بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: فروغ دهقانی پور


موارد یافت شده: 8

1 - اثر کودهای بیولوژیک و گیاهان پوششی زمستانه بر تولید اسانس و برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در یک سیستم زراعی ارگانیک (چکیده)
2 - The effects of different manure levels and branch management methods on organic production of Cucurbita pepo L. (چکیده)
3 - Effects of winter cover crops in a reduced tillage cropping system on PGPRs activities and soil N levels in simultaneous application of organic manures in a low input production system of Cucurbita pepo L. (چکیده)
4 - Radiation absorption and use efficiency of sesame as affected by biofertilizers in a low input cropping system (چکیده)
5 - The effects of organic and chemical fertilizers on yield and essential oil percentage of vegetative parts of Ocimum basilicum L. (چکیده)
6 - The Effects of Time of Manure Application and Different Biological Fertilisers on Quantitative and Qualitative Characteristics of Cucurbita Pepo L. (چکیده)
7 - The effects of different cattle manure levels and branch management methods on organic production of Cucurbita pepo (چکیده)
8 - اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک کدو پوست کاغذی (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر