بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Amir Kamali


موارد یافت شده: 11

1 - Effectiveness of tissue engineered chitosan-gelatin composite scaffold loaded with human platelet gel in regeneration of critical sized radial bone defect in rat (چکیده)
2 - Nasal and Indoors Fungal Contamination in Healthy Subjects (چکیده)
3 - Histopathological and molecular study of Neospora caninum infection in bovine aborted fetuses (چکیده)
4 - Isolation of Aspergillus species from Nasal Cavity and Bedroom of Healthy Volunteers and Patients with Allergic Rhinitis in Mashhad, Iran (چکیده)
5 - بررسی هیستوپاتولوژیک و مولکولی آلودگی نئوسپورایی در مغز جنینهای سقط شده گاوهای شیری ارجاعی به قطب علمی مطالعه سقط جنین و مرگ ومیر نوزاد نشخوار کننده دانشکده دامپزشکی مشهد س (چکیده)
6 - گزارش بالینی استئوسارکومای فیبروبلاستیک استخوان پیشانی در یک قلاده سگ نژاد کوچک (چکیده)
7 - Cyclin D1 mRNA Level is Downregulated in Murine Model of Alzheimer’s disease (چکیده)
8 - A study on Aspergillus species in nose and houses of healthy subjects from Mashhad, Iran (چکیده)
9 - Antagonistic effect of suramin and vitamin K3 combination against the venom of the Iranian snake Echis carinatus in mice (چکیده)
10 - آلرژی وایمونولوژی در درماتوفیتوزیس (چکیده)
11 - Epidemiology of human and animal hydatidosis in Iran (چکیده)