بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: شریف


موارد یافت شده: 479

1 - بررسی انسجام واژگانی با هم ایی در قصیده تحفه الافکار امیر علیشیر نوایی (چکیده)
2 - Minimal path cover sets and monomial ideals (چکیده)
3 - اثر تانن در جیره کم پروتئین بر عملکرد برههای پرواری (چکیده)
4 - Different Levels of Protein by Dietary Addition of Cottonseed Meal on the Performance of Iranian Sannen Kids (چکیده)
5 - تاثیر نانواکسید روی و تلقیح بذربا باکتری های افزاینده رشد برعملکرد، اجزا عملکرد و پرشدن دانه سویا (چکیده)
6 - Growth performance and nitrogen retention in lambs fed diets containing two different levels of crude protein supplemented with pistachio by-product extract as a source of tannins (چکیده)
7 - بهینه سازی کشت نوک شاخساره میخک (Dianthus caryophyllus L.) در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
8 - Dynamics and vibration of a 3-PSP parallel robot with flexible moving platform (چکیده)
9 - Approximate analytical solution for vibration of a 3-PRP planar parallel robot with flexible moving platform (چکیده)
10 - An analytical model for vibration and control of a PR-PRP parallel robot with flexible platform and prismatic joint (چکیده)
11 - Length Scale effect of PCL-PB-PCL on the Light Scatteringand Dynamics of Network (چکیده)
12 - Length Scale of Polyisopirene and Dynamic Light Scattering and Structure of Sodium-2-Diethylhexyl Sulfosuccinate/Water/Decane (چکیده)
13 - Relaxations of Light Scattering in Mixture of PEG-PDMS-PEG Triblock Polymer with Water in Oil Nano-Droplets (چکیده)
14 - Conductometric Study of Complex Formation between Benzylbisthiosemicarbazone and Metal Cations in Acetonitrile, Dimethylformamide, and Their Binary Mixtures (چکیده)
15 - Rumen health care for sustained productivity (چکیده)
16 - ضرورت آموزش فلسفه علم در علوم پزشکی (چکیده)
17 - The Schizosaccharomyces pombe Map4 adhesin is a glycoprotein that can be extracted from the cell wall with alkali but not with beta-glucanases and requires the C-terminal DIPSY domain for function (چکیده)
18 - The tetraspan protein Dni1p is required for correct membrane organization and cell wall remodelling during mating in Schizosaccharomyces pombe. (چکیده)
19 - The FN3 and BRCT motifs in the exomer component Chs5p define a conserved module that is necessary and sufficient for its function (چکیده)
20 - The integrity of the cytokinesis machinery under stress conditions requires the glucan synthase Bgs1p and its regulator Cfh3p (چکیده)
21 - The Fission Yeast SEL1 Domain Protein Cfh3p A NOVEL REGULATOR OF THE GLUCAN SYNTHASE Bgs1p WHOSE FUNCTION IS MORE RELEVANT UNDER STRESS CONDITIONS (چکیده)
22 - The fission yeast Map4 protein is a novel adhesin required for mating (چکیده)
23 - Different steps of sexual development are differentially regulated by the Sec8p and Exo70p exocyst subunits (چکیده)
24 - شناسایی برخی تقلبات زعفران (Crocus sativus) با استفاده از نشانگر مولکولی ITS (چکیده)
25 - تاثیر بازی های زبان شناختی بر مهارت های نحوی کودکان کم شنوای کاربر سمعک (چکیده)
26 - بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) در استان مازندران با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD (چکیده)
27 - Oxidative stability of purified common Kilka (Clupeonella cultiventris caspia) oil as a function of the bene kernel and hull oil (چکیده)
28 - اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های کیفی علوفه سورگوم دانه‌ای در شرایط گلخانه (چکیده)
29 - Evaluation of antimicrobial property of silver nanoparticle biosynthesized by Rosemary Plant (چکیده)
30 - Geometry effects on flow pattern and wall shear stress in human internal carotid arteries (چکیده)
31 - The clathrin light chain is essential for cell wall synthesis and viability in Schizosaccharomyces pombe (چکیده)
32 - Involvement of the multi-pass membrane protein Prm1p in cell fusion and cell integrity during mating (چکیده)
33 - The Cfr1/Csr1p complex regulate cell wall synthesis in Schizosaccharomyces pombe (چکیده)
34 - Cellular function of clathrin light chain in Schizosaccharomyces pombe (چکیده)
35 - Exponential-based integration for Bigonie-Piccolroaz plasticity model (چکیده)
36 - A Rapid Synthesis of Silver Nanoparticles Using a Radical Initiator under UV Light and Evaluation of Their Antibacterial Activities (چکیده)
37 - Membrane Organization and Cell Fusion During Mating in Fission Yeast Requires Multipass Membrane Protein Prm1 (چکیده)
38 - Regulation of Cell Wall Synthesis by the Clathrin Light Chain Is Essential for Viability in Schizosaccharomyces pombe (چکیده)
39 - Microneedle Copper (II) Selective Electrode based on Polypyrrole Doped with 8-Hydroxyquinoline-5-Sulfonic Acid (چکیده)
40 - RELATIONSHIP BETWEEN RELAXATION PROCESSES OF LIGHT SCATTERING IN NETWORK OF DROPLETS (چکیده)
41 - Angles based integration for generalized non-linear plasticity model (چکیده)
42 - بررسی مدل شناختی عشق در دیوان حکیم نزاری قهستانی (چکیده)
43 - INTRODUCING Pistacia khinjuk(KOLKHOUNG) FRUIT HULL (چکیده)
44 - Antimicrobial susceptibility of Streptococcus pneumoniae isolates from nasopharynx of healthy children (چکیده)
45 - Characteristics of erythromycin resistant Streptococcus pneumoniae isolated from nasopharynx of healthy children under six years old in Mashhad, Iran (چکیده)
46 - Ultrasonic-assisted extraction of antioxidative compounds from Bene (Pistacia atlantica subsp. mutica) hull using various solvents of different physicochemical properties (چکیده)
47 - Polymer length scale on modification of a reverse microemulsion (چکیده)
48 - Liposomal suspension of DSPC/cholesterol with polyethylene glycol: a study by light and X-ray scattering (چکیده)
49 - Effects of Fe additions on self propagating high temperature synthesis characteristics of TiO2–Al–C system (چکیده)
50 - تأثیر رژیم آبیاری و عمق کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regel.) در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
51 - بررسی ایدئولوژی دینی در ادبیات کودک در چارچوب رویکرد تامپسون (چکیده)
52 - چالش‌های اطلاعاتی در گفتمان امنیت ملی (چکیده)
53 - کاربرد هستی شناسی ها در نظام مدیریت دانش (چکیده)
54 - پیوندهای کور، چالشی در ایده داده‌های پیوندی: واکاوی سرعنوان‌های موضوعی فارسی (چکیده)
55 - بازتاب مسائل اجتماعی سیاسی دوران مشروطه در داستان کوتاه «رجل سیاسی» محمدعلی جمالزاده در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی (چکیده)
56 - Authentic Leadership and Employee Well-Being: The Mediating Role of Attachment Insecurity (چکیده)
57 - Growth performance and nitrogen retention in lambs fed diets containing two (چکیده)
58 - تأثیر مؤلفه های واژگانی بر میزان صراحت و پوشیدگویی در متون مطبوعاتی (چکیده)
59 - قاعده آموزی: شیوه ای جدید در آموزش صیغه افعال زبان انگلیسی به فارسی زبانان بر پایه اصول زبانشناسی (چکیده)
60 - مطالعه سوسپانسیون لیپوزومی DSPC محتوی کلسترول و پلی اتیلن گلیکول توسط پراکندگی نور (چکیده)
61 - بررسی اثر نوع و مقدار ترکیب گرمازا بر میزان گرمای تولیدی و پروفیل زمان-دمای قوطی‌های خودگرم‌شونده (چکیده)
62 - بررسی آموزه های ایدئولوژیک در پاره ای از آثار ادبیات کودک ایران در گروه های سنی «د» و «ه» (چکیده)
63 - Nonlinear Optical Spectroscopy of POPC Liposomes with Cholesterol (چکیده)
64 - واکاوی آسیب ها و محدودیت های انعطاف پذیری در مسکن معاصر ایران (چکیده)
65 - Selective adsorptionofmetoprolol enantiomersusing 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin cross-linked multiwalled carbon nanotube (چکیده)
66 - Quasielastic Light Scattering and Structure of Nanodroplets Mixed with Polycaprolactone (چکیده)
67 - بررسی تعامل RUP با معماری سرویس‌گرا: امکان‌سنجی، چگونگی تحقق، فرصت‌ها و چالش‌ها (چکیده)
68 - استراتژی های سازگاری دو گیاه گندمی (stipa hohenackerian) C3 و C4 (Enneapogon persicus) به علت تغییرات دما و رطوبت در یک سال خشک (چکیده)
69 - سرقت ادبی عبدالواسع جبلی از دیوان سنایی (چکیده)
70 - Network of Nano-droplets by a Tri-block Polymer (چکیده)
71 - Quasi-elastic light scattering and small-angle X-ray scattering study of a mixture of a biopolymer with microemulsion (چکیده)
72 - معرفی روی کرد معیار در رده شناسی صرفی و نمود آن در برخی گویش ها و زبان های رایج در ایران (چکیده)
73 - بررسی و تحلیل شطحیات عارف نامی، بایزید بسطامی از منظر تحلیل گفتمان انتقادی خودی و ناخودی در ایدئولوژی بایزید (چکیده)
74 - مروری بر کاربرد انواع خلاء و ترکیب گازهای مختلف در بسته بندی گوشت به روش اتمسفر اصلاح شده (چکیده)
75 - Temperature and pressure dependence of secondary process in an epoxy system (چکیده)
76 - Variations in Structure Explain the Viscometric Behavior of AOT Microemulsions at Low Water/AOT Molar Ratios (چکیده)
77 - The effect of TBAC on the collective diffusion coefficient and morphology of AOT microemulsion at X = 6.7 (چکیده)
78 - The Effect of Different Polymer Length on Water Droplets of Reverse AOT microemulsion (چکیده)
79 - Light Scattering of Liposomal Structure of 1,2-Distearoyl-Sn-Glycero-3-Phosphocholine and Cholesterol with NaCl. (چکیده)
80 - Depletion induced sphere-cylinder transition in C12E5 microemulsion: A Small-Angle X-ray Scattering study. (چکیده)
81 - Light Scattering and SAXS of Spherical to Cylindrical Transition of AOT/H2O/Cyclohexane/PI. (چکیده)
82 - Xaste nabâŠi(d)” as a culture specific act in Persian (چکیده)
83 - بررسی طرحواره های قدرتی در برخی ضرب المثل های زبان فارسی (چکیده)
84 - تقسیم بندی جدید انواع باهم آیی های واژگانی با در نظر گرفتن ویژگیهای فرامتنی درشکل گیری انواع با هم آیی (چکیده)
85 - چگونگی درک کنایه بر اساس فرضیه شناخت بنیاد برجستگی تدریجی (چکیده)
86 - بررسی تاثیر متیل گالات بر سینتیک اکسایش تریاسیلگلیسرول روغن ماهی کیلکا با استفاده از تحلیل حساسیت مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
87 - مقایسه اثر آنتی اکسیدانی روغن پوست پسته وحشی (بنه) و آنتی اکسیدانهای سنتزی آلفا توکوفرول و بوتیل هیدروکسی تولوئن در اکسایش تری آسیل گلیسرول خالص روغن ماهی کیلکا (چکیده)
88 - مدلسازی پایداری اکسایشی روغن ماهی کیلکا در حضور اسیدگالیک با استفاد از شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
89 - بررسی مناسبترین ضریب تصحیح روش هارگریوز- سامانی برای برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (چکیده)
90 - اهداف استفاده از نمونه های مختلف زبان تمثیلی با رویکرد زبانشناسی شناختی (چکیده)
91 - پایش و کنترل اسیدوز تحت حاد شکمبه (چکیده)
92 - اسیدوز تحت حاد شکمبه: لزوم پژوهش بیشتر در روشهای تشخیص و پایش در سطح گله (چکیده)
93 - Efficacy of two entomopathogenic nematode species as potential biocontrol agents against the rosaceae longhorned beetle, Osphranteria coerulescens under laboratory conditions (چکیده)
94 - Exploring Hedges and Boosters in 9/11 English Front Page News Articles (چکیده)
95 - Interactional metadiscourse in English and Persian News Articles about 9/11 (چکیده)
96 - Antioxidant activity of gallic acid and methyl gallate in triacylglycerols of Kilka fish oil and its oil-in-water emulsion (چکیده)
97 - نگاهی به رباعبات خیام بر اساس نظریه گفتمان لاکلائوموف (چکیده)
98 - bebaxŠid (Excuse Me) as a multicutural speech act in Persian (چکیده)
99 - SAXS study of liposome nanoparticles (چکیده)
100 - UV-Vis Spectra and AFM Study of a Lipid Multilayer with Cholesterol (چکیده)
101 - The Effect of Mixture of AOT Microemulsion with PEG-PPG-PEG Tri-Block Polymer on Surface (چکیده)
102 - Influence of pH on the Electrochemical Deposition of Composite Coatings in Copper Matrix with Tio2 Nanoparticles (چکیده)
103 - The mixture of poly(propylene-glycol)-block-poly(ethylene-glycol)-block-PPG with C12E5 microemulsion (چکیده)
104 - Computational plasticity of mixed hardening pressure-dependency constitutive equations (چکیده)
105 - بررسی رده شناختی مقوله قمر در ساخت رویدادی افعال حرکتی در زبان فارسی (چکیده)
106 - ارائه روشی تحلیلی برای تخمین عوامل مؤثر بر نشست زمین با استفاده از داده های صحرایی و تصاویر InSAR در دشت نیشابور (چکیده)
107 - Transabdominal ultrasonography of the rmen mcosa as a potential diagnostic tool to diagnose subacute rumen acidosis (چکیده)
108 - نشانه های مدرنیته در نظام آموزش و پرورش ایران (چکیده)
109 - Two new hybrid methods in integrating constitutive equations (چکیده)
110 - Integrating the Pressure-Sensitive Nonassociative Plasticity by Exponential-Based Methods (چکیده)
111 - رخداد استئومیلیت کانونی بالارو در گوسفند (چکیده)
112 - Effect of Tannin Extract from Pistachio by Product on in vitro Gas Production (چکیده)
113 - What causes you to feel included, and why it is important? (چکیده)
114 - کلونینگ و مقایسه توالی ژن توماتیناز از دو نژاد 1 و 1.2 قارچ Fusarium oxysporum f. sp. melonis (چکیده)
115 - بررسی تآثیر متغیر سن بر یادگیری زبان خارجی (چکیده)
116 - اعتباریابی \"پرسش نامه تجربه و مهارت زبانی(LEAP-Q) در جامعه فارسی زبانان (چکیده)
117 - Effect of seed coat colour on salinity tolerance in Mustard as a Medicinal plant (چکیده)
118 - بررسی خواص ساختاری، دی الکتریکی و فروالکتریکی نانوپودر تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی (چکیده)
119 - Sonochemical synthesis of ZnO nanoparticles and its deposition on steel for antibacterial activity investigation (چکیده)
120 - Using Exact Formant Structure of Persian Vowels as a Cue for Forensic Speaker Recognition (چکیده)
121 - بررسی مقایسه ای نشانه های بازخوردی در مکالمات تلفنی زبان فارسی و انگلیسی (چکیده)
122 - تاثیرالگوی کاوشگری بر تفکر انتقادی و نگرش دانش آموزان نسبت به کتاب درسی علوم تجربی دردوره ابتدایی (چکیده)
123 - بررسی اثر بنزیل آدنین و نفتالن استیک اسید بر باززایی پیاز لیلیوم واریته کوکوسا در شرایط این ویترو (چکیده)
124 - بررسی اثر نوع و غلظت سیتوکینین بر باززایی پیاز لیلیوم واریته کوکوسا در شرایط این ویترو (چکیده)
125 - Adaptive Case-Based Reasoning Using Support Vector Regression (چکیده)
126 - مقایسه استفاده از کارکردهای یادگیری مشاهده ای در ورزشکاران کاراته کا (چکیده)
127 - نقد و بررسی کتاب شیوه‌های تولید دانش (چکیده)
128 - A Survey on Optimal Innovation and Salience Hypothesis in the Persian Advertisment (چکیده)
129 - Transabdominal ultrasonography of the ruminal mucosa as a tool to diagnose subacute ruminal acidosis in adult dairy bulls: a pilot study (چکیده)
130 - بررسی تأثیر نوع حلال و روش استخراج بر میزان اولئورزین بدست آمده از زعفران (چکیده)
131 - طراحی یک مدل حمل و نقل در حوزه ی بحران: مدلسازی و حل ابتکاری (چکیده)
132 - Cognitive Linguistics: The Study of Discourse Goals of Using Different Types of Figurative Language (چکیده)
133 - ارزیابی کارایی روشهای تجربی برآورد ارتفاع رواناب در حوزه های فاقد آمار (چکیده)
134 - The Relationship between Culture Shock and Sociolinguistic Shock: A Case Study of Non-Persian Speaking Learners (چکیده)
135 - ارزیابی اثر ضد التهابی داروی Theranekron در موش صحرایی (چکیده)
136 - Auditory-Verbal Music Play Therapy: An Integrated Approach (چکیده)
137 - توانمند سازی اقتصادی مبتنی بر اعتبارات خرد مالی با تاکید بر تجربیات سایر کشورها (چکیده)
138 - بررسی ساختواژه زبان فارسی امروز بر اساس رویکرد کمی رده شناسی (چکیده)
139 - مقایسه انگیختگی آوایی در فاصله زمانی دویست ساله (چکیده)
140 - Cultural Intelligence and Its Implications in Foreign Language Field (چکیده)
141 - رابطه صورت و معنا در انواع مختلف واژه و بررسی احتمال حدس معنای واژگان مرکب و اشتقاقی در فرایند ترجمه (چکیده)
142 - توان بیمارگری، نفوذ، تولید مثل و جلب دو گونه نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora و Steinernema carpocapsae روی لارو سوسک شاخک بلند رزاسه (چکیده)
143 - استفاده از الگوی طیف نگاشتی واکه ها به عنوان کلیدی برای بازشناسی حقوقی سخنگو (چکیده)
144 - تاثیر نوع و غلظت باکتری Agrobacterium rhizogenes بر درصد ظهور ریشه مویین در گیاه پروانش (چکیده)
145 - چارچوب توزیع شده برای استخراج قوانین فازی از داده ها (چکیده)
146 - ارائه مدل دوسطحی با سیستم تقویت خارجی به منظور دفاع از تسهیلات (چکیده)
147 - Determiningthe type of seed dormancy inthirty species of important medicinal plants grownin Western Iran (چکیده)
148 - Analysis of the Cognitive Model of Anger in the Persian Language (چکیده)
149 - تحلیل گفتمان شعر «سوره تماشا» بر اساس نشانه شناسی لایه ای (چکیده)
150 - بررسی محتوا و کنش پرسشها در گفتمان پزشک و بیمار بر اساس چارچوب روشهای پرسش زبانی (چکیده)
151 - The Analysis of The Main Conversatioon Ending Strategies of Persian Phone Conversations (چکیده)
152 - بررسی قدرت آنتی اکسیدانی روغن پوست کلخونگ به عنوان منبع غذایی جدید در ایران (چکیده)
153 - بهینه سازی فرایند استخراج مواد زیست فعال از پوست بنه به روش آب مادون بحرانی با کاربرد روش سطح پاسخ (چکیده)
154 - بررسی بیان بالای پروتئین SOX2 در کارسینومای سلول موزاییکی مری از طریق ایمنوهیستوشیمی (چکیده)
155 - بررسی بیان پروتئین OCT4 در سرطان کولون انسانی (چکیده)
156 - nanoencapsulation of a-tocopherol by complex coacervation and its stability (چکیده)
157 - بررسی عوامل مؤثردر تهیه نانوذرات آلفا توکوفرول از طریق متد توده ای شدن مرکب (چکیده)
158 - A Comparative Study of Word Formation processes of Ilami kurdish and English (چکیده)
159 - Distributed Fuzzy Rule Miner(DFRM) (چکیده)
160 - شیوه ای نادر در خوانش زمان: مفاهیم نیم روز و نیمه شب، به عنوان نقاط ارجاعی، در یک زبان اشاره خانگی (چکیده)
161 - بررسی و مقایسه کتاب فارسی تکمیلی نهضت سواد اموزی با فارسی تکمیلی دوره دبستان از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی (چکیده)
162 - مقایسه و بررسی واژه های اشتقاقی از دویست سال پیش تاکنون از نقطه نظر انگیختگی (چکیده)
163 - بررسی اثر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت بر باززایی مستقیم میخک (Dianthus caryophyllus L.) (چکیده)
164 - چارچوب تحقق ترویج علم در نظام آموزش عالی ایران (چکیده)
165 - Linear Profile Forecasting using Regression Analysis (چکیده)
166 - پاسخ های فیزیولوژیک(C4)Enneapogonpersicus و(C3) Stipahohenackerianaنسبت به تنش خشکی در یک دوره فنولوژی (چکیده)
167 - Implementations of Smart Transmission Grid in Iran (Case Study: Khorasan Regional Electricity Company (چکیده)
168 - Effect of Initial Quality and Compositional Parameters on Total Polar Compounds Formation during Continuous Heating of Olive Oil (چکیده)
169 - بررسی رویکرد کل - واژه یا ساختواژه بدون تقطیع به عنوان یک رویکرد واژه - بنیاد حقیقی (چکیده)
170 - تحلیل و مقایسه فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی با فهرست سرعنوان‌های موضوعی کنگره از منظر ویژگی‌های ساختار زبانی و شبکه معنایی (چکیده)
171 - Combining ontology and folksonomy: An Integrated Approach to Knowledge Representation (چکیده)
172 - بررسی تغییرات عملکرد دو موتور کاوش عمومی یاهو و گوگل از نظر پوشش کمی- زمانی نمای هسازی و توجه به عناصر ابرداد هایدر رتبه بندی صفحه های وب (چکیده)
173 - Conductometric study of complexation reaction between benzylbisthiosemicarbazon and Ni2+, CO2+, Zn2+ and Cr3+ metal cations in pure and binary mixed non-aqueous solvents (چکیده)
174 - Dynamics analysis of a 3-RRP spherical parallel manipulator using the natural orthogonal complement (چکیده)
175 - شناسایی نظام مفهومی حاکم بر فهرست سرعنوان ها و تطابق آن با نظام رده بندی کنگره و نظام دانشی در ایران (چکیده)
176 - اثر عمل آوری مکملهای پروتئینی با تانن پوسته پسته بر متابولیت های خونی و فاکتورهای تخمیری گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
177 - اثر عمل آوری مکملهای پروتئینی با تانن پوسته پسته بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین اوایل زایش (چکیده)
178 - Accurate and approximate integrations of DruckerePrager plasticity with linear isotropic and kinematic hardening (چکیده)
179 - تاثیر اندازه ریز نمونه مریستم و نوع تنظیم کننده های رشد بر حذف ویروس خراشک حلقوی میخک در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
180 - On Sex Discrimination in Persian Proverbs (چکیده)
181 - بررسی همگانی های رده شناختی در ساخت واژه ی زبان فارسی (چکیده)
182 - تحلیل گفتمان تبلیغات بازرگانی: بررسی کاربرد زبان و گفتمان در اقناع و متقاعدسازی مخاطبان از منظر تحلیل گفتمان (چکیده)
183 - ارائه ی روشی ابتکاری برای مساله مسیریابی-پوشش وسیله ی نقلیه ی ظرفیت دار (چکیده)
184 - بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره‌ی استخراج شده از پوست بنه رقم موتیکا به روش مادون بحرانی آب (چکیده)
185 - پیوستگیهای تصوف و تسنن در خراسان سده های سوم تا ششم هجری (چکیده)
186 - A Typological Description of Word Order-Rules in Kurdish(Ilami Dialect (چکیده)
187 - بررسی اثر نسبت آمونیوم به نیترات و غلظت آگار بر ریزازدیادی میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Mondeo Kgr (چکیده)
188 - A Functional Description of Narratives Produced by Kurdish-Persian Bilinguals (چکیده)
189 - The Analysis of Language Change in The Kurdish Narratives Produced by 60 Kurdish-Persian Bilinguals (چکیده)
190 - سازگاری های مرفولوژیک و فنولوژی Centaurea virgata و Lactuca orientalis در ارتباط با فصل رویش (چکیده)
191 - وب معنایی در پیوند با سیبرنتیک (چکیده)
192 - شناختی از روابط معنایی در هستی شناسی وب (چکیده)
193 - رویکردهای مدیریتی در حفاظت دیجیتالی اطلاعات (چکیده)
194 - بررسی میزان اثر بخشی عناصر ابرداده ای بر رتبه بندی صفحات وب توسط موتورهای کاوش عمومی (چکیده)
195 - مروری بر رویکردهای نمایه سازی خودکار وب : محتوا محوری، استناد محوری و معنا محوری (چکیده)
196 - بازنمایی دانش سازمانی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران با استفاده از فناوری هستی شناسی (چکیده)
197 - مدل سازی و حل مسئله ی توسعه یافته ی حمل و نقل با کاربرد در مواقع بحران (چکیده)
198 - معرفی یک مسئله ی حمل و نقل در حوزه ی بحران: مدلسازی و حل ابتکاری (چکیده)
199 - kə and xu as Parallel Focus Markers in Ilami Dialect of Kurdish (چکیده)
200 - Figurative Use of Animal Names in Kurdish Idioms (Ilami Dialect) (چکیده)
201 - Assaying Antioxidant Characteristics of Sesame Seed, Rice Bran, and Bene Hull Oils and their Unsaponifiable Matters by Using DPPH Radical-Scavenging Model System (چکیده)
202 - روش اقتصادی ارتقاء قابلیت اطمینان شبکه توزیع نیرو مبتنی بر جداسازی سریع محل آسیب دیده (چکیده)
203 - ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه تولید و انتقال شمال خراساان (چکیده)
204 - کارایی شبکه‌های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی در مدل‌سازی بارش- رواناب در حوضه آبخیز سد زاینده‌رود (چکیده)
205 - Molecular detection of some plant and non-plant frauds in commercial saffron (چکیده)
206 - بررسی انواع پاسخهای بیماران در گفتمان پزشک و بیمار (چکیده)
207 - Magnetic field effect on the binding of HSA with amlodipine and propranolol (چکیده)
208 - A survey on the frequency of Foot-and-Mouth Disease virus carriers in Cattle in North-East of Iran By RT-PCR: implications for revising disease control strategy (چکیده)
209 - A Study on Historical Etymology and causes of Collocations in Persian Language (چکیده)
210 - Antioxidative and synergistic effects of bene kernel and hull oils during oxidation of virgin olive oil (چکیده)
211 - Event Schemas and Thematic Roles in Ilami Dialect of Kurdish (چکیده)
212 - بررسی اثرات سمیت سلولی 2-(4-متوکسی فنیل)-بنزایمیدازول بر روی سلول های سرطان پستان در شرایط in vitro (چکیده)
213 - بررسی رابطه راهکارها و ساختارهای آموزشی در گسترش دوره های تحت وب (چکیده)
214 - بررسی علل تفاوتها و شباهتهای ساخت واژی روابط خویشاوندی در گویشهای خراسان (چکیده)
215 - بررسی عرفان و معنا در حکایت امیر و خفته از مثنوی معنوی (چکیده)
216 - بررسی برخی نکات ساختواژی در مورد واژه بست های ضمیری در گویش کاخکی (چکیده)
217 - Head and Face parts naming in Kurdish: Lexical diversity and productivity (چکیده)
218 - Thematic roles and Grammatical Features of Cursing and Blessing Speech Acts in Kurdish(Ilami Dialect (چکیده)
219 - سازگاری های مرفولوژیک و فنولوژی Stipa hohenkeriana , Enneapogon persicus در ارتباط با فصل رویش (چکیده)
220 - بررسی ساختواژه گویش بیرجندی بر اساس رویکرد رده شناسی معیار (چکیده)
221 - Assessing Speech Acts of Curses and Prayers in Persian (چکیده)
222 - بررسی اثرات نوع و غلظت سیتوکنین بر تکثیر درون شیشه ای و میزان شیشه ای شدن ریزنمونه های چهار ژنو تیپ میخک Dianthus caryophyllus L (چکیده)
223 - شناسایی ژن های تولید کننده آنزیم سلولاز (چکیده)
224 - بهینه سازی کشت کالوس گیاه دارویی اسطوخودوس ( Lavandula angustifolia Mill ) (چکیده)
225 - مقایسه محیط کشت جامد و مایع در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم PradoAquila Kgr (چکیده)
226 - بررسی اثر زمان و غلظت های مختلف نانو ذرات نقره بر کنترل آلودگی های قارچی و باکتریایی کشت این ویتروی کاپیتول ژربرا (Gerbera jamesonii) (چکیده)
227 - حیات اجتماعی-فرهنگی کرامیه طی سده های 4-7 ه.ق. (چکیده)
228 - Role of Body Members in Constructing Metaphors in Persian Political Texts (چکیده)
229 - Heuristic algorithms for permutation flow shop scheduling problem with deteriorating jobs (چکیده)
230 - مهندسی خودکار هستی شناسی: امکان سنجی استخراج روابط معنایی از متون فارسی و تعیین میزان پیدایی آنها (چکیده)
231 - تحلیلی بر ذخیره و بازیابی اطلاعات در پرتو نظریه های معنایی (چکیده)
232 - Persian Back Channel Responses in Formal Versus Informal Contexts (چکیده)
233 - بررسی رابطه ادراک سبکهای فرزندپروری والدین با خودتنظیمی خودمختارانه دانش آموزان دختر و پسر (چکیده)
234 - تعیین تقلبات گیاهی زعفران با استفاده از مارکر مولکولی ITS (چکیده)
235 - Oxidative Stability of Virgin Olive Oil as Affected by the Bene Unsaponifiable Matters and Tertiary-Butylhydroquinone (چکیده)
236 - ردیابی و تکثیر ژن توماتیناز در نژاد 1 قارچ Fusarium oxysporum f.sp. melonis (چکیده)
237 - تحلیل گفتمان روشی اثربخش در آموزش زبان (چکیده)
238 - A Survey on Persian Metaphors in Political texts from Cognitive Point of View (چکیده)
239 - جداسازی مخلوطهای آزئوتروپی به وسیله مایع یونی (چکیده)
240 - Efficient Regeneration of ‘Caralis’ Alstroemeria Cultivar from Rhizome Explants (چکیده)
241 - بررسی استعاره در ادبیات کودک و نوجوان در چهارچوب زبان شناسی شناختی (چکیده)
242 - تعیین میزان قندهای احیاءکننده در سیب زمینی با استفاده از گلوکزیاب دستی و مقایسه آن با روش آنزیمی (چکیده)
243 - رذایل اخلاقی و نسبت آن با ذات آدمی (چکیده)
244 - بررسی انگیختگی واژگانی در واژه های مرکب زبان فارسی در دو مقطع زمانی با فاصله دویست سال(دویست سال پیش و مقطع کنونی) (چکیده)
245 - A novel formulation for integrating nonlinear kinematic hardening Drucker-Prager’s yield condition (چکیده)
246 - Integration of nonlinear mixed hardening models (چکیده)
247 - طراحی کنترلگر تطبیقی مدل مرجع برای سیستم حرکت از راه دور با فیدبک از خروجی پیش بینی شده‌ (چکیده)
248 - بررسی وندهای زایا و غیرزایا در فارسی معاصر (چکیده)
249 - بررسی روش های مختلف تهیه نانو کپسول و کاربرد ان در صنایع غذایی (چکیده)
250 - بررسی و مقایسه عوامل دخیل در معناداری و کارکرد پاره گفتارهای واکنشی در گفت و گوهای فارسی (چکیده)
251 - Cognitive study of schema in two poems by“Sohrab Sepehri” (چکیده)
252 - نگاهی به رباعیات خیام بر اساس نظریه گفتمان لاکلائو و موف (چکیده)
253 - Hematology and serum biochemistry of Holstein dairy calves: Age related changes and comparison with blood composition in adults (چکیده)
254 - One-pot Synthesis of Benzimidazoles and Benzothiazoles in the Presence of Fe(HSO4)3 as a New and Efficient Oxidant (چکیده)
255 - The influence of demographic factors, processing speed and short-term memory on Iranian children’s pedestrian skills (چکیده)
256 - بررسی مقایسه ای میزان عدم تحقق قواعدد اصل مشارکت گرایس در یک نمایشنامه فارسی و یک نمایشنامه انگلیسی (چکیده)
257 - بررسی انگیختگی معنایی در زبان فارسی نوشتاری دو مقطع زمانی با فاصله دویست سال(دویست سال پیش و مقطع کنونی) (چکیده)
258 - بهینه سازی محیط کالزایی ریزنمونه هایCitrullus Lanatus L.با استفاده از تیمارهای هورمونیBA,LAAدر شرایط Invitro (چکیده)
259 - بررسی مقایسه ای اثر هورمونی BA،Kin ، NAA و IBA بر باززایی مستقیم Citrullus lanatus L. (cv. Crismon sweet) درشرایط In Vitro (چکیده)
260 - بررسی جوانه زنی بذور هندوانه (Citrullus lanatus) در شرایط این ویترو (چکیده)
261 - A Study of Grammatical Relation Heirarchy in the Contemporary Written Persian Language (چکیده)
262 - Speakers' Cues Inviting Back Channel Responses in Spontaneous Persian Conversation (چکیده)
263 - بهینه سازی مخازن جدار ضخیم کامپوزیتی با فشار بالا (چکیده)
264 - DETERMINATION OF TARIFF FOR WHEELING CONTRACTS CONSIDERING FAIRNESS CONGESTION COSTALLOCATION (چکیده)
265 - تعیین میزان ذخیره چرخان مورد نیاز برای سیستم های قدرت دارای واحدهای بادی بزرگ (چکیده)
266 - ارائه یک الگوریتم جهت مشارکت صنایع در طرح دیماند منعطف با استفاده از مصرف ساعتی (چکیده)
267 - زن مسلمان و جهانی شدن (چکیده)
268 - نقش زبان انگلیسی در تآثیرگذاری فرهنگی بر دیدگاه مذهبی برخی از زبان آموزان ایرانی مؤسسات آموزش زبان انگلیسی مشهد (چکیده)
269 - Methodology for Identifying the Best Equations for Estimating the Time of Concentration of Watersheds in a Particular Region (چکیده)
270 - شبیه‌سازی تصادفی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر (چکیده)
271 - Evaluation of a modified acetaminophenabsorption test to estimate the abomasalemptying rate in Holstein-Friesian heifers (چکیده)
272 - Olive oil oxidation: Rejection points in terms of polar, conjugated diene, and carbonyl values (چکیده)
273 - A Potentiometric Copper Sensor Based on Polypyrrole doped with 8- hydroxyquinoline-5-sulfonic acid (چکیده)
274 - بررسی آزمایشگاهی ضریب زبری در لوله های پلیمری با قطر کم (چکیده)
275 - مقایسه روش‌های مختلف برآورد تبخیر-تعرق مرجع (ترکیبی و دمائی) با روش استاندارد و بررسی اثرات خشکی هوا بر آن (چکیده)
276 - مدل سازی سری زمانی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر (چکیده)
277 - Analytical evaluation of olive oil oxidation (چکیده)
278 - بررسی رابطه ساختار انگیزشی و رضایت زناشویی (چکیده)
279 - تحلیل انتقال حرارت دو بعدی میله فلزی در یک محیط ایزوترم با استفاده از روش حل معکوس (چکیده)
280 - بررسی اثرات برخی صفات مهم زراعی بر عملکرد سیب زمینی وامکان تعیین زمان نیاز گیاه سیب زمینی به کود نیتروژن با استفاده از دستگاه کلروفیل متر (چکیده)
281 - ابزارهای انگیختگی در نشانه های زبان اشاره:بررسی وجوه معنایی دلالت در یک زبان اشاره خانگی (چکیده)
282 - نظام مطابقه در گویش کاخکی (چکیده)
283 - بررسی میزان تأثیر بسامد بر طول واژه (چکیده)
284 - بررسی تراکم شبکه ایستگاه های باران سنجی با استفاده از روش های زمین آماری (مطالعه موردی: استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی) (چکیده)
285 - بهینه سازی شرایط تولید و استقرار ریشه های مویین در گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس توسط باکتری Agrobacterium rhizogenes (چکیده)
286 - بررسی انتخاب بهترین سویه باکتری Agrobacterium rhizogenes در درصد تولید ریشه های مویین از گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس (چکیده)
287 - شاهنامه فردوسی: پیوندگاه ایران, تاجیکستان و ازبکستان (چکیده)
288 - an analysis of cognitive metaphor in children and teenagers' literature: The application of metaphor in helping children to understand the subjective phenomena (چکیده)
289 - بررسی و توصیف کاربرد حروف اضافه به همراه افعال در شاهنامه فردوسی (چکیده)
290 - بررسی فرآیند قاعده افزایی در شاهنامه فردوسی (چکیده)
291 - چگونگی نمود رابطه قدرت در قالب شیوه بیان در برخی از نامه های مولانا (چکیده)
292 - بررسی نظام واژگان خویشاوندی در گویش مازندرانی (چکیده)
293 - بررسی معنایی افعال مرکب اندام بنیاد از دیدگاه معناشناسی شناختی (چکیده)
294 - اثیر هورمون سیتوکنین بر عارضه فیزیومورفولوژیک شیشه ای شدن(vitrification) در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) (چکیده)
295 - بررسی اثرات اکسین مصنوعی (IBA , NAA) بر ریشه زایی گیاهچه های باززایی شده دو رقم میخک (Dianthus caryophyllus L.) در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
296 - بررسی اثرات تنظیم کننده های رشد بر کشت مریستم میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr (چکیده)
297 - بررسی تاثیر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr (چکیده)
298 - مطالعه تاثیر غلظت آگار و نسبت آمونیوم به نیترات در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr (چکیده)
299 - بررسی عوامل موثر بر پدیده شیشه ای شدن در کشت درون شیشه ای و راهکارهای مقابله با آن (چکیده)
300 - مقایسه محیط کشت مایع و جامد در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) (چکیده)
301 - بررسی امکان جایگزین نمودن ترکیبات طبیعی(اسانس و عصاره میخک هندی) به جای ترکیبات شیمیاییضد باکتری در محلول نگهدارنده گل بریده ژربرا (چکیده)
302 - Workplace and Challenge With Stress (چکیده)
303 - Evaluating the in vitro toxicity of a benzo[d]imidazole derivative on 5637 cells (چکیده)
304 - Investigating the cytotoxic effects of a benzo[d]imidazole derivative on transitional carcinoma cells of the bladder (چکیده)
305 - تاثیرآنتی بیوتیک وقارچ کش کاربندازیم برکنترل میزان آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا درشرایط این ویترو (چکیده)
306 - اثر سیتوکنین های مختلف بر باززایی ریزنمونه ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria sp.) (چکیده)
307 - بررسی شعر پریا از احمد شاملو از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی(کاربرد زبان کودکانه و دیگر عناصر زبانی در پوشیده گویی و بیان غیرمستقیم) (چکیده)
308 - محاسبه هزینه فرصت از دست رفته به دلیل عدم شرکت در بازار انرژی از دیدگاه مالک جهت تصمیم گیری شرکت واحدهای تولیدی در بازار رزرو (چکیده)
309 - تعیین میزان ذخیره مورد نیاز برای سیستمهای قدرت دارای واحدهای بادی بزرگ (چکیده)
310 - گزارش یک مورد بروز گری ناشی از آلودگی همزمان به مایت های سارکوپتس اسکابیئی و پسوروپتس اویس در یک گله گوسفند (چکیده)
311 - کنترل آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria sp.) در شرایط این ویترو (چکیده)
312 - بررسی آزمایشگاهی کاهش آلودگی دود سیاه موتور دیزلOM 314 تنفس طبیعی توسط جاذب مرطوب (چکیده)
313 - Antioxidant activity of sesame, rice bran and bene hull oils and their unsaponifiable matters (چکیده)
314 - پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (چکیده)
315 - In Vitro Culture of Carnation (Dianthus caryophyllus L.) Focusing on the Problem of Vitrification (چکیده)
316 - بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب زمینی رقم آگریا (چکیده)
317 - نخستین همایش فرهنگ نویسی علامه دهخدا (چکیده)
318 - گسترش یا تخصیص حوزه های معنایی واژه ها در لغت نامه دهخدا و فرهنگ فارسی امروز: مطالعه موردی واژه سر (چکیده)
319 - مقایسه روش‌های تعیین وزن‌های شاخص‌ها در تصمیم‌گیری چندشاخصه و اولویت‌بندی گزینه‌های موجود برای انتخاب ساختگاه سد (چکیده)
320 - بررسی روش های تصمیم گیری چند معیاره و کاربرد آنها در مدیریت منابع آب (چکیده)
321 - بررسی میزان بار معلق رسوب در رودخانه های دائمی (مطالعه موردی حوضه آبریز گرگان رود) (چکیده)
322 - استفاده از تخمین های طیفی برای تعیین هیدروگراف واحد هموار شده (چکیده)
323 - Application of Exponential-Based Methods in Integrating the Constitutive Equations with Multicomponent Nonlinear Kinematic Hardening (چکیده)
324 - بررسی استعاره های شناختی در منظومه -صدای پای آب-سهراب سپهری (چکیده)
325 - بررسی رابطه صورت و معنا در انواع مختلف واژه و احتمال تقدم آموزش واژگان بسیط نسبت به واژگان مرکب و اشتقاقی (چکیده)
326 - بررسی انواع هنجارگریزی در اشعار نیمایوشیج و نقش آنها در بازتاب جریان فکری او (چکیده)
327 - بررسی ساختواژه گویش بیرجندی بر اساس رویکرد رده شناسی معیار (چکیده)
328 - Two outbreaks of Pasteurella Multocida Septicemia (چکیده)
329 - Environmentally friendly one-pot synthesis of benzimidazoles in the presence of Fe(HSO4)3 under aqueous conditions (چکیده)
330 - A novel system of telling the time: The case of midday and midnight as focal points in a home sign language (چکیده)
331 - Antioxidant activity of the fractions separated from the unsaponifiable matter of bene hull oil (چکیده)
332 - اثر ترکیب حمام تولید پودر روی الکترولیتی بر خصوصیات تخلیه باطری روی- اکسید نقره (چکیده)
333 - تحلیلی از وضعیت فلسفه تعلیم و تربیت در ایران (چکیده)
334 - بررسی رابطه صورت و معنا در انواع مختلف واژه و احتمال تقدم آموزش واژگان بسیط نسبت به واژگان مرکب و اشتقاقی (چکیده)
335 - آسیب شناسی ترجمه های متون ادبیات فارسی(بررسی موردی ترجمه رباعیات عمر خیام) (چکیده)
336 - بررسی ابزارهای انسجامی در کتابهای بخوانیم دوره ابتدایی و مقایسه آن با انشاهای دانش آموزان پایه پنجم (چکیده)
337 - تعیین تعرفه قراردادهای انتقال با تخصیص منصفانه هزینه تراکم (چکیده)
338 - ارائه یک روش جدید برای تصمیم گیری جهت شرکت واحدهای تولیدی در بازار رزرو از دیدگاه مالک با استفاده از محاسبه هزینه فرصت (چکیده)
339 - استفاده از تبدیلات فوریه و موجک برای استخراج هیدروگراف واحد لحظه ای (چکیده)
340 - First Report of Dictyocaulus arnfieldi Infestation in a Horse in Mashhad, Iran (چکیده)
341 - Effect of Kinetin and Benzylaminopurine on in vitro Shoot Multiplication of Carnation (Dianthus caryophyllus L.) (چکیده)
342 - معرفی نظریه انگاره معنایی طنز و بررسی ایرادات آن بر مبنای داده های زبان فارسی (چکیده)
343 - بررسی ترجمه انگلیسی برخی از صفات رستم در شاهنامه فردوسی (چکیده)
344 - یک رویکرد جدید مبتنی بر الگوریتم ژنتیک چند هدفه برای کنترل بهینه ولت-وار روزانه شبکه های توزیع هماهنگ شده با تولید پراکنده با کمترین عملکرد ادوات سوییچینگ کنترلی (چکیده)
345 - روشی ساده و سریع جهت حل پخش بار شبکه های توزیع (چکیده)
346 - نمود زبانی تمایلات فمنیستی در رمان خوشه های خشم (چکیده)
347 - واژه بست /e/ و محدودیت ها و کارکردهای آن در گویش کاخکی (چکیده)
348 - تجزیه و تحلیل خطاهای نوشتاری غیرفارسی آموزان و تأثیر آن در روند بهبود آموزش (چکیده)
349 - بررسی ساخت ملکی در زبان فارسی امروز از دیدگاه رده شناختی (چکیده)
350 - تأثیر ترکیبات طبیعی گیاهی بر عمر انبارمانی و ویژگی های کیفی میوه گلابی (رقم شاه میوه اصفهان) (چکیده)
351 - بررسی اثر ریزنمونه و سطوح مختلف اکسین و سیتوکنین بر ریخت زایی سویا (چکیده)
352 - معنای تلویحی گفتاری و نمود آن در ترجمه های فارسی و انگلیسی قرآن کریم: بررسی موردی داستان حضرات یوسف و موسی (ع) (چکیده)
353 - بررسی طنز منثور در برخی مطبوعات رسمی طنز کشور (چکیده)
354 - بررسی داستان حسنک وزیر از دیگاه تحلیل گفتمان انتقادی (چکیده)
355 - بررسی گفتمان تبلیغات انتخاباتی نمایندگان تربت حیدریه در مجلس هشتم (چکیده)
356 - First report of Dictyocaulus arnfieldi infestation in a horse in Mashhad- Iran, as a possible cause of pneumonia (چکیده)
357 - Comparison of the therapeutic effects of florfenicol and tilmicosin in Enzootic Calf Bronchopneumonia (چکیده)
358 - مشاهدات درمانگاهی - آسیب شناختی از رخداد فلجی کنه زاد Tick paralysisدر یک گله گوسفند عشایری در استان فارس (چکیده)
359 - Isolation, Purification, and Enzyme entrapment of Different Peroxidase Isozymes from Raphanus sativusl.niger (چکیده)
360 - بررسی نقش اسناد بیرونی در عملکرد تحصیلی و بهداشت روانی: نقدی بر نظریة اسناد (چکیده)
361 - موارد مشکوک وقوع بوتولیسم در یک گاوداری شیری (چکیده)
362 - ریزازدیادی گیاهان در محیط کشت مایع با استفاده از بیوراکتورها (چکیده)
363 - رنگها و نمادهای دوره میانه از خلال سطور بجا مانده از این دوره (چکیده)
364 - پربسامدترین روابط مفهومی میان واژگان (چکیده)
365 - ارزیابی هیستوپتاتولوژی اثرات پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی خودی در التیام تاندونیت تجربی تاندون خم کننده ی سطحی بندهای انگشت در اسب (چکیده)
366 - تصویرگونگی در آرایش سازه های درون گروه های زبان فارسی (چکیده)
367 - بررسی نمود زبانی تابو در ترجمه به فارسی و پیامد های آن (چکیده)
368 - Dynamic simulation and control of a continuous bioreactor based on cell population balance model (چکیده)
369 - برآورد رسوب و بررسی روند ریزشوندگی در حوضه آبریز سد طرق با تاکید بر زیر حوضه مغان - کرتیان (چکیده)
370 - استفاده از مدلهای اتفاقی درشبیه‌سازی جریان رودخانه و پیش‌بینی دبی متوسط سالانه رودخانه توسط تحلیل سری‌های زمانی (چکیده)
371 - ارزیابی و شبیه سازی عملکرد شبکه آبرسانی شهر فریمان (چکیده)
372 - مقایسه روش های فازی و حداکثر احتمال در تهیه لایه کاربری اراضی با کمک داده های ETM (چکیده)
373 - Experimental Investigations Water Surface Characteristics in Strongly-Curved Open Channels (چکیده)
374 - ارزیابی روش های دمائی و تشعشعی در براورد حداکثر تبخیر-تعرق با احتمالات مختلف (مطالعه موردی: منطقه گرگان) (چکیده)
375 - فعالیت آنتی اکسیدانی برخی اسانس های گیاهی در خصوص کاهش فعالیت آنزیم (چکیده)
376 - افزایش عمر انباری و حفظ کیفییت میوه توت فرنگی با استفاده از پوشش خوراکی موسیلاژ و اسانس آویشن (چکیده)
377 - علل کاهش آبدهی قنوات دشت گناباد و پیامدهای اجتماعی - اقتصادی آن (چکیده)
378 - بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ساختار توکوفرولی روغن پوست بنه در مقایسه با روغنهای کنجد و سبوس برنج تحت شرایط سرخ کردن عمیق در روغن آفتابگردان (چکیده)
379 - معتزلیان حنفی در خراسان طی سده های دوم تا هفتم هجری قمری (چکیده)
380 - Bene hull oil as a highly stable and antioxidative vegetable oil (چکیده)
381 - بهینه سازی بهره برداری از سیستم های چند مخزنی منابع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
382 - کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی شبکه های توزیع آب شهری (چکیده)
383 - ارائه شاخصی جدید به منظور رتبه بندی کارآمدی نیروگاه ها در بازار برق از دیدگاه مالک (مطالعه موردی: نیروگاههای برق منطقه ای خراسان) (چکیده)
384 - شناسایی گونه Meloidogyne javanica با استفاده از خصوصیات ریخت شناسی و ریخت سنجی و آغازگرهای اختصاصی گونه در استان کرمان (چکیده)
385 - بررسی توزیع تنش در فک پایین با تغییر ناحیه جوش (Bitting) در پروتز کامل به روش اجزای محدود (چکیده)
386 - using tabu-search algorithm for multi-objective planing in flexible manufacturing system (چکیده)
387 - Outbreak of tick paralysis in nomadic sheep flock in Iran (چکیده)
388 - آرای هاوکینز در حوزه آرایش واژه ها و بررسی انطباق یا عدم انطباق این آرا بر آرایش واژه ها در زبان فارسی (چکیده)
389 - ارزیابی اثر بارندگی بر برنامه ریزی و مدیریت زراعی(مطالعه موردی:منطقه گلستان) (چکیده)
390 - بررسی رخساره های میکروسکپی و تغییرات سطح آب دریا در سازند نظرکرده در ناحیه آق دربند- شمال شرق ایران (چکیده)
391 - Antioxidant activity of Bene hull oil compared with sesame and rice bran oils during the frying process of sunflower oil (چکیده)
392 - Assessment of the acetaminophen absorption test as a diagnostic tool for the evaluation of the reticular groove reflex in lambs (چکیده)
393 - Simultaneous job scheduling and tool replacement based on tool reliability by proposed Tabu-SA algorithm (چکیده)
394 - Investigation of ET changes in Synoptical stations (چکیده)
395 - تاثیر نوع بسته بندی درجه حرارت و زمان ماندگاری بر سفتی بافت پسته رقم اوحدی و مقایسه آن با فاکتور های حسی (چکیده)
396 - بررسی اثرمدیریت کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر برعملکرد و خصوصیات کیفی سیب زمینی رقم آگریا در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
397 - ارزیابی یکنواختی توزیع آب حاصله از دستگاه آبیاری سنترپیوت اصلاح شده جهت آبیاری با شدت متغییر در امتداد بال آبیاری (چکیده)
398 - بر رسی تشدید p0 در برهمکنش های e+ e- در ا نرژی مرکز جرم60 (چکیده)
399 - تاثیر کودهای پتاسیم و نیتروژن تحت شرایط شوری بر خصوصیات خاک و عملکرد چغندر (چکیده)
400 - مقایسه اثر تجربه و آموزش بر روی خطای ادراک بینایی (چکیده)
401 - رابطه بین هوش و پایگاههای هویت (چکیده)
402 - رابطه تیپهای شخصیتی و پایگاههای هویت (چکیده)
403 - رابطه هویت و علائم روان شناختی در دانش آموزان مشهد (چکیده)
404 - محاسبه رواناب با استفاده از توزیع مکانی پارامتر های مبتنی بر توپوگرافی (چکیده)
405 - Comparison Of The Effects Of Experience And Knowledge (چکیده)
406 - گسترش ماتریدیه طی قرون 7-5 (چکیده)
407 - پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنزه توده های گرانیتوئیدی ازغند کاشمر (چکیده)
408 - اثر تاریخ کاشت و تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و در صد روغن دانه گیاه کرچک (چکیده)
409 - اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و اجزاء عملکرد سه گونه ارزنPennisetum glaucum، Setaria italiac در شرایط گلخانه ، Panicum miliaceum (چکیده)
410 - گزارش یک مورد ضایعات پوستی شبیه به درماتوفیلوزیس در یک گله گاو براون سویس (چکیده)
411 - ارزیابی نقش آموزش در برقراری درازمدت بازتاب شیار نگاری در گوسفند توسط رادیوگرافی با ماده حاجب (چکیده)
412 - بهینه سازی چند هدفه مخازن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
413 - Castor bean (Ricinus communis) toxicosis in a sheep flock (چکیده)
414 - تفسیر محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند نظرکرده (آنیزین) در ناحیه آق دربند- شمال شرق ایران (چکیده)
415 - Clinical and Ultrasonographic Findings of Collagenase induced tendinitis in the horse (چکیده)
416 - نشت الکترولیت ها به عنوان شاخصی از خسارت یخ زدگی در کلزا (چکیده)
417 - گزارش یک مورد گاو مبتلا به MCF با علایم عصبی (مننگوآنسفالیت) در یکی از گاوداریهای اطراف مشهد (چکیده)
418 - تاثیر درجه حرارت نوع بسته بندی و زمان نگهداری بر سفتی بافت پسته رقم اوحدی و مقایسه آن با فاکتور های حسی (چکیده)
419 - روش های کاهش یا حذف آفلاتوکسین (چکیده)
420 - نگهداری و بسته بندی پسته (چکیده)
421 - بررسی اهمیت با هم آیی های واژگانی زبان فارسی در امر آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (چکیده)
422 - برخی مشکلات موجود در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (چکیده)
423 - بررسی اثر بسته بندی و شرایط نگهداری بر خواص حسی پسته برشته واریته اوحدی (چکیده)
424 - بررسی روند تغییرات در منحنی های فراوانی وقوع تبخیر تعرق (چکیده)
425 - مطالعه اثر بارندگی با احتمالات مختلف بر الگوی کشت (چکیده)
426 - بررسی تاثیر تغییرات پتانسیل آبی بر الگوی کشت (چکیده)
427 - بررسی تاثیر نوع حلال و روش استخراج بر میزان اولئو رزین به دست امده از زعفران (چکیده)
428 - تاثیر درجه حرارت و نوع بسته بندی وزمان نگهداری بر سفتی بافت پسته رقم اوحدی ومقایسه ان با فاکتورهای حسی (چکیده)
429 - بررسی اثر بسته بندی وشرایط نگهداری بر خواص حسی پسته برشته واریته اوحدی (چکیده)
430 - روشهای کاهش یا حذف افلاتوکسین (چکیده)
431 - نگهداری و بسته بندی پسته (چکیده)
432 - افزایش بهره وری کارخانجات باز یافت از طریق استخراج پکتین موجود در پوست هندوانه (چکیده)
433 - بررسی کاهش روغن در کنجاله زیتون با انزیم (چکیده)
434 - دانه خربزه خاقانی به عنوان منبع روغن (چکیده)
435 - Nonlinear Control of a Continuous Bioreactor Based on Cell Population Model (چکیده)
436 - بررسی کیفیت روغنهای سرخ کردنی بر حسب شاخص رنگی، ضریب شکست و ویسکوزیته طی فرایند سرخ کردن (چکیده)
437 - شبیه سازی دینامیکی بیوراکتور تولید مخمر نانوائی (چکیده)
438 - تاثیر شرایط الکترولیز بر راندمان جریان و مورفولوژی پودر روی جهت باتری روی- اکسید نقره (چکیده)
439 - Effect of collagen cross-linking inhibition by local application (چکیده)
440 - بررسی بیان ژن پپتیدهای ضد میکروبی در سکوم جوجه های گوشتی هنگام آلودگی به سالمونلا و تغذیه با پروبیوتیک (چکیده)
441 - Effects of climate change on growth criteria and yield of Sunflower and Chickpea crops in Iran (چکیده)
442 - معرفی روش اصلاح جابه جایی شیردان به چپ با روش لاپاراسکوپی (چکیده)
443 - The Atkinson theorem in Hilbert C*-modules over C*-algebras of compact operators (چکیده)
444 - Ischaemia/reperfusion injury in experimentally induced abomasal volvulus in sheep (چکیده)
445 - برنامه‌ریزی ترکیبی توالی قطعات و تعویض ابزار براساس قابلیت اطمینان ابزار به کمک الگوریتم‌های‌تکاملی (چکیده)
446 - ارزیابی پیش بینی باران با بکارگیری تکنیکSARIMA در استان گلستان (چکیده)
447 - بررسی چند شکلی ژن کالپین به روش PCR- SSCP وارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
448 - بررسی تحمل ارقام سویا به علف کش گلایفوسیت (چکیده)
449 - Effect of practice versus information on the visual illusion (چکیده)
450 - بررسی پایداری روغنهای سرخ کردنی تولیدشده درایران در ین فرایند سرخ کردن (چکیده)
451 - عکس العمل ژنوتیپ های سویا (Glycine max (L) Merr ) به علفکش متری بیوزین (چکیده)
452 - بهینه کردن عوامل موثر بر رویان زایی سوماتیکی در سویا (Glycine max L) (چکیده)
453 - بررسی و مقایسه تبخیر - تعرق بر آورده شده از تشت تبخیر با مقادیر ETO روش استاندارد در منطقه گرگان (چکیده)
454 - ارزیابی روش‌های مختلف تشعشعی و رطوبتی جهت برآورد تبخیر-تعرق مرجع و اثرات خشکی هوا بر آن در منطقه گلستان (چکیده)
455 - Mass Cyanide Intoxivation in Sheep (چکیده)
456 - تعیین عمق بهینه چاهها جهت کف شنی با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی (چکیده)
457 - FLOOD ZONING USING THE HEC-RAS HYDRAULIC MODEL IN A GIS ENVIRONMENT (چکیده)
458 - outbreak of tick paralysis in a nomadic sheep flock in iran (چکیده)
459 - اثر تنش رطوبت تراكم و رقم بر گندم ديم در شرايط شمال خراسان (چکیده)
460 - مقایسه اثرات درمانی فلورفنیکل و تیل مایکوزین در برونکوپنومونی آنزئوتیک گوساله (چکیده)
461 - اثرات تغییر اقلیم بر خصوصیات رشد- نمو و عملکرد آفتابگردان و نخود آبی و دیم در شرایط تبریز (چکیده)
462 - شبیه سازی رشد - فنولوژی و تولید ارقام گندم در اثر تغییر اقلیم در شرایط مشهد (چکیده)
463 - پيش بيني تقاضاي آب با شبكه هاي عصبي مصنوعي (چکیده)
464 - توليد جريان مصنوعي رودخانه ها به منظور كاربرد در برنامه ريزي اتفاقي منابع آب (چکیده)
465 - ارزيابي عملكرد مدل هاي هيدرولوژيك در حوزه هاي آبريز معرف (امامه و كسيليان) (چکیده)
466 - رویکرد دستور زایشی و برخی دستورهای منشعب از آن به واژه و مدخل های واژگانی (چکیده)
467 - Fast and efficient removal of Reactive Black 5 from aqueous solution by a combined method of ultrasound and sorption process (چکیده)
468 - Effects of Salinity on Carbon Isotope Discrimination of Shoot and Grain of Salt-Tolerant and Salt-Sensitive Wheat Cultivars (چکیده)
469 - Translating the Holy Quran: Conversational Implicature (چکیده)
470 - Eosinophilic leukaemia in a cat (چکیده)
471 - The relationship between blood indicators of phosphorus status in cattle (چکیده)
472 - Comparative acetaminophen absorption test as a diagnostic tool for the evaluation of the reticular groove reflex (چکیده)
473 - Serum and whole blood inorganic phosphorus in lambs from birth to 400th day of life: effect of weaning as a cutoff point between neonatal and adult levels (چکیده)
474 - Ischaemia/Reperfusion Injury in Experimentally Induced Abomasal Volvulus in Sheep (چکیده)
475 - Veterinarians and dairy nutrition management: basic concepts and design-it-yourself—a veterinary-oriented ration evaluation program (چکیده)
476 - رویکرد حوزه ای به ذهن و زبان از منظر عصب شناسی و زبانشناسی (چکیده)
477 - تفاوت یادگیری زبان اول و دوم از دیدگاه عصب شناسی زبان (چکیده)
478 - بررسی سلسله مراتب رده شناختی مربوط به حوزه آرایش واژه ها در زبان فارسی گفتاری (چکیده)
479 - رابطه زبان و ژنتیک و یافته های جدید علمی در مورد ژن زبان (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر