بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Fakhreddin Salehi


موارد یافت شده: 15

1 - Adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) simulation for predicting overall acceptability of ice cream (چکیده)
2 - GA-ANN and ANFIS Models and Salmonella Enteritidis Inactivation by Ultrasound (چکیده)
3 - Modeling of waste brine nanofiltration process using artificial neural network and adaptive neuro-fuzzy inference system (چکیده)
4 - Modeling of rheological behavior of honey using genetic algorithm–artificial neural network and adaptive neuro-fuzzy inference system (چکیده)
5 - Modeling of antibacterial activity of annatto dye on Escherichia coli in mayonnaise (چکیده)
6 - تصفیه فاضلاب حاصل از احیاء رزین تبادل یونی ستون های رنگبری صنعت قند با استفاده از فرآیند غشایی نانوفیلتراسیون (چکیده)
7 - Predicting Total Acceptance of Ice Cream Using Artificial Neural Network (چکیده)
8 - Genetic algorithm-artificial neural network and adaptive neuro-fuzzyi nference system modeling of antibacterial activity of annatto dye on Salmonella enteritidis (چکیده)
9 - بکارگیری مدل سازی الگوریتم ژنتیک - شبکه عصبی مصنوعی جهت پیشگویی شار تراوه، درصد دفع کلرید سدیم و مقاومت هیدرولیکی کل در فرآیند نانوفیلتراسیون (چکیده)
10 - Dilute solution properties of wild sage (Salvia macrosiphon) seed gum (چکیده)
11 - Dynamic modeling of flux and total hydraulic resistance in nanofiltration treatment of regeneration waste brine using artificial neural networks (چکیده)
12 - Sensory Acceptability Modeling of Pistachio Green Hull’s Marmalade using Fuzzy Approach (چکیده)
13 - Nanofiltration treatment of waste brine obtained from sugar decolorizing resin regeneration (چکیده)
14 - Purifying anion exchange resin regeneration effluent using polyamide nanofiltration membrane (چکیده)
15 - اثر پارامترهای عملیاتی و غلظت خوراک بر رفتار شار و گرفتگی نانوفیلتراسیون فاضلاب حاصل از احیاء ستون های رنگبری صنعت قند (چکیده)