بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Firooz Zare


موارد یافت شده: 14

1 - کاربرد الگوسازی چندسطحی در تحلیل منحنی کوزنتس زیست محیطی (مطالعه موردی: 33 کشور منتخب چهار گروه درآمدی) (چکیده)
2 - بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان در مرحله تولید (چکیده)
3 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی ضایعات نان (چکیده)
4 - بررسی عوامل موثر بر ضایعات آرد و نان در ایران (چکیده)
5 - کاربرد تحلیل تمایزی در تعیین عوامل متمایزکننده نانواییهای پرضایعات و کم ضایعات مطالعه موردی شهر مشهد (چکیده)
6 - بررسی عرضه ی خوراک دام و طیور برای کفایت عرضه ی مواد پروتیینی حیوانی در ایران (چکیده)
7 - بررسی کفایت عرضه محصولات پروتئین حیوانی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه (چکیده)
8 - مدل سازی و پیش بینی ضایعات نان با استفاده از مدلهای سری زمانی و شبکه عصبی (چکیده)
9 - Investigation of Citizens WTP for Mashhad Air Pollution Reduction: Applying Heckit model (چکیده)
10 - تاثیر متقابل توسعه پایدار اقتصادی و فرهنگی در کشور (چکیده)
11 - ارزش‎گذاری ویژگی‏های مختلف آلودگی هوا در مشهد (چکیده)
12 - Investigating Wagner’s law in Iran’s economy (چکیده)
13 - تعیـین الگوی بهینه کشت همسو با کشاورزی پایدار (چکیده)
14 - سازه های اقتصادی- اجتماعی موثر بر انعقاد قرارداد چغندرکاران با کارخانه های قند استان خراسان شمالی (چکیده)