بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: sahar roshanak


موارد یافت شده: 35

1 - Optimization of a gluten‐free sponge cake formulation based on quinoa, oleaster, and pumpkin flour using mixture design methodology (چکیده)
2 - Whey Protein Concentrate Coating Incorporated with Modified Atmosphere Packaging for Extending Tangerines Shelf-Life: Physicochemical, Microbiological and Sensory Evaluation Through Refrigerated Storage (چکیده)
3 - Synergistic effects of nisin and CLF36 antimicrobial peptides in vitro (چکیده)
4 - Effects of Dietary Supplementation of Peppermint Extract on Growth Performance, Intestinal Microbiota, Liver and Intestine Histopathology of Cyprinus carpio (چکیده)
5 - Effects of adding poly-histidine tag on stability, antimicrobial activity and safety of recombinant buforin I expressed in periplasmic space of Escherichia coli (چکیده)
6 - Physicochemical and Sensory Properties of Vegan Gummy Candies Enriched with High-Fiber Jaban Watermelon Exocarp Powder (چکیده)
7 - Bioinformatics detection of candidate signal peptides for expression of periplasmic of bufurin II in E. coli (چکیده)
8 - The impact of cold plasma innovative technology on quality and safety of refrigerated hamburger: Analysis of microbial safety and physicochemical properties (چکیده)
9 - Changes in intestinal microbiota, liver and intestine histopathology of Cyprinus carpio in response to Mentha piperita extract‐supplemented diets (چکیده)
10 - The effects of supplemented diets containing Tribulus terrestris saponin and Ecklonia bicyclis extract on the survival, growth performance, and intestinal microbiota of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) larvae (چکیده)
11 - Effect of zein and zein‐Peganum harmalaextract coatings of eggshell on the internal quality of eggs and control ofSalmonella enteritidis (چکیده)
12 - Encapsulation of Lactobacillus acidophilus in solid lipid microparticles via cryomilling (چکیده)
13 - بررسی فعالیت ضد باکتریایی لاکتوفرین کایمرا و اثر هم افزایی آن با آنتی بیوتیک های جنتامایسین، سفازولین و سفتازیدیم علیه باکتری های گرم منفی بیماری زا (چکیده)
14 - ارزیابی میزان کلروفیل، فعالیت ضد‌اکسایشی و اثر ضد‌میکروبی عصاره برگ خبررسانک (چکیده)
15 - ارزیابی پتانسیل آنتی اکسیدانی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره مچه در شرایط برون تنی (چکیده)
16 - Buforin I an alternative to conventional antibiotics: Evaluation of the antimicrobial properties, stability, and safety (چکیده)
17 - بهینه سازی تولید فیلم زیست تخریب‌پذیر حاوی عصاره آبی ریشه گیاه چوبک و نانوامولسیون اسانس رزماری بر پایه ژلاتین به روش سطح پاسخ (چکیده)
18 - Application of jaban watermelon exocarp powder in low‐calorie ice cream formulation and evaluation of its physicochemical, rheological, and sensory properties (چکیده)
19 - Isolation and Identification of Yellow Spot Causing Microbial Agents on Chicken Sausage Based on Culture and Molecular Methods (چکیده)
20 - Evaluation of the bioprotectivity of Lactobacillus binary/ternary cultures in yogurt (چکیده)
21 - Evaluation of Antimicrobial Activity of Buforin I and Nisin and the Synergistic Effect of Their Combination as a Novel Antimicrobial Preservative (چکیده)
22 - Evaluation of the Different Levels of Ginger and Yoghurt Whey on Physicochemical and Sensory Properties of Fermented Carrot (چکیده)
23 - Evaluation of antimicrobial properties of bovine lactoferrin against foodborne pathogenic microorganisms in planktonic and biofilm forms (in vitro) (چکیده)
24 - Comparison of Different Signal Sequences to Use for Periplasmic Over-Expression of Buforin I in Escherichia coli: An In Silico Study (چکیده)
25 - بررسی اثر پالسمای سرد بر ویژگیهای میکروبی و شیمیایی زعفران (چکیده)
26 - Evaluation of Antimicrobial Properties of Bovine Lactoferrin Against Some of Foodborne Pathogens in Planktonic and Biofilm Forms (چکیده)
27 - Investigating the effect of buforin I on Staphylococcus aureus and methicillin-resistance Staphylococcus aureus (چکیده)
28 - ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره مچه بر تعدادی از میکروارگانیسم های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
29 - Evaluation of adherence and anti-infective properties of probiotic Lactobacillus fermentum strain 4-17 against Escherichia coli causing urinary tract infection in humans (چکیده)
30 - بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره گیاه شنگ بر استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، باسیلوس سوبتیلیس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
31 - Heterologous expression of Thrombocidin-1 in Pichia pastoris: evaluation of its antibacterial and antioxidant activity (چکیده)
32 - بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره برگ گیاه قاصدک -Taraxacum pseudocalocephalum- بر تعدادی از میکروارگانیسم های بیماری زا و مقایسه آن با آنتی بیوتیک های رایج درمانی در شرایط برون تنی (چکیده)
33 - بررسی پپتیدهای زیست فعال و اهمیت انواع مشتق شده آن در فرآورده های لبنی (چکیده)
34 - Probiotics as a Therapeutic Intervention for Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (چکیده)
35 - تولید پوشش خوراکی ضد میکروبی بر پایه موسیلاژ دانه بارهنگ کبیر در ترکیب با اسانس گلپر: بررسی ویژگی‌ها و کاربرد آن در گوشت گاو نگهداری شده در دمای یخچال (چکیده)