بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Aamad Rez Hidarian Shahri


موارد یافت شده: 106

1 - التنغیم الصوتی وأثره المعنوی فی القرآن الکریم (المفاهیم الأخلاقیة لأهل المدینة الخاطئة أُنموذجاً) (چکیده)
2 - الرمزیة فی شعر احمد زکی ابو شادی مفردة \\\\\\\\\\\\\\\"البحر\\\\\\\\\\\\\\\" أنموذجا (چکیده)
3 - الشذوذ النحوی؛ الأسباب والفوائد (چکیده)
4 - نقدی بر متد کلاسیک (GTM) آموزش زبان عربی در مدارس ایران (چکیده)
5 - الغربة والشتات فی الروایة العراقیة؛ روایات الحرب بعد 2003 انموذجاً (چکیده)
6 - مسائل الاعراب و البناء عند سیبویه (چکیده)
7 - خوانش تطبیقی سیمای ایماژ زن- آب در نگاره‌های شعری لمیعه عباس عماره و فروغ فرخزاد (چکیده)
8 - مفهوم الانسنة وتطورها عند الشاعر سید حیدر الحلی (چکیده)
9 - شعریة الهایکو فی شعر عبد الکریم کاصد (چکیده)
10 - رمزیة البحر فی قصیدة شرود (چکیده)
11 - گفتمان‌کاوی تطبیقیِ متن به مثابۀ تحلیل جامع قرآن و مطالعات قرآنی (موردکاوی آیه 30 و 31 سوره نور و تفاسیر منتخب) (چکیده)
12 - نقش انگارۀ روانشناختی بریدگی و گسست در شکلگیری مشکلات نخستین شخصیت رمان برید اللیل (چکیده)
13 - واکاوی طرحواره های ناسازگار اولیه در رمان برید اللیل از هدی برکات براساس نظریۀ جفری یانگ (چکیده)
14 - توظیف القضایا النحویه فی دراسة حروف المعانی عند السید صدر فی منه المنان- حروف الجر إنموذجا (چکیده)
15 - المشتقات وأثرها فی النص القرآنی (چکیده)
16 - خوانش تطبیقی وظیفه گرایی در بازنمایی رهایی در آثار میخائیل نعیمه و احمد شاملو (چکیده)
17 - خوانش سیمای زن قهرمان بر بنیاد نظریه ی لرد راگلن خوانش اسطوره بنیاد دو روایت« تیامات-مردوک» و « ارنواز - شهناز- فریدون» (چکیده)
18 - بازخوانی تطبیقی تصویر ویران‌شهر در سروده های بدر شاکر سیاب و اخوان ثالث (چکیده)
19 - نقد و بررسی تأثیر بن مایه های فکری فرمالیسم در نظریه های ادبی ادونیس (چکیده)
20 - تحلیل کیفی زمینه ها و شرایط شکل‌گیری رقابت منفی در بین دانش آموزان متوسطه شهر قوچان (چکیده)
21 - توظیف القضایا النحویة فی دراسة الإحالات عند السید الصدر فی منة المنان؛ دراسة قضیة الربط بضمیر الغائب أنموذجاً (چکیده)
22 - خوانش نمود زمان در رمان سیدات القمر جوخه الحارثی (چکیده)
23 - واکاوی بن‌مایه‌های رئالیسم انتقادی در رمان«عراقیّ فی باریس» از صموئیل شمعون (چکیده)
24 - خوانش تطبیقی مؤلفه‌های ادبیات مهاجرت از منظر رئالیسم انتقادی (مطالعة موردی: رمان عراقیّ فی باریس و همنوایی شبانه ارکستر چوب‌ها) (چکیده)
25 - تمثیل سردیات الخلاص الثلاث فی أعمال میخائیل نعیمة و أحمد شاملو فی ضوء نظریة لیوتارد (چکیده)
26 - مکان و بازنمود شخصیت زن در رمان‌های میرال الطحاوی( مطالعة مورد پژوهانه: بروکلین هایتس، الباذنجانة الزرقاء، الخباء) (چکیده)
27 - الرمز الدینی فی شعر الشیخ الدکتور احمد الوائلی (چکیده)
28 - دراسة مقارنة لظهور الحیوانات فی اساطیر الموت و العالم السفلی بین ایران و بین النهرین (چکیده)
29 - دراسة الشخصیّات الدینیة المنبوذة فی شعر شاذل طاقة فی ضوء التقنیّات البیانیّة (چکیده)
30 - کنشگری موسیقی بر نشانه شناسی شکست در شعر نزار قبانی (چکیده)
31 - دراسة الواقعیة النقدیة بین روایتى «بروکلین هایتس » لمیرال الطحاوی و«سرزمین نوچ» لکیوان أرزاقی (چکیده)
32 - برونداد شعری نشأت گرفته از اندوه و غربت در اشعار «عبدالله پشیو» و « معروف الرصافی» (چکیده)
33 - دراسة مقارنة لأساطیر الموت والعالم السفلیّ بین ایران و بلاد ما بین النهرین» (چکیده)
34 - واکاوی تکنیک های بیانی در میهن سروده های شاذل طاقة (چکیده)
35 - Twinning Comparative Literature and Arab Diaspora (چکیده)
36 - غربت گزینی و روح الینه شده در درون مایه ی شعری شیرکو بی کس و معروف رصافی (چکیده)
37 - واکاوی تطبیقی کهن الگوی آب در سروده های لمیعه عباس عماره و فروغ فرخزاد (چکیده)
38 - الواقعیه فی ادب توفیق الحکیم (عوده الروح انموذجا) (چکیده)
39 - آواهای القاگر در مرگ نگاره های بدر شاکر السیاب با تکیه بر نظریه موریس گرامون (چکیده)
40 - مضامین فمینیستی در آثار میرال الطحاوی )مطالعه مورد پژوهانه سه رمان الخباء، الباذنجانة الزرقاء و بروکلین هایتس( (چکیده)
41 - بررسی زبانشناختی استعاره های مربوط به اعضای بدن در سوره ی بقره (رویکرد شناختی) (چکیده)
42 - خوانشی هگلی از تنِ پسین عایشه در شعر عبدالوهاب بیاتی (چکیده)
43 - An essay on the image of dystopia in holy quran (چکیده)
44 - أیّوب(ع) فی شعر شاذل طاقة على ضوء الرّمزیة : دراسة قصیدتی \\\\\\ (چکیده)
45 - بررسی تطبیقی مؤلّفه های معنایی «سرزمین مادری» در شعر صلاح عبدالصّبور، عبدالوهّاب البیاتی و نیما یوشیج (چکیده)
46 - اقتباس قرآنی در شعر شیخ احمد کور موکریانی (چکیده)
47 - نشانه شناسی در شعر فلسطین با تکیه بر نظریه پیرس (چکیده)
48 - بررسی خطبه های جنگ امام علی (ع) بر اساس نظریه کنش گفتاری (چکیده)
49 - خوانش نمادگرایی پایداری در مجموعه شعر گنجشک و جبرئیل و الحسین لغة ثانیة (چکیده)
50 - ردپای عشق در اشعار عبدالوهاب البیاتی و صلاح عبدالصبور (چکیده)
51 - بررسی و تحلیل نوستالژی در اندیشه صلاح عبدالصبور و اخوان ثالث (چکیده)
52 - واکاوی سیمای نیشابور در شعر عبدالوهاب البیاتی و محمدرضا شفیعی کدکنی (چکیده)
53 - A Comparative Study of the Modern and Lower Class Woman in Fitzgerald's The Great Gatsby and Mahfouz's Midaq Ally (چکیده)
54 - WHEN ARAB DRAMA REDEFINES THE FRENCH THEATEROF THE ABSURD: A COMPARATIVE STUDY OF AL HAKIM'S THE TREE CLIMBER AND SAMUEL BECKETT'S WAITING FOR GODOT (چکیده)
55 - Propagating Feminism: A Comparative Perspective of Western and Eastern Feminism in Wollstonecraft’s Maria and El Saadawi’sWoman at Point Zero (چکیده)
56 - Delineating Female Characters in Wollstonecraft’s Maria and El Saadawi’s Woman at Point Zero: A Comparative Study (چکیده)
57 - Semiotics in Haroun Hashem Rashid lyrics relying on the theory of Pierce (چکیده)
58 - بررسی استعاره مفهومی در سوره¬ی بقره (چکیده)
59 - ملامح المدینة و المجتمع الانسانی عند عبدالوهاب البیاتی و أحمد شاملو (چکیده)
60 - بررسی نمود نیهیلیسم در رمان «شکست‌خوردگان» هانی راهب (چکیده)
61 - بررسی فرصت‌های شغلی مرتبط با رشته‌ی زبان عربی (چکیده)
62 - مفهوم شناسی حزن در ادبیات پایداری در آیینه ی اشعار نصرالله مردانی و احمد مطر (چکیده)
63 - بازخوانی سفر قهرمان در داستان هفتخوان رستم و معلقه ی عنتره بن شداد عبسی (چکیده)
64 - تجلیات الواقع السیاسی فی شعر مصطفی جمال الدین (چکیده)
65 - «گره‌گشایی بلاغی از موی در سروده‌های متنبی و حافظ (چکیده)
66 - خوانش تطبیقی «الأیّام» طه حسین و «شما که غریبه نیستید» هوشنگ مرادی کرمانی (چکیده)
67 - بازخوانی تطبقی نماد آتش در شعر معاصر عربی و فارسی(رویکرد روانشناختی به سروده های مهدی اخوان ثالث و عبدالوهاب البیاتی) (چکیده)
68 - بررسی علل ناکارآمدی آموزش زبان عربی (چکیده)
69 - بررسی فرصت‌های شغلی مرتبط با رشته‌ی زبان عربی (چکیده)
70 - دراسة مقارنة فی تجدید (چکیده)
71 - بررسی نمود پایداری در چکامه های میهنی محمود درویش (چکیده)
72 - بررسی مؤلفه های پایداری در آثار جبران (چکیده)
73 - اثربخشی مدل آموزشی tblt دریادگیری زبان عربی (چکیده)
74 - commitment image in george shakur epic (چکیده)
75 - The Effectiveness of NBLT Model on PPP Model in Learning Arabic Language (چکیده)
76 - آسیب شناسی مدل ppp بر آموزش زبان عربی (چکیده)
77 - بررسی تطبیقی مفهوم «تلاش» در«النّجمتان» انسی الحاج و «نشانی» سهراب سپهری(براساس معناسازی تنش در نقد فرمالیستی آمریکایی) (چکیده)
78 - خوانش تطبیقی مفهوم آزادی در شعر محمود سامی البارودی و ملک الشّعراء بهار (چکیده)
79 - التناص فی شعرعبدالوهاب البیاتی (چکیده)
80 - پژوهشی تطبیقی در بینامتنی سروده های پولس سلامه با قرآن کریم (چکیده)
81 - Brave and holdness in Alomeiatol Arab (Ashanfari (چکیده)
82 - بررسی روانشناختی تشبیه در سوره ی بقره (چکیده)
83 - مفهوم الحریة بین النقد و الدراسة؛ قراءة تحلیلیة مقارنة فی کتابات صفدی وسارتر أنموذجا (چکیده)
84 - نمودهای فلسفه وجودگرایی در مجموعه ی داستانی «گفتگوی ناشنوایان» از جُرج سالم (چکیده)
85 - پژوهشی در اندیشه های سیاسی اشعار احمد مطر (چکیده)
86 - پیوند انگاره‌های روانشناختی با خاستگاه نقد انواع ادبی (چکیده)
87 - بازتاب حماسه ی حسینی در دو سروده از علی موسوی گرمارودی و پولس سلامه (چکیده)
88 - بررسی تطبیقی انسان گرایی در اشعار پروین اعتصامی و میخائیل نعیمه (چکیده)
89 - بررسی سیر سوگواره ای شکست ابرمرد در دو چکامه از بیاتی و اخوان ثالث (چکیده)
90 - تصویر پردازی در اشعار داستانی احمد مطر متأثر از شیوه ی روایی قرآن کریم و مقایسه آن با سید قطب (چکیده)
91 - بررسی تطبیقی جایگاه بی ایمانی و ایمان در آثار صادق هدایت و بنت الهدی صدر (چکیده)
92 - بررسی نمادهای خیزش در سروده های خلیل حاوی (چکیده)
93 - رویکردی تطبیقی به بینش فرجام شناسانه‌ی شعر بدر شاکر السیاب و فروغ فرخزاد (چکیده)
94 - واکاوی تصویر قابیل در شعر داستانی الموس العمیاء بدر شاکر سیاب (چکیده)
95 - خوانش تطبیقی ادبیات پایداری در شعر ایران و فلسطین (چکیده)
96 - بررسی تطبیقی شهرگریزی و بدوی گرایی در شعر سهراب سپهری و عبدالمعطی حجازی (چکیده)
97 - نشانه هایی از ویرانشهر در شعر خلیل حاوی (چکیده)
98 - صلاحیة القرآن لمقتضیات کلِّ زمان و مکان (چکیده)
99 - بررسی شعر مقاومت نزد معین بسیسو و قیصر امین پور (چکیده)
100 - هستی شناسی از دیدگاه غادة السمان (چکیده)
101 - خیال در اندیشه ی حازم القرطاجنی (چکیده)
102 - راهکارهای ترویج فرهنگ و ادب پارسی از طریق آموزش زبان فارسی به غیر ایرانیان (چکیده)
103 - واکاوی مفهوم شعر با نظر به دیدگاه حازم القرطاجنی (چکیده)
104 - نقش زبان عربی به عنوان زبان قرآن در اسلامی کردن علوم انسانی (چکیده)
105 - واکاوی تطبیقی أنشودة المطر سیاب و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد فرخزاد (چکیده)
106 - نمود شهر در شعر معاصر عربی و فارسی (چکیده)