بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: F. Pourarian


موارد یافت شده: 17

1 - The effect of hydrogen pressure on magnetic properties of Zr2(Co0.5Fe0.2Ni0.2V0.1) alloy (چکیده)
2 - Structural and hydrogen absorption/desorption properties of Zr2(Co0.5Fe0.2Ni0.2V0.1) intermetallic alloy (چکیده)
3 - Magnetoelastic properties of substituted Er1xGdxMn6Sn6intermetallic system (چکیده)
4 - Magnetostriction effect of Co substitution in the Nd6Fe13Si intermetallic compound (چکیده)
5 - Thermal expansion anomaly and magnetostriction of Nd2Fe14Si3 (چکیده)
6 - Influence of low Co substitution on magnetoelastic properties of HoFe11Ti intermetallic compound (چکیده)
7 - Magnetovolume Effects In Er1-xGdxMn6Sn6 Intermetallics (چکیده)
8 - Magnetovolume effects in substituted Er1 xGdxMn6Sn6 intermetallics (چکیده)
9 - Magnetoelastic properties of ErMn6Sn6 intermetallic compound (چکیده)
10 - Structural and magnetoelastic properties of Y3Fe27.2Cr1.8 and Ce3Fe25Cr4 ferromagnetic compounds (چکیده)
11 - Anisotropy and FOMP in Tb3 (Fe28 xCox) V1.0 (x¼0, 3 and 6) compounds (چکیده)
12 - Influence of Co substitution on magnetoelastic properties of Nd6Fe13Cu compound (چکیده)
13 - Magnetoelastic properties of GdMn6Sn6 intermetallic compound (چکیده)
14 - Influence of Co substitution on magnetic properties and thermal expansion of (چکیده)
15 - Influence of Co substitution on magnetoelastic properties of Er2Fe14-xCoxB (x = 1, 3 and 5) intermetallic compounds (چکیده)
16 - Influence of Si and Co substitutions on magnetoelastic properties of R2Fe17 (R = Y, Er and Tm) intermetallic compounds (چکیده)
17 - Study of the magnetostrictive strains in Pr6Fe11Ga3 alloy (چکیده)