بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Reza Astaraei


موارد یافت شده: 254

1 - بررسی نقش اسید هیومیک برسمیت کروم و چگونگی جذب و انتقال آن در گیاه کاهو Lactuca sativa L. var. longifolia) (چکیده)
2 - Application of nanozero-valent iron to reduce toxicity and accumulation of chromium in lettuce (Lactuca sativa L.) (چکیده)
3 - The Impact of mercuric toxicity in saline soil on growth and some of enzymes in Turnip (Brassica rapa L.) (چکیده)
4 - The role of biochar and sulfur-modified biochar on soil water content, biochemical properties and millet crop under saline-sodic and calcareous soil (چکیده)
5 - تثیر اسید سالیسیلیک و باکتری سودوموناس پوتیدا بر ویژگی‌های آنزیمی گیاه کینوا در خاک شور آلوده به آرسنیک (چکیده)
6 - Sorbitol and biochar have key roles in microbial and enzymatic activity of saline-sodic and calcareous soil in millet cropping. (چکیده)
7 - ﺗﺎثیر ﻓﻨﻠﯽ ﻓﻮرﻣﯿﺲ ﻣﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﺟﺬب ﻧﯿﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ذرت (چکیده)
8 - تاثیر سطوح مختلف فسفر بر غلظت پتاسیم و عملکرد گیاه ذرت در حضور فنلی فورمیس موسه (چکیده)
9 - تاثیر فنلی فورمیس موسه بر وابستگی میکوریزایی و درصد بازیافت کود فسفر در کشت گیاه سویا (چکیده)
10 - تأثیر سطوح مختلف فسفر بر وابستگی میکوریزایی، خصوصیات رشدی و جذب فسفر در دو گیاه ذرت و سویا (چکیده)
11 - تأثیر اصلاح کننده آلی و شیمیایی بر پایداری ساختمان خاک، دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت و گنجایش آب انتگرالی گیاه گندم در خاک های شور (چکیده)
12 - تاثیر ورمی کمپوست در خاک شور بر خصوصیات رشدی گیاه کینوا (چکیده)
13 - Growth And Physiological Response Of Quinoa Plant In Saline- Sodic Soil With Humic Acid Under Drought Stress Conditions (چکیده)
14 - Impact of Mercuric Toxicity in Saline Soil on Growth and Some of Enzymes in Turnip Plants (چکیده)
15 - Effect of Organic Waste and Humic Acid on Some Growth Parameters and Nutrient Concentration of Pistachio Seedlings (چکیده)
16 - بررسی پاسخ گیاه ارزن (Panicum miliaceum) به کاربرد اسید هیومیک، سیلیسیم و میکوریزا در شرایط تنش شور سدیمی آب آبیاری (چکیده)
17 - بررسی اثر کودهای آلی، بیولوژیکی و شیمیایی بر اجزاء عملکرد، عملکرد و عملکرد روغن دانه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
18 - Effect of the Pseudomonas Putida Inoculation in Alleviation of Saline Soil Cadmium Stress on Spinach Plant (چکیده)
19 - Cadmium behavior in urban soils of Mashhad, its impact on plants response and soil (چکیده)
20 - اثرترکیبات‌آلی، نانوذرات آهن و روی و اثرات متقابل آنها بر عملکرد و جذب عناصرغذایی درگوجه-فرنگی (چکیده)
21 - تأثیر قارچ‌های اکتومیکوریزی بر جذب فسفر و رشد نهال‌های توسکای قشلاقی (Alnus glutinosa) در استان گیلان (چکیده)
22 - Effect of tillage systems and plant residues on whole soil stability and normalized stability indices (چکیده)
23 - عنوا ن تاثیر زئولیت و اسید هیومیک بر خاک شور آلوده به آنتی بیوتیک بر خصوصیات رشدی و غلظت سدیم و پتاسیم در گیاه ریحان (چکیده)
24 - اثر نانوهیدروکسیآپاتیت بر برخی شاخصهای زیستی در یک خاک آهکی آلوده به کادمیم (چکیده)
25 - تاثیر زئولیت و اسید هیومیک یر خصوصیات رشدی گیاه ریحان در یک خاک شور الوده به تترا سایکلین (چکیده)
26 - مقاله با عنوان بررسی تاثیر لجن فاضلاب بر رشد و فعالیت آنزیمی گیاه ریحان در شرایط تنش خشکی (چکیده)
27 - Impact of Pseudomonas putida Inoculation on Alleviating Mercury Stress in Turnip Planted on a Saline Soil (چکیده)
28 - تاثیر سطوح لجن فاضلاب در خاک شور بر خصوصیات رشدی گیاه اسفناج (چکیده)
29 - تأثیر بازدارنده‌های مصنوعی و طبیعی نیترات‌زایی بر خصوصیات رشدی و جذب نیترات در کاهو (چکیده)
30 - Impact of organic and inorganic materials on total mercury distribution in saline soil profile (چکیده)
31 - Effect of humic acid and zeolite on uptake and translocation of mercury by turnip plant in asaline soil (چکیده)
32 - A study of the Effects of organic compounds and Fe and Zn nano-fertilizers on the yield and absorption of macronutrients in Tomatoes (چکیده)
33 - ارزیابی تاثیر کاربرد نانوهیدروکسی‌آپاتیت بر تثبیت کادمیم در یک خاک آهکی آلوده (چکیده)
34 - The effect of mercuric toxicity in saline soil on growth, soluble sugars, photosynthetic pigments and some of enzymes in Turnip (چکیده)
35 - Mercury Behavior in Saline Soil Containing Humic Acid and Zeolite (چکیده)
36 - اثر ترکیبات آلی، نانوذرات آهن و روی بر عملکرد و جذب عناصر غذایی در گوجه فرنگی (چکیده)
37 - بررسی تاثیر اسید هیومیک بر غلظت جیوه در زه آب خاک شور (چکیده)
38 - اثر منابع تامین‌کننده نیتروژن بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در برنج (.Oryza sativa L) رقم شیرودی (چکیده)
39 - Shear strength of an unsaturated loam soil as affected by vetiver and polyacrylamide (چکیده)
40 - تاثیر کاربری اراضی روی فراوانی نسبی و ترکیب جوامع باکتریایی خاک (چکیده)
41 - تعیین محتوی کلروفیل و وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم (Triticum aestivum L.) دیم با استفاده از کلروفیل‌متر (SPAD) (چکیده)
42 - رابطه بین توپوگرافی و برخی ویژگی های خاک (چکیده)
43 - Different modelling approaches for predicting titanium dioxide nanoparticles mobility in intact soil media (چکیده)
44 - بررسی اثر کاربرد کرم خاکی Eisenia fetida و قارچ میکوریزا آربوسکولار Funneliformis mosseae بر برخی از خصوصیات میکروبی خاک و جذب نیتروژن و فسفر توسط ذرت Zea mays (چکیده)
45 - جذب عناصر غذایی کم‌مصرف تحت تأثیر برهمکنش کرم‌های خاکی (Eisenia fetida ) و قارچ مایکوریزا آربوسکولار (Funneliformis mosseae) در ذرت (چکیده)
46 - The effect of earthworm and arbuscular mycorrhizal fungi on availability and chemical distribution of Zn, Fe and Mn in a calcareous soil (چکیده)
47 - بررسی وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم دیم (Triticum aestivum L.) با استفاده از نیتروژن-15 (چکیده)
48 - تعیین موازنه آبی و مراحل بحرانی آن در گندم دیم با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه (CWSI) (چکیده)
49 - تأثیر نانوذرات دیاکسید تیتانیوم و EDTA بر برخی عناصر غذایی و خصوصیات رشدی گیاه اسفناج (Spinacea oleracea) (چکیده)
50 - تأثیر آنتی‌بیوتیک‌های اکسی‌تتراسایکلین (OTC) و سولفامتاکسازول (SMX) بر نیتریفیکاسیون بالقوه و فعالیت آنزیم‌های فسفاتاز قلیایی و اوره‌آز در یک خاک آهکی (چکیده)
51 - Estimation of unsaturated shear strength parameters using easily-available soil properties (چکیده)
52 - Investigation of yield and yield components response of Salvia leriifolia Benth. to biological and organic fertilizers (چکیده)
53 - بررسی مدیریت تلفیقی کودهای شیمیایی، کمپوست و رژیم آبیاری بر ویژگی های زراعی و عملکردی برنج رقم هاشمی (چکیده)
54 - تأثیر شوری و پتاسیم آب آبیاری بر ویژگی های ساختمانی خاک (چکیده)
55 - تغییرات ویژگی های هیدرولیکی خاک در حضور وتیور و پلی اکریل آمید (چکیده)
56 - تأثیر پسماندهای آلی مختلف بر رشد و نمو گندم (چکیده)
57 - تأثیر مواد آلی مختلف بر جذب فسفر توسط گندم در یک خاک آهکی کود داده شده با خاک فسفات (چکیده)
58 - تاثیر منابع کودی مختلف و اسید هیومیک بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتی اکسیدان دانه زیره سیاه (چکیده)
59 - بررسی عوامل مؤثر بر انتقال نانوذره آهن صفر ظرفیتی با پوشش کربوکسی متیل سلولز در خاک (چکیده)
60 - توزیع شکلهای شیمیایی روی به روش تسیر در برخی از خاکهای آلوده شده استان خراسان رضوی و ارتباط آنها با ویژگیهای خاک (چکیده)
61 - Salt and alkali stresses reduction in wheat by plant growth promoting haloalkaliphilic bacteria (چکیده)
62 - Investigating the effect of vetiver and polyacrylamide on runoff, sediment load and cumulative water infiltration (چکیده)
63 - تحمل القایی در جامعه میکروبی خاک بر اثر آلودگی با آنتی بیوتیک های داروئی (چکیده)
64 - بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه ( Bunium persicum Bioss. (چکیده)
65 - Impact of chlortetracycline and sulfapyridine antibiotics on soil enzyme activities (چکیده)
66 - تاثیرمنابع کودی مختلف و اسید هیومیک برخصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتی‌اکسیدان دانه زیره سیاه Bunium persicum Boiss.)) (چکیده)
67 - مقایسه کمی تولید آمونیاک و تری‌ایندول استیک اسید در جدایه‌های باکتریایی شور، قلیا و شور و قلیاپسند خاک (چکیده)
68 - تاثیر مدیریت تلفیقی رژیمهای آبیاری، کودهای شیمیایی و کمپوست بر برخی ویژگیهای عصاره خاک شالیزار (چکیده)
69 - تأثیر وتیور و پلی اکریل آمید بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک (چکیده)
70 - بررسی تحرک پذیری نانوذرات آهن صفرظرفیتی در خاک (چکیده)
71 - تأثیر عملیات مدیریتی بر شاخص پایداری کل خاک (WSSI) (چکیده)
72 - مقایسه تاثیر اندازه اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر میزان روان آب و هدر رفت خاک (چکیده)
73 - The Impact of Land use on Bacterial Community Composition and Physicochemical Properties of Soil (چکیده)
74 - Assessment of some cultural experimental methods to study the effects of antibiotics on microbial activities in a soil : An incubation study (چکیده)
75 - اثر تلقیح فرانکیا بر رشد، تغذیه معدنی و تثبیت نیتروژن در توسکای قشلاقی (چکیده)
76 - مقایسه اثر وتیور و پلی اکریل آمید بر شاخصهای پایداری ساختمان و فرسایش خاک (چکیده)
77 - تاثیر شوری خاک، نوع و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و ویژگی های بیوشیمیایی شاخساره گیاه خردل (Brassica rapa L.) (چکیده)
78 - بررسی تأثیرنانو ذرات اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر شاخص های پایداری ساختمان خاک (چکیده)
79 - تأثیر سه ناقل الکترون بر کاهش زیستی آهن فریک در دو خاک اسیدی و آهکی (چکیده)
80 - واسنجی مقادیر نیتروژن قابل استفاده و محتوی آب خاک با عملکرد دانه گندم دیم (چکیده)
81 - بررسی اثر متقابل کرم خاکی و مایکوریزا بر خصوصیات رشدی و غلظت فسفر در گیاه ذرت (چکیده)
82 - مطالعه اثر متقابل کرم خاکی و مایکوریزا بر غلظت نیتروژن در گیاه ذرت (چکیده)
83 - Effects of Land use on the Structural Diversity of Soil Bacterial Communities in South Eastern Iran (چکیده)
84 - اثر مقایر مختلف لجن فاضلاب و کلات اهن بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه خردل هندی (چکیده)
85 - Study Growth and N2-fixation of Alnus subcordata seedlings inoculated with different Frankia crushed nodules (چکیده)
86 - بررسی تأثیر مواد اصلاح کننده بر میزان تبخیر و رطوبت خاک در شرایط گلخانه (چکیده)
87 - اثر فسفر و نیتروژن بر رشد رویشی و تولید بنه های دختری در زعفران (چکیده)
88 - بررسی برخی از عوامل مؤثر بر پایداری نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در محیطهای آبی (چکیده)
89 - اثر کاربرد اسید هومیک بر فراهمی فسفر در طی زمان در خاک (چکیده)
90 - تاثیر اسید هومیک بر حرکت فسفر در خاک آهکی (چکیده)
91 - تأثیرسطوح مختلف آمیختگی توسکا و صنوبر بر جمعیت فرانکیا در خاک (چکیده)
92 - بررسی برهمکنش منگنز و فسفر در کشت مزرعه‌ای سیب‌زمینی(رقم اسپریت) (چکیده)
93 - بررسی تاثیر عناصر روی و منگنز بر عملکرد و درصد پروتئین و نشاسته سیب زمینی رقم اسپریت (Solanumtubresumvar Sprit) (چکیده)
94 - اثر کاربرد همیک اسید بر فراهمی فسفر در طی زمان در خاک (چکیده)
95 - تأثیر اسید هیومیک، اسید فولویک و AQS برکاهش زیستی آهن فریک در خاک آهکی (چکیده)
96 - تاثیر دو ساله روشهای اعمال اسید هیومیک بر رشد و ترکیب شیمیایی نهال های پسته در شرایط مزرعه (چکیده)
97 - مقایسه مدل های سینتیکی برای تخمین معدنی شدن نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف (چکیده)
98 - تأثیر اسید هومیک، کمپوست و کود فسفر بر خصوصیات رویشی گیاه ریحان و غلظت عناصر کم مصرف در گیاه و خاک (چکیده)
99 - Effect of tannery wastes and biochar on soil chemical and physicochemical properties and growth traits of radish (چکیده)
100 - Effects of nano iron oxide powder and urban solid waste compost coated sulfur on chemical properties of a saline-sodic soil (چکیده)
101 - مطالعه میزان رهاسازی نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف (چکیده)
102 - تاثیر قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا بر رشد گیاه ذرت (چکیده)
103 - تاثیر میکوریزا گلوس موسه و پیریفورمسفورا ایندیکا بر وزن خشک اندام هوایی گیاه ذرت (چکیده)
104 - تاثیر مواد آلی و گچ بر بعضی از صفات گیاه ذرت در خاک شور سدیمی (چکیده)
105 - نقش اکسید روی (معمولی و نانو ) و قارچ میکوریزا بر شاخص های رشدی گیاه لوبیا (چکیده)
106 - تاثیر اکسید روی نانو و معمولی و قارچ میکوریزا آربسکولار بر رشد و عملکرد گیاه لوبیا سبز Phaseolus vulgaris (چکیده)
107 - تاثیر نانو اکسید تیتانیوم، کمپوست زباله شهری و هیومیک اسید بر خصوصیات رشدی و عملکرد نعناع فلفلی(Mentha piperita L.) (چکیده)
108 - فراهمی عناصر کم مصرف در یک خاک سدیمی زیر تاثیر نانو اکسید آهن همراه با کمپوست گرانوله گوگردی (چکیده)
109 - بررسی اثر مصرف نانو اکسید آهن،کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی و هیومیک اسید بر غلظت عناصر کم مصرف گیاه خردل هندی در خاک سدیمی (چکیده)
110 - اثر نانوذرات آهن بر توزیع شکل های شیمیایی سرب در یک خاک آهکی (چکیده)
111 - Determining soil indicators for soil sustainability assessment using principal component analysis of Astan Quds- east of Mashhad- Iran (چکیده)
112 - شناسایی و خالص‌‌سازی مونتموریلونیت از بنتونیت معدن قائن (چکیده)
113 - اثر مصرف بهینه نیتروژن در کاهش اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه برخی ژنوتیپ‌های گندم نان دیم (چکیده)
114 - تاثیر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری و کلات آهن بر فراهمی آهن و برخی عناصر کم مصرف خاک (چکیده)
115 - تاثیز ضایعات کارخا چرم، بیوچار و پتاسیم بر میزان عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاک (چکیده)
116 - تخمین پتانسیل معدنی شدن نیتروژن برخی از کودهای آلی با مدل مرتبه اول (چکیده)
117 - بررسی روند پتانسیل قابل معدنی شدن نیتروژن (PMN ) برخی از کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف (چکیده)
118 - اثر جنیستئین بر همزیستی باکتری ریزوبیوم لگومینوزاروم بیوار فازئولی با گیاه لوبیا در تنش شوری (چکیده)
119 - Efficacy of orally administered montmorillonite for acute iron poisoning detoxification in rat (چکیده)
120 - تاثیر مقادیر و زمان مصرف نیتروژن بر برخی ویژگی‌های ریشه ژنوتیپ‌های مختلف گندم دیم (چکیده)
121 - Effects of humic acid on Ti2O nanoparticle biosynthesized by Lactobacillus delbrueckii subsp (چکیده)
122 - ارزیابی تاثیر مواد آلی بر توابع نمره دهی کیفیت خاک (چکیده)
123 - Consequence of Different Nitrogen: Potassium Regime Ratios on performance of black bean aphid and related growth parameters change in bean (چکیده)
124 - تاثیر مدیریت های کوتاه مدت بر توابع پایداری در یک خاک شور سدیمی (چکیده)
125 - ارزیابی تغییرپذیری عملکرد ذرت بر مبنای خصوصیات خاک و آنالیز مولفه های اصلی (چکیده)
126 - تاثیر نانو اکسیدآهن و کمپوست بر خصوصیات فیزیکی خاک تحت آبیاری با آب شور- سدیمی (چکیده)
127 - Spatio-temporal soil quality assessment under crop rotation irrigated with treated urban waste water using fuzzy modeling (چکیده)
128 - ارزیابی کیفیت شیمیایی چند خاک زیر کشت گندم- ذرت با استفاده از مدل های کیفیت خاک در بخشی از جنوب شرقی مشهد (چکیده)
129 - Effect of Soil Conditioners on Cation Ratio of Soil Structural Stability, Structural Stability Indicators in a Sodic Soil, and on Dry Weight of Maize (چکیده)
130 - Improving soil physical indicators by soil amendments to a saline-sodic soil (چکیده)
131 - تاثیر سطوح مختلف پتاسیم، زئولیت، بنتونیت و پرلیت بر گیاه کاهو (چکیده)
132 - تاثیر اسید هیومیک، کمپوست زباله شهری و مقادیر فسفر بر خصوصیات رشدی گیاه دارویی ریحانOcimum bacilicum (چکیده)
133 - تاثیر ضایعات کارخانه چرم، بیوچار و پتاسیم بر ویژگیهای رشدی ریشه گیاه تربچه (چکیده)
134 - اثر لجن فاضلاب، کمپوست زباله شهری و کلات آهن بر خصوصیات فیزیکی خاکهای آهکی (چکیده)
135 - مقایسه اثر اکسیدهای آهن (نانو و معمولی) همراه با کمپوست زباله شهری بر تغذیه گیاه گندم (چکیده)
136 - اثر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیایی خاک (چکیده)
137 - تأثیر شیرابه زباله شهری تیمار شده با نمک‌های مختلف بر خصوصیات رویشی، ترکیب شیمیایی گیاه جو و خصوصیات خاک (چکیده)
138 - Influence of salicylic acid & Humic Acid on Salinity Stress Tolerance During Seed Germination of -Lens Culinaris Medik (چکیده)
139 - Effect Of Diffrent Amount Of Salts On Detoxification And Some Chemical Properties Of Municipal Solid Waste Leachate (چکیده)
140 - Using satellite data for soil cation exchange capacity studies (چکیده)
141 - Vegetation Cover Assessment Based on Soil Properties in Arid and Semi-arid Areas using Landsat Images: A Case Study in Neyshaboor Area (چکیده)
142 - Speciation of Pb in a Contaminated Calcareous Soil Amended with Nano-Sized Zero-Valent Iron (nZVI) and Cow Manure (چکیده)
143 - اثرات هیدروژل استاکوزرب و دور آبیاری بر برخی خصوصیات خاک و رشد نهال تاغ (چکیده)
144 - تعیین میزان معدنی شدن نیترات در کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف (چکیده)
145 - تخمین شاخص سطح برگ با استفاده از داده های ماهواره ای IRSدر منطقه نیشابور (چکیده)
146 - تخمین و پهنه بندی میزان کربن آلی خاک با استفاده از آنالیز عوارض زمین (چکیده)
147 - تاثیر بیوچار و فاضلاب بر غلظت کادمیوم قابل جذب خاک و رشد گیاه ماش (چکیده)
148 - Effect of organic and inorganic amendments on parameters of water retention curve, bulk density and aggregate diameter of a saline-sodic soil (چکیده)
149 - تأثیر مقادیر مختلف سوپر جاذب و دور آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک و شاخص های رشدی گیاه آتریپلکس (چکیده)
150 - تاثیر نانو اکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه آفتاب گردان در خاک شور- سدیمی (چکیده)
151 - مقایسه مقدار جذب و تجمع آهن در گندم (Triticum aestivum L.) با کاربرد اکسید آهن معمولی و نانو همراه با کود کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی (چکیده)
152 - تاثیر مواد آلی و پودر گچ بر تخلخل تهویه ای، سرعت نفوذ نهایی و نسبت جذب سدیم (چکیده)
153 - تاثیر اصلاحگرها بر میزان نگهداشت آب در مکش های گوناگون یک خاک شور – سدیمی (چکیده)
154 - بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست +ETM در مطالعات شوری خاک (مطالعه موردی: منطقه نیشابور) (چکیده)
155 - ارزیابی تغییرات مکانی و تخمین کربن آلی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از توابع انتقالی و امکان سنجی آن با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی - منطقه نیشابور) (چکیده)
156 - تاثیر منبع کود نیتراتی و دور آبیاری بر آبشویی نیترات و توزیع آن در نیمرخ خاک (چکیده)
157 - اثرات هیدروژل استاکوزرب و آبیاری بر رشد و استقرار نهال تاغ (چکیده)
158 - اثرات هیدروژل استاکوزرب بر برخی خصوصیات هیدرولیکی خاک و رشد و استقرار نهال آتریپلکس (چکیده)
159 - بررسی آبشویی نیترات در نتیجه کاربرد کودهای شیمیایی و آلی و لجن فاضلاب (چکیده)
160 - بررسی دو نوع کود آلی همراه با عناصر بر روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر غذایی در دانه ارزن معمولی (چکیده)
161 - Effect of different amounts of nano iron oxide powder and urban solid waste compost coated sulfur on some physical properties of saline-sodic soil (چکیده)
162 - تاثیر نانو ذرات اکسید آهن و کمپوست زباله شهری بر عملکرد دانه و درصد روغن آفتاب گردان در خاک شور- سدیمی (چکیده)
163 - تاثیر نانو ذرات اکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بر غلظت عناصر کم مصرف در خاک شور‌سدیمی (چکیده)
164 - تاثیر مواد بهساز بر ویژگی های هیدرولیکی خاک در یک خاک شور – سدیمی (چکیده)
165 - تأثیر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و غلظت سرب، نیکل و کادمیم در خاک و گیاه دارویی سیاهدانه (چکیده)
166 - مقایسه توانایی های زیستی شته سیاه باقلا (Aphis fabae Scopoli (Hom.: Aphididae روی گیاه لوبیا در مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن به پتاسیم (چکیده)
167 - بررسی تاثیر زئولیت و سوپر فسفات تریپل بر توزیع سرب، روی و کادمیوم در ضایعات معدن (چکیده)
168 - بررسی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) در پاسخ به کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی (چکیده)
169 - بررسی امکان استفاده از نسبت های باندی و تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی تصاویر ETM+ برای پایش پوشش گیاهی در منطقه نیشابور (چکیده)
170 - بررسی توانایی تجزیه زیستی کاه و کلش گندم (Tritichum aestivum. L) توسط گونه‌های مختلف جنس تریکودرما (.Trichoderma spp (چکیده)
171 - مطالعه اثر باقیمانده کود های آلی، عناصر بر و روی بر ویژگی های خاک،وزن خشک و ترکیب شیمیایی گندم (چکیده)
172 - اثر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (L. Nigella sativa) (چکیده)
173 - غیر پویا سازی سرب و روی در ضایعات معدن به وسیله زئولیت و سوپر فسفات تریپل و تأثیر آن بر رشد گندم (چکیده)
174 - بررسی اثر مصرف اکسید آهن (نانو و معمولی) همراه با کمپوست گرانوله گوگردی بر غلظت آهن و رشد گیاه گندم رقم آتیلا (چکیده)
175 - بررسی و مقایسه شاخص های مختلف گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ برای مطالعات پوشش گیاهی دشت نیشابور، خراسان رضوی (چکیده)
176 - تخمین منحنی رطوبتی با استفاده از مدل تک پارامتری (چکیده)
177 - بررسی تغییرات مکانی داده ها با استفاده از روش های تحلیلی زمین آمار برای مطالعات خاکشناسی (چکیده)
178 - بررسی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال( Silybum marianum) (چکیده)
179 - تأثیر نمکهای مختلف بر گندزدایی میکروبی شیرابه زباله های شهری (چکیده)
180 - تأثیر مواد آلی مختلف بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه نخود (چکیده)
181 - Comparison of urban solid waste leachate and vermi-compost as foliar spray and root medi on nutritional perfonnance of Fhaseolus vulgaris L (چکیده)
182 - اثر شیرابه زباله شهری بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر مغذی کم مقدار گیاه فلفل (چکیده)
183 - تاثیر کمپوست زباله شهری و گوگرد بر عملکرد چغندر قند و خصوصیات شیمیایی خاک (چکیده)
184 - ارزیابی تحمل جو رقم کارون در کویر (Hordeum vulgare L.)در رابطه با تنش نسبت های آنیونی کلر به سولفات آب آبیاری (چکیده)
185 - اثر کود آهن و کمپوست بر جذب و فراهمی مس، منگنز و روی گندم (چکیده)
186 - مقایسه اثر اکسیدهای آهن معمولی و نانو ضایِعاتی بر جذب و تجمع آهن در گیاه گندم در یک خاک آهکی (چکیده)
187 - بررسی امکان استفاده ازضایعات فرایند اسید شویی صنایع فولاد به عنوان کود آهن (چکیده)
188 - مطالعه اثر باقیمانده کود های آلی، عناصر بر و روی بر ترکیب شیمیایی گندم (چکیده)
189 - تاثیر نوع و مقادیر نمک بر کادمیوم قابل دسترس خاک (چکیده)
190 - اثر دما بر فراهمی کادمیوم خاک (چکیده)
191 - برهمکنش ماده اصلاحی فسفر و کادمیم بر خصوصیات رشدی گیاه خردل (چکیده)
192 - Nano Iron Oxide Particles efficiency on Fe, Mn, Zn and Cu Concentrations in Wheat Plant (چکیده)
193 - تأثیر شیرابه حاصل از کمپوست زباله شهری بر خصوصیات خاک، عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (چکیده)
194 - مقایسه کود های آلی همراه با عناصر بر و روی بر برخی خصوصیات رشدی، غلظت و جذب عناصر غذایی گیاه ارزن (Panicum miliaceum) (چکیده)
195 - مقایسه توانایی های زیستی شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli (Hom.: Aphididae) روی گیاه لوبیا در مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن به پتاسیم (چکیده)
196 - اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال (Silybum marianum) (چکیده)
197 - اثر اسید سولفوریک و EDTA بر گیاه پالایی سرب در خاک توسط سه گیاه آفتابگردان، ذرت و پنبه (چکیده)
198 - Selection of best band combination for soil salinity studies using ETM+ satellite images (A Case study: Nyshaboor region,Iran) (چکیده)
199 - ارزیابی سمیت کمپوست زباله شهری تولیدی درفصول مختلف بر جوانه زنی ورشد گیاه . Lepidium sativm L (چکیده)
200 - تاثیر مقادیر کود فسفر بر میزان جذب کبالت توسط شنبلیله (چکیده)
201 - نقش پتاسیم در حاشیه سوختگی برگ ارقام پسته (چکیده)
202 - زعفران مفید یا سمی؟ (چکیده)
203 - ارزیابی شاخص های تحمل به شوری حاصل از نسبت های کلر به سولفات و کود نیتروژن در جو رقم نصرت (چکیده)
204 - تاثیر علظت عناصر منیزیوم سدیم وکلر در سوختگی کناره برگهای ارقام پسته (چکیده)
205 - نقش عنصر پتاسیم در حاشیه سوختگی برگ ارقام پسته (چکیده)
206 - Interactive Effects of NaCl Induced Salinity, Calcium and Potassium on Physiomorphological Traits of Sorghum (Sorghum Bicolor L (چکیده)
207 - تأثیر دو روش‌ آبیاری‌ بارانی‌ و جویچه‌ ای‌ بر عملکرد و کیفیت‌ پنبه‌ ورامین (چکیده)
208 - Toxicity evaluation of different urban solid waste compost on germination and growth parameters of Lepidium sativum L (چکیده)
209 - تاثیر زئولیت و سوپر فسفات ترپل بر استفاده از ضایعات آلوده به فلزات سنگین در کشت گندم (چکیده)
210 - تصحیح اثر شوری بر قرائت بلوک گچی در اندازه گیری رطوبت خاک (چکیده)
211 - تأثیر دگر آسیبی اندامهای هوایی و ریشه اسپند بر خصوصیات رشدی گیاه بابونه (چکیده)
212 - تاثیر کودهای پتاسیم و نیتروژن تحت شرایط شوری بر خصوصیات خاک و عملکرد چغندر (چکیده)
213 - تاثیر سطوح شوری با نسبتهای مختلف کلر به سولفات و مقادیر مختلف نیتروژن بر گیاه گندم در شرایط گلخانه (چکیده)
214 - The effects of salinity with different (Cl-) / (So42-) ratios and nitrogen (N) levels on wheat (چکیده)
215 - بررسی تاثیر نسبتهای یونی کلر (|C) به سولفات (SO4) در سطوح مختلف شوری بر جذب ازت در گندم (چکیده)
216 - بررسی سامانه های بهره برداری و مدیریت داده های مکانی در کشاورزی دقیق و معرفی روش مناسب استفاده در ایران (چکیده)
217 - EVALUATIONS OF VEGETATION COVER AND SOIL INDICES FOR SALINE LAND CLASSIFICATION IN NEYSHABOUR REGION USING ETM+ LANDSAT (چکیده)
218 - ارزیابی شاخص های گیاهی و شاخص های خاک برای طبقه بندی اراضی شور منطقه ی نیشابور با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ (چکیده)
219 - اصلاح ناثیر شوری بر منحنی واسنجی بلوک گچی (چکیده)
220 - تاثیر مقادیر بر در آب آبیاری وشوریخاک برخصوصیات شیمیایی خاک وخصوصیات رشدی ریشه جو (چکیده)
221 - استفاده ازتصاویر ماهواره ای برای مطالعات پوشش گیاهی (چکیده)
222 - مقایسه شاخص های شوری خاکها با استفاده از داده های سنجش از دوردر منطقه دشت نیشابور. (چکیده)
223 - بررسی سیستم های بهره برداری ومدیریت دادهای مکانی در کشاورزی دقیق..... (چکیده)
224 - بررسی تاثیر مقادیر مختلف بر در آب آبیاری تحت شرایط شوری خاک بر خصوصیات شیمیایی خاک و اجزای عملکرد گیاه جو (چکیده)
225 - ارزیابی تحمل به تنش گیاه جو در رابطه با نسبت های آنیونی کلر به سولفات آب آبیاری (چکیده)
226 - تأثیر شیرابه زباله شهری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گندم دسامبر (2007).تایلند . (چکیده)
227 - تأثیر تیمار کردن بذر، شوری و درجه حرارت برجوانه زنی و رشد دو گونه آتریپلکس (چکیده)
228 - تأثیر نمک های مختلف بر گندزدایی و برخی خصوصیات شیمیایی شیرا به حاصل از تولید کمپوست (چکیده)
229 - اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر بعضی از خصوصیات شیمیایی خاک و گیاه فلفل (چکیده)
230 - تاثیر خاک ونخاله های ساختمانی حاوی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد ودرصد موسیلاژوترکیبات شیمیایی دانه گیاه دارویی اسفرزه (چکیده)
231 - A STUDY OF THE EFFECTS OF Cl-/SO4= RATIOS IN WATER IRRIGATION AND NITROGEN FERTILIZER ON QUANTITY, NUTRIENT UPTAKE, HARVEST INDEX AND NITROGEN EFFECIENCY IN BARLEY (Hordeum vulgar L (چکیده)
232 - EVALUATION OF METHODS FOR QUANTIFICATION OF CL/SO4 RATIOS IRRIGATION WATER AND MUNICIPAL REFUSE COMPOST IN SOIL TOLORANCE IN BARLEY (چکیده)
233 - اثر نسبت های آنیونی کلر به سولفات درآب آبیاری وکود نیتروژن بر مقداروجذب عناصر غذایی،شاخص برداشت وکارآیی مصرف نیتروژن درجو (چکیده)
234 - اثر مقادیر مختلف شوری وعنصر بر روی عملکرد دانه وجذب عناصر غذایی گیاه جو (چکیده)
235 - تاثیر شیرابه حاصل از کمپوست زباله های شهری بر در صدجوانه زنی وخصوصیات رشدی گیاه شاهی (چکیده)
236 - مقایسه کمپوست های تولیدی در فصول سال و اثرات آنها بر جوانه زنی وخصوصیات رشدی گیاه شاهی (چکیده)
237 - تاثیر غلظت های مختلف عصاره کمپوست های فصلی بر جوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاه شاهی (چکیده)
238 - نقش بر در حاشیه سوختگی برگ ارقام پسته (چکیده)
239 - Microbial count and succession,soil chemical properties as affected by organic debrises decomposition (چکیده)
240 - Effect of organic sources as foliar spray and root media on nutrition of cowpea plant (چکیده)
241 - Allelopathic effect of almond on cress and fenugreek (چکیده)
242 - ارزیابی مقاومت به شوری و خشکی جدایه های بومی Sinorhizobium meliloti استان کرمان (چکیده)
243 - The role of potassium in pistachio leaf necrosis (چکیده)
244 - تاثیر مواد آلی مختلف بر خصوصیات رشدی و وزن کل زیست توده و دانه گیاه نخود (چکیده)
245 - Effect of Saffron (Crocus sativus L.) Petals on Germination and Primary Growth of Cotton (Gossypium hirsutum L.) (چکیده)
246 - Effect of Peganum harmala on germination and emergence of Anthemis nobilis L (چکیده)
247 - تأثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملکرد، اجرا عملکرد و تجمع روی در گندم (چکیده)
248 - تأثیر کودهای آلی (کمپوست زباله شهری، کود گاوی) و شیمیایی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک (چکیده)
249 - تأثیر کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه اسفرزه (چکیده)
250 - تاثير يون كلسيم بر جوانه زني و رشد گياهچه عدس در شرايط مختلف شوري (چکیده)
251 - تاثیر کمپوست زباله های شهری و ورمی کمپوست بر اجزای عملکرد و عملکرد اسفرزه (چکیده)
252 - تأثیر شوری آب آبیاری و کود روی بر عملکرد و ترکیب شیمیای گندم (چکیده)
253 - تاثیر شیرابه و کمپوست زباله شهری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه گندم (چکیده)
254 - تاثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) (چکیده)