بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: دوستی


موارد یافت شده: 58

1 - طراحی و ارزیابی مروری بر کاربردهای تصویربرداری گرمایی در تجزیه و تحلیل کیفی محصولات کشاورزی (چکیده)
2 - طراحی و ارزیابی الکوریتم پردازش تصویری برای تخمین محتوی چربی گوشت قرمز (چکیده)
3 - آنالیز فیلوژنتیکی ژن کد کننده شاخه سبک ایمنوگلوبولینY در پرندگان (چکیده)
4 - بررسی نوع ژنتیکی در اسب اصیل ترکمن ایرات با استفاده از 4 جایگاه ریز ماهواره (چکیده)
5 - بررسی تاثیر دستورالعمل های توجه درونی و بیرونی (دور و نزدیک) بر تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
6 - بررسی بیان ژن IL-12 خوکچه هندی در پاسخ به واکسن تب برفکی (چکیده)
7 - شناسایی و تعیین سویه مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس (MAP) به روش PCR و REA بر اساس قطعات درون جایگیر IS900 و IS1311 (چکیده)
8 - تاثیر تصویر سازی هیپنوتیزمی و غیر هیپنوتیزمی بر عملکرد مهارت پرتاب آزاد بسکتبال (چکیده)
9 - روش های تولید پرندگان تراریخت و کاربرد آنها در زیست فناوری (چکیده)
10 - مطالعه بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات (CVM) و نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPs) با تکنیک PCR-SSCP و PCR-RFLP در گاوهای سرابی (چکیده)
11 - Relative quantification of p53 and VEGF-C gene expression in canine mammary tumors (چکیده)
12 - POPULATION GENETIC DATA ANALYSIS AND ALLELE FREQUENCIES FOR TEN STR LOCI (D21S311, D18S51, D16S539, D13S317, D8S1179, D7S820, D5S818, TPOX , THO1 & vWA) IN IRANIAN TURK AND SISTANI ETHNICS (چکیده)
13 - Comparison of Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGF-C) expression in canine breast cancer by using quantitative rea-time PCR technique (چکیده)
14 - POPULATION GENETIC ANALYSIS OF IRANIAN GILAK ETHNIC DATA (چکیده)
15 - تاثیر مقادیر فسفر تحت شرایط کمبود ابیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی اندام هوایی ژنوتیپ های عدس (چکیده)
16 - تاثیر مقادیر فسفر و تنش ابیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی ریشه ژنوتیپ های عدس (چکیده)
17 - کاربرد رگرسیون ستیغی در تحلیل داده های اقتصادی (چکیده)
18 - آمار سیاسی یا سیاست آماری؟! (چکیده)
19 - The Common Errors in Statistical Modeling and Forecasting (چکیده)
20 - تشخیص تقلب در پودر ماهی با استفاده از توالی های ژنی 12SrRNA و 16SrRNA از DNA میتوکندری (چکیده)
21 - منحنی صدکی استاندارد شده وزن در مقابل سن کودکان کمتر از 5 سال (چکیده)
22 - On the Minimax Optimality of Block ThresholdedWavelets Estimators for ro-Mixing Process (چکیده)
23 - بررسی بیماری ژنتیکی نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPs) به روش PCR-RFLP در گاوهای بومی سرابی ایران (چکیده)
24 - بررسی بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات CMV به روش PCR-SSCP در گاو های سرابی (چکیده)
25 - nonparametric Estimation of Partial Derivatives of a Multivariate Probability (چکیده)
26 - ESTIMATION OF THE SURVIVAL FUNCTION FOR ADISCRETE-TIME STOCHASTIC PROCESS (چکیده)
27 - WAVELET-BASED ESTIMATORS OF THE INTEGRATED SQUAREDDENSITY DERIVATIVES FOR MIXING SEQUENCES (چکیده)
28 - Wavelet based estimation of thederivatives of a density for a p * - mixing process (چکیده)
29 - A New Wavelet Linear Survival Function Estimator (چکیده)
30 - Multivariate Stochastic Regression Estimation by Wavelets for Stationary Time Series (چکیده)
31 - wavelet based estimators for density (چکیده)
32 - A New Wavelet Linear Survival Function Estimator (چکیده)
33 - Nonparametric regression function by wavelets (چکیده)
34 - formula for mean intgrated squared errot for wavelet based nonlinear density estimator (چکیده)
35 - فرمولی برای میانگین مربع خطا براوردگرهای غیرخطی موجکی (چکیده)
36 - Wavelet Linear Density Estimation for M-Dependent Random (چکیده)
37 - Estimation OF THE SURVIVAL FUNCTIONFOR m-DEPENDENT RANDOM VARIABLE (چکیده)
38 - Waveletbasedestimationofthederivativesofa (چکیده)
39 - Wavelet-BasedEstimatirsoftheIntegratedSquaredDensityDerivativesfor (چکیده)
40 - modeling of medical time series (چکیده)
41 - Wavelets for nonparametric Stochastic regression with mixing stochastic processes (چکیده)
42 - A Formulation for mean integrated squared error of nonlinear wavelet-based density estimators with negatively dependent sequences (چکیده)
43 - Cytotoxic Effect of Saffron Stigma Aqueous Extract on Human Transitional Cell Carcinoma and Mouse Fibroblast (چکیده)
44 - Nonparametric probability density estimation by maximum penalized likelihood method for negatively dependent sequence (چکیده)
45 - Wavelet based estimation of the derivatives of a density for a negatively associated process (چکیده)
46 - Nonparametric Estimation of the Derivative of Density by the Metod of Wavelets with Negatively Dependent Sequences (چکیده)
47 - Wavelet linear Density Estimation for Negativel Associated Sequences (چکیده)
48 - برآورد تابع بقا برای فرایندهای تصادفی زمان گسسته (چکیده)
49 - On a Wavelet-Based Method of Estimating a Regression function (چکیده)
50 - Wavelet Based Estimation of the Derivatives of a Density for a Discrete-Time Stochastic Process: Lp-Losses (چکیده)
51 - برآورد موجکی لگاریتم تابع چگالی (چکیده)
52 - Nonparametric Estimation of (چکیده)
53 - Wavelet Linear Density Estimation for Negatively Dependent Random Variables (چکیده)
54 - Distilled Water as an Irrigation Fluid in Percutaneous Nephrolithotomy (چکیده)
55 - Wavelet Based Estimation of the Derivatives of a Density for m-Dependent Random Variables (چکیده)
56 - Wavelet based estimation of the derivativesof a density with associated variables (چکیده)
57 - Estimation of the Survival Function for Negatively Dependent Random Variables (چکیده)
58 - On the Minimax Optimality of Block Thresholded Wavelets Estimators for p-Mixing Process (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر