بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: morteza alirezaie noghondar


موارد یافت شده: 22

1 - بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی و عناصر معدنی دو اکوتیپ گونه دارویی ترشک وحشی (Rumex turcomanicus) (چکیده)
2 - تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر گونه دارویی ترشک وحشی (Rumex turcomanicus Czerep) با استفاده از مدل های رگرسیونی (چکیده)
3 - بررسی تغییرات برخی ترکیبات فیتوشیمیایی اندام هوایی و ریشه گیاه ترشک وحشی (Rumex turcomanicus Czerep) طی مراحل مختلف نمو گیاه (چکیده)
4 - تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر گونه دارویی ترشک وحشی (Rumex turcomanicus Czerep) با استفاده از مدل های رگرسیونی (چکیده)
5 - EFFECT OF SEED PRIMING WITH CARBON NANOTUBES ON GERMINATION AND SOME MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS SEEDS OF PARSLEY (PETROSELINUM SATIVUM L.) AND PEPPER (CAPSICUM ANNUUM L.) (چکیده)
6 - Effect of Silicon on Growth and Ornamental Traits of Salt-stressed Calendula (Calendula officinalis L (چکیده)
7 - Impact of exogenous salicylic acid on growth and ornamental characteristics of calendula (Calendula officinalis L.) under salinity stress (چکیده)
8 - بررسی قابلیت دگر آسیبی و تغییرات ترکیبات فنلی در غلظت های مختلف عصاره متانولی و اتانولی حاصل از اندامهای زیر زمینی ترشک (چکیده)
9 - STUDY ON DORMANCY BREAKING OF ERYNGIUM CAERULEUM M.B. (APIACEAE) SEEDS BY DIFFERENT LEVELS OF KNO3 AND SALICYLIC ACID (چکیده)
10 - EFFECT OF SEED PRIMING WITH CARBON NANOTUBES ON GERMINATION AND SOME MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS SEEDS OF PARSLEY (PETROSELINUM SATIVUM L.) AND PEPPER (CAPSICUM ANNUUM L.) (چکیده)
11 - بررسی تأثیر بسترهای مختلف رشدی بر بقاء و برخی خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی ترشک (چکیده)
12 - مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانتی عصاره های مختلف (آبی، متانولی، اتانولی و هگزانی) حاصل از اندام هوایی و زمینی گیاه دارویی ترشک (چکیده)
13 - مقایسه برخی ویژگیهای فیزیوشیمیایی بذر چهار رقم تجاری ریحان تحت سطوح مختلف تنش شوری (چکیده)
14 - Rumex turcomanicus ) تغییرات میزان فنل کل، فعالیت آنتی اکسیدانتی و قند در اندامهای مختلف گیاه دارویی ترشک (چکیده)
15 - Exogenous application of ascorbic acid alleviates chilling injury in apricot (Prunus armeniaca L. cv. Shahroudi) flowers (چکیده)
16 - Effect of Salicylic Acid on Alleviating of Electrolyte Leakage and Flower Organ Damage in Apricot (Prunus armeniaca L. cv. ‘Shahroudi’) (چکیده)
17 - Comparison of Colchicine Content Between Hysteranthous and Synanthous Colchicum Species in Different Seasons (چکیده)
18 - مروری بر خواص دارویی و مواد فیتوشیمیایی انار از دیرباز تا به امروز (چکیده)
19 - تأثیر سطوح مختلف کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در گیاه دارویی Colchicum kotschyi Bioss تحت شرایط رویشگاه (چکیده)
20 - تغییرات وزن خشک و تعیین میزان کلشی سین طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران kotschyi Boiss Colchicum و C. robustum Stefanov (چکیده)
21 - اثر کاربرد خارجی پراکسید هیدروژن بر برخی از شاخص های تحمل به شوری مرزنجوش (Origanum majorana L.) (چکیده)
22 - بررسی نقش برخی عناصر غذایی مهم بر تولید بنه و میزان کلشی سین در گیاه در شرایط بدون خاک Colchicum kotschyiBoiss (چکیده)