بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: زیان


موارد یافت شده: 375

1 - تاثیر بستر کشت و تغذیه بر صفات رویشی وزایشی پپینو (Solanum muricatum) (چکیده)
2 - نقش اکسید روی (معمولی و نانو ) و قارچ میکوریزا بر شاخص¬های رشدی گیاه لوبیا (چکیده)
3 - تاثیر اکسید روی نانو و معمولی و قارچ میکوریزا آربسکولار بر رشد و عملکرد گیاه لوبیا سبز Phaseolus vulgaris (چکیده)
4 - A characterization of higher derivations on Banach algebras (چکیده)
5 - بررسی وضعیت استراتژی های مدیریت دانش در تحقق مدیریت دانش در آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
6 - بررسی منشأ برخی از عناصر سنگین با استفاده از آمار چند متغیره در محدوده شهرک صنعتی سمنان و اراضی اطراف آن (چکیده)
7 - شناسایی عوامل حفظ افراد مستعد از دیدگاه مدیران صنعت نفت و فعالان سایر صنایع (چکیده)
8 - تاثیر سنگ‌های اولترابازیک بر مقدار Ni و Cr خاک‌های غرب مشهد (چکیده)
9 - توزیع Ni و Cr در اجزای اندازه ذرات خاک‌های تشکیل شده از اولترابازیک‌های غرب مشهد (چکیده)
10 - فهم زوایای نوینی از سازۀ ظرفیت مازاد سازمانی (چکیده)
11 - اثر جنیستئین بر همزیستی ریزوبیوم لگومینوزاروم بیوار فازئولی و گیاه لوبیا در تنش شوری (چکیده)
12 - بررسی اثر پاستوریزاسیون حرارتی و فناوری نوین پلاسمای سرد اتمسفری برقابلیت امولسیون کنندگی مایع تخم مرغ (چکیده)
13 - کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط تأخیری و کشت متوالی گندم زمستانه و چغندرقند (چکیده)
14 - ﺟﺪاﺳﺎزی، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺪروﻓﻮر در ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎی ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ رﺷﺪ ذرت در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻜﺸﺖ (چکیده)
15 - بررسی تاثیر ابعاد دارایی نامشهود سازمانی (سرمایه اجتماعی) برارتقاء مدیریت دانش سازمانی (مطالعه موردی شهرداری رباط کریم) (چکیده)
16 - کاربرد مدل پذیرش تکنولوژی جهت گسترش خدمات دولت الکترونیک (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
17 - اثر مصرف بهینه نیتروژن در کاهش اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه برخی ژنوتیپ‌های گندم نان دیم (چکیده)
18 - Removal of chromium [Cr(VI)] from contaminated solutions by using biogenic ferrous iron in bioreduced minerals (چکیده)
19 - Isolation and Identification of Ferric Reducing Bacteria and Evaluation of their Roles in Iron Availability in Two Calcareous Soils (چکیده)
20 - جداسازی و شناسایی باکتری های کاهنده آهن فریک از خاک های شالیزاری شمال ایران (چکیده)
21 - تاثیز ضایعات کارخا چرم، بیوچار و پتاسیم بر میزان عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاک (چکیده)
22 - تاثیر اینترنت بر صادرات ایران به ده کشور منتخب در حوزه تجارت خارجی (چکیده)
23 - اثر جنیستئین بر همزیستی باکتری ریزوبیوم لگومینوزاروم بیوار فازئولی با گیاه لوبیا در تنش شوری (چکیده)
24 - مطالعه دامنه وسیع تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا (Brassica napus L.) (چکیده)
25 - تأثیر ترکیب های مختلف کشت مخلوط آفتابگردان (Helianthus annus L.)، لوبیا قرمز (Phaseolus calcaratus L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد (چکیده)
26 - تاثیر مقادیر و زمان مصرف نیتروژن بر برخی ویژگی‌های ریشه ژنوتیپ‌های مختلف گندم دیم (چکیده)
27 - Effect of forage inclusion and particle size in diets of neonatal lambs on performance and rumen development (چکیده)
28 - شناخت محتوای قرارداد روان شناختی در اعضای هیئت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
29 - تعیین نقاط حساس (Hotspots) عنصر سرب در خاک های حومه و شهر مشهد با استفاده از شاخص های جامع و منطقه ای مورن (چکیده)
30 - ناپویا سازی آرسنیک در یک خاک آهکی به کمک زئولایت اصلاح شده با آهن، آلومینیوم و منگنز (چکیده)
31 - Effects of humic acid on Ti2O nanoparticle biosynthesized by Lactobacillus delbrueckii subsp (چکیده)
32 - بررسی تغییرات عناصر سنگین سرب، روی و مس در منطقه شهرک صنعتی سمنان و اراضی اطراف آن (چکیده)
33 - تحمیل نظریه به داده ها یا ظهور نظریه از داده ها: نظریه پردازی در علوم انسانی با روش شناسی نظریه داده بنیاد (چکیده)
34 - An Investigation into Factors Influencing the Acceptance of E-Government Service Counters as a Service Delivery Channel: A case of developing Country (چکیده)
35 - مدل‌سازی ترکیب ایزوتوپی O18 و H2 آب بندهای استان گیلان با استفاده از آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره (چکیده)
36 - زیست چینه نگاری سازند ایلام در برش تاقدیس شاه نخجیر (جنوب غرب ایلام) (چکیده)
37 - نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتاری نفرین: مقایسه زبان های فارسی و انگلیسی (چکیده)
38 - An ice nucleation protein from Fusarium acuminatum: cloning, expression, biochemical characterization and computational modeling (چکیده)
39 - بررسی اثر دامنه وسیع وزن بنه بر رشد و گلدهی زعفران (Crocus sativus L.) (چکیده)
40 - Evaluating Dimensions of Social Capital and its Role in Improving Knowledge Management (Case of Robaat Karim Municipality) (چکیده)
41 - نقش واسط حسادت در تأثیر سبک رهبری تبادل رهبر- عضو بر تسهیم دانش و رفتارهای غیرشهروندی پرستاران (چکیده)
42 - Evaluation of Zn–Al–SO4 layered double hydroxide for the removal of arsenite and arsenate from a simulated soil solution: Isotherms and kinetics (چکیده)
43 - Highly selective removal of nitrate and perchlorate by organoclay (چکیده)
44 - شبیه سازی پدیده تغییر فاز ناگهانی بخار آب با معادلات جوانه زایی و رشد قطرات مناسب در فشار های چگالشی پایین (چکیده)
45 - Potential angiotensin I converting enzyme inhibitory peptides from gluten hydrolysate: Biochemical characterization and molecular docking study (چکیده)
46 - بررسی سرواپیدمیولوزی توکسوپلاسموز در گوسفندان استان مازندران (چکیده)
47 - In situ stabilization of As and Sb with naturally occurring Mn, Al andFe oxides in a calcareous soil: Bioaccessibility, bioavailability andspeciation studies (چکیده)
48 - تاثیر جدایه های آسپرژیلوس بر هیدرولیز فسفر آلی خاک (اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم) (چکیده)
49 - Immune dynamics of chicken macrophage-like monocytes following exposure to bacterial ghosts loaded with M2e segment and NP gene as a universal DNA vaccine against avian influenza (چکیده)
50 - Molecular detection and partial nucleotide sequence analysis of two Iranian strains of Avian nephritis virus type 2 (ANV2 (چکیده)
51 - Bacterial Ghosts: a promising candidate for vaccine development against gram-negative bacteria and delivery of molecular vaccines against poultry diseases (چکیده)
52 - بررسی عملکرد ارقام گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.) تحت تاثیر کود دامی و تلقیح میکوریزایی (چکیده)
53 - Management of nitrogen fertilizer, irrigation and plant density in onion production using response surface methodology as optimization approach (چکیده)
54 - بررسی آزادشدن کافئین از آدامس و تلخی زدایی آن در آدامس (چکیده)
55 - بررسی تاثیر مصرف صمغ بنه در فرآیند تولید آدامس و ارزیابی خواص کیفی محصولات تولیدی (چکیده)
56 - بررسی اثرصمغ ترنجبین در فرایند تولید آدامس و ارزیابی خواص کیفی آن (چکیده)
57 - اثر زمان بر توزیع شکلهای شیمیایی سرب در خاک آلوده (چکیده)
58 - Cress seed (Lepidium sativum) mucilage, an overview (چکیده)
59 - شناسایی شایستگی های مدیران اجرایی ارشد جهت مقابله با بحران (چکیده)
60 - بررسی مکانیزم تشکیل ترکیبات بین فلزی تیتانیم-آلومینیم در دماهای کمتر از نقطه ذوب آلومینیم (چکیده)
61 - سنتز احتراقی ترکیبات بین فلزی آلومینیم-تیتانیم (چکیده)
62 - Assessing Impact of Organizational Culture and Organizational Structure on Organizational Effectiveness through Knowledge Management Case Study: Mashhad s Science and Technology Park (چکیده)
63 - The Impact of Organizational Culture, Organizational Structure and Knowledge Management on Organizational Effectiveness; Case Study: Mashhad's Science and Technology Park (چکیده)
64 - Bounded operators on topological vector spaces and their spectral radii (چکیده)
65 - تاثیر ضایعات کارخانه چرم، بیوچار و پتاسیم بر ویژگیهای رشدی ریشه گیاه تربچه (چکیده)
66 - بررسی آزمایشگاهی و عددی چقرمگی شکست استخوان با استفاده از روش آرکان (چکیده)
67 - روابط اروپا و چین و مقوله نقض حقوق بشر (چکیده)
68 - مدلی برای توسعه ی انباره داده در سیستم اطلاعات مدیران ارشداجرایی بخش دولتی (چکیده)
69 - ارائه مدلی برای تعیین نیازمندی های اطلاعاتی مدیران ارشد اجرایی در بخش عمومی (چکیده)
70 - Application of multilevel analysis approach in management theory (چکیده)
71 - قابلیت‌ها و محدودیت‌های همیاری میکوریزا و گیاهان به عنوان ابزاری جهت احیاء اکوسیتم های تخریب یافته (چکیده)
72 - تبیین اثرات اخلاقی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سلامت منابع انسانی (چکیده)
73 - تأثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمان از طریق قابلیتهای فناوری اطلاعات (چکیده)
74 - مطالعه‌ تاثیر زمان، دما، اسیدیته و غلظت اوره‌‌آز بر جذب و فعالیت آنزیم در رس‌های سپیولیت و ورمیکولیت (چکیده)
75 - هوش سازمانی: طراحی مدل سلسله مراتبی برای دانشگاه های دولتی ایران با رویکرد دیماتل (چکیده)
76 - راهبردهای مدیریت اثربخش برای مدیران تازه کار در سازمان های دولتی ایران؛ نظریه پردازی داده بنیاد (چکیده)
77 - کشف و بازنمایی الگوی بومی رفتار سیاسی مدیران: رویکرد داده بنیاد (چکیده)
78 - بررسی رابطه بین مولفه های کیفیت زندگی کاری از دیدگاه والتون و رضایت شغلی (چکیده)
79 - طراحی و آزمون مدل سنجش میزان آمادگی سازمانی برای توسعه راهبردی سیستم های اطلاعاتی (چکیده)
80 - بررسی رابطه متقابل مدیریت کاربری زمین و وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهری؛ مطالعه موردی مجتمع تجاری الماس شرق مشهد (چکیده)
81 - مطالعه تاثیر نوع صنعت بر معیارهای اعتباردهی به مشتریان حقوقی بانک صادرات ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (چکیده)
82 - The impact of emotional intelligence on faculty members knowledge sharing behaviors (چکیده)
83 - An empirical investigation on relationship between organizational intelligence and faculty members knowledge sharing behaviors (چکیده)
84 - بررسی رنگ کنسانتره آب چغندر قرمز تولیدی با روش های مختلف (چکیده)
85 - رزیابی دلایل سرخشکیدگی و زردی زود هنگام درختان چنار (platanus sp.) در شهر مشهد با استفاده از تجزیه رگرسیون مکانی (GGE biplot) (چکیده)
86 - Intrinsic viscosity of cress (Lepidium sativum) seed gum: effect of salts and sugars (چکیده)
87 - The effect of pH, salts and sugars on the rheological properties of cress seed (Lepidium sativum) gum (چکیده)
88 - بررسی اثرات بهبود دهندگی کلسیم و پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیک کوشیا (Kochia scoparia) تحت تنش شوری (چکیده)
89 - بررسی تأثیر کاربرد هم زمان فروزین و AQS بر کاهش زیستی آهن فریک در کانی هماتیت (چکیده)
90 - تاثیر مدیریت اراضی بر تغییرات کربن آلی خاک، توزیع اندازه ذرات و پایداری خاکدانه‌ها در طول چند توپوسکوئنس، در مناطق نیمه خشک خراسان شمالی (چکیده)
91 - بررسی و مقایسه کاهش زیستی آهن فریک ساختمانی در کانی‌های نانترونیت، گئوتیت و هماتیت (چکیده)
92 - تجزیه زیستی نرمال–هگزادکان در خاک بوسیله گونه های سود و موناس و برخی باکتریهای بومی مناطق آلوده به نفت (چکیده)
93 - Textual Analysis of an English Dentistry Textbook and Its Persian Translation: A Schema-Based Approach (چکیده)
94 - Feedback controller design for linear and a class of nonlinear optimal control problems (چکیده)
95 - شناسایی عوامل موثر بر آمادگی پذیرش سیستم برنامه ریزی منابع موسسه(ERP) در چارچوب تکنولوژی- محیط- سازمان و رتبه بندی عوامل با استفاده از (FUZZY AHP(مورد مطالعه شهرداری مشهد) (چکیده)
96 - کارایی هیف‌های بیرونی قارچ‌های میکوریزای آربسکولار در انتقال عناصر کادمیم، روی و فسفر در شبدر سفید (چکیده)
97 - تأثیر عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک از سوی کاربران با استفاده از الگوی UTAUT (چکیده)
98 - Adsorption–desorption characteristics of nitrate, phosphate and sulfate on Mg–Al layered double hydroxide (چکیده)
99 - امکان جایگزینی پیت با کمپوست مصرف شده در تولید قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus) (چکیده)
100 - Solving a Class of Nonlinear Optimal Control Problems via He’s Variational Iteration Method (چکیده)
101 - بررسی ادراک دانشجویان از خدمات الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی: پژوهشی بر مبنای نظریه رفتار برنامه ریزی شده آجزن (چکیده)
102 - اثرهمزیستی قارچ میکوریزا و مقادیر مختلف فسفر بر جذب اورانیوم در گیاه آفتابگردان (چکیده)
103 - از استعاره‌ی قلمه‌زنی تا استراتژی دانش: چارچوب قلمه‌زنی دانش برای استراتژی‌سازی (چکیده)
104 - بررسی تاثیر دیاتومیت و دیاتومیت اصلاح شده بر سرب قابل دسترس در خاک (چکیده)
105 - تاثیر جوانه هسته خرما بر خواص رئولوژیکی خمیر، کیفیت و ماندگاری نان بربری (چکیده)
106 - احیا مارمالاد سنتی به رب و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی آن (چکیده)
107 - اثر دوزهای مختلف افلاتوکسین B1 در مدل پرفیوژن کبدی رت (چکیده)
108 - اندازه گیری میزان ویتامین E به طریق اسپکتوفتومتری (چکیده)
109 - sigma,tau-Higher derivations (چکیده)
110 - مقایسه خصوصیات شیمیایی، فیزیکی و درجه رسیدگی ورمی کمپوست بدست آمده از کود گاوی تیمار شده با ملاس چغندر قند، تهویه و خاک (چکیده)
111 - تخمین و پهنه بندی میزان کربن آلی خاک با استفاده از آنالیز عوارض زمین (چکیده)
112 - An improvement to the homotopy perturbation method for solving the Hamilton–Jacobi–Bellman equation (چکیده)
113 - تاثیر بیوچار و فاضلاب بر غلظت کادمیوم قابل جذب خاک و رشد گیاه ماش (چکیده)
114 - پلت فورم ویکی برای تسهیل نوآوری سازمانی؛ ویکی ها، ابزارهای مشارکتی مبتنی بر نسخه0/2 برای اشاعه نوآوری (چکیده)
115 - به کارگیری داده کاوی در تشخیص الگوی رفتار تأمین کنندگان قطعات خودرویی مورد مطالعه: شرکت صنعتی مهد خودرو توس (چکیده)
116 - تأثیر کاربرد کمپوست و ورمی‌کمپوست غنی شده با کود شیمیایی و کود شیمیایی ‌بر برخی شاخص‌های بیولوژیک کیفیت خاک در ریزوسفر ریحان (Ocimum basilicum) (چکیده)
117 - برهمکنش آهک، ماده آلی و آهن بر جذب فسفر در گیاه ذرت (چکیده)
118 - پالئواکولوژی مرز ایپرزین- لوتتین بر مبنای فرامینیفرها در برش یاقل، غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
119 - Dimensions of Organizational Intelligence in Iranian Universities an Information Processing Perspective (چکیده)
120 - تاثیر 6 هفته تمرین استقامتی بر تظاهر ژن ABCA1 کبدی موش ویستار (چکیده)
121 - تأثیر تمرین استقامتی کوتاه مدت بر تظاهر ژن ABCA1 کبدی و انتقال معکوس کلسترول در موش ویستار نر (چکیده)
122 - تاثیر کرم خاکی بر جذب مس و کادمیوم خاک در گیاه ذرت (چکیده)
123 - Numerical Solution of Linear HPDEs Via Bernoulli Operational Matrix of Differentiation and Comparison with Taylor Matrix Method (چکیده)
124 - The adsorption characteristics of nitrate on Mg–Fe and Mg–Al layered double hydroxides in a simulated soil solution (چکیده)
125 - ساختار تنوع زیستی موجودات خاک زی در بوم سازگان های طبیعی مناطق خشک و نیمه خشک (چکیده)
126 - تأثیر فسفر و ماده آلی بر فراهمی و جذب آهن در گیاه ذرت (Zea mays L.) (چکیده)
127 - تأثیر مدیریتهای پسماند گیاه جو (Hordeum vulgare L) بر فعالیت آنزیم بتاگلو کوسیداز خاک (چکیده)
128 - تاثیر کادمیم، روی و فسفر بر گلومالین تولید شده توسط قارچ های میکوریزای آربسکولار همزیست با شبدر سفید (چکیده)
129 - تاثیر آهک، ماده آلی و فسفر بر قابلیت جذب آهن در گیاه ذرت (چکیده)
130 - تاثیر کاربرد لجن فاضلاب و لجن فاضلاب غنی شده با کود شیمیایی بر میزان کربن آلی، تنفس و فعالیت آنزیمی خاک تحت کشت گیاه ریحان (چکیده)
131 - Investigating cultural influences on investment process in stock exchange (چکیده)
132 - تاثیر کوتاه مدت مدیریت پسماند گیاه جو بر فعالیت آنزیم های اوره آز و فسفاتاز قلیایی در خاک (چکیده)
133 - تاثیر برخی از ترکیبات فسفر آلی بر تولید آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی در جدایه های آسپرژیلوس (چکیده)
134 - An extremely thermotolerant, alkaliphilic subtilisin-like protease from hyperthermophilic Bacillus sp. MLA64 (چکیده)
135 - پیمایشی طولی در زمینه علل فساد اداری و روش های کنترل آن (چکیده)
136 - اثر فلزات سنگین (سرب، نیکل و کادمیوم) و کود گاوی بر تغییرات جمعیت نماتدهای بومی خاک (چکیده)
137 - بررسی امکان سنجی کنترل بیولوژیکی علف هرز ازمک (Lepidium draba) با استفاده از کنه گلخوار(Aceria draba (Nal.) Acari: Eriophydae) (چکیده)
138 - Role of Body Members in Constructing Metaphors in Persian Political Texts (چکیده)
139 - Equivalence Classes of Linear Mappings on B(M) (چکیده)
140 - Bi-parameter Semigroups of linear operators (چکیده)
141 - زیست چینه نگاری بخش زیرین سازند خانگیران بر مبنای روزن داران پلانکتونیک در برش الگو (روستای یاقل، شمال شهر درگز) غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
142 - An approximate-analytical solution for the Hamilton–Jacobi–Bellman equation via homotopy perturbation method (چکیده)
143 - The Investigation of Punctuation in Photographic Copies of Persian Writing (چکیده)
144 - ارزیابی موفقیت سیستم اطلاعاتی مالی دانشگاه فردوسی مشهد با بکارگیری مدل تعدیل شده دلون و مکلین (چکیده)
145 - تنوع پلاسمیدی جدایه های باکتریهای سینوریزوبیوم ملیلوتی جدا شده از یونجه در واحدهای مختلف فیزیوگرافی استان همدان (چکیده)
146 - تعیین ‌نرم‌های دریس و ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای درختان چنار (Platanus sp.) در مشهد (چکیده)
147 - اثر چهار نوع خاکپوش چیپس، چوب ، کمپوست زباله شهری ، خاک اره و سنگریزه در سه ضخامت مختلف بر رشد درخت چنار (چکیده)
148 - A Survey on Persian Metaphors in Political texts from Cognitive Point of View (چکیده)
149 - شفافیت اطلاعات از منظر برنامه‌ریزان دولت الکترونیک (چکیده)
150 - Purification and characterization of a new glucoamylopullulanase from thermotolerant alkaliphilic Bacillus subtilis DR8806 of a hot mineral spring (چکیده)
151 - بررسی تأثیر نسبت‌های مالی بر پیش بینی سود شرکت و بازده سهام (چکیده)
152 - Double Derivations (چکیده)
153 - بررسی عوامل مؤثر بر پدیده «طفره روی اجتماعی» در فعالیت های گروهی مورد مطالعه: گروه های مطالعاتی دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) (چکیده)
154 - ساخت دستگاهی برای ارائه برنامه بدنسازی و جلوگیری از آسیب دیدگی ستون فقرات ورزشکاران رشته بدنسازی به علت فشار بیش از حد (چکیده)
155 - Some results on σ-DERIVATIONS (چکیده)
156 - توصیف بایواستراتیگرافی مرز ائوسن زیرین، میانی در برش روستای یاقل، شمال شهر درگز، غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
157 - الگوی توزیع فرامینیفرهای بنتیک و بررسی رخداد هیپرترمالی در مرز ایپرزین -لوتتین در برش یاقل ، غرب حوضه کپه داغ (چکیده)
158 - اثر نوع و سطح علوفه در جیره ی آغازین بر توسعه ی دستگاه گوارش و عملکرد بره های بلوچی در دروه ی پروار (چکیده)
159 - شناسایی و تعیین میزان تاثیر عوامل موثر بر پذیرش بانک‌داری الکترونیک از دیدگاه مشتریان (چکیده)
160 - عوامل موثر بر رضایتمندی اطلاعاتی کاربران سایتهای اینترنتی با بررسی نقش متغیر بوم شناختی در انتخاب سایتها (چکیده)
161 - رسوب شناسی، ژئوشیمی و هیدروشیمی پلایای زرین در ایران مرکزی (چکیده)
162 - تاثیر فروزین و AQS بر کاهش زیستی هماتیت در حضور باکتری شونلا (چکیده)
163 - مطالعه تجزیه علف کش آترازین به وسیله باکتری های‌ سودوموناس فلورسنس و سودوموناس آرژینوزا به عنوان منبع نیتروژن و کربن در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
164 - تأثیر چرخه های متناوب یخ زدن و ذوب شدن خاک برکربن آلی و نیتروژن آلی و معدنی محلول (چکیده)
165 - تاثیر عناصر سنگین بر میزان تولید گلومالین قارچ میکوریزای آربسکولار (چکیده)
166 - تاثیر کود آلی، فسفر و برهمکنشآنها بر فراهمی آهن در گیاه ذرت (چکیده)
167 - بررسی تجزیه زیستی نرمال- هگزادکان بوسیله باکتریهای سودوموناس (چکیده)
168 - اثر فلزات سنگین و آهک بر جمعیت نماتدی خاک (چکیده)
169 - تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و زیستی بر تعداد و وزن بنه زعفران (چکیده)
170 - تاثیر باکتریهای ریزوبیوم بر غلظت پتاسیم و سدیم گندم در شرایط شوری خاک (چکیده)
171 - اثرات اصلاح کننده های مختلف آلی بر بیوماس میکروبی و فعالیت آنزیم اوره آز خاک تحت کشت گیاه دارویی ریحان (چکیده)
172 - SOLVING HAMILTON-JACOBI-BELLMAN EQUATION USING VARIATIONAL ITERATION METHOD (چکیده)
173 - Solving a Class of Nonlinear Optimal Control Problems via A Modified Variational Iteration Method (چکیده)
174 - بررسی رابطه میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده (چکیده)
175 - تجزیه زیستی آترازین در غلظت های گوناگون به وسیله باکتری های سودوموناس (چکیده)
176 - توزیع کربن آلی خاک در شرایط مختلف مدیریت‌ اراضی و توپوگرافی در منطقه سیساب بجنورد (چکیده)
177 - Determination of normal blood biochemistry (electrolytes (چکیده)
178 - Some Equivalence Classes of Linear Operators on B(H) (چکیده)
179 - Winter School on Operator Algebras (چکیده)
180 - بررسی جریان چگالشی بخار در گذرگاه پره های یک توربین همراه با نازل ورودی مرطوب (چکیده)
181 - تاثیر مدیریت سیستم های کشاورزی بر مواد آلی خاک، تنوع و فراوانی بی مهرگان خاک زی (چکیده)
182 - اثر جنس های مختلف میکوریزا و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز (چکیده)
183 - تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) (چکیده)
184 - Variability of growing season indices in northeast of Iran (چکیده)
185 - بررسی نقش کود آلی و تأثیر مقدار کاربرد آترازین در تجزیه آن (چکیده)
186 - Effects of heavy metals and organic matter on nematode population in soil (چکیده)
187 - The Effect of EDTA and EDDS on Phytoextraction of Cd and Zn by Zea mays (چکیده)
188 - بزرسی عددی تاثیر دمای آب گرم ورودی بر عملکرد چیلر جذب سطحی سیلیکاژل- آب (چکیده)
189 - بررسی اعتبار تقریب فشار یکنواخت در مدلسازی بستر متخلخل سیستمهای سرمایش جذب سطحی (چکیده)
190 - بررسی عددی و آزمایشگاهی چیلر جذب سطحی سیلیکاژل-آب (چکیده)
191 - سرعت تجزیه مواد آلی کمپوست زباله شهری، ورمی‌کمپوست، کود دامی و کمپوست پسته در بافت و شوری‌های متفاوت خاک در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
192 - کنترل شدت و موقعیت چگالش ناگهانی با استفاده از پاشش قطرات در گلوگاه یک شیپوره همگرا-واگرای دوبعدی (چکیده)
193 - بررسی تاثیر زئولیت و سوپر فسفات تریپل بر توزیع سرب، روی و کادمیوم در ضایعات معدن (چکیده)
194 - ساخت و ارزیابی سامانه تهیه نقشه هدایت الکتریکی خاک مزرعه در حین حرکت (چکیده)
195 - غیر پویا سازی سرب و روی در ضایعات معدن به وسیله زئولیت و سوپر فسفات تریپل و تأثیر آن بر رشد گندم (چکیده)
196 - پیامدهای حاصل از مدیریت متفاوت پسماند گیاه جو بر شاخص های کربن زیست توده میکروبی، کربن آلی و نیتروژن کل در خاک (چکیده)
197 - تاثیر دی اکسید کربن و نیتروژن بر تجزیه بقایای گندم و یونجه در دو خاک آهکی و غیر آهکی (چکیده)
198 - Contribution of Arbuscular Mycorrhizal Fungi to Heavy Metals Uptake by White Clover (چکیده)
199 - δ, ε-DOUBLE DERIVATIONS ON BANACH ALGEBRAS (چکیده)
200 - شناسایی و ارزیابی شاخص های تاثیرگذار بر کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین (مورد مطالعه : صنایع کاشی استان یزد) (چکیده)
201 - نخستین همایش فرهنگ نویسی علامه دهخدا (چکیده)
202 - گسترش یا تخصیص حوزه های معنایی واژه ها در لغت نامه دهخدا و فرهنگ فارسی امروز: مطالعه موردی واژه سر (چکیده)
203 - spectrally compact operators (چکیده)
204 - بهبود یک سیستم پرسش و پاسخ جهت پاسخگویی به سوالات بیشتر مبتنی بر گرامر واژه ای - نقشی (چکیده)
205 - تاثیر بستر کشت و تغذیه بر صفات رویشی وزایشی پپینو (Solanum muricatum) (چکیده)
206 - تأثیر مایه تلقیحی حاوی باکتری تیو باسیلوس و قارچ آسپرژیلوس بر رشد گیاه ذرت (چکیده)
207 - Effect of four types of mulch including wood chips, municipal compost, sawdust and gravel in four different thicknesses on soil temperature, soil moisture and weeds growth (چکیده)
208 - بررسی رابطه بین شیب منحنی رطوبتی و بعضی از ویژگیهای فیزیکی کیفیت خاک (چکیده)
209 - تعیین هدایت الکتریکی ظاهری خاک به روش تماس مستقیم (چکیده)
210 - مواد غذایی جهت نیروهای نظامی در شرایط بحرانی (چکیده)
211 - تعیین در جای شوری خاک به وسیله حسگر اندازه گیری هدایت الکتریکی به عنوان مولفه ای از (چکیده)
212 - Solving a Class of Nonlinear Optimal Control Problems via A Modified Variational Iteration Method (چکیده)
213 - بررسی رفتار تبلور مجدد آلیاژ برنج 70Cu-30Zn و تأثیر پارامترهای مؤثر بر ریزساختار و خواص مکانیکی حاصل (چکیده)
214 - استفاده از مدل توربولانس بالدوین-لوماکس در تحلیل جریان چگالشی بخار بین پره های یک توربین (چکیده)
215 - Effects of Feeding Pistachio By - products on Fattening Performance of Baluchi Lambs (چکیده)
216 - مدل مفهومی روابط سازمانی مبتنی بر اعتماد و شفافیت و سازوکارهای کنترلی متناسب (چکیده)
217 - Effects of Foliar Nutrition and Media on Vegetative and Reproductive Characteristics of Pepino (Solanum muricatum) as a New Vegetable in Iran (چکیده)
218 - Assessment of Ni and Zn Contamination in Polluted Soil by Kriging Method in Northeast Iran (Mashhad) (چکیده)
219 - An Investigation, Comparison and Determining Most Significant Critical Factors Influencing the Thermal Stability of α-amylase Enzymes Involving Thermophilic and Mesophilic Isoforms As a Model for Other Enzymes (چکیده)
220 - بررسی آثار لزجت بر توزیع فشار و اندازه قطرات در جریان گذر صوتی بخار مرطوب بین پره های ثابت یک توربین (چکیده)
221 - کاربرد منطق فازی در ارزیابی جامع پایداری اجتماعی سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: بخش قوشخانه شهرستان شیروان) (چکیده)
222 - ارزیابی اثر فعالیت های کشاورزی بر تنوع و فراوانی باکتری های خاک زی (چکیده)
223 - تأثیر تنش خشکی بر سیستم تثبیت نیتروژن باکتری Sinorhizobium و انباشت متابولیت‌های سازگار در گیاه یونجه (Medicago sativa sp.) رقم بمی (چکیده)
224 - Comparison of Pattern Recognition, Artificial Neural Network and Pedotransfer Functions for Estimation of Soil Water Parameters (چکیده)
225 - مطالعه توان سایشی جیره و تاثیر آن بر توسعه شکمبه: الف: نقش مقدار علوفه (چکیده)
226 - مطالعه توان سایشی جیره و تاثیر آن بر توسعه شکمبه: ب: نقش اندازه قطعات علوفه (چکیده)
227 - Allocation of Spinning Reserve Cost Amongst Customers in Deregulated Power Systems (چکیده)
228 - تأثیر کاربرد مواد آلی و نیتروژن معدنی بر تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش آترازین در خاک (چکیده)
229 - Using EDTA as a Chelating Agent in Phytoextraction of Cd and Ni from Multi Contaminated Soil and Its Effects on Plant Growth (چکیده)
230 - JEWELL THEOREM FOR HIGHER DERIVATIONS ON C∗-ALGEBRAS (چکیده)
231 - جذب اورانیوم از محیط های آبی بوسیله زئولایت ایرانی غنی از کلینوپتیلولایت (چکیده)
232 - تأثیر غلظتهای مختلف اورانیم بر جمعیتهای میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک (چکیده)
233 - Optimal control strategy for a fully determined HIV model (چکیده)
234 - تأثیر Thiobacillus و Aspergillus بر فراهمی فسفر از خاک فسفات (چکیده)
235 - اثر زمان و غلظت در توزیع شکلهای مختلف اورانیوم در یک خاک آهکی (چکیده)
236 - استفاده از مدل لاگرانژی جهت تعقیب قطرات مایع در جریان بخار مرطوب در شیپوره های همگرا-واگرای دوبعدی (چکیده)
237 - بررسی اثرات پاشش قطرات مایع در جریان بخار مرطوب در بین پره های یک توربین (چکیده)
238 - Soil soluble nitrogen variations affected by different levels of CO2 and temperature (چکیده)
239 - The effect of electrode and current type on estimation of soil EC using (چکیده)
240 - Determining soil EC based on Wenner method with plate type (چکیده)
241 - Effects of drying and rewetting on dissolved organic carbon (DOC) of two alfisols in the north of Iran (چکیده)
242 - Elevated CO2 and nitrogen effects on dissolved organic carbon of two calcareous and non calcareous soils (چکیده)
243 - تاثیر دی اکسیدکربن و نیتروژن روی کربن آلی محلول دو خاک آهکی و غیر آهکی (چکیده)
244 - Enrichment of cow milk by feeding potassium iodide (چکیده)
245 - غنی سازی شیر گاو با ید به روش استفاده از مکمل به منظور تأمین نیاز انسان (چکیده)
246 - An Extremely Thermostable Protease with an alkaline pH Profile from a hyperthermophilic Bacillus sp. MLA64 isolated from “Dig Rostam” Hot Spring in Iran (چکیده)
247 - Investigation of Some Effective factorson Yield TraitsPepini (Solanum maricatum) as a New Vegetable in Iran (چکیده)
248 - تحلیل کانون قدرت در سازمانهای امروزی:نوع شناسی هیات مدیره ها از منظر قدرتمندی (چکیده)
249 - هیات مدیره های یاد گیرنده و یاد دهنده (چکیده)
250 - فراهمی فسفر در یک خاک غنی شده با پودر استخوان (چکیده)
251 - بررسی تاثیر کود های بیولوژیک و آلی بر عملکرد دانه و میزان اسانس گیاه رازیانه (چکیده)
252 - ارزش برند وتصویر شرکت باتوجه به ارزش مشتری (چکیده)
253 - بررسی اثر هیومیک اسید و سطوح مختلف شوری بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه دو رقم گندم(چمران و آذر) (چکیده)
254 - تأثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی محلول (DON) و نیتروژن معدنی محلول (DIN) در دو خاک آلفی سول شمال ایران (چکیده)
255 - تأثیر دما و دی اکسید کربن بر شکل‌های نیتروژن محلول در یک خاک آهکی (چکیده)
256 - A Novel Thermostable, Acidophilic -Amylase from a New Thermophilic -Bacillus sp. Ferdowsicous- Isolated from Ferdows Hot Mineral Spring in Iran: Purification and Biochemical Characterization (چکیده)
257 - Equivalence classes of operators on B(H) (چکیده)
258 - EEFECT OF ORGANIC AND BIOLOGICAL FERTILIZERS ON QUANTITY AND QUALITY OF ESSENTIAL OIL OF FENNEL (Foeniculum vulgare Mill.) (چکیده)
259 - برآورد رسوب و بررسی روند ریزشوندگی در حوضه آبریز سد طرق با تاکید بر زیر حوضه مغان - کرتیان (چکیده)
260 - Uranium removal from aqueous solutions by wood powder and wheat straw (چکیده)
261 - The effect of feeding potassium iodide on performance and iodine excretion in Holstein dairy cows (چکیده)
262 - Effects of feeding pistachio by-products on hematology and performance of Balouchi lambs (چکیده)
263 - مطالعه تاکسونومی برخی گونه های جنس میخک (Dianthus L) در حوزه خراسان شمالی (چکیده)
264 - تاثیر عناصر مس و روی در قابلیت جذب کادمیوم در ذرت و آفتابگردان (چکیده)
265 - تاثیر باکتری ریزوبیوم لگومینوزارم بیوار فازئولی بر جذب و افزایش تحمل به آرسنیک در گیاه لوبیا (چکیده)
266 - Effect of the number of feeding buckets per pen on performance and behavior indicators in newborn lambs (چکیده)
267 - Transmission Loss Analysis of an Expansion Chamber in Stationary Medium by Experimental and Numerical Methods (چکیده)
268 - تأثیر بافت و درجه حرارت خاک بر تجزیه و نیمه عمر علف کش آترازین (چکیده)
269 - ارزیابی تاثیر بافت و مواد آلی خاک بر تجزیه علف کش اترازین (چکیده)
270 - بررسی عوامل اثرگذار برکاربست فناوری های اطلاعاتی توسط هیات مدیره ها و تاثیر آن بر عملکرد آنان (چکیده)
271 - Feeding Value of Kangar (Gandelia tournefortii) Hay and the Growth Performance of Bluchi Lambs Fed by Diets Containing this Hay (چکیده)
272 - ارزیابی مدل رشد و نمو گندم در شرایط اهواز (چکیده)
273 - مدلی برای شبیه سازی نمو گیاهان زراعی (چکیده)
274 - تاثیر آهن و منگنز بر جذب کادمیوم در آفتابگردان و ذرت (چکیده)
275 - بررسی رخساره های میکروسکپی و تغییرات سطح آب دریا در سازند نظرکرده در ناحیه آق دربند- شمال شرق ایران (چکیده)
276 - Effect of Rearing System on Rumen Develpment of Balouchi Lamb (چکیده)
277 - Effect of Thiobacillus, sulfur, and vermicompost on the water-soluble phosphorus of hard rock phosphate (چکیده)
278 - تاثیر چرخه های متناوب خشک و مرطوب شدن خاک بر کربن آلی، فسفر و نیتروژن آلی و معدنی محلول (چکیده)
279 - تاثیر غلظتهای مختلف اورانیوم (238U) بر جمعیتهای میکروبی و فعالیتهای آنزیمی خاک (چکیده)
280 - مقایسه دو عصاره‌گیر در تعیین اورانیوم (238U) قابل جذب گیاه در خاک لومی شنی (چکیده)
281 - تاثیر چرخه های متناوب خشک و مرطوب شدن خاک بر کربن آلی، فسفر و نیتروژن آلی و معدنی محلول (چکیده)
282 - خالص سازی و تعیین ویژگی های بیوشیمیایی نوع جدیدی از آمیلاز مقاوم به حرارت از باسیلوس ترموفیل جداشده از چشمه آبگرم و معدنی فردوس (چکیده)
283 - بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف اورانیوم بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و مقدار کلروفیل در گیاهان آفتابگردان و سویا (چکیده)
284 - جداسازی باکتریهای مقاوم به شوری و خشکی و مطالعه سازگاری جدایه ها با شرایط قلیایی (چکیده)
285 - مطالعه انباشت متابولیت سازگار در گیاه یونجه تلقیح شده با سوشهای باکتری مقاوم به خشکی در شرایط تنش آبی در گلخانه (چکیده)
286 - تاثیر کاربرد کود بیولوژیک بر رشد و گره زایی گیاه سویا (چکیده)
287 - تاثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی و نیتروژن معدنی محلول دو خاک آلفی سول شمال ایران (چکیده)
288 - اثر زمان و غلظت در توزیع شکلهای مختلف اورانیوم در یک خاک آهکی (چکیده)
289 - تاثیر تلقیح جدایه های مقاوم به خشکی بر سیستم تثبیت بیولوژیکی باکتری سینوریزوبیوم و عملکرد گیاه یونجه در شرایط خشکی (چکیده)
290 - تاثیر زئولیت و سوپر فسفات ترپل بر استفاده از ضایعات آلوده به فلزات سنگین در کشت گندم (چکیده)
291 - مقایسه دو عصاره گیر در تعیین اورانیوم قابل جذب گیاه در خاک لومی شنی (چکیده)
292 - Invariance of primitive ideals by phi_derivations on Banach algebras (چکیده)
293 - Maps Preserving semi-Fredholm operators on Hilbert C*-modules (چکیده)
294 - تعیین آستانه سمیت فلزات مس و روی در باکتری E.Coli - حسگر زیستی (چکیده)
295 - بررسی اثر فعالیتهای کشاورزی بر جمعیت نماتدها و باکتر یهای خاکزی مزارع گندم استان خراسان (چکیده)
296 - ترکیب روش های حجم کنترل و تفاضل محدود جهت مدل کردن جریان بین پره های توربین و بهینه ساری آن به کمک روش معکوس (چکیده)
297 - بررسی تاثیرات هندسه شیپوره همگرا-واگرا و معادلات جوانه زایی کانترویتز- کورتنی و تابع تجربی ولک در تولید قطره بااندازه مناسب (چکیده)
298 - Numerical Simulation of viscous wet steam flow with condensation shock in a cascade of turbine (چکیده)
299 - The effect of clay particles on the efficiency of bioleaching process (چکیده)
300 - بررسی آزمایشگاهی نوفه جریانی یک سامانه تخلیه گاز (چکیده)
301 - لیتواستراتیگرافی و محیط رسوبگذاری سازند همبست (پرمین بالایی) در ناحیه شورجستان (شمال شرق آباده) (چکیده)
302 - Barriers of E-government Development: An Iranian case study (چکیده)
303 - The 6th IBIMA International Conference on Managing Information in Digital Economy (چکیده)
304 - فراهمی آهن در خاک غنی شده با پودر خون و تاثیر آن بر ذرت (چکیده)
305 - اثر آهک بر روی جریان‌های کربن آلی خاک (چکیده)
306 - فراهمی فسفر در خاک غنی شده با پودر استخوان و تاثیر آن بر رشد گیاه ذرت (چکیده)
307 - تاثیر فعالیتهای صنعتی و شهری بر غلظت نیکل در دو فرم کل و قابل جذب در برخی خاکهای کشاورزی اطراف مشهد (چکیده)
308 - بررسی اثر بقایای علف کشهای مصرفی رایج در شالیزار هابر رشد برخی محصولات دوم در استان مازندران (چکیده)
309 - A novel approach in integral solution of laminar natural convection induced by a line heat (چکیده)
310 - Possibility of using chemical fertilizers instead of 9K medium in bioleaching process of low-grade sulfide copper ores (چکیده)
311 - اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر قابلیت جذب برخی عناصر کم‌مصرف در ذرت و کاهو (چکیده)
312 - The effect of different levels of vermicompostand irrigation on morphological properties and essential oil content of German chamomile(Matricaria recutita) C.V. Goral “ (چکیده)
313 - An application of image analysis to dehydration of osmosed pumpkin by hot air drying (چکیده)
314 - مطالعه سیتوتاکسونومی جنس( Dianthus (Caryophylaceae در خراسان رضوی (چکیده)
315 - Effect of soil texture and temperature on atrazine degradation (چکیده)
316 - تاثیر فعالیتهای کشاورزی بر تنوع و فراوانی قارچ های مایکوریزا در مزارع گندم استان خراسان (چکیده)
317 - semi_Fredholm operators on Hilbert C*-modules (چکیده)
318 - The effect of feeding different levels of potassium iodide on performance, T3 and T4 concentration and iodin excrition in holstein dairy cows (چکیده)
319 - Spectrally Compact Operators (چکیده)
320 - Higher derivations on Banach algebras (چکیده)
321 - Farthest points and subdifferentiel in P-normed spaces (چکیده)
322 - نحوه تلفیق روشهای حجم کنترل و تفاضل محدود جهت مدل کردن جریان بین پره های توربین (چکیده)
323 - مقایسه جذب اورانیم در گیاهان سویا و آفتابگردان (چکیده)
324 - تاثیر تلقیح توام باکتری تیوباسیلوس و قارچ آسپرژیلوس بر رشد گیاه ذرت (چکیده)
325 - تاثیر غنی سازی لجن فاضلاب شهری بر فعالیت آنزیم اوره آز (چکیده)
326 - تاثیر لجن فاضلاب شهری غنی شده بر فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی (چکیده)
327 - Use of artificial neural network and image analysis to predict physical properties of osmotically dehydrated pumpkin (چکیده)
328 - Image analysis and dynamic modeling of thin layer drying of osmotically dehydrated pumpkin (چکیده)
329 - مقایسه میزان پلی ساکارید خارج سلولی توسط باکتری سینوریزوبیوم (چکیده)
330 - Transfer and loss of naturally-occurring plasmids among isolates ofRhizobium leguminosarum bv. viciae in heavy metal contaminated soils (چکیده)
331 - Genetic Diversity of Sinorhizobium meliloti Isolated from RootNodules of Alfalfa (Medicago sativa) Growing in Hamadan Soils (چکیده)
332 - Gene probe designing for evaluation of the diversity ofBradyrhizobium japonicum isolates (چکیده)
333 - Elongation of Shoot and Root in Wheat by ACC Deaminase ofRhizobium Spp. Indigenous to Soils of Iran (چکیده)
334 - Adsorption Capability of Lead, Nickel and Zinc byExopolysaccharide and Dried Cell of Ensifer meliloti (چکیده)
335 - فراهمی نیتروژن و آهن از خاک غنی شده با پودر خون و تاثیر آن بر رشد گیاه ذرت (چکیده)
336 - تاثیر هوادهی خاک و ملاس چغندر قند بر رشد و نمو کرم خاکی اسنیا فتیدا بستر کود گاوی (چکیده)
337 - تنوع پلاسمید ی باکتریهای سینوریزوبیوم (چکیده)
338 - ارزیابی مقاومت به شوری و خشکی جدایه های بومی Sinorhizobium meliloti استان کرمان (چکیده)
339 - تلقیح گیاه یونجه با جدایه های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوری و خشکی در شرایط تنش آبی در گلخانه (چکیده)
340 - قابلیت جذب سرب، نیکل و روی توسط سلول و پلی ساکارید خارج سلولی باکتری سینوریزوبیوم (چکیده)
341 - مطالعه سرعت تجزیه بقایای گیاهی گندم، یونجه و گوجه فرنگی در شرایط آزماشگاهی (چکیده)
342 - بررسی شکلهای شیمیایی عناصر سنگین کبالت ، کادمیم نیکل روی و مس در خاکهای آبیاری شده... (چکیده)
343 - بررسی مشکلات توسعه و گسترش صنایع روستایی در ایران (چکیده)
344 - بازشناسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان استان خراسان رضوی در حفاظت خاک (چکیده)
345 - بررسی نحوه اندازه گیری قطر قطرات در جریان دوفازی توربین بخار (چکیده)
346 - کاهش تلفات در جریان مافوق صوت دوفازی در پره های ثابت توربین بخار از طریق اسپری کردن قطرات آب (چکیده)
347 - Effective reduction of condensation shock strength in two-phase super sonic flow by spraying water droplets at inlet of laval nozzle (چکیده)
348 - The effects of water injections in wet steam flow in different regions of mini laval nozzle (چکیده)
349 - مطالعه تاثیر اولتراسونوتراپی در التیام پارگی تاندون خم کننده سطحی بندهای انگشت در حیوان تک سمی (چکیده)
350 - مطالعه اثر فنوفورزیس ویتامین c در ترمیم تاندون تک سمی (چکیده)
351 - Reduction of Thermodynamic Losses in supersonic nucleating steam nozzle by spraying water droplets (چکیده)
352 - Achievement of continuity of (phi, psi)-derivations without linearity (چکیده)
353 - Evaluation of chemical and biological consequences of soil sterilization methods (چکیده)
354 - بررسی توان تولید آتریم ACC دآمیناز در جدایه‌های ریزوبیومی بومی برخی خاک‌های ایران (چکیده)
355 - Automatic continuity of higher derivations on JB*-algebras (چکیده)
356 - توانایی جذب سرب، نیکل و روی پلیساکاریدهای خارج سلولی و سلول خشک انسیفر ملیلوتی (چکیده)
357 - مطالعه تنوع ژنتیکی باکتریهای سینوریزوبیوم با استفاده از تکنیک PCR/RFLP 16S-23SrRNA (چکیده)
358 - تاثیر غنی سازی لجن فاضلابشهری با نیتروژن و فسفر بر فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی (چکیده)
359 - تاثیر فلزات سنگین روی و کادمیم بر فرآیند تنفس میکروبی در دو خاک آهکی و غیر آهکی (چکیده)
360 - تاثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بابونه آلمانی رقم Goral (چکیده)
361 - بررسی تاثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست و محلولپاشی ورمی‌واش بر صفات مورفولوژیک و میزان مواد موثره ریحان (Ocimum basilicum). (چکیده)
362 - Generalized induced norms (چکیده)
363 - derivations of nonassociative complete normed algebras (چکیده)
364 - derivations on banach algebras (چکیده)
365 - بررسی سرواپی دمیولوژی لپتوسپیروز در سگهای گله اطراف مشهد (چکیده)
366 - بررسی سرواپی دمیولوژیک الودگی لپتوسپیرائی در کارکنان و گله های گاو شیری دامپروریهای اطراف مشهد (چکیده)
367 - haematology of persian fallow deer - dama mesopotamica (چکیده)
368 - یک مدل(چارچوب) تشخیصی جهت شناسایی چالش های اساسی گذار از دولت سنتی به دولت الکترونیکی (چکیده)
369 - تحلیل جریان تراکم پذیر غیر دائم در داخل لوله ضربه پرشده با مواد متخلخل (چکیده)
370 - Serum Biochemistry of Persian Fallow Deer-Dama Mesopotamica (چکیده)
371 - طراحی خفه کنها در سیستم های ورودی و خروجی موتورهای احتراق داخلی (چکیده)
372 - مدلسازی خفه کنها در سیستم خروجی موتورهای احتراق داخلی (چکیده)
373 - بررسی عوامل موثر بر عملکرد خفه کنها در موتورهای احتراق داخلی با استفاده از تحلیل عددی (چکیده)
374 - مدلسازی انشعاب چند شاخه ای و منبع تحریک اکوستیکی در بالا دست خفه کن های موتورهای احتراق داخلی (چکیده)
375 - An Application of Image Analysys to Dehydration of Osmosed Pumpkin by Hot Air Drying (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر