth–locust bean gumedible blend films (چکیده)
3146 - Estimating Evaporation from Lakes and Reservoirs under Limited Data Condition in a Semi-Arid Region (چکیده)
3147 - مدل سازی منابع آب در حوضه آبریز با استفاده از روش پویایی سیستم (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور) (چکیده)
3148 - کانسار مس چشمه گز (نسیم)، شمال غرب بردسکن: کانی شناسی، آلتراسیون، ژئوشیمی و تعیین مدل (چکیده)
3149 - Effect of natural land covers on runoff and soil loss at the hill-slope scale (چکیده)
3150 - بررسی جامعه شناختی تنگناهای نظام سنعتی ایران(در ابعاد سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی در فراگرد جامعه...) (چکیده)
3151 - بررسی الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های اشریشیاکلی از افراد مبتلا به عفونت های مجاری ادراری در شهرستان مشهد (چکیده)
3152 - نقش تعاونی های توریستی در ایجاد اشتغال (چکیده)
3153 - Activity Recognition In Smart Home Using Weighted Dempster - Shafer Theory (چکیده)
3154 - ملامح المقاومة فی شعر یحیی السماوی (چکیده)
3155 - مطالعه بیان ژنهای Chi3 ، SUT1 و CYP1 در گوجه فرنگی پارازیت شده با گل جالیز (Orobanche aegyptica) (چکیده)
3156 - تحلیل همدید شرایط وقوع روزهای بسیار آلوده در کلان شهر تهران (چکیده)
3157 - An Empirical Study of the Factors Affecting Customers’ Acceptance Intention of E-Invoice Services: The Case of Mashhad Electricity Distribution Company (چکیده)
3158 - ارتباط میان ساختار بودجه ای دولت، فعل و انفعالات بخش پولی و تورم در اقتصاد ایران (چکیده)
3159 - شناسایی پهنه‌های آسیب پذیر شهرک شهید باهنر مشهد از منظر پدافند غیر عامل (چکیده)
3160 - بررسی تاثیر دو پارامتر شدت ولتاژ و فاصله نوک سوزن تا صفحه جمع کننده، بر قطر نانوفیبرهای زئین تولید شده به روش الکتروریسی (چکیده)
3161 - Synthesis of 5,5-(ethane-1,2-diyl) bis (3-((5-bromo-6-methyl-2tertiaryaminopyrimidin-4-yl) thio)-4H-1,2,4-triazol-4-amines) and Their Novel bis-cyclized Products, 1,2-bis (pyrimido [5,4e] [1,2,4] triazolo [3,4-b] [1,3,4] thiadiazin-3-yl) ethane, as Potential Inhibitors of 15-Lipoxygenase (چکیده)
3162 - بررسی تاثیر غلظت و سرعت جریان محلول زئین بر روی قطر نانوالیاف تولیدشده به روش الکتروریسی، جهت ریز پوشانی اجزاء مواد موثره غذایی و دارویی (چکیده)
3163 - Synthesis of new derivatives of 10H-benzo[b] pyridazino[3,4-e][1,4]thiazines (چکیده)
3164 - مطالعه اثر سطوح انرژی و زمان تعویض جیره پیش دان بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
3165 - ارزیابی تطبیقی توان های مختلف گردشگری در روستاهای هدف استان گلستان (چکیده)
3166 - The effect of mesenchymal stem cells as co-culture in in vitro nuclear maturation of ovine oocytes (چکیده)
3167 - Effect of Met-Anandamide on Prevention of Hyperactivation, Cryo-Capacitation and Acrosome Reaction in Ram Semen Cryopreservation (چکیده)
3168 - برنامه آشنا سازی کارکنان جدید ,مسئله ای مغفول در سازمان ها (چکیده)
3169 - جداسازی و شناسایی عامل بیماری رگبرگ زردی هندوانه در استان خراسان رضوی (چکیده)
3170 - زیست چینه نگاری سازند تیرگان در برش چینه شناسی اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه داق) (چکیده)
3171 - اولین گزارش از دو گونه Permocalculus minitus و Permocalculus ? halemidiformis از توالیهای کربناته سازند تیرگان (خاورحوضه رسوبی کپه داق) (چکیده)
3172 - Evaluation of Techniques and Intentions of Arabic Poetry in Quhistan (چکیده)
3173 - بررسی تصاویری از همانند سازی های دنیا در دیوان ناصر خسرو ومقایسه آن با نهج البلاغه (چکیده)
3174 - تاثیرآیات و احادیث و اشعار عرب در شعر شاکه و خان منصور (چکیده)
3175 - the 1 conference on language learning teaching (چکیده)
3176 - بررسی پاسخ برخی از متغیرهای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا به غلظت‌های مختلف زغال فعال با حلال‌های متفاوت (چکیده)
3177 - Deriving relativistic Bohmian potential using variational method and conformal transformations (چکیده)
3178 - بررسی نقش سنگ شناسی در بروز زمین لغزش های محدوده سد بیدواز اسفراین (چکیده)
3179 - Numerical Stabilization of Three-Dimensional Turbulent Natural Convection Around Isothermal Cylinder (چکیده)
3180 - Evaluating the effects of statistical changes on internal dosimetry (چکیده)
3181 - Canine nasal neuroendocrine carcinoma: case report with a brief review of the literature (چکیده)
3182 - Structural optimization of nanofluid flow around an equilateral triangular obstacle (چکیده)
3183 - بررسی روند تغییرات مکانی غلظت رسوب در طول دامنه (چکیده)
3184 - From binaries in logocentrism to gradience in syntactic markedness: evidence from Persian (چکیده)
3185 - Study of the Microstructure evolution of heat treated Ti-rich NiTi shape memory alloy (چکیده)
3186 - بومی سازی واژگانی در زبان بلوچی (چکیده)
3187 - Molecular Dynamics Simulation of Doxorubicin Adsorption on a Bundle of Functionalized CNT (چکیده)
3188 - Characterization of Pectobacterium species isolated from vegetable crops in north-west of Iran (چکیده)
3189 - بررسی ثبات واحدهای SSR پلاسمید pEA29 جدایه های عامل بیماری سوختگی آتشی (چکیده)
3190 - شناسایی عامل بیماری پوسیدگی نرم و ساق سیاه سیب زمینی در استان اردبیل (چکیده)
3191 - از باغات هسته دار استان خراسان رضوی دارای علائم Xanthomonas جداسازی باکتری (چکیده)
3192 - تاثیر احداث سازه های اصلاحی بر زمان تمرکز و کاهش دبی اوج سیل (مطالعه موردی حوزه آبخیز گاش) (چکیده)
3193 - سوررئالیسم در داستان‌های شیهه اسب سپید زکریا تامر (چکیده)
3194 - بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر فضای کسب و کار (چکیده)
3195 - Combination of valproic acid and cisplatin greatly increased the expression of P21 in esophageal cancer cells (چکیده)
3196 - The expression of P21 in esophageal carcinoma cells was enhanced by combination of 7-geranyloxycoumarin and paclitaxel (چکیده)
3197 - Electrospun nanofibrous composite membranes of chitosan/polyvinyl alcohol-polyacrylonitrile: preparation, characterization, and performance (چکیده)
3198 - Preparation of a biological dressing from human amniotic membrane for regenerative studies (چکیده)
3199 - In vitro histological investigation of interactions between rat decellularized large intestine scaffold and human adipose derived mesenchymal stem cells (چکیده)
3200 - Studying the interactions between blastema tissue and three-dimensional matrix derived from rabbit liver in vitro (چکیده)
3201 - Use of ionic detergent SDS as a method for preparation of a natural scaffold from rabbit liver tissue (چکیده)
3202 - جایگاه اقتصاد مقاومتی در اقتصاد اسلامی (چکیده)
3203 - Thermodynamic analysis of the carbothermic reduction of electric arc furnace dust in the presence of ferrosilicon (چکیده)
3204 - بررسی ارتباط بین قدرت عضلات اندام تحتانی و تعادل پویا در بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
3205 - ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه با استفاده از مدلهای هیدرولوژِیک (چکیده)
3206 - Nonlinear control of structure using neuro-predictive algorithm (چکیده)
3207 - Homotopical properties of wild spaces (چکیده)
3208 - ارزیابی و اولویت بندی پایداری اجتماعی در نواحی شهری با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس فازی سلسله مراتبی (مطالعة موردی: شهر بندر ترکمن) (چکیده)
3209 - ارزیابی عوامل مؤثر بر ضعف و نارسایی قوانین حقوقی گردشگری در ایران با رویکرد تحلیل شبکه (چکیده)
3210 - شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی و فناوری موثر بر موفقیت آموزش الکترونیکی از نظر دانشجویان دوره های مجازی کارشناسی ارشد پردیس بین المللی دانشگاه فردوسی (چکیده)
3211 - تحلیل تجزیه ای شاخص انتشار ترکیبات کربن (دی اکسیدکربن و منوکسید کربن)در بخش‎های حمل و نقل و زیربخشهای آن در ایران طی سالهای (90-1378) (چکیده)
3212 - Effect of foliar application with salicylic acid on two Iranian melons (Cucumis melo L.) under water deficit (چکیده)
3213 - رژیم حقوق بشر در اتحادیة اروپایی؛ عدم شمولیت و یکپارچگی (چکیده)
3214 - مدلی برای به ست آوردن حفره های پروتئین (چکیده)
3215 - مباحثی در کنترل بهینه سیستمهای قطعه ای آفین (چکیده)
3216 - Detection of Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum associated with bacterial soft rot of two succulent plants in Iran using recA and pmrA Genes (چکیده)
3217 - national congress on medicinal plants (چکیده)
3218 - بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی BA و 2-4-D و NAAبر تولید کالوس در گیاه Anthurium scherzeranium در شرایط این ویترو (چکیده)
3219 - بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی TDZ و 2,4-D بر تولید کالوس در گیاه Anthurium scherzeranium در شرایط این ویترو (چکیده)
3220 - رقابت شرکت های هلندی و انگلیسی در خلیج فارس درسده 11ق/17 م (چکیده)
3221 - طزاحی مسیر موشک کروز جهت برخورد متعامد با هدف (چکیده)
3222 - آریش سازه ای و ساخت موضوعی جملات خبری زبان فارسی از منظر زبان شناسی شناختی (چکیده)
3223 - بررسی عدالت فضایی در کلانشهرها با رویکرد جغرافیای انتخابات (چکیده)
3224 - بررسی تولید فعل از منظر ساختمان در بیمار زبان پریش ترانس کورتیکال حرکتی فارسی زبان (چکیده)
3225 - بررسی زمان و مطابقد دستوری در بیماران زبان پریش بروکا (چکیده)
3226 - VP internal subject hypothesis(ISH) in Turkish (چکیده)
3227 - دستوری شدگی جزء فعلی در تشکیل فعل مرکب فارسی (چکیده)
3228 - The effect of functionalized SiO2 nanoparticles on the morphology and triazines separation properties of cellulose acetate membranes (چکیده)
3229 - مکان‌یابی مراکز درمانی با استفاده از GIS و روش ارزیابی چند معیاری AHP: ناحیه دو شهر نیشابور (چکیده)
3230 - تحلیل مدیریت استراتژیک در کلانشهر مشهد با مدل SWOT (چکیده)
3231 - تحلیل و ارزیابی عوامل مؤثر بر قیمت زمین و مسکن در منطقه سه شهر مشهد (چکیده)
3232 - نقش پدافند غیر عامل در مکان‌یابی مطلوب کاربری‌ها مطالعه موردی : کاربری مراکز تجاری و خرید در خط یک قطار شهری مشهد (چکیده)
3233 - مکان‌یابی مراکز بهداشتی- درمانی شهر نورآباد با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در محیط سیستم اطلاعات جغراقیایی (چکیده)
3234 - Executive Management and Construction Cost of Collection and Disposal of Surface Water Projects Using Visual Basic Programming Language Geographic Information System (چکیده)
3235 - Cost Management of Urban Street Lighting Using GIS and VB.NET (Case Study: City Sultanabad) (چکیده)
3236 - طراحی وساخت بخاری گاز سوز هوشمند (چکیده)
3237 - The Study of The Role of Parks in Improving Life a Traction in Urban Regions-Mashhad Case Study (چکیده)
3238 - Robust Control of Inverted Pendulum Using Fuzzy Sliding Mode Control and Genetic Algorithm (چکیده)
3239 - بهبود شبکه خود سازمانده کوهونن با هدف خوشه بندی داده های فازی (چکیده)
3240 - طراحی بهینهی مدارهای اتاماتای سلولی کوانتومی بر مبنای تعداد سلولهای کوانتومی بهکمک الگوریتمهای ژنتیک (چکیده)
3241 - DE-Fuzzy کنترلر (چکیده)
3242 - بررسی و مقایسه تاثیر عصاره چوبک و امولسیفایر منو و دی گلیسرید بر ویژگی های کیفی کیک روغنی (چکیده)
3243 - بررسی تغییرات آلفا آمینو ازت با ارتفاع ذخیره سازی و اندازه چغندر در طی مدت نگهداری در سیلو (چکیده)
3244 - مطالعه و بهینه سازی شرایط استخراج بربرین از ریشه زرشک بی دانه توسط دی اکسید کربن فوق بحرانی (چکیده)
3245 - بررسی ترکیبات فنولی عصاره های استخراج شده از میوه زرشک بی دانه با استفاده از دو روش خیساندن و سیال مادون بحرانی آب (چکیده)
3246 - تعیین بهینه مسیر حرکت سینک متحرک در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از شبکه هاپفیلد (چکیده)
3247 - پایداری حرارتی روغن سویا توسط آنتی اکسیدانهای طبیعی استخراج شده از میوه زرشک بی دانه به وسیله آب مادون بحرانی (چکیده)
3248 - اثر ضد میکروبی نانوذرات نقره تولید شده به روش احیای شیمیایی بر استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی (چکیده)
3249 - اثر ترکیبی آنزیم های آمیلاز و لیپاز بر بهبود خصوصیات کیفی، رئولوژی و حسی نان بربری نیم پز منجمد (چکیده)
3250 - مدل سازی قوام خمیرترش و ارزیابی تاثیر آن بر ویژگیهای نان حاصل از آردهای ایرانی به عنوان تابعی از شرایط تخمیر کشت آغازگر اختصاصی (چکیده)
3251 - ارزیابی پروفیل جمعیت میکروبی پنیر سنتی کردی و ارتباط آن با ویژگی های فیزیکوشمیایی و حسی فراورده در طول دوره رسیدگی (چکیده)
3252 - جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش های عمده خراسان رضوی بر پایه ویژگیهای مورفولوژیکی و مولکولی (چکیده)
3253 - مقایسه تاثیر افزودن بهبود دهنده های اسیدی و خمیر ترش بر امتیاز بیاتی درنان بربری (چکیده)
3254 - بررسی تاثیر صمغ گوار و آنزیم لیپاز بر ویژگی های رئولوژیکی و کیفت پخت کامل نان بربری نیم پز و منجمد (چکیده)
3255 - شوش در دوران هخامنشی: بررسی جایگاه و اهمیت شوش در دوره هخامنشی در مقایسه با تخت جمشید (چکیده)
3256 - stable invariant graphs and and their ergodic properties for weakly contractive skew products (چکیده)
3257 - Robustly berwise minimal iterated function systems on the torus (چکیده)
3258 - Pilot-scale cultivation of microalgae Chlorella sp. in municipal wastewater using an open pond raceway (چکیده)
3259 - Study of the performance of three sediment microbial fuel cells in an open channel (چکیده)
3260 - Effect of carbon and nitrogen sources on biodesulfurization (BDS) activity by Rhodococcus erythropolis IGTS8 (چکیده)
3261 - Homosynthon robustness in the stabilization of new 1D polymeric mercury(II) complex with anthranilic acid ligand and generation of 3D supramolecular network: Experimental and DFT studies (چکیده)
3262 - بررسی تاثیر نحوه عامل دار کردن بر هدایت الکتریکی نانو ذرات پلی آنیلین (چکیده)
3263 - بررسی رفتار ضدخوردگی پوشش برپایه اپوکسی استر و بازدارنده پلی آنیلین درمحیط HCl با روش EIS (چکیده)
3264 - ارزیابی شاخص های شهر دوستدار سالمند در شهر مشهد با تأکید بر شاخص های فرهنگی- اجتماعی (چکیده)
3265 - Molecular characterization of Grapevine fan leaf virus from non Vitis (چکیده)
3266 - بررسی تاریخی «قرائة العامة» وارتباط آنبا روایت حفص از عاصم (چکیده)
3267 - روشی بهینه برای طراحی روشنایی در منازل مسکونی (چکیده)
3268 - عدالت ومدارای اجتماعی وسبک زندگی انقلاب اسلامی (چکیده)
3269 - درنگی در مبانی فقهی اعدام تعزیری مجدد (چکیده)
3270 - Connexin-43: A possible mediator of heat stress effects on ram Sertoli cells (چکیده)
3271 - بررسی رابطه بین ناهنجاری های ستون فقرات و شاخص های اسپیرومتری جانبازان با آسیب طناب نخاعی (چکیده)
3272 - بررسی نقش ساختار سازمانی بر عملکرد بانکهای کربلا (چکیده)
3273 - ایجاد ساختار متخلخل از جنس پلی یورتان گرماسخت با استفاده از کربن دی اکسید ابر بحرانی به عنوان ضدحلال (چکیده)
3274 - بررسی و تحلیل تاثیر گرایش به بازار بر عملکرد بانک های بغداد با نقش تعدیل گر فرهنگ ملی (چکیده)
3275 - واکاوی سیاستهای پالایش محتوای مجرمانه (فیلترینگ) از منظر فقهی (چکیده)
3276 - Microstructural and mechanical properties of Al-SiO2 nanocomposite foams produced by ultrasonic technique (چکیده)
3277 - فاعل بی آوا در ساخت های خبری و التزامی زبان فارسی (چکیده)
3278 - نقد و بررسی ترجمه آریری از قرآن کریم (چکیده)
3279 - The pathology of Englhsh translations of the Holy Quran at syntactic structures (چکیده)
3280 - بررسی کاربرد «خلیفه» در قرآن کریم (چکیده)
3281 - قابلیت انطباق زبان فارسی و همراهی آن با فرآیند توسعه (چکیده)
3282 - فرآیند خروج سازه ها و تاثیر آن بر الگوی متنی و ساخت اطلاعاتی جمله در بخش هایی از تاریخ بیهقی (چکیده)
3283 - بررسی هنجارگریزی در گزیده ای از اشعار سیاوش کسرایی بر مبنای الگوی لیچ (چکیده)
3284 - طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری چسبناکی خاک رسی به سطح فلز و بررسی تکرارپذیری نتایج آن (چکیده)
3285 - Role of Berberine on molecular markers involved in migration of esophageal cancer cells (چکیده)
3286 - Influence of water and sand content on adhesion of clayey soils (چکیده)
3287 - Optimal Coordination of Distance and Overcurrent Relays Considering a Non-Standard Tripping Characteristic for Distance Relays (چکیده)
3288 - Strategic Planning of Transportation in Iran Using SWOT and QSPM, Case study: Yazd City (چکیده)
3289 - بررسی اثر ترکیبی روش حساسیت زدایی منظم و آموزش مهارت های مطالعه بر اضطراب امتحان دانش آموزان (چکیده)
3290 - Topological Fundamental Groups and Small Generated Coverings (چکیده)
3291 - مقایسه اثرات مصرف استروئیدهای 17-آلفا الکیلی و استرهای 17-بتا هیدروکسی بر سطوح آنزیم‌های کبدی و تغییرات هماتولوژیک خون مردان رشته پرورش‌اندام (چکیده)
3292 - تاثیر تمرین هوازی و رژیم غذایی بر مقاومت به انسولین و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو (چکیده)
3293 - زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی و پی جویی های ژئوشیمیایی در منطقه اکتشافی سیمرغ، جنوب غرب نهبندان، خراسان جنوبی (چکیده)
3294 - Numerical and model validation of uncovered nanofluid sheet and tube type photovoltaic thermal solar system (چکیده)
3295 - کانی سازی، ژئوشیمی و سنگ شناسی توده های نفوذی و سنگ های آتشفشانی شمال غرب گناباد (چکیده)
3296 - بررسی روشهای ارزیابی آسیب پذیری آبخوان نسبت به نیترات (چکیده)
3297 - Pareto-based robust optimization of water-flooding using multiple realizations (چکیده)
3298 - Local Scour Depth Estimation around Complex Bridge Pier (چکیده)
3299 - Influence of taxifolin on the human serum albumin–propranolol interaction: multiple spectroscopic, chemometrics investigations and molecular dynamics simulation (چکیده)
3300 - Evaluation of chemical and microbial properties of Iranian white cheese using kefir,yogurt and commercial cheese culture as a starter (چکیده)
3301 - اثر تیمارهای هورمونی مختلف بر کشت سوسپانسیون سلولی گیاه اسطوخودوس (چکیده)
3302 - Comparative study of structurally similar flavonoids quercetin and taxifolin effects on the therapeutic behavior of alprazolam (چکیده)
3303 - فرصت ها و چالش های ورزش زنان در کشورهای اسلامی (چکیده)
3304 - Unique Path Lifting from Homotopy Point of View and Fibrations (چکیده)
3305 - بررسی تأثیر مهاجرت بر توسعه نیافتگی روستایی (چکیده)
3306 - Optimum parameters of nonlinear integrator using design of experiments based on Taguchi method (چکیده)
3307 - On Generalized Covering Subgroups of a Fundamental Group (چکیده)
3308 - On the Whisker Topology on Fundamental Group (چکیده)
3309 - ارزیابی مدلهای ثابت تعادل بر مبنای دادههای آزمایشگاهی سیالات هیدروکربوری ایران در فشارهای بالا و ارائه یک مدل مناسب منطقهای (چکیده)
3310 - اثر تغییرات دما و فشار بر خواص فیزیکی سیالات مخازن هیدروکربوری (چکیده)
3311 - تعیین دز مناسب پرتوی گاما برای ایجاد موتاسیون در بنفشه آفریقایی در شرایط این ویترو (چکیده)
3312 - On Open Subgroups of Topologized Fundamental Group (چکیده)
3313 - کارایی مدل RegCM4 در شبیه سازی بارش دوره سرد استان فارس- مطالعه موردی: ۲۰۱۰-۱۹۹۰ (چکیده)
3314 - برآورد آنالیز شیمیایی وطبقه بندی توده گرانیتوئیدی کوهسنگی مشهد بر اساس آنالیز مدال (چکیده)
3315 - برآورد خصوصیات مکانیکی گرانیتوئید کوهسنگی مشهد بر مبنای محاسبه ضریب بافت (چکیده)
3316 - اثر نوع سویه باکتری، محیط کشت و شرایط نوری بر تولید ریشه مویین در گیاه دارویی همیشه بهار (چکیده)
3317 - اثر نوع محیط کشت پایه و تیمار هورمونی اکسین بر رشد ریشه های مویین گیاه همیشه بهار (چکیده)
3318 - Preparation and characterization of Al doped ZnO NPs/graphene nanocomposites synthesized by a facile one-step solvothermal method (چکیده)
3319 - The Effect of Salinity Stress on Na+ and K+ Concentrations, Na+/K+ Ratio, Electrolyte Leakage and HKT Expression Profile in Roots of Aeluropus littoralis (چکیده)
3320 - Analysis and Comparison of Regional Development Indicators in Mashhad and Chenaran Using Sustainable Development Approach (چکیده)
3321 - Electrical Investigation of Armchair Graphene-Graphdiyne-Graphene Nanoribbons Heterojunctions (چکیده)
3322 - بررسی چگونگی درک زمان افعال در چهارچوب معناشناسی پیش فرض براساس نتایج به دست آمده از ردیابی چشمی (چکیده)
3323 - سیاست مذهبی شاه اسماعیل اول صفوی و تاثیر آن بر مناسبات فکری ایران و عثمانی (چکیده)
3324 - ریز ازدیادی عناب(Ziziphus jujuba) (چکیده)
3325 - مقایسه تولید گاز کنستانتره در اشکال پودر، پودر پخت شده و پلت (چکیده)
3326 - Changes in ammonia production of halophilic, alkalophilic and haloalkalophilic bacteria (چکیده)
3327 - G-CSF Administration Attenuates Brain Injury in Rats Following Carbon Monoxide Poisoning via Different Mechanisms (چکیده)
3328 - Solubility of Ethene in n-Hexane and n-Heptane as Common Slurry-Phase Polymerization Solvents: Experimental Measurement and Modeling (چکیده)
3329 - On the preservation of Baire and weakly Baire category (چکیده)
3330 - An ECC - Based Mutual Authentication Scheme with One Time Signature (OTS) in Advanced Metering Infrastructure (چکیده)
3331 - ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﺳﻼﻣی (چکیده)
3332 - ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی درﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ورزﺷﮑﺎران در ﻓﻮﺗﺒﺎل (چکیده)
3333 - Contribution to the Solpugid (Arachnida: Solifugae) fauna of Iran (چکیده)
3334 - مفهوم قدرت در جامعه شناسی کیفر (چکیده)
3335 - Efficient data collecting and target parameter estimation in wireless sensor networks (چکیده)
3336 - ﺗﻌﻘﻴﺐ زداﻳﻲ ﻛﻴﻔﺮی؛ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ از اﻟﻐﺎﮔﺮاﻳﻲ کیفری (چکیده)
3337 - BetaProbe: A Probability Based Method for Predicting Beta Sheet Topology Using Integer Programming (چکیده)
3338 - Butyl rubber reclamation by combined microwave radiation and chemical reagents (چکیده)
3339 - REVIEW OF THE RECLAIMING OF RUBBER WASTE AND RECENT WORK ON THE RECYCLING OF ETHYLENE–PROPYLENE–DIENE RUBBER WASTE (چکیده)
3340 - تاثیر پودر برگ کنگرفرنگی بر عملکرد، وزن اندام های داخلی و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی مسموم شده با تتراکلریدکربن (چکیده)
3341 - اثرات بیولوژیکی تفاله انگور بر فراسنجه های عملکرد رشدو متابولیت های خونی بره های پرواری افشاری (چکیده)
3342 - Genotype imputation using support vector machine in parent-offspring trios (چکیده)
3343 - Analyses and comparison of K-nearest neighbour and AdaBoost algorithms for genotype imputation (چکیده)
3344 - نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثر محدودکننده سیاست تقسیم سود بر سرمایه‌گذاری (چکیده)
3345 - بررسی آلایندگی جیوه و فرایندهای کنترل کننده تحرک و جابجایی آن در حوضه سفیدرود (چکیده)
3346 - Cloning and Expression of Iranian Turkmen-thoroughbred Horse Follicle Stimulating Hormone in Pichia pastoris (چکیده)
3347 - اولویت بندی الزامات کیفی یک هتل چهار ستاره از طریق مدل تلفیقی کانو- ای اچ پی- تاپسیس (چکیده)
3348 - FACT: A New Fuzzy Adaptive Clustering Technique (چکیده)
3349 - The Application of Users' Collective Experience for Crafting Suitable Search Engine Query Recommendations (چکیده)
3350 - Towards domain-centric ontology development and maintenance frameworks (چکیده)
3351 - Formalizing the Role of Goals in the Development of Domain-Specific Ontological Frameworks (چکیده)
3352 - Impact of some geological parameters on soil abrasiveness (چکیده)
3353 - An Architecture and Formalism For Handling Modular Ontologies (چکیده)
3354 - A Resource Discovery Framework for Semantic Grids Based on the Interface-Based Modular Ontology Formalism (چکیده)
3355 - Aspects of Inconsistency Resolution in Modular Ontologies (چکیده)
3356 - بررسی آلودگی آرسنیک و جیوه و نقش فعالیت‌های کشاورزی بر غلظت¬های آنها در حوضه سفیدرود (چکیده)
3357 - An Interface-Based Ontology Modularization Framework for Knowledge Encapsulation (چکیده)
3358 - بررسی پتانسیل مشارکت لیتولوژی حوضه آبریز سد منجیل و عناصر ژئوژنیک بر کیفیت آب رودخانه سفیدرود (استان گیلان) (چکیده)
3359 - Formalizing ontology modularization through the notion of interfaces (چکیده)
3360 - فرآیندهای لیتولوژیکی و هیدروژئوشیمیایی کنترل کننده منشاء و انتقال ارسنیک به رودخانه سفید رود استان گیلان (چکیده)
3361 - A Metric Suite for Evaluating Cohesion and Coupling in Modular Ontologies (چکیده)
3362 - مطالعه اثرات تعدیل کننده هیومیک اسید در گیاه نعنا خوراکی (Mentha spicata) تحت تاثیر تنش خشکی (چکیده)
3363 - Full dynamics and control of a quadrotor using quantitative feedback theory (چکیده)
3364 - اثر اشعه گاما بر خصوصیات مورفولوژیکی بنفشه آفریقایی در شرایط این ویترو (چکیده)
3365 - Vocabulary Glossing: A Meta-analysis of the Relative Effectiveness of Different Gloss Types on L2 Vocabulary Acquisition (چکیده)
3366 - بررسی قابلیتهای ژئوتوریسمی اشکال کارستی حوضه اخلمد (چکیده)
3367 - A Statistical analysis on the flocculation of microalgae strain Chlorella Sp (چکیده)
3368 - Match or Mismatch of the Head Parameters and Comprehension of EFL Learners (چکیده)
3369 - The Specification of the Position and Relationship between Heads and Dependents in English NPs from Government and Binding Perspective (چکیده)
3370 - بازخوانی تفسیر موضوعی آیت الله جوادی آملی (چکیده)
3371 - Study on the Effect of Neonatal Exposure to Zearalenone on Mammary Gland of Female Mice (چکیده)
3372 - Study of the Effects of Neonatal Administration of Tamoxifen on Endometrium in Female Mice (چکیده)
3373 - مطالعه اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن بر تکامل غدد پستانی موش سوری ماده (چکیده)
3374 - بررسی اثرات تجویز نوزادی زیرالنون بر ساختار رحم موش سوری (چکیده)
3375 - شناسایی حالت معیوب یک واحد هواساز با استفاده از روش آنالیز مولفه‌های اصلی (چکیده)
3376 - مطالعه عددی رفتار لوله های مدفون در خاک در برابر گسل معکوس (چکیده)
3377 - اثر تیمارهای کودی بر خصوصیات رشد و عملکرد کمی و کیفی گونه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.) (چکیده)
3378 - شبیه سازی عددی رفتار یک سد سنگریزه ای بلند با در نظرگرفتن پدیده شکست ذرات (چکیده)
3379 - اثر ملاس یا شیره نبات و اوره بر قابلیت هضم فیبر غیر محلول در شوینده خنثی، جمعیت میکروبی و اتصال میکروب های هاضم فیبر کاه جو (چکیده)
3380 - ارزیابی پاسخ های دینامیکی در عیب یابی دسته موتورهای فعال چند محفظه¬ای با قابلیت خنک کاری (چکیده)
3381 - سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معاملات سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
3382 - بررسی تاثیر pH و دمای عملیات حرارتی بر پایداری حرارتی فازهای آپاتیت سنتز شده به روش شیمی تر (چکیده)
3383 - The Effect of Implementation of Accounting Information System on Efficiency, Profitability and Productivity of SMEs in Iran (چکیده)
3384 - Proton transfer in acetylacetone and its alpha-halo derivatives (چکیده)
3385 - The effect of naloxone administration on CuCl2 treatment effect on the chemical pain induced by formalin in male Wistar rat (چکیده)
3386 - On the Category of Local Homeomorphisms with Unique Path Lifting Property (چکیده)
3387 - On Semicovering Maps (چکیده)
3388 - شبیه سازی تحلیلی فرایند نمونه سازی سریع در محیطی مجازی (چکیده)
3389 - نقش زنان در منازعات سیاسی دوره تیموری (چکیده)
3390 - Potential application of nitrogen-doped graphene nanosheets as an efficient cathode electrocatalyst in alkaline PDMFC (چکیده)
3391 - Synthesis of new pyrimido [4,5-e][1,2,4] triazolo [3,4-b][1,3,4] thiadiazine derivatives via S/N Smiles rearrangement (چکیده)
3392 - اثر خصوصیات توده‎سنگ بر خردایش ناشی از آتشباری معادن سنگ آهن ایران مرکزی (چکیده)
3393 - Detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) in faeces of healthy calves in Mashhad, Iran (چکیده)
3394 - بررسی مهم ترین عوامل موثر در میزان رواناب مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی حوزه شهید نوری کاخک گناباد) (چکیده)
3395 - The effect of short-time microwave exposures on Listeria monocytogenes inoculated onto chicken meat portions (چکیده)
3396 - تشخیص موقعیت منبع صدا در صفحات به وسیله ی سنسورهای صوتی ارزان قیمت (چکیده)
3397 - مدلسازی بارش-رواناب با استفاده از مدل های مختلف شبکه عصبی و مقایسه آن با مدل درخت تصمیم (مطالعه موردی حوزه شهید نوری کاخک گناباد) (چکیده)
3398 - اثر صمغ‌های قدومه شهری (Leidium perfoliatum) و زانتان بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان قالبی تهیه شده از آرد گندم (چکیده)
3399 - بررسی سیستم‌های حمل‌ و نقل اتوماتیک مواد در مونتاژ انعطاف‌پذیر مطالعه‌ی موردی مونتاژ موتورسیکلت (چکیده)
3400 - بررسی اثر هندسه دماغه انعطاف‌پذیر پیوسته در دینامیک پرواز موشک هدایت شونده مافوق صوت (چکیده)
3401 - استفاده بهینه از میدان گازی پارس جنوبی با تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های مایع (چکیده)
3402 - برنامه ریزی تولید در سیستم تولید پیوسته با تقاضای غیر قطعی با هدف پیشینه سازی تطابق تولید با تقاضا (چکیده)
3403 - گرایش مهندسی سیستم های ساخت در مهندسی صنایع (چکیده)
3404 - مزایای استفاده از زبان مدلسازی SysML، یکپارچه با پروتکل کاربردی ISO 10303- 233 در زمینه های طراحی محصول و تولید آن بر پایه ی استاندارد بین المللی STEP (چکیده)
3405 - ارزیابی اقتصادی تولید برق با استفاده از انرژی باد توسط بخش خصوصی در ایران (چکیده)
3406 - Carboxyl group position effect on the dye-sensitized solar cell performance and the investigation of the quantum chemistry reactivity indices (چکیده)
3407 - بررسی اشکال ژئومورفولوژی رودخانه فاروب رومان در شمال شرق نیشابور (چکیده)
3408 - بررسی پارامترهای فیزیوگرافی و تاثیر آنها در رسوبزایی حوضه آبریز الیاتو واقع در جنوب غرب فریمان (چکیده)
3409 - pattern of india's economic development and its relevance for iran (چکیده)
3410 - ارتباط بین الگوی رگرسیون چندک مفصل و اندازه وابستگی دمی (چکیده)
3411 - تأثیر تغییرات اقلیمی بر جریان ورودی به مخازن سدها در شرایط عدم قطعیت (مطالعه موردی: سدهای بوستان و گلستان در حوضه آبریز ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود) (چکیده)
3412 - بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه و ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی (چکیده)
3413 - طراحی و پیاده سازی یک میکرو وب سرور در یک ساختار درختی پیشنهادی مناسب برای اینترنت اشیا (چکیده)
3414 - بررسی روند رویدادهای حدی اقلیمی در شمال شرق ایران (چکیده)
3415 - طراحی مدل رضایت شرکت کنندگان در ایستگاه های تندرستی پارک های شهر تهران (چکیده)
3416 - Evidential inference for diffusion-type processes (چکیده)
3417 - بررسی چالش های روند تحولات فناوری بر توسعه اشتغال دانش آموختگان (چکیده)
3418 - توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در دانشگاه مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
3419 - نقش آموزش و پرورش در توسعه فرهنگ عمومی (چکیده)
3420 - اثر مولفه های سیاسی و اقتصادی بر عملکرد محیط‌زیست: کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی داده‌های پانل با اثرات تصادفی (چکیده)
3421 - Screening bactericidal effect of Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum st