بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyyed Javad Hosseini Vashan


موارد یافت شده: 11

1 - Influence of Eimeria spp. infection and dietary inclusion of arginine on intestine histological parameters, serum amino acid profile and ileal amino acids digestibility in broiler chicks (چکیده)
2 - تعیین تاثیر تفاله گوجه فرنگی و منابع روغنی گیاهی و حیوانی بر عملکرد،اجزاء لاشهو فراسنجه های استخوانی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (چکیده)
3 - تعیین اثرات تفاله گوجه فرنگی و منابع روغن گیاهی و حیوانی بر غلظت لیپیدهای خون، فعالیت آنزیمی، و سیستم ضداکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی (چکیده)
4 - Comparison of the effects of fixed timed insemination and natural mating on the sex ratio of offspring in Ewes (چکیده)
5 - اثر جیره های مختلف غذایی مرغهای تخمگذار بر شاخصهای آتروژنز و ترومبوژنز زرده تخم مرغ (چکیده)
6 - تأثیر رژیم غذایی پودر زردچوبه در کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از تنش حرارتی درمدل جوجه (چکیده)
7 - تأثیر سطوح مختلف ضایعات خرما بر عملکرد، خصوصیات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های خونی در مرغان تخم گذار (چکیده)
8 - Comparison of yolk fatty acid content, blood and eggcholesterol of hens fed diets containing palm olein oil and kilka fish oil (چکیده)
9 - Comparison of Growth Performance and Carcass Characteristics of Broiler Chickens Fed Diets with Various Energy and Constant Energy-to-Protein Ratio (چکیده)
10 - ارزیابی سیستم ایمنی و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی آرین تغذیه شده با تفاله گوجه فرنگی و پودر زردچوبه (چکیده)
11 - Blood lipid concentration and performance parameters of broiler was fed by tomato pomace and turmeric powder under heat stress condition (چکیده)