بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: عاطفه شریف


موارد یافت شده: 18

1 - چالش‌های اطلاعاتی در گفتمان امنیت ملی (چکیده)
2 - کاربرد هستی شناسی ها در نظام مدیریت دانش (چکیده)
3 - پیوندهای کور، چالشی در ایده داده‌های پیوندی: واکاوی سرعنوان‌های موضوعی فارسی (چکیده)
4 - نقد و بررسی کتاب شیوه‌های تولید دانش (چکیده)
5 - چارچوب تحقق ترویج علم در نظام آموزش عالی ایران (چکیده)
6 - تحلیل و مقایسه فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی با فهرست سرعنوان‌های موضوعی کنگره از منظر ویژگی‌های ساختار زبانی و شبکه معنایی (چکیده)
7 - Combining ontology and folksonomy: An Integrated Approach to Knowledge Representation (چکیده)
8 - بررسی تغییرات عملکرد دو موتور کاوش عمومی یاهو و گوگل از نظر پوشش کمی- زمانی نمای هسازی و توجه به عناصر ابرداد هایدر رتبه بندی صفحه های وب (چکیده)
9 - شناسایی نظام مفهومی حاکم بر فهرست سرعنوان ها و تطابق آن با نظام رده بندی کنگره و نظام دانشی در ایران (چکیده)
10 - وب معنایی در پیوند با سیبرنتیک (چکیده)
11 - شناختی از روابط معنایی در هستی شناسی وب (چکیده)
12 - رویکردهای مدیریتی در حفاظت دیجیتالی اطلاعات (چکیده)
13 - بررسی میزان اثر بخشی عناصر ابرداده ای بر رتبه بندی صفحات وب توسط موتورهای کاوش عمومی (چکیده)
14 - مروری بر رویکردهای نمایه سازی خودکار وب : محتوا محوری، استناد محوری و معنا محوری (چکیده)
15 - بازنمایی دانش سازمانی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران با استفاده از فناوری هستی شناسی (چکیده)
16 - مهندسی خودکار هستی شناسی: امکان سنجی استخراج روابط معنایی از متون فارسی و تعیین میزان پیدایی آنها (چکیده)
17 - تحلیلی بر ذخیره و بازیابی اطلاعات در پرتو نظریه های معنایی (چکیده)
18 - پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر