بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: mojtaba Kaffashan kakhki


موارد یافت شده: 34

1 - Designing an axial code pattern for absorptive capacity of knowledge in academic libraries: examining the effect of individual and organizational learning (چکیده)
2 - What do experts say about the conditions affecting customer knowledge management in academic libraries? An integrated perspective (چکیده)
3 - Modelling the effect of perceived organisational policies on knowledge management in libraries: Focus on the moderating role of transformational leadership and professional commitment (چکیده)
4 - Modeling the Effect of Trust on Librarians’ Knowledge Sharing: Assessing the Effect of Organizational Intelligence and Organization-Based Self-Esteem as Mediators (چکیده)
5 - Productivity Story of the Iranian Librarians: Assessing the Impact of Knowledge Management and Emotional Intelligence (چکیده)
6 - Assessment of customer knowledge management in academic libraries: Design and validation of a checklist (چکیده)
7 - Innovation in using IT: understanding the impact of knowledge absorptive capacity on academic librarians (چکیده)
8 - سنش فرهنگ سازمانی و موانع اشتراک دانش با هدف طراحی زیرساخت اشتراک دانش: یک مطالعه موردی (چکیده)
9 - The dance of knowledge management strategies in libraries: The case of the libraries of the Iranian universities of medical science (چکیده)
10 - Understanding librarians’ knowledge sharing behavior: The role of organizational climate, motivational drives and leadership empowerment (چکیده)
11 - Assessing the factors influencing clients’ impulsive information seeking behaviour in using information resources and services of the academic library (چکیده)
12 - سنجش وضعیت مدیریت دانش مشتری از منظر کتابخانه‌های دانشگاهی مطالعه موردی: مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
13 - جستاری بر فرایند سازماندهی و بازیابی متون وبی مبتنی بر تجمیع مفاهیم معنایی در راستای سازماندهی دانش (چکیده)
14 - The Comparison of Library Classification Systems: A Survey of the Viewpoint of Professors and Librarians (چکیده)
15 - The evaluation of the relationship between customers’ knowledge management and their loyalty to academic libraries (چکیده)
16 - تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از منظر میزان توجه به جایگاه مادر (چکیده)
17 - عوامل موثر بر استفاده تربیتی مادران از شبکه های اجتماعی : مورد مطالعه مادران شاغل در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
18 - The Effect of Job and Motivation on the Knowledge Sharing of Librarians in Public Libraries (چکیده)
19 - تعیین عوامل اثرگذار بر بازنشر پیام سازمان‌های غیرانتفاعی در رسانه‌های اجتماعی: جستاری بر بازاریابی ویروسی محتوای اطلاعات (چکیده)
20 - هماهنگی راهبردی در دانشگاه‌ها و نقش آن در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی (چکیده)
21 - نقش ارتباط علمی در فرآیند تولید دانش در علوم انسانی (چکیده)
22 - واکاوی پیوند شبکه های اجتماعی با قصد مطالعه: پژوهشی بر مبنای نظریه فرهنگ مصرف کننده (چکیده)
23 - پیش‌شرط‌ها و پیامد‌های قصد اشتراک دانش در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (چکیده)
24 - سنجش میزان تاثیر عوامل موثر بر شکل گیری رفتار اشتراک دانش از دیدگاه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
25 - انطباق سنجی نظری و مفهومی هماهنگی راهبرد اصلی دانشگاه ها با راهبرد فرهنگ سازمانی آن و راهبردهای نظام مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی (ارائه الگوی هماهنگی راهبردی) (چکیده)
26 - نظام های نوین سازماندهی دانش: وب معنایی، هستی شناسی و ابزارهای سازماندهی دانش عینی (چکیده)
27 - بررسی ادراک اعضاء هیأت علمی در استفاده از خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی از دیدگاه نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده آجزن (چکیده)
28 - بررسی بایستگی‌های تدوین سیاست ملی اطّلاع‌رسانی در ایران (چکیده)
29 - جامعه انسانی و تاثیر اطلاعات بر آن (چکیده)
30 - پیش شرط ها و پیامد های وفاداری کاربران به موتور های جستجو: طراحی الگوی وفاداری کاربران ایرانی (چکیده)
31 - پیش شرط های توصیه و تبلیغ کلامی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی: طراحی الگوی تبلیغ کلامی مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (چکیده)
32 - پیش‌شرط‌ها و پیامدهای وفاداری مراجعان کتابخانه‌ها : طراحی الگوی وفاداری مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (چکیده)
33 - بررسی ادراک دانشجویان از خدمات الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی: پژوهشی بر مبنای نظریه رفتار برنامه ریزی شده آجزن (چکیده)
34 - کاربرد نظریه های پذیرش فناوری در ارزیابی فناوریهای اطلاعاتی کتابخانه ها: رویکردی متن پژوهانه (چکیده)