بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: C. R. Stern


موارد یافت شده: 10

1 - ژئوشیمی رادیو ایزوتوپ ها Rb–Sr و Sm–Nd، سن سنجی زیرکون U-Pb و تعیین منشأ لیکوگرانیت های خواجه مراد، مشهد، ایران (چکیده)
2 - Rb–Sr and Sm–Nd isotopic compositions, U-Pb Age and Petrogenesis of Khajeh Mourad Paleo-Tethys Leucogranite, Mashhad, Iran (چکیده)
3 - Review of Age, Rb-Sr Geochemistry and Petrogenesis of Jurassic to Quaternary Igneous rocks in Lut Block, Eastern Iran (چکیده)
4 - Mineralogical and Chemical Composition of Tourmaline from Najmabad, Gheshlagh, Hired and Maherabad-Khopik, and their relationship with types of mineralization, Eastern Iran (چکیده)
5 - Geochronology, Radiogenic Isotope Geochemistry, and Petrogenesis of Sangbast Paleo-Tethys Monzogranite, Mashhad, Iran (چکیده)
6 - Zircon U–Pb geochronology, Sr–Nd isotope analyses, and petrogenetic study of the Dehnow diorite and Kuhsangi granodiorite (Paleo-Tethys), NE Iran (چکیده)
7 - Hydrothermal Alteration Mapping in SW Birjand, Iran, Using the Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) Image Processing (چکیده)
8 - Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer Mineral Mapping to Discriminate High Sulfidation, Reduced Intrusion Related and Iron Oxide Gold Deposits, Eastern Iran (چکیده)
9 - Using ETM+ and airborne geophysics data to locating porphyry copper and epithermal gold deposits in eastern Iran (چکیده)
10 - Petrochemistry of the Reduced, Ilmenite-Series Granitoid Intrusion Related to the Hired Gold-Tin Prospect (Basiran), Eastern Iran (چکیده)