بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyyed Reza Attarzadeh Hosseini


موارد یافت شده: 279

1 - Anabolic myokine responses and muscular performance following 8 weeks of autoregulated compared to linear resistance exercise in recreationally active males (چکیده)
2 - بررسی و مقایسه سطوح پروتئین واکنشی C با حساسیت بالا و نیم‌‌رخ لیپیدی سرم در سالمندان فعال و کم تحرک در پیک اول پاندمی کرونا (چکیده)
3 - تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی و تزریق هورمون رشد بر محتوی PGC1α میتوکندریایی قلبی و برخی شاخص‎های استرس اکسیداتیو موش‎های سوری مبتلا به آسیب کبدی (چکیده)
4 - تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و تزریق سوماتوتروپین بر نشانگرهای آپوپتوز هپاتوسیت و شاخص آتروژنیک موش‎های سوری مبتلا به کبد چرب (چکیده)
5 - Effects of aerobic training on asprosin levels in adipose tissue of obese rats (چکیده)
6 - اثر هشت هفته تمرین ترکیبی هوازی و مقاومتی بر سطح mir-93، اجزای RCT و لپتین در بیماران پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر (چکیده)
7 - The impact of high-intensity interval training versus moderate-intensity continuous training on carotid intima-media thickness and ankle-brachial index in middle-aged women (چکیده)
8 - تاثیر هشت هفته برنامه آماده‏سازی فوتبال و مصرف مکمل بتاولگاریس بر بیان پروتئین‏های OPA1 و MFN1 بازیکنان فوتبال (چکیده)
9 - The interaction effect of green tea consumption and exercise training on fat oxidation, body composition and blood lipids in humans: a review of the literature (چکیده)
10 - اثر تمرین ترکیبی (مقاومتی-هوازی) بر هموگلوبین گلیکوزیله، کلسترول‌تام، تری‌گلیسرید، و مقاومت به انسولین در زنان یائسه مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی (چکیده)
11 - The Effect of Eight Weeks Endurance Training, Somatropin Injection, and Its Lipolytic Fragment (AOD9604) on Cytokeratin-18 and Liver Enzymes of Mice Induced Liver Damage Due to a High-Fat Diet (چکیده)
12 - Effect of Arginine Supplementation and High Intensity Training on Appetite Hormones and Body Composition of Obese Boys (چکیده)
13 - Effects of High-Intensity Interval Training on Adropin, Blood Glucose Markers, Insulin Resistance (چکیده)
14 - Effect of Aerobic Exercise Alone or in Conjunction With Diet on Liver Function, Insulin Resistance and Lipids in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (چکیده)
15 - تاثیر مداخله تمرینی مدرسه محور بر رشد مهارت های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی؛ بر اساس رویکرد تکلیف مدار (چکیده)
16 - The effects of saffron (Crocus sativus L.) in conjunction with concurrent training on body composition, glycaemic status, and inflammatory markers in obese men with type 2 diabetes mellitus: A randomized double‐blind clinical trial (چکیده)
17 - The Assessment of Some Metabolic Markers by Combination of Ursolic Acid Supplementation and Resistance Training in Young Older Obese Women (چکیده)
18 - اثر هشت هفته تمرین استقامتی و تزریق قطعه لیپولیتیک هورمون رشد(AOD9604) بر آنزیم های کبد و CK18 موش های سوری القائ شده به آسیب کبدی(NAFLD) ناشی از رژیم غذایی پرچرب (چکیده)
19 - ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون BOT-2 و مقایسه تبحر حرکتی پسران 5 تا 7 ساله عراقی و ایرانی (چکیده)
20 - Auto‐regulatory progressive training compared to linear programming on muscular strength, endurance, and body composition in recreationally active males (چکیده)
21 - روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت- 3 در کودکان 5 تا 9 سال کشور عراق و مقایسه رشد مهارت‌های حرکتی درشت کودکان ایرانی و عراقی (چکیده)
22 - اثر یک دوره تمرین ترکیبی بر پروگرانولین، هموگلوبین گلیکوزیله و مقاومت به انسولین در زنان دیابتی نوع دو دارای اضافه وزن و چاق (چکیده)
23 - The effect of eight weeks of aerobic exercise with moderate and high intensities on serum irisin and PGC-1α protein levels in obese male Wistar rats (چکیده)
24 - مقایسه‌ی تاثیردو برنامه‌ی تمرین ورزشی تداومی با شدت متوسط و تناوبی شدید بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام، مالون دی آلدئید و سوپراکسید دیسموتاز زنان میانسال چاق و دارای اضافه وزن (چکیده)
25 - The impact of different modes of exercise training on GLP-1: a systematic review and meta-analysis research (چکیده)
26 - تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی بر برخی مایوکاینهای تنظیمی تمایز بافت آدیپوز به چربی قهوه ای و مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی نوع دو (چکیده)
27 - Experience of cold-water immersion on recovery efficiency after soccer match (چکیده)
28 - The impact of aerobic training intensity on skeletal muscle PGC-1α, interferon regulatory factor 4, and atherogenic index in obese male Wistar rats (چکیده)
29 - تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر بیان زن های پروتئین کلوتو و عامل رشد شبه انسولینی-1 در عضله اسکلتی کند انقباض و تند انقباض رت های نزاد ویستار (چکیده)
30 - The Impact of Different Modes of Exercise Training on Irisin: A Systematic Review and Meta-Analysis Research (چکیده)
31 - Protein Whey Supplementation Stimulate Apoptosis Signaling Cascade Via internal and external pathways EDL Muscle of Aged rats (چکیده)
32 - دومین همایش بین المللی تغذیه ورزشی (چکیده)
33 - Effect of Arginine Supplementation and HIT Training On Appetite Hormones and body Composition Of Obese Boys (چکیده)
34 - The effect of two concurrent exercise modalities on serum concentrations of FGF21, irisin, follistatin, and myostatin in men with type 2 diabetes mellitus (چکیده)
35 - The effect of aerobic, resistance, and combined training on PPAR-α, SIRT1 gene expression, and insulin resistance in high-fat diet-induced NAFLD male rats (چکیده)
36 - Comparison of the Effects of Aerobic and Resistance Exercises on Arterial Stiffness, Endothelial Function, Carotid Intima-Media Thickness, and Inflammatory Biomarkers in Obese Sedentary Females. (چکیده)
37 - Peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha and Sirtuin 1 Protein Concentration in Soleus Muscle are Regulated via Aerobic Exercise training in Obese Wistar Rats (چکیده)
38 - Inflammatory Markers in Response to Different Intensity of Aerobic Exercise in Obese Male Wistar Rats (چکیده)
39 - بررسی اثر ترتیب اجرای 12 هفته تمرین ترکیبی بر CTRP3، TNF-α، IL6 و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع دو (چکیده)
40 - تغییرات فیزیولوژیک و هومورال ناشی از بازی های ویدئویی (چکیده)
41 - The effects of two iso-volume endurance training protocols on mitochondrial dysfunction in type 2 diabetic male mice (چکیده)
42 - Responses of Visfatin and Resistin Concentration to Different Aerobic Training Intensities Protocols (چکیده)
43 - Hight intensity interval training and appetite regulatory pathways: A narrative review (چکیده)
44 - پاسخ تغییرات سطوح سرمی آدیپونکتین و نشانگرهای مقاومت به انسولین رت های نر چاق به دو نوع شدت تمرین هوازی (چکیده)
45 - تأثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب، با و بدون مصرف زیره‌کوهی بر سطوح Hs-CRP و نیمرخ لیپیدی زنان یائسه غیرفعال (چکیده)
46 - تاثیر تمرینات هوازی و مقاومتی بر سختی جدار عروق و اینترلوکین 6 و 10 سرم زنان چاق (چکیده)
47 - اثر حجم تمرین ترکیبی (مقاومتی- هوازی) بر تغییرات نوروتروفینی، درد نوروپاتی و برخی شاخص های عملکردی در زنان یائسه مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی (چکیده)
48 - تاثیر تمرین تناوبی هوازی بر بیان Twist، Vimentin و نسبت حجم تومور در موش ‌های مبتلا به سرطان پستان (چکیده)
49 - The Study of the Effect of a 16-Week Program of Resistance-Aerobic Training on BDNF, Hba1c, Pain, and Michigan Neuropathy Score Among Type 2 Diabetic Patients with Peripheral Neuropathy (چکیده)
50 - تأثیر یک دوره تمرین تناوبی بر بیان ژن TGF-β سایتوکاین القاکننده فرایند گذر از اپی‌تلیال به مزانشیمی، حجم تومور و کاشکسی در موش‌های مبتلا به سرطان پستان (یک مطالعه تجربی) (چکیده)
51 - Effect of Dynamic Neuromuscular Stabilization Breathing Exercises on Some Spirometry Indices of Sedentary Students With Poor Posture (چکیده)
52 - Investigation and compare the effects of two weight loss protocols on lactic acid in wrestlers (چکیده)
53 - The effects of interval aerobic training on mesenchymal biomarker gene expression, the rate of tumor volume, and cachexia in mice with breast cancer (چکیده)
54 - Synergism Effects of Ursolic Acid Supplementation on the Levels of Irisin, C-reactive Protein, IL-6, and TNF-α During High-intensity Resistance Training in Low Activity Men (چکیده)
55 - تأثیر یک دوره تمرین تناوبی بر بیان بیومارکر مزانشیمی Vimentin و حجم تومور در موش‌های مبتلا به سرطان پستان (چکیده)
56 - مقایسه دو برنامه‌ی تمرین ورزشی تداومی با شدت متوسط و تناوبی شدید بر سطح سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال زنان دارای اضافه وزن (چکیده)
57 - تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی بر GLP-1 و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع دو (چکیده)
58 - تمرینات هوازی و مصرف مکمل اسپیرولینا التهاب را در مردان دیابتی کاهش می دهد (چکیده)
59 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل اسپیرولینا بر سطوح پلاسمایی MDA، SOD و TAC در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 (چکیده)
60 - Effects of Fasting on Glucagon-like peptide-1 hormone -GLP-1-, and Lipid Profile Indices in Obese and Thin Women (چکیده)
61 - مقایسة تمرین تکلیف‌مدار با فعالیت‌های معمول در کلاس تربیت‌بدنی بر رشد مهارت‌های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
62 - تاثیر دو نوع ریکاوری فعال و غوطه وری در آب سرد متعاقب تمرین تناوبی شدید بر سطوح سرمی آیریزین زنان دارای اضافه وزن (چکیده)
63 - بررسی نقش مزاج بر سطوح شاخص‌های آسیب عضلانی پس از فعالیت حاد مقاومتی در مردان غیرورزشکار (چکیده)
64 - The effects of aerobic training before and after the induction of Alzheimer’s disease on ABCA1 and APOE mRNA expression and the level of soluble Aβ1-42 in the hippocampus of male Wistar rats (چکیده)
65 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی عوامل درگیر در متابولیسم کلسترول در هیپوکمپ و نقش آن در بهبود عملکرد شناختی رت‌های نر ویستار (چکیده)
66 - اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی با شدت بالا بر سطوح آیریزین، IL-15، IL-6 و TNF-α پلاسمایی زنان جوان کم تحرک (چکیده)
67 - The Effect of Physical Activity on Adipose Tissue and Skeletal Muscles: A Literature Review (چکیده)
68 - تأثیر هشت هفته تزریق تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی بر نیمرخ آنزیم های کبدی موش صحرایی نر (چکیده)
69 - بررسی شاخص های فیزیولوژیک در مردان غیر ورزشکار با مزاج های مختلف (چکیده)
70 - effect of Resistance Training with Blood Flow Restriction onfollistatin to myostatin Ratio, Body Composition and Anaerobic Power of Trained-Volleyball Players (چکیده)
71 - The effect of recovery with cold water immersion on injury and muscle performance indices of young soccer players following four weeks of cold water habituation (چکیده)
72 - مقایسه اثر هشت هفته تمرین هوازی با شدت‌های متوسط و زیاد بر سطح سرمی آیرزین و پروتئین جفت نشده نوع یک (UCP-1) بافت چربی سفید موش‌های صحرایی نر چاق (چکیده)
73 - Comparing the Effect of Aerobic Exercise with Different Intensities on FNDC5 Protein Level of Muscle Tissue in Obese Wistar Rats (چکیده)
74 - The Recovery Effect of Cold Water Immersion and Massage on the Physical Performance of Young Male Soccer Players (چکیده)
75 - پاسخ سطح پروتئثن غشائی فیبرونکتین (FNDC5) به تمرین هوازی با دو شدت متوسط و شدید (چکیده)
76 - مقایسه اثر سه روش بازگشت به حالت اولیه بر شاخص های عملکرد عضلانی مردان جوان فوتبالیست (چکیده)
77 - بررسی و مقایسه برخی شاخص های عملکردی آمادگی جسمانی مردان گرم مزاج و سرد مزاج غیر ورزشکار (چکیده)
78 - تاثیر تمرین هوازی با شدت بالا و مصرف آرژنین بر تغییرات هورمونی لپتین و پروتئین وابسته به آگوتی پسران نوجوان چاق (چکیده)
79 - تاثیر تمرین تمرین هوازی با شدت بالا در شرایط ایزوانرژیک و مصرف آرژنین بر PYY3-36 و شاخص های آنتروپومتریک پسران چاق (چکیده)
80 - اثر دزهای مختلف تمرین ورزشی و محدودیت کالری بر بیان ژن سوبسترای گیرنده انسولین-1 در آدیپوسیت های موش های صحرایی نر چاق (چکیده)
81 - اثر ترکیب های ایزوکالریک تمرین ورزشی و محدودیت کالریک بر حساسیت انسولینی موش های صحرایی (چکیده)
82 - The effect of two intensities resistance training on muscle growth regulatory myokines in sedentary young women (چکیده)
83 - بررسی نقش مزاج بر میزان شاخص های توان بیهوازی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
84 - بررسی و مقایسه قدرت بیشینه نسبی و آستانه بیهوازی افراد غیر ورزشکار با گروه های مزاجی متفاوت (چکیده)
85 - اثر تواتر بازخورد بر یادگیری حرکتی کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
86 - Effect two-week Beta-alanin supplementation on isocapnic buffering and hypocapnic hyper ventilation phases of attraction of Basketball Plyers (چکیده)
87 - Effect two-week Beta-alanin supplementation on isocapnic buffering and hypocapnic hyper ventilation phases of attraction of Tekwando Players (چکیده)
88 - The response of irisin serum levels to eight weeks aerobic training with moderate intensity in obese male Wistar rats (چکیده)
89 - پاسخ میتوکندریای سلول های قلبی به شدت تمرین در موش های نر دیابتی نوع2 (چکیده)
90 - بررسی و مقایسه توان هوازی دانشجویان گرم مزاج و سرد مزاج غیرورزشکار دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
91 - the effect of the indoor rock climbing workout (IRCW) on VEMP and on the balance of sighted and blind patients (چکیده)
92 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر غلظت پاراتورمون،استروژن و آلکالین فسفاتاز سرمی زنان مبتلا به یائسگی زودرس (چکیده)
93 - تاثیر افزایش سن و اضافه وزن بر شاخص های زیست حرکتی و عوامل خطرزای قلب-عروقی آتش نشانان مشهد (چکیده)
94 - How Does Addition of Regular Aerobic Exercises, Influence the Efficacy of Calorie-Restricted Diet in Patients with Non-Alcoholic Steatohepatatis(NASH) (چکیده)
95 - اثربخشی برنامه خودمدیریتی شناختی برکاهش پرخاشگری و علائم چندوجهی درد زنان مبتلا به درد مزمن (چکیده)
96 - پاسخ عامل رشد اندوتلیال عروقی و اندوستاتین به یک جلسه فعالیت قبل و بعد از یک دوره مصرف مکمل ال-آرژنین در مردان فعال (چکیده)
97 - Effects of fasting and detraining on body composition, lipid profile and maximum oxygen uptake of active postmenopausal women (چکیده)
98 - Evaluation of pulmonary function for estimation of peak oxygen consumption through the respiratory gas analysis and allometric equation in boy student (چکیده)
99 - اثر حاد تمرین مقاومتی کاتسو بر هورمون رشد، عامل شبه‌انسولینی – 1 و لاکتات مردان جوان سالم (چکیده)
100 - تاثیر افزایش سن و اضافه وزن بر شاخص های زیست حرکتی و عوامل خطرزای قلبی-عروقی آتش نشانان مشهد (چکیده)
101 - The effect of combination exercise training on cardiovascular risk factors (adiponektin,interlukin-6 and hemocystein) in sedentary aged men (چکیده)
102 - The effect of eight weeks resistance and aerobic training on myostatin and follistatin expression in cardiac muscle of rats (چکیده)
103 - Effects of Ramadan fasting and Regular Physical Activity on Serum Myostatin and Follistatin Concentrations (چکیده)
104 - The effect of strength training based on process approach intervention on balance of children with developmental coordination disorder (چکیده)
105 - تأثیر دو شدت مختلف تمرین مقاومتی بر مایوکاین‌های تنظیمی رشد عضله در زنان جوان غیرفعال (چکیده)
106 - Comparative analysis of competitive state Anxiety among team sport and individual sport athletes in Iran (چکیده)
107 - Mitochondrial Adaptations in Aged Skeletal Muscle: Effect of Exercise Training (چکیده)
108 - اثرتمرین ورزشی بیشینه بر عملکرد ریوی افراد مبتلا به مواد مخدر (چکیده)
109 - Effect of Cognitive Pain Self-Management Program on Depression, Anxiety, and Stress in Women with Chron ic Musculoskeletal Pain: A Pilot Study (چکیده)
110 - بررسی فعالیت الکتریکی عضلات کاربران در حین کلاچ گیری به روش الکترومیوگرافی در تراکتورهای متداول ایران (چکیده)
111 - تأثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر پاسخ‌های سازشی آندروژن‌ها و کورتیزول زنان یائسه (چکیده)
112 - تغییرات سطوح سرمی آیریزین و شاخص‌های لیپیدی دانشجویان پسر دارای اضافه وزن پس از هشت هفته تمرین هوازی (چکیده)
113 - تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی با و بدون مصرف کنسانتره انار بر شاخص های سندرم متابولیک زنان میانسال دارای اضافه وزن و چاق (چکیده)
114 - تاثیر آزمون بی هوازی RAST برمارکرهای اصلی سیستم انعقاد خون در زنان جوان سالم فعال و غیرفعال (چکیده)
115 - A Review of the Effects of Ramadan fasting and regular physical activity on metabolic Syndrome indices (چکیده)
116 - اثر هشت هفته تمرینات استقامتی و مقاومتی روی سطح سرمی آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین مردان سالمند غیرفعال (چکیده)
117 - تعیین فراوانی انواع صدمات و سبب شناسی آسیب¬های ورزشی در میان اسکیت بازان نخبه کشور (چکیده)
118 - Acute and chronic responses of metabolic myokine to different intensities of exercise in sedentary young women (چکیده)
119 - BIOMECHANICAL FACTORS IN 400M FREESTYLE SWIMMING AND THEIR RELATIONSHIPS WITH ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS (چکیده)
120 - مقایسه تاثیر یک دوره برنامه کار با وزنه سوپرست متقابل به دو روش هرمی و هرمی واژگون بر برخی هورمون¬های آنابولیک و قدرت بیشینه مردان غیرورزشکار (چکیده)
121 - تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر برخی نشانگرهای مقاومت به انسولین در مردان میانسال (چکیده)
122 - مقایسه شاخص های زیست حرکتی و عوامل خطرزای قلبی- عروقی دو گروه سنی آتش نشانان مشهد (چکیده)
123 - تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی منتخب بر سطوح ایمنی هومورال و شاخص‌های هماتولوژیک مردان سالمند غیرفعال (چکیده)
124 - مقایسه اثر یک دوره برنامه تمرین مقاومتی با شدت های مختلف بر سطوح سرمی آیریزین زنان جوان غیرفعال (چکیده)
125 - مقایسه اثرات مصرف استروئیدهای 17-آلفا الکیلی و استرهای 17-بتا هیدروکسی بر سطوح آنزیم‌های کبدی و تغییرات هماتولوژیک خون مردان رشته پرورش‌اندام (چکیده)
126 - تاثیر تمرین هوازی و رژیم غذایی بر مقاومت به انسولین و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو (چکیده)
127 - تاثیر یک دوره تمرین در آب بر میزان شدت درد و کیفیت زندگی زنان مبتلا به واریس (چکیده)
128 - اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن میوستاتین عضله قلبی موش های نر ویستار سالم (چکیده)
129 - تأثیر تمرینات پلایومتریک در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریق (چکیده)
130 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی کاهش وزن بر سطح فولیستاتین سرم زنان غیر فعال میانسال (چکیده)
131 - اثر تمرین ورزشی هوازی بر پروتئین سلولی کلارای 16 کیلو دالتونی و کورتیزول افراد وابسته به مواد مخدر (چکیده)
132 - 12th international conference of science technology (چکیده)
133 - The Effects of Aerobic Exercise during Ramadan on the Levels of Leptin and Adiponectin in Overweight Women (چکیده)
134 - اثر فعالیت ورزشی هوازی منظم بر سطح سرمی بتا- اندورفین و ادراک فشار تمرینی افراد وابسته به مواد مخدر؛ با تاکید بر سیستم پاداش مغزی (چکیده)
135 - بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی برکاهش اضطراب و پرخاشگری زنان مبتلا به درد مزمن (چکیده)
136 - تأثیر یک دوره تمرینات تناوبی شدید بر سطح سرمی اپلین و شاخص مقاومت به انسولین زنان دارای اضافه وزن (چکیده)
137 - تأثیر شیوه‌های مختلف کنار آمدن با استرس ورزشی بر منابع استرس حاد و کورتیزول بزاقی کشتی‌گیران (چکیده)
138 - بررسی ارگونومیکی مکانیزم‌های ترمز و گاز تراکتورهای MF285 و MF399 به روش الکترومیوگرافی (چکیده)
139 - الکترومیوگرافی عضلات کاربران روشی مناسب برای بهبود ارگونومیک طراحی ماشین‌های کشاورزی (چکیده)
140 - بررسی تغییرات ترکیب بدن و مقادیر سرمی مایوستاتین و فولیستاتین پس از کاهش وزن حاد کشتی‌گیران (چکیده)
141 - طراحی تاثیر تمرینات هوازی بر سطح پلاسمایی اکسید نیتریک و عملکرد اندوتلیوم عروق زنان یائسه (چکیده)
142 - The effect of Ramadan fasting and physical activity on homocysteine and fibrinogen concentrations in overweight women (چکیده)
143 - اثر رژیم غذایی و فعالیت ورزشی بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی (چکیده)
144 - اثربخشی انجام تمرینات هوازی در اوقات فراغت بر فرسودگی شغلی ماماها: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده (چکیده)
145 - اثربخشی برنامه ورزشی طراحی‌شده، بر سلامت روان ماماها: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده (چکیده)
146 - تغییرات الکترولیت ها و اسمولاریته سرمی ورزشکاران طی یک ماه روزه داری به همراه فعالیت ورزشی منظم (چکیده)
147 - بررسی امکان تیپینگ عضلات برای کاهش آسیب به ناحیه کمر کاربران ماشین‌های کشاورزی (چکیده)
148 - Effect of selected aerobic exercise training on the occurrence of electroencephalographic disorders in epileptic children (چکیده)
149 - اثر فعالیت ورزشی تناوبی شدید و پیلاتس بر سطح آیریزین سرمی و مقاومت انسولینی زنان دارای اضافه وزن (چکیده)
150 - تأثیر انجام تمرینات ورزشی بر میزان استرس ماماها: یک کارآزمایی بالینی (چکیده)
151 - Effect of Jogging Program on Midwives’ Physical Fitness: A Randomized, Controlled Trial (چکیده)
152 - The Effects of Ramadan Fasting and Physical Activity on Body Composition and Hematological-Biochemical Parameters (چکیده)
153 - The effect of rapid and gradual weight loss on some hematological parameters in trained wrestlers (چکیده)
154 - A Comparison of Effects of Rapid and Gradual Weight Loss Methods on Body Composition, Aerobic Capacity, And Anaerobic Power in Trained Wrestlers (چکیده)
155 - The Effect of Rate of Weight Reduction on Serum Myostatin and Follistatin Concentrations in Competitive Wrestlers (چکیده)
156 - تغییرات پروتئین واکنشگر-C، اینترلوکین -6 سرمی و شاخص‌های لیپیدی در مردان میان‌سالِ غیر فعال پس از تمرینات مقاومتی (چکیده)
157 - تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ‏ساز بر تغییرات ایمونوگلوبولین A و پروتئین‏ تام بزاقی نوجوانان ورزشکار تفریحی (چکیده)
158 - الکترومیوگرافی عضلات کاربران روشی مناسب برای بهبود ارگونومیک طراحی ماشین‌های کشاورزی (چکیده)
159 - The Effect of RAST Anaerobic Test on Creatine Phosphokinase and Lactate Dehydrogenase Enzymes in Active and Non- active Females (چکیده)
160 - تأثیر تمرین هوازی و رژیم غذایی بر نیمرخ لیپیدی و آنزیم های کبدی زنان چاق مبتلا به دیابت نوع دوم (چکیده)
161 - Swimming injuries and their risk factors among. Iranian elite freestyle and butterfly swimmers (چکیده)
162 - رابطه وزن هنگام تولد با عملکرد شناختی کودکان پیش دبستانی (چکیده)
163 - رابطه وزن هنگام تولد با تبحر حرکتی کودکان پیش دبستانی (چکیده)
164 - فراخوانی اثر هایپوآلژزی متعاقب 20 جلسه فعالیت ورزشی با شدت کنترل شده توام با متادون در افراد وابسته به مواد مخدر (چکیده)
165 - The Effects of Ramadan Fasting and Physical Activity on Blood Hematological-Biochemical Parameters (چکیده)
166 - تأثیر تصویرسازی شناختی و انگیزشی بر یادگیری مهارت های پایه بسکتبال (چکیده)
167 - نگرش شناختی، عاطفی و رفتاری مردم استان خراسان رضوی به فعالیت‌های حرکتی و ورزشی (چکیده)
168 - The effect of Dimethylglycine (DMG) administration on Biochemical Blood Parameters in Youth elite Basketball Players (چکیده)
169 - اثر فعالیت ورزشی هوازی منظم بر سطح سرمی بتا- اندورفین و ادراک فشار تمرینی افراد وابسته به مواد مخدر؛ با تاکید بر سیستم پاداش مغزی (چکیده)
170 - The Effect of Fatigue Protocol on Dynamic Balance in Soccer Players with Functional Ankle Instability (چکیده)
171 - تأثیر شش هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی بر ترکیب بدنی، پروفایل لیپیدی و شاخص های سندروم متابولیک زنان چاق (چکیده)
172 - The Effect of Ramadan Fasting and Physical Activity on Body Composition, Serum Osmolarity Levels and Some Parameters of Electrolytes in Females (چکیده)
173 - تأثیر یک ماه روزه داری و فعالیت بدنی منظم بر شاخص های هماتولوژی و بیوشیمیایی خون (چکیده)
174 - تبیین نگرش و گرایش مردم استان کردستان به فعالیت های ورزشی و حرکتی (چکیده)
175 - اثر درمانی فعالیت ورزشی هوازی و رژیم غذایی کم کالری براستاتوهپاتیت غیر الکلی (چکیده)
176 - Assessment of Physical Activity Among Female Students of Tonekabon- Iran Based on Trans-theoretical Model (چکیده)
177 - Determining the Prevalence and Causes of Sport Injuries among Female Volleyball Players of Iran Super League (چکیده)
178 - Comparison the effect of six weeks aerobic training and diet on Body Composition, Lipid Profile and Metabolic Syndrome Indexes in obese women (چکیده)
179 - Comparison of cognitive, emotional and behavioral attitudes of sports and non-sports teachers to exercise and physical activities Bojnourd city (چکیده)
180 - تعیین فراوانی و سبب‌شناسی آسیب‌های ورزشی پسران ژیمناست نخبه در سطح لیگ برتر و دسته یک باشگاه‌های ایران (چکیده)
181 - تاثیر کاهش وزن حاد وتدریجی بر برخی شاخص های هماتولوژی خون کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
182 - Investigation of thesalivary cortisol and testosterone during Futsal game (چکیده)
183 - Comparison of competitive State Anxiety among Elite and Non- Elite Badminton Players in Iran (چکیده)
184 - اثر هشت هفته تمرین ورزشی شدت متوسط بر بیان ژنی آنزیم مبدل آنژیوتانسین و فعالیت آنژیوتانسین- 2 در مردان میانسال (چکیده)
185 - Relationship between Happiness Dimensions and Indexes of Quality of Doing Physical Activity among Boy Students in High School (چکیده)
186 - Effects of Resistance and Endurance Exercises on Serum Androgens, Cortisol and Lactate in Menopause Women (چکیده)
187 - The Effect of Aerobic Exercise on Serum C - Reactive Protein and Leptin Levels in Untrained Middle-Aged Women (چکیده)
188 - Comparison of Acute Effect of an Intensive Short Term Exercise Session on Some Blood Coagulation Parameters and Fibrinolysis between Active and Non-active Male Students (چکیده)
189 - The Comparison of Aerobic Fitness and Anaerobic Power of Iranian Soccer Players in Different Playing Positions during Competitions Season (چکیده)
190 - مقایسة تأثیر یک ماه روزه داری و فعالیت ورزشی منظم بر ترکیبات بدن،الکترولیت های سرمی و اسمولاریته مردان فعال و غیرفعال (چکیده)
191 - Influence of Selected Exercise on Serum Immunoglobulin, Testosterone and Cortisol in Semi-Endurance Elite Runners (چکیده)
192 - Determination of frequencies of referee’s football injuries in different degrees (چکیده)
193 - مقایسه تأثیر تمرینات مقاومتی و استقامتی بر نسبت تستوسترون به کورتیزول در زنان یائسه (چکیده)
194 - The comparison of overtraining syndrome indexes and body composition of Fc.Aboomoslem Players (چکیده)
195 - تاثیر برنامه ی تمرین هوازی بر سطح هورمونهای لوتئینی، محرک فولیکولی، تستوسترون و دهیدرواپیاندرسترون پلاسمای زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلیکیستیک (چکیده)
196 - The Exhaustive Resistance Exercises with various Resistances increases the Local Strength of Youth Muscles (چکیده)
197 - تأثیر تمرین مقاومتی و استقامتی بر پاسخ حاد آندروژنها، کورتیزول و لاکتات زنان مسن (چکیده)
198 - Comparison of land and aquatic based plyometric training on swimming block start (چکیده)
199 - تاثیر روزه داری ماه رمضان و فعالیت بدنی بر شاخص ھای آنتروپومتری، نیمرخ چربی و فشار خون دانشجویان پسر سالم (چکیده)
200 - Response of selected hormonal markers to the exercise during training cycles in semi-endurance elite runners (چکیده)
201 - تغییرات عملکردی ریوی و اوج اکسیژن مصرفی متعاقب برنامه تمرین هوازی تناوبی در دختران غیر فعال (چکیده)
202 - The validity of between Wingate test and Running-based Anaerobic Sprint Test (RAST) in young elite basketball players (چکیده)
203 - تأثیر رژیم غذایی همراه یا بدون برنامه ی تمرین هوازی بر شاخص های تن سنجی و آمادگی قلبی تنفسی بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی (چکیده)
204 - مقایسه تغییرات ترکیب بدن، حداکثر اکسیژن مصرفی و توان بی هوازی بازیکنان فوتبال طی فصل مسابقات (چکیده)
205 - توصیف نگرش شناختی، عاطفی و رفتاری مهمانداران هواپیمایی ایران ایرتور مشهد به فعالیت های حرکتی و ورزشی (چکیده)
206 - تاثیر تمرینات هاتا یوگا بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند (چکیده)
207 - مقایسه شاخص های ابتلای به سندروم بیش تمرینی و ترکیب بدنی کاراته کاران نخبه جوان در فازهای آمادگی عمومی، اختصاصی و پیش از مسابقه (چکیده)
208 - اثرات فیزیولوژیکی فازهای آمادگی عمومی، اختصاصی و پیش از مسابقه بر بیومارکرهای خونی آسیب عضلانی در کاراته کاران نخبه جوان (چکیده)
209 - Aerobic exercise along with low-caloric diet is more effective than low-caloric diet alone in tretment of patients with non alcoholic steatohepatitis (چکیده)
210 - مقایسه تاثیر برنامه تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی و رژیم غذایی بر سطوح آمینو ترانسفرازهای سرم بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی (چکیده)
211 - تاثیر برنامه تمرینات هیدروروبیکس برتعادل ایستا و پویای مردان سالمند (چکیده)
212 - تاثیر فعالیت بدنی هوازی منتخب بر اختلالات الکتروانسفالوگرافی و ظهورحملات صرع در کودکان مصروع (چکیده)
213 - تغییرات نیمرخ سطوح ایمونوگلوبولین های IgA، IgG، IgM سرمی دوندگان نیمه استقامت نخبه (چکیده)
214 - مقایسه شاخص های ابتلای به سندرم بیش تمرینی و ترکیب بدنی فوتبالیست های تیم ابومسلم خراسان رضوی طی فازهای آمادگی عمومی، اختصاصی و پیش از مسابقه (چکیده)
215 - تاثیر رژیم غذایی و تمرین هوازی بر سطوح آمینوترانسفرازهای سرم بیماران استئاتوهپاتیت غیرالکلی (چکیده)
216 - اثر بی کربنات سدیم خوراکی بر شاخص های بیو شیمیایی خونی، VBG و عملکردی بسکتبالیست های نخبه جوان (چکیده)
217 - The Effects of Supplemental Zinc and Honey on Wound Healing in Rats (چکیده)
218 - The comparison of body composition of Iranian soccer players in different playing positions during competitions season (چکیده)
219 - The effect of fatigue protocol on semi dynamic and dynamic balance in (چکیده)
220 - تأثیر تمرینات منتخب هاتا یوگا بر تعادل زنان سالمند (چکیده)
221 - مقایسه تأثیر برنامه تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی و رژیم غذایی بر شاخص های تن سنجی و آمادگی قلبی- تنفسی بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی (چکیده)
222 - تعیین ارتباط ابعاد سلامت روان و کیفیت ورزش کردن شهروندان جوان (چکیده)
223 - تعیین منابع اعتماد به نفس ورزشی و مقایسه آنها بر اساس سطح عملکرد در کشتی گیران جوان نخبه (چکیده)
224 - The comparison of body composition, anaerobic power and aerobic fitness profiles in soccer players with playing positions during competitions season (چکیده)
225 - The effects of aerobic training and diet on blood pressure and Renin-Aldestron of obese women with hypertension (چکیده)
226 - تأثیر برنامه ی تمرین هوازی و رژیم غذایی برعوامل خطرسازقلبی- عروقی و فشار خون زنان مبتلا به اضافه وزن، چاق و فشارخون بالا (چکیده)
227 - Comparison of the effect of exhaustive resistance exercises with various resistances on local strength of youth muscles (چکیده)
228 - توصیف نگرش و گرایش مردم استان خراسان رضوی به فعالیت های حرکتی و ورزشی (چکیده)
229 - Application of Novel Inertial Technique to Compare the Kinematics and Kinetics of the Legs in the Soccer Instep Kick (چکیده)
230 - Design of a Software for a Novel Inertial Data Logger to Measure High Kinematic Parameters of Soccer Instep Kick (چکیده)
231 - A Novel Method to Measure Biomechanical Parameters of Soccer Kicks and Two-Footedness in the Field (چکیده)
232 - تاثیر تصویرسازی شناختی و انگیزشی بر اجرای مهارت پرتاب آزاد بسکتبال (چکیده)
233 - تاثیر تمرین هوازی و رژیم غذایی بر فشار خون و رنین- آلدسترون زنان چاق مبتلا به پُرفشارخونی (چکیده)
234 - تأثیر یک برنامه تمرینی هوازی 12 هفته ای بر عوامل خطرزای قلبی عروقی ,تغییرات هورمونی و متابولیکی زنان چاق مبتلا به بیماری سندرم تخمدان پلی کیستیک (چکیده)
235 - ارتباط ابعاد شادکامی و کیفیت ورزش کردن دانش آموزان پسر دبیرستانی (چکیده)
236 - آسیب های ورزشی و اقدامات بعد از آن در میان دختران دانشجوی والیبالیست (چکیده)
237 - تعیین منابع اعتماد به نفس ورزشی والیبالیستهای جوان شرکت کننده در مسابقات قهرمان کشوری سال 1388 و رابطه آن با سابقه ورزشی (چکیده)
238 - بررسی و مقایسه هوش عاطفی مدیران اجرایی و آموزشی تربیت بدنی خراسان رضوی (چکیده)
239 - اعتباریابی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه های ادراک موفقیت کودکان و بزرگسالان (چکیده)
240 - مقایسه تاثیر برنامه تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی و رژیم غذایی بر فشار خون زنان دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به پر فشار خونی (چکیده)
241 - تأثیر برنامه تمرینی هوازی بر چاقی و مقاومت به انسولین زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (چکیده)
242 - توصیف نگرش و گرایش مردم شهر مشهد نسبت به فعالیتهای حرکتی و ورزش (چکیده)
243 - مقایسه اثر تعداد جلسات تمرین ایروبیک، یوگا و ایروبیک ـ یوگا بر خودپنداره بدنی دانشجویان دختر (چکیده)
244 - ارتباط انگیزه مشارکت ورزشی با سوگیری ورزشی دانشجویان ورزشکار (چکیده)
245 - سوگیری ورزشی ورزشکاران رشته های انفرادی و گروهی و ارتباط آن با انگیزه مشارکت ورزشی (چکیده)
246 - بررسی و مقایسه هوش عاطفی مدیران اجرایی و آموزش تربیت بدنی خراسان رضوی (چکیده)
247 - اثر آرایش تمرین ذهنی بر یادداری و انتقال پارامتر سرعت در تکلیف ردیابی (چکیده)
248 - تعیین رابطة همبستگی میان آزمون آمادگی هوازی بروس و پلة کوئین (چکیده)
249 - تعیین فراوانی انواع صدمات و سبب شناسی آسیبهای ورزشی در میان اسکیت بازان نخبه کشور (چکیده)
250 - مقایسة تأثیر تمرینات پلایومتریکی در آب و خشکی برتوان بی هوازی ناجیان غریق (چکیده)
251 - تعیین رابطه برخی از اندازه های ابعاد بدنی با زمان شنای 100 متر شناگران نخبه (چکیده)
252 - بررسی رابطه بین سبک هویت با نگرش و گرایش اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد با تأکید بر فعالیت بدنی (چکیده)
253 - اثر نقطه مرجع بر یادگیری الگوی جدید هماهنگ نامتقارن دو دست (چکیده)
254 - تاثیر تمرین هوازی بر سندروم قبــل از قاعــدگی دختران (چکیده)
255 - تجزیه و تحلیل کینماتیکی و کنتیکی ضربه روی پا با پای غالب و غیر غالب در فوتبال (چکیده)
256 - بررسی رابطه قابلیت آمادگی جسمانی با ویژگیهای روانی و ... (چکیده)
257 - تبیین نگرش و گرایش مردم شهر مشهد به فعالیتهای ... (چکیده)
258 - مقایسه میزان تراکم استخوان ,ترکیب بدن و ... (چکیده)
259 - تاثیر تمرینات هوازی بر حجم ها و ظرفیت های ریوی... (چکیده)
260 - بررسی و مقایسه منبع کنترل و احساس تنهایی دختران... (چکیده)
261 - تاثیر برنامه تمرینی هوازی بر سلامت روان زنان نخست باردار (چکیده)
262 - تاثیر تمرین هوازی بر سندروم قبــل از قاعــدگی دختران (چکیده)
263 - تاثیر برنامه تمرینی بر نسبت فعالیت الکتریکی عضلات ... (چکیده)
264 - مطالعه برنامه های تمرینی برای درمان سندروم درد کشککی ـ رانی (چکیده)
265 - تأثیر خستگی بر فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل و پهن خارجی در زنجیره حرکتی بسته : با تاکید بر سند روم درد کشککی – رانی (چکیده)
266 - بررسی سطح آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد و تهیه هنجار (چکیده)
267 - مطالعه اندازه های آنتروپومتری و قابلیتهای جسمانی و حرکتی داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی (چکیده)
268 - تمرین درمانی دانشجویان با افسرگی متوسط (چکیده)
269 - تاثیر تقویت خود از طریق هیپنوتیزم بر اعتماد به نفس و عملکرد قهرمانان ورزشی (چکیده)
270 - مقایسه تاثیر آرایش تمرین جسمانی و ذهنی بر انتقال پارامتر سرعت در تکلیف ردیابی (چکیده)
271 - مقایسه خودپنداره ورزشی کشتی گیران شرکت کننده در بازیهای آسیایی 2006 قطر (چکیده)
272 - مقایسه سوگیری ورزشی (ورزش گرایی) ورزشکاران رشته های انفرادی و گروهی و ارتباط آن با انگیزه مشارکت ورزشی (چکیده)
273 - The Effect of practices Arrangement on Retention and Transfer of Speed Parameter on Tracking Task (چکیده)
274 - The comparison between wrestler s athletic self - concept participating in 2006 Asian s Games (چکیده)
275 - تعیین فراوانی و علل احتمالی آسیب های ورزشی درمیان دختران دانشجوی والیبالیست دسته یک کشور (چکیده)
276 - تأثیر نقطه مرجع بر اجرا و یادگیری الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست (چکیده)
277 - تاثیر برنامه تمرینی بر نسبت فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل به پهن خارجی در زنجیره حرکتی بسته زانو (چکیده)
278 - توصیف نگرش و گرایش مردم شهر مشهد به فعالیت های حرکتی و ورزشی (چکیده)
279 - مقایسه میزان تراکم استخوان (BMD)، قدرت عضلات و برخی فاکتورهای هورمونی و بیوشیمیایی دختران ورزشکار (والیبال و تکواندو) و غیر ورزشکار (چکیده)