بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ahmadali Mohammadpour


موارد یافت شده: 77

1 - Light and scanning electron microscopic study of the tongue in the guinea fowl (Numida meleagris) (چکیده)
2 - Anatomy and histomorpholoy of Thyroid, Parathyroid and Ultimobranchial glands in Guinea fowl -Numida meleagris- (چکیده)
3 - Antidiabetic and antihyperlipidemic effects of ethanolic Ferula assa-foetida oleo-gum-resin extract in streptozotocin-induced diabetic wistar rats (چکیده)
4 - MORPHOLOGICAL STUDY OF THE MIDBRAIN TECTUM IN OSTRICH (STRUTHIO CAMELUS) EMBRYO (چکیده)
5 - Histomorphological and stereological study on the adrenal glands of adult female guinea fowl (Numida meleagris) (چکیده)
6 - مطالعه آناتومی و بافت شناسی غده آدرنال در مرغ مروارید بالغ (چکیده)
7 - مطالعه آناتومی و مورفولوژی زبان در مرغ شاخدار (چکیده)
8 - مطالعه بافت شناسی و هیستوشیمی کلیه در مرغ شاخ دار (چکیده)
9 - مطالعه بافت شناسی و تکوین مشیمیه وشبکیه در جنین شترمرغ نژاد کانادایی (چکیده)
10 - مطالعه هیستوشیمی و هیستومتری پیش معده، ایستموس و سنگدان در مرغ گینه ) )Numida meleagris b (چکیده)
11 - Appraisal of acidulants and acid-binding capacity in corn-soybean meal diets on productive variables, nutrient digestibility and gastrointestinal ecology of broilers (چکیده)
12 - ارزیابی آب آشامیدنی مغناطیسی شده بر اجزای لاشه و عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
13 - مطالعه استریولوژی کلیه مرغ گینه مروارید با میکروسکوپ نوری (چکیده)
14 - مقایسه لوله های پروکسیمال و دیستال درکلیه مرغ گینه مروارید با استفاده ازمیکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی عبوری (چکیده)
15 - Elastic scaffolds derived from aorta support mesenchymal stem cells' maintenance and growth (چکیده)
16 - مطالعه استریولوژیک حجمی روده در لارو فیل ماهی(Huso Huso ) (چکیده)
17 - A histological study of adrenal gland in guinea pig and hamster (چکیده)
18 - Harderian Gland in Canadian Ostrich (Struthio camelus): A Morphological and Histochemical Study (چکیده)
19 - Investigating Survival and Differentiation of Mesenchymal Stem Cells to Vascular Cells and Components when Seeded on a Decellularized Aortic Scaffold (چکیده)
20 - مطالعه تکوین ساختار بافتی صلبیه و قرنیه چشم در جنین شترمرغ نژاد کانادایی (چکیده)
21 - خصوصیات آناتومیکی استخوانچه های گوش میانی در موش صحرایی (چکیده)
22 - مطالعه آناتومی و بافت شناسی غده اشکی در شترمرغ بالغ (چکیده)
23 - مطالعه هیستولوژی و هیستومتری مری در خرگوش و خوکچه هندی (چکیده)
24 - مطالعه هیستومورفولوژی زبان در دوران تکامل جنینی شترمرغ نژاد کانادایی (چکیده)
25 - Evaluation of Varying Levels of Acid-binding Capacity of Diets Forulated with Various Acidifiers on Physical and Histological Characteristics of Leg Bones in Broiler Chickens (چکیده)
26 - Assessment of magnetized drinking water on excreta quality, nutrients digestibility, serum components and histomorphology of digestive tract in broiler chickens (چکیده)
27 - Measurement of Acid‐Binding Capacity for Poultry Feedstuffs in Deionized and Magnetized Water (چکیده)
28 - Histology and histometry of different parts of urinary bladder in Camelus dromedarius (چکیده)
29 - مطالعه هیستومورفولوژیکی پانکراس در همستر، خوکچه هندی و خرگوش (چکیده)
30 - مقایسه هیستومورفولوژی غده آدرنال در سنین مختلف گوسفند و بز (چکیده)
31 - اثر آب آشامیدنی مغناطیسی شده بر شاخص های تولیدی جوجه های گوشتی (چکیده)
32 - Histometrical study of the different parts of ureter in one-humped camel (چکیده)
33 - Comparative histomorphometrical study of genital tract in adult laying hen and duck (چکیده)
34 - Morphological and histochemical study of guinea pig duodenal submucosal glands (چکیده)
35 - HISTOCHEMISTRY OF DORSAL LACRIMAL GLAND IN CAMEL (Camelus dromedarius (چکیده)
36 - Morphometrical Study of the Temporal Bone and Auditory Ossicles in Guinea Pig (چکیده)
37 - Effect of formaldehyde exposure on pulmonary function tests of veterinary students in anatomy laboratory (چکیده)
38 - Morphology and morphometrical study of hamster middle ear bones (چکیده)
39 - HISTOCHEMISTRY OF NICTITANS GLANDS OF THE ONE HUMPED CAMEL (چکیده)
40 - Histochemical Characteristics of Cat Molar Salivary Gland (چکیده)
41 - مطالعه ی هیستومورفولوژیکی تخمدان و فولیکول های تخمدانی در شتر یک کوهانه (چکیده)
42 - تاثیرفرمالدئید بر روی تست های عملکردی ریه ی دانشجویان دامپزشکی در آزمایشگاه آناتومی (چکیده)
43 - مطالعه مورفومتری استخوانچه های گوش در موش صحرایی (چکیده)
44 - مطالعه ی مورفولوژی استخوانچه های گوش میانی در خرگوش (چکیده)
45 - اندازه گیری وسعت غدد برونر در نواحی مختلف دوازدهه گوسفند لری بختیاری (چکیده)
46 - Morphological Study of Auditory Ossicles in the Mouse (چکیده)
47 - Anatomical and histological study of molar salivary gland in domestic cat (چکیده)
48 - Morphological study of auditory ossicles in the hamster (چکیده)
49 - Morphological and histological study of superior lacrimal gland of third eyelid in camel (Camelus dromedarius (چکیده)
50 - Investigations On The Shape And Size Of Molar And Zygomatic Salivary Glands In Shorthair Domestic Cats (چکیده)
51 - Morphology and carbohydrate histochemistry of the cat molar salivary gland (چکیده)
52 - Age related changes in the morphology of adrenal glands in cow (چکیده)
53 - Comparative histoanatomical study of the normal adrenal gland of sheep and goat (چکیده)
54 - Comparative normal structure of vomeronasal organ in human and animals (چکیده)
55 - مطالعه آناتومیکی و تکنیکهای جراحی در بیماریهای ناویکولار (چکیده)
56 - مطالعه آناتومیکی جیب حلقی اسب در درمانهای جراحی (چکیده)
57 - مطالعه بیومتری و هیستومورفومتری دژپیه های لنفاوی پیش کتفی ، پیش رانی و رکبی طبیعی در گوسفند لری بختیاری (چکیده)
58 - مطالعه بافت شناسی و هیستوشیمیایی غده اشکی فوقانی پلک سوم در شتر یک کوهانه (چکیده)
59 - Histomorphometrical Study of Infundibulum and Magnum in Turkey and Pigeon (چکیده)
60 - Anatomical Characteristics of Dorsal Lacrimal Gland in One camel (Camelus dromedarius) (چکیده)
61 - مقایسه پارامترهای ‌کمی ‌استخوان گیجگاهی و استخوانچه‌های گوش میانی در انسان، سگ و اسب (چکیده)
62 - The effect of mixed live vaccines of Newcastle disease and infectious bronchitis on systemic and local antibody responses in chickens (چکیده)
63 - مطالعه مورفولوژی و مورفومتری عقده های لنفاوی مهم گاو در بازرسی گوشت (چکیده)
64 - مطالعه مورفولوژی هیستومتری غده فوق کلیوی سالم در گوسفند لری - بختیاری (چکیده)
65 - Adrenal weight and morphology in different ages of cow (چکیده)
66 - A note on structure of duodenum in Lori-Bakhtiari sheep (چکیده)
67 - مطالعه پارامترهای کمی استخوان گیجگاهی و استخوانهای گوش میانی در انسان ، اسب و سگ (چکیده)
68 - Incidence of Listeria spp in raw milk in sharekord, Iran (چکیده)
69 - Biometrical and topographical study of cerebral ventricles in Iranian Lorigoat (چکیده)
70 - Determination of the best toe length in cattle hoof trimming , an anatomic evaluation (چکیده)
71 - Adverse Effects of Cadmium on Bull Spermatozoa (چکیده)
72 - Morphological and stereotaxic studies of Iranian native goat s brain (چکیده)
73 - Morphological studies on Meckel s Diverticulum in duck-Ansa Ansa domesticus (چکیده)
74 - Comparative Histomorphological Study of Uterus Between Laying Hen and Duck (چکیده)
75 - MORPHOLOGICAL STUDY OF THE HEART AND OS CORDIS IN SHEEP AND GOAT (چکیده)
76 - Comparative histomorphological study of ovary and ovarian follicles in Iranian Lori-Bakhtiari sheep and native goat (چکیده)
77 - Comparative Histomorphological Study of Heart in Healthy and Ascites Broiler Chickens in Shahrekord District, Iran (چکیده)