بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: hadi samadie


موارد یافت شده: 12

1 - ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تعلق پذیری عمومی در دانشجویان (چکیده)
2 - بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی مقیاس خشنودی اینترنت در دانشجویان (چکیده)
3 - مقیاس تعلق به دانشگاه: ویژگی‌های روان‌سنجی و تحلیل وضعیت موجود در بافت آموزش عالی (چکیده)
4 - نقش واسطه ای کنجکاوی معرفت شناختی در رابطه بین باورهای معرفت شناختی و درگیری عاملی دانشجویان (چکیده)
5 - ارزیابی ساختار عاملی و تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه راهبردهای نظم بخشی هیجان هایدلبرگ (HFERST) (چکیده)
6 - Relationships between oxidative stress, liver and erythrocyte injury, trace elements and parasite burden in sheep naturally infected with Dicrocoelium dendriticum (چکیده)
7 - Parasitic burdens, egg output and heamathological and biochemical changes in naturally infected lambs with Dicrocoelium dendriticum (چکیده)
8 - مسمومیت با آیورمکتین در بره (چکیده)
9 - گزارش مننگوانسقالوسل در بره نوزاد در استان خراسان رضوی (چکیده)
10 - outbreak of cyticercus tenuicollis in a flock of goats in the city of Neyshabour (چکیده)
11 - A report of successful treatment of tetanus in a kid (چکیده)
12 - The first report of goat pox in vaccinated saanen with TC- gorgan strain vaccine in Iran (چکیده)