بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: MOHAMMAD REZA R. ALINEJAD


موارد یافت شده: 40

1 - The effect of the post annealing temperature on the nano-structure and energy band gap of the SnO2 semiconducting oxide nano-particles synthesized by polymerized-complex sol-gel method (چکیده)
2 - بررسی آثار مغناطوالاستیکی ترکیب Sm0.4Gd0.6Mn2Ge2 (چکیده)
3 - ساخت ابرسانای YBa2Cu3O7- به روش سل-ژل و بررسی اثر ناخالصی Er2O3 بر دمای گذار این ترکیب (چکیده)
4 - influnes of hydrogenation on structure and magnetic properties of HoFe11-xCoxTi (چکیده)
5 - بررسی اثر پخش نیتروژن بر ساختار و خواص مغناطیسی (چکیده)
6 - اثر حضور وانادیم بر ساختار و خواص مغناطوالاستیکی (چکیده)
7 - تحلیل پارامترهای میدان بلوری و ناهمسانگردی مغناطیسی ترکیبات HoFe11-xCoxTi (چکیده)
8 - نقش حضور Si وCo بر خواص مغناطوالاستیکی آلیاژهای Er2Fe14-xCoxSi2 (چکیده)
9 - مطالعه اثر ناخالصی کبالت بر خواص ساختاری و الکتریکی نیمرسانای 2O2SrCu ساخته شده به روش سل ـ ژل (چکیده)
10 - ساختار بلوری و خواص مغناطیسی ترکیبهای سه تایی خاکی نادر CoxCu13Fe6Nd-x (چکیده)
11 - تهیه پودر LaMnOبه روش مکانوشیمیایی (چکیده)
12 - بررسی ساختار و مغناطومقاومت ترکیب منگنایت-کبالتایتLa0.7Sr0.3Mn0.9Co0.1O3 تهیه شده به روش سل- ژل، (چکیده)
13 - بررسی خواص مغناطیسی ترکیبات (Z = H, N) YFe ١٠V٢Z (چکیده)
14 - بررسی خواص مغناطوالاستیکی ترکیب Ce3Fe25Cr (چکیده)
15 - بررسی اثر پخش آربن بر ساختار و خواص مغناطیسی ترکیبهای HoFe11-xCoxTi (چکیده)
16 - Magnetostriction and thermal expansion of interstitially modified NdFe10V2Zx (Z = N, H) compounds (چکیده)
17 - Influence of H and N insertion on the magnetostriction and thermal expansion of YFe10V2Zx (Z=N, H) compositions (چکیده)
18 - Study of the magnetostrictive strains in Pr6Fe11Ga3 alloy (چکیده)
19 - A comparative study of the magnetoelastic properties of the YFe10V2 and NdFe10V2 compounds, (چکیده)
20 - ساختار بلوری و خواص مغناطیسی ترکیبات Z=H، N) RFe10V2Zy و R=Y، Nd) (چکیده)
21 - اثر بازپخت در محیط آرگون و نیتروژن بر خواص ساختاری, الکتریکی و اپتیکی لایه های رسانای شفاف SnO2:Co تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز (چکیده)
22 - لایه های نازک 3SrTiO به روش اسپری پایرولیز و مطالعه خواص ساختاری و اپتیکی آنها (چکیده)
23 - Fe-doped SnO2 transparent semi-conducting thin films deposited by spray pyrolysis technique: Thermoelectric and p-type conductivity properties (چکیده)
24 - The effect of the post-annealing temperature on the nano-structure and (چکیده)
25 - تهیه پودر ماده مرکب زمینه آلومنیوم تقویت شده با ذرات نانومتری SiC به روش آسیاب کاری مکانیکی SPEX (چکیده)
26 - Characterization of Al/Sic Nanocomposite prepared by Mechanical Alloying Method (چکیده)
27 - مطالعه اثر جانشانی کبالت بر ساختار بلوری و مغناطومقاومت ترکیبات 3Mn1-xCoxO2/0Sr75/0La، تهیه شده به روش سل- ژل (چکیده)
28 - Anomalies in magnetoelastic properties of NdFe10V2 alloy (چکیده)
29 - رشد تک بلور نیمرسانای Cd0.96 Zn0.04 Te به دو روش بریجمن تغییر یافته و ترابری فاز بخار (چکیده)
30 - Influence of spin reorientation on the magnetoelastic properties of NdFe10.5V1.5 (چکیده)
31 - magnetostriction and first order magnetic transition in Nd2-xFe14C compounds (چکیده)
32 - Structure and electrical resistivity of Gd Pr Co Compounds (چکیده)
33 - The effect of substitution of Ni for Co on magnetostrictive strain in GdCo Ni B compounds (چکیده)
34 - Anomalous behavior of temperature dependence of magnetostriction in NdFe Ti (چکیده)
35 - Magnetostriction and thermal expansion of polymer-bonded Nd Fe B nano-composite (چکیده)
36 - A comparative study on magnetostrictive strain in GdCo5 and Cd0.9, Pr0.1 Co5 (چکیده)
37 - Anomalous behavior of electrical resistivity in NdFe11 Ti (چکیده)
38 - آلپاژسازي مكانيكي پودرMnTe (چکیده)
39 - اثر DY بر جفتشدگي مناطوكشساني در محلولهاي جامد Nd2-DyxFe14C (چکیده)
40 - ناهمسانگردي جهتي مغناطوتنگش و گذار فاز مغناطيسي در محلول جامد Nd14Dy2Fe78B6 (چکیده)