بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Narges Ghanei Ghooshkhaneh


موارد یافت شده: 14

1 - Detection and classification of Saffron adulterants by Vis-Nir imaging, chemical analysis and soft computing (چکیده)
2 - VIS-NIR spectroscopy for detection of citrus core rot caused by Alternaria alternata (چکیده)
3 - Withdrawn: Spectral pattern study of citrus black rot caused by Alternaria alternata and selecting optimal wavelengths for decay detection (چکیده)
4 - بررسی قابلیت شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون به منظور آشکارسازی ناحیه سالم و آلوده به کپک سبز پرتقال در تصاویر مرئی و فراطیفی (چکیده)
5 - Detection and classification of citrus green mold caused by Penicillium digitatum using multispectral imaging (چکیده)
6 - توسعه سامانه بینایی ماشینی برای شناسایی گیاهان بصورت بلادرنگ و در محل، مطالعه موردی چهار گیاه برگی آپارتمانی (چکیده)
7 - شناسایی زودهنگام کپک سبز پرتقال یافا با تصویربرداری چندطیفی (چکیده)
8 - شناسایی شانکر باکتریایی برگ درختان میوه هسته دار با سیستم تصویربرداری مرئی و طیفی (چکیده)
9 - مقایسه ی کیفیت تصاویر تهیه شده توسط دوربین تلفن همراه و اسکنر دستی به منظور شناسایی گیاهان آپارتمانی با پردازش تصویر (چکیده)
10 - Identification of Houseplants Using Neuro-vision Based Multi-stage Classification System (چکیده)
11 - امکان سنجی قابلیت شناسایی کپک سبز پرتقال با تصویربرداری طیفی (چکیده)
12 - کاربرد تصویربرداری فراطیفی در کیفیت سنجی محصولات کشاورزی (چکیده)
13 - ساخت و کالیبره کردن بخش تصویربرداری یک سامانه بینایی ماشینی برای شناسایی گیاهان (چکیده)
14 - ارائه روشی کمی و کیفی در ارزیابی عملکرد فاکتورهای رنگی برای جداسازی گیاهان از پس زمینه بمنظور خودکارکردن شناسایی تصویری گیاهان (چکیده)