بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Elham Saeedi Pooya


موارد یافت شده: 12

1 - can we reduce salinity effects by the application of humic acid on native turfgrasses in order to attain sustainable landscape? (چکیده)
2 - اثر محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نعناع سبز --Mentha spicata تحت تنش خشکی (چکیده)
3 - بررسی اثرات هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ بر بهبود جوانه‌زنی بذر چمن بومی چچم سخت (Lolium rigidum) (چکیده)
4 - بررسی اثر تعدیل کنندگی اسید هیومیک بربرخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع خوراکی(Menthaspicata) در شرایط تنش خشکی (چکیده)
5 - بررسی پاسخ های رشدی بخش هوایی و زیر زمینی گل لیزیانتوس تحت افزایش گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن در کشت هیدروپونیک (چکیده)
6 - Germination and Growth Response of Flax (Linum usitatissimum) to Salinity Stress by Different Salt Types and Concentrations (چکیده)
7 - بررسی فاکتورهای رشدی و زیبایی شناسی گیاه پوششی شبدر سفید در مقایسه با چمن های مختلف جهت کاربرد در فضاهای سبز شهری (چکیده)
8 - اثر غنی سازی دی اکسید کربن بر روی خصوصیات برگ و تغییرات میزان رنگیزه های دو رقم گل شاخه بریده لیزیانتوس در شرایط کشت هیدروپونیک (چکیده)
9 - مطالعه اثرات تعدیل کننده هیومیک اسید در گیاه نعنا خوراکی (Mentha spicata) تحت تاثیر تنش خشکی (چکیده)
10 - The use of native turf mixtures to approach sustainable lawn in urban landscapes (چکیده)
11 - Different Growth Responses of Native Turfgrass Accessions to Regulated Deficit Irrigation (چکیده)
12 - Comparison of Native Turf grass Monoculture and Polycultures with Commercial Turf Mixture (چکیده)