بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: عشق


موارد یافت شده: 323

1 - Synthesis and Evaluation of a New Series of 3,5-bis ((5-bromo-6-methyl-2- t-aminopyrimidin-4-yl)thio)-4 H-1,2,4-triazol-4-amines and their Cyclized Products ‘Pyrimidinylthio Pyrimidotriazolothiadiazines’ as 15- Lipo-Oxygenase Inhibitors (چکیده)
2 - Deep eutectic solvent for multi-component reactions:a highly efficient and reusable acidic catalystfor synthesis of 2,4,5-triaryl-1H-imidazoles (چکیده)
3 - Preyssler heteropoly acid supported on silica coated NiFe2O4 nanoparticles for the catalytic synthesis of bis(dihydropyrimidinone)benzene and 3,4‐dihydropyrimidin‐2(1H)‐ones (چکیده)
4 - ارزیابی نقش ویژگی های ریخت شناسی ریشه گیاه تریتیکاله(Triticale spp) در تولید دانه تحت شرایط کمبود آب (چکیده)
5 - تاثیر تنش رطوبتی بر توزیع و گسترش ریشه و بخش هوایی چهار ژنوتیپ تریتیکاله (چکیده)
6 - Fe(HSO4)3: An efficient, heterogeneous and reusable catalyst for C-alkylation of β-dicar bonyl compounds (چکیده)
7 - بررسی روش‌های سنتز الیاف نانولوله‌های کربنی (چکیده)
8 - Synthesis and docking analysis of new heterocyclic system of tetrazolo[5',1':2,3][1,3,4]thiadiazepino [7,6-b]quinolines as aldose reductase inhibitors (چکیده)
9 - Nanomagnetic organiceinorganic hybrid (Fe@Si-Gu-Prs): a novel magnetically green catalyst for the synthesis of tetrahydropyridine derivatives at room temperature under solvent-free conditions (چکیده)
10 - َ A novel synthesis of chiral triazolo peteridine heterocyclic systems by using amino acids (چکیده)
11 - Synthesis of the new heterocyclic system 7,8-dihydro-6H-benzotetrazolothiadiazine and derivatives (چکیده)
12 - Gold-gold sulfide nanoshell as a novel intensifier for antitumor effects of radiofrequency fields (چکیده)
13 - مقایسه کارایی آنتی اکسیدانی کورکومین زردچوبه با آنتی اکسیدان های طبیعی و سنتزی در سیستم مدل غذایی (روغن سویا) (چکیده)
14 - Fe(HSO4)3/SiO2: An efficient and heterogeneous catalyst for cyclization of 2-aminochalcones to 2-aryl-2,3-dihydroquinolin-4(1H)-ones (چکیده)
15 - One-pot Solvent Free Synthesis of Some Tert-indolylmethane Amine Derivatives by Fe(HSO4)3 as a Recyclable Catalyst (چکیده)
16 - Fe(HSO4)3'SiO2 as an efficient, heterogeneous and recyclable catalyst for the synthesis of bis-(b-enaminones) and bis-(b-enamino esters) (چکیده)
17 - تعیین ارزش غذایی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در تغذیه نشخوارکنندگان) (چکیده)
18 - A novel imidazolium-based acidic ionic liquid as an efficient and reusable catalyst for the synthesis of 2-aryl-1H-phenanthro[9,10-d]imidazoles (چکیده)
19 - Synthesis of pyrimido[4′,5′:2,3][1,4]thiazepino[ 7,6-b]quinolines, derivatives of a novel ring system Abstract: Several derivatives of the novel pyrimido[4′,5′:2,3] (چکیده)
20 - Synthesis of novel heterocycle systems: 6,8-dimethyl-2-(methylsulfanyl-4-amino-substituted pyrimido[4′,5′:3,4]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine and 9,11-dimethyl-5-(methylsulfanyl)pyrimido[2′,1′:5,1]pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine (چکیده)
21 - Structure and vibrational analysis of methyl 3-amino-2-butenoate (چکیده)
22 - تاثیر شوری آب آبیاری بر برخی ویژگی های زراعی، عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه ارزن پادزهری Panicum antidotale Retz L (چکیده)
23 - Direct Synthesis and Stabilization of Gold Nanoparticles in the Presence of Meso-Methyl-Meso-Phenyl-2,2’-Dipyrromethane (چکیده)
24 - Synthesis of Pyranoquinolines from One-Pot Imino-Diels-Alder Reaction catalyzed by LaCl3.7H2O (چکیده)
25 - Ionic liquids as highly efficient and reusable catalyst for one-pot synthesis of bis-α-aminophosphonate (چکیده)
26 - LaCl3.7H2O: an efficient Lewis acid catalyst for synthesis N-(benzothiazole-2-yl)- O,O-dimethyl-α-aminophosphonates (چکیده)
27 - Synthesis of new heterocyclic compounds based on Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine derivatives (چکیده)
28 - Synthesis of novel heterocycle system: 6,8-dimethyl-2-(methylthio)-4-(amino saubtituted)pyrazolo[1,5-α:3,4-d’]dipyrimidine (چکیده)
29 - A novel ionic liquid based on imidazoliumcation as an efficient and reusable catalyst for the one-pot synthesis of 2-arylsubstituted benzimidazoles (چکیده)
30 - Theoretical and Experimental Enzyme Inhibitory Evaluations of New Derivatives of Dipyrimido[4,5-b:5,4-e][1,4]thiazine on Soybean 15-Lipoxygenase (چکیده)
31 - تأثیر شوری بر وضعیت آب برگ، غلظت پرولین، کل قندهای محلول و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه ارزن پادزهری (چکیده)
32 - Design and Synthesis of novel polydentate Macrocyclic Ligands via Catalyst-free multicomponent Mannich reaction (چکیده)
33 - Short oligo ethylene glycolic ionic liquids as highly efficient and reusable catalyst for one-pot synthesis of piperidines (چکیده)
34 - Biological Evaluation and Docking Studies of 3,5-Bis ((5-bromo-6-methyl-2-taminopyrimidin-4-yl)thio)-4H-1,2,4-triazol-4-aminesas 15- Lipoxygenase Inhibitors (چکیده)
35 - Synthesis of new heterocyclic system: 2-substituted-4-methyl-5,11dihydrobenzo[b]pyrimido[4,5-e][1,4]thiazepine (چکیده)
36 - Theoretical investigation of the chemoselectivity and synchronously pyrazole ring formation mechanism from ethoxymethylenemalononitrile and hydrazine hydrate in the gas and solvent phases: DFT, meta-GGA studies and NBO analysis (چکیده)
37 - بررسی اثر ترکیبات ضدباکتریایی اکتینوباکتریهای جداشده از خاک اکوسیستم های بومی ایران (چکیده)
38 - Synthesis, characterization and first application of keggin-type heteropoly acids supported on silica coated NiFe2O4 as novel magnetically catalysts for the synthesis of tetrahydropyridines (چکیده)
39 - 1,3-Dipolar cycloaddition reactions between ethyl diazoacetate and substituted alkynes: A density functional theory study (چکیده)
40 - A convenient Fe(HSO 4 ) 3 -catalyzed method for the conversion of aldehyde to nitrile (چکیده)
41 - Synthesis of new supramolecular receptor based on diphenylglycoluril structure using click chemistry (چکیده)
42 - Synthesis and antibacterial activities of new fluoroquinolones based on ciprofloxacin structure (چکیده)
43 - Synthesis and Biological Evaluation of New Derivatives of 7,8-dihydro-6Hbenzo[b]pyrimido[5,4-e][1,4]thiazine (چکیده)
44 - Synthesis of a novel fused tricyclic heterocycle, benzo[b]pyridazino[4,3-f][1,4]thiazepin (چکیده)
45 - An EfficientSynthesis of New Derivatives of Pyrazolo[3,4-c]pyridazine (چکیده)
46 - Statistical Analysis of Laminar Convective Heat Transfer of MWCNT- Deionized Water Nanofluid by Using Response Surface Methodology (چکیده)
47 - Fluorometric assay of lipase by some new synthetized fluorescein aralkyl esters (چکیده)
48 - Naphthazarin, a simple model of important antitumor agents in a facile size-tunable synthesis of gold nanoparticles (چکیده)
49 - Pool boiling heat transfer of CNT/water nanofluids (چکیده)
50 - Synthesis, Characterization and Application of Cobalt Hydrogensulfate as a New Heterogeneous, Reusable and Efficient Catalyst in Onepot Synthesis of 14–aryl–14H–dibenzo[a,j]xanthenes and 1,8–dioxooctahydroxanthes (چکیده)
51 - Facile synthesis of some novel 6‑alkyl or aryl-7H-tetrazolo[5,1-b][1,3,4] thiadiazine (چکیده)
52 - Design, synthesis and SAR studies of new methyl chavicol derivatives as potent 15-lipoxygenase inhibitors (چکیده)
53 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانو بیودیزل بر پارامترهای عملکرد و آلاینده‌های زیست محیطی موتور دیزل 313P158T7 (چکیده)
54 - Density functional theory study of the regio and stereoselectivity in 1,3-dipolar cycloddition reactions between N-methyl methylenenitrone and fluorinated dipolarophiles (چکیده)
55 - Nano-manganese hydrogen sulfate as a novel catalyst for the anti-diastereoselective Mannich reaction in water (چکیده)
56 - A New Versatile Route to the Synthesis of Novel Highly Substituted Series of 1,1´-Carbonyl-bispyrazole Derivatives (چکیده)
57 - Disulfide catalyzed the highly regioselective conversion of epoxides to halohydrins with elemental halogens (چکیده)
58 - Design, Synthesis and Applications of nanoparticles (چکیده)
59 - Ferric hydrogen sulfate supported on silica‐coated nickel ferrite nanoparticles as new and green magnetically separable catalyst for 1,8‐dioxodecahydroacridine synthesis (چکیده)
60 - One-pot, procedure for the preparation of some thiazino[2,3-b]quinoxaline derivatives (چکیده)
61 - Fe(HSO4 )3 /SiO2: an efficient and heterogeneous catalyst for one-pot synthesis of 2-aryl-chromene-4-ones (flavanones) (چکیده)
62 - Synthesis of amino acid polyoxometalate hybrid nanotubes under solid-state chemical reaction at room temperature (چکیده)
63 - اثر مهاری الکتروپوریشن و نانوذرات نقره بر رشد پروماستیگوتهای لیشمانیاماژور: تاثیر پهنای زمانی پالس (چکیده)
64 - The structure study of 1,3-diaryl-3H-benzo[f]chromenes (چکیده)
65 - بررسی تاثیر اندازه بذر در شرایط تنش خشکی بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس (چکیده)
66 - Nitrite ionic liquid as a new reagent for in situ synthesis of aryl iodides and azides (چکیده)
67 - PPh3-catalyzed Mannich reaction: a facile one-pot synthesis of b-amino carbonyl compounds under solvent-free conditions at room temperature (چکیده)
68 - A facile one-pot synthesis of functionalized fused benzochromene derivatives via intramolecular Wittig reactions (چکیده)
69 - Ionic liquids bis(2-N-methylimidazoliumethyl)ether dichloroiodate/dibromochlorate as an efficient halogenating reagent for the synthesis of a-haloketones (چکیده)
70 - Synthesis of novel bis(b-aminocarbonyl) compounds and some b-aminocarbonyls by catalyst-free multicomponent Mannich reactions (چکیده)
71 - Polyphosphoric acid supported on silica-coated NiFe2O4 nanoparticles: An efficient and magnetically-recoverable catalyst for N-formylation of amines (چکیده)
72 - کارایی مدل فرسایش و هیدرولوژی مرتع دربرآورد میزان رسوب دامنه های مرتعی مناطق خشک (چکیده)
73 - Caesium iodide as an efficient catalyst for synthesis of N‑substituted azepines via tandem Michael addition and cyclisation under aqueous conditions (چکیده)
74 - Influence of different amino acid groups on the free radical scavenging capability of multi walled carbon nanotubes (چکیده)
75 - Structure and isomeric studies of 1,3-diaryl-H-benzo[f]chromene, catalyst effect or thermodynamic stability? An ab initio study (چکیده)
76 - Electrochemical and quantum chemical assessment of two organic compounds from pyridine derivatives as corrosion inhibitors for mild steel in HCl solution under stagnant condition and hydrodynamic flow (چکیده)
77 - Synthesis of novel cyclophane-type crown ethers from 2-methylindole (چکیده)
78 - Pyrimido[5,4-e]tetrazolo[5,1-b][1,3,4]thiadiazines as a new heterocyclic system (چکیده)
79 - Synthesis of Thiazino[2,3-b]quinoxaline as a New Heterocyclic System (چکیده)
80 - Synthesis of Some Novel 1,3,4-Thiadiazine Containing Triazolo and Pyrazolo Nucleus (چکیده)
81 - Fe(HSO4)3 as an Efficient Catalyst for the synthesis of N- (benzothiazole-2-yl)-1-(Aryl)-O,O-diethyl-α- aminophosphonates (چکیده)
82 - Fe(HSO4)3: An efficient, heterogeneous and reusable catalyst for alkylation of 1,3-dicarbony compounds (چکیده)
83 - Synthesis of Novel Heterocyclic System: Pyrimido[4′,5′:2,3][1,4]thiazepino[7,6-b]quinoline (چکیده)
84 - A comparative study on the soybean lipoxygenaseinhibitory activities of esteragol derivatives (چکیده)
85 - A novel imidazolium based task-specific ionic liquid as an efficient catalyst for the synthesis of 5-cyano-6-aryl-2-thiouracil derivatives (چکیده)
86 - Synthesis of trihalide ionic liquid as a new reagent for the bromination of aromatic compounds (چکیده)
87 - Synthesis of Amino Acid Polyoxometalate Nanotubes by Solid-state Chemical Reaction (چکیده)
88 - Synthesis and stabilization of silver and gold nanoparticles on modified natural polymers (چکیده)
89 - Synthesis and characterization of new designed conjugated gold nanoparticles (چکیده)
90 - Synthesis of Novel Heterocyclic System: 1,2-bis-[3-(2- [1,2,4]triazolo[3\\\\\\\',4\\\\\\\':2,3][1,3,4]thiadiazepino[7,6-b]quinolin-3-yl]ethane (چکیده)
91 - Synthesis of new heterocyclicsystem of [1,2,4]triazolo[4 ,3 :1 ,6 ]pyrimido[4 ,5 :3,4]pyridazino[1,6- d][1,2,4]triazine (چکیده)
92 - Synthesis of New Derivatives of Pyrimido[4,5-e][1,2,4]triazolo[4,3b][1,2,4]triazine (چکیده)
93 - Synthesis of novel highly fluorescent of triazolo pyrimido[4,5-d] pyrimidin-4(1H)-one derivatives (چکیده)
94 - Conformational analysis, intramolecular hydrogen bonding, and vibrational assignment of 4,4-dimethyl-1-phenylpentane-1,3-dione (چکیده)
95 - استناد به آیات قرآن در تدریس شیمی (چکیده)
96 - طراحی فعالیت های عملی آزمایشگاهی کم هزینه در درس شیمی و زندگی (چکیده)
97 - مزایای آموزش و ارتباط صنعت با دانشگاه (چکیده)
98 - شیمی آلی و اهمیت تدریس گسترده آن در کتب دبیرستان (چکیده)
99 - Synthesis of heterocyclic compounds by reaction of dialkyl acetylenedicarboxylates with thiourea derivatives (چکیده)
100 - Synthesis, characterization and theoretical evaluations of HMDS promoted chemoselective O-alkylation of uracils (چکیده)
101 - ارزیابی تحمل ژنوتیپ های عدس Lens culinaris Medik به دماهای یخ زدگی با استفاده از عوامل فلورسانس کلروفیل (چکیده)
102 - Synthesis of new derivatives of 2-Substitueted 4-(4-methyl-12Hpyrimido[4,5:5,6][1,4]thiazino[2,3-b]quinoxalin-2-yl) (چکیده)
103 - Novel acidic ionic liquid as efficient and reusable catalyst based on imidazolium cation (چکیده)
104 - Synthesis of new pyrimido[4,5-d]pyrimidin-4(1H)-one derivatives in the presence of ferric hydrogensulfate (چکیده)
105 - One-pot solvent free synthesis of someindolylmethane amine derivativesbyFe(HSO4)3 as a recycable catalyst (چکیده)
106 - A novel and efficient one-pot synthesis of new α-aminophosphonates and evaluation of their biologicalactivities (چکیده)
107 - Synthesis of new pyrrolizine derivatives via ring annulation under green conditions (چکیده)
108 - Synthesis of new derivatives of pyrimido[5,4-e][1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine and stadise of their biological activities (چکیده)
109 - Synthesis of new derivatives ofdipyrimido[4,5-b:5,4-e][1,4]thiazine and their enzyme inhibitory activity assessment on soybean 15-lipoxygenase (چکیده)
110 - Synthesis of some novel 1,3,4-thiadiazine containing tetrazolonucleus (چکیده)
111 - Nano-spinel catalyzed reduction of imines to amines by sodium borohydride (چکیده)
112 - Synthesis of new derivatives of pyrimido[4,5-c] pyridazine (چکیده)
113 - Synthesis of new heterocyclic system: [1,3]oxazolo[4,5-d] [1,2,4]triazolo[4,3-a] pyrimidine (چکیده)
114 - A Facile Approach for the Synthesis of Novel Macrocycles of Spiroorthocarbonates (چکیده)
115 - Synthesis of nanostructured AlN by solid state reaction of Al and diaminomaleonitrile (چکیده)
116 - Highly Efficient Synthesis of Bis(indolyl)Methanes in the Presence of Magnetized Protic Solvents (چکیده)
117 - Green and Selective Synthesis of N-Substituted Amides using Water Soluble Porphyrazinato Copper(II) Catalyst (چکیده)
118 - Dipyrromethane as a new organic reagent for the synthesis of gold nanoparticles: preparation and application (چکیده)
119 - Synthesis of 3,6-diaryl-1,4,5-thiadiazepines from substituted 2-thiocyano acetophenone and investigation of reaction mechanism (چکیده)
120 - Evaluation of competencies sport Department managers in Khorasan Province Using 360 Degree feedback model in Iran (چکیده)
121 - Spatial Analysis Distribution Sports Places in Bojnourd City Using Geographic Information System (GIS) (چکیده)
122 - Therapeutic Effects of Acoustic Cavitation in the Presence of Gold Nanoparticles on a Colon Tumor Model (چکیده)
123 - ارتباط سبک فرزندپروری والدین با چاقی کودکان پیش دبستانی شهر مشهد (چکیده)
124 - The theoretical and experimental 1H NMR study of some beta-diketones (A DFT calculation (چکیده)
125 - Structure and vibrational analysis of methyl 3-amino-2-butenoate (چکیده)
126 - efficient transport of lead(II) cations in natural water using a liquid membrane system with dicyclihexano-18-crown-6 as carrier (چکیده)
127 - Selective Oxidation of Thiols and Alcohols by Physically Encapsulated Nickel Schiff-Base Complex Prepared Via Sol-Gel Method as Nano-Catalyst (چکیده)
128 - The Effect of Cationic Charge Density Change on Transfection Efficiency of Polyethylenimine (چکیده)
129 - Protoporphyrin IX - Gold Nanoparticle Conjugates as an Efficient Photosensitizer in Cervical Cancer Therapy (چکیده)
130 - The Mechanisms of Salinity Tolerance in the Xero-halophyte Blue Panicgrass (Panicum antidotale Retz) (چکیده)
131 - بررسی اثرات سمیت سلولی یکی از مشتقات بنزوتیازول بر روی رده ی سلولی کارسینومای ترانزیشنال مثانه (چکیده)
132 - Electrochemical behavior of para-nitroaniline at a new synthetic crown ether-silver nanoparticle modified carbon paste electrode (چکیده)
133 - Synthesis of Nanovectors Based on Functionalization Of Single wall Carbon Nanotubes (SWNT) with Polyethylenimine and Evaluation of their Transfection Efficiency in Gene Delivery (چکیده)
134 - Effect of soil chemical properties on bio-saline production of blue panic grass (Panicum antidotale Retz.) under water-deficit and salinity stress conditions (چکیده)
135 - Fe(HSO4)3 as an Efficient Catalyst for Diazotization and Diazo Coupling Reactions (چکیده)
136 - Diastereoselective three-component Mannich reaction catalyzed by silica-supported ferric hydrogensulfate (چکیده)
137 - Detection of sonoluminescence signals in a gel phantom in the presence of Protoporphyrin IX conjugated to gold nanoparticles (چکیده)
138 - بررسی اثرات سمیت سلولی 2-(4-متوکسی فنیل)-بنزایمیدازول بر روی سلول های سرطان پستان در شرایط in vitro (چکیده)
139 - Three new [XC(O)NH]P(O)[N(CH2-C6H5)2]2 phosphoric triamides (X = CClF2, 3-F-C6H4 and 3,5-F2-C6H3): a database analysis of tertiary N-atom geometry in compounds with a C(O)NHP(O)[N]2 core (چکیده)
140 - تاثیر بیودیزل تولیدی از روغن های خوراکی پسماند و مخلوط‌های آن با گازوئیل بر عملکرد و آلاینده‌های موتور دیزل (چکیده)
141 - P2O5/SiO2 as an Efficient and Mild Catalyst for Trimethylsilylation of Alcohols Using Hexamethyldisilazane (چکیده)
142 - Efficient synthesis of novel 9H-xanthen-9-yl derivatives of bidentate heterocyclic nucleophiles by Fe(HSO4)3 as a catalyst (چکیده)
143 - استری کردن روغن های خوراکی پسماند با استفاده از فریک سولفات جهت کاهش اسیدهای چرب آزاد روغن در تولید صنعتی بیودیزل (چکیده)
144 - Elucidation of chemo- and regioselectivity in the alkylation of 6-methyl uracil using GIAO/ 13C NMR (چکیده)
145 - SYNTHESIS OF SOME SUBSTITUTED 9-ARYL XANTHENE DERIVATIVES (چکیده)
146 - A Novel Bis-Benzimidazolyl Podand Designed As Anion Receptor (چکیده)
147 - Synthesis of substituted dipyrromethanes under green conditions (چکیده)
148 - One-Pot Synthesis of Stable Phosphorus Ylides by Three Component Reaction between Electron-Deficient Acetylenic Esters, Triphenylphosphine and Thione Groups (چکیده)
149 - A Simple and Fast Mthod for Translate a Fischer Projection to Newman or Angular Line Representation (چکیده)
150 - Synthesis of new (5-amino-1H-pyrazol-1-yl)(1H-pyrazol-1-yl)methanone derivatives (چکیده)
151 - Silica supported Fe(HSO4)3 as an efficient, heterogeneous and recyclable catalyst for synthesis of -enaminones and -enamino esters (چکیده)
152 - Studies on the role of root morphology attribution in salt tolerance of blue-panicgrass (Panicum antidotale Retz.) using artificial neural networks (چکیده)
153 - Natural kaolin supported sulfuric acid as an efficient catalyst for the preparation of 1, 1-diacetates under solvent-free conditions (چکیده)
154 - خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های تریتیکاله (Triticale hexaploide Lart) تحت تاثیر پتانسیل‌های متفاوت ناشی از شوری و خشکی (چکیده)
155 - Evaluation of Sonochemiluminescence in a Phantom in the Presence of Protoporphyrin IX Conjugated to Nanoparticles (چکیده)
156 - Phosphorus pentoxide supported on silica gel and alumina (P2O5/SiO2, P2O5/Al2O3) as useful catalysts in organic synthesis (چکیده)
157 - تاثیر ویژگی های شخصیتی بر تعهد سازمانی در حوزه مدیریت ورزش دانشگاههای سه استان خراسان رضوی ، جنوبی و شمالی (چکیده)
158 - Diastereoselective three-component anti-Mannich reaction by silica ferric hydrogensulfate (چکیده)
159 - Direct catalyst-free multicomponent Mannich reactions for synthesis of new bis(β- aminocarbonyl) compounds (چکیده)
160 - Synthesis of new indolyl crown ethers catalyzed with ferric hydrogensulfate (چکیده)
161 - Green synthesis of thiiranes from oxiranes under solvent- and catalystfree conditions (چکیده)
162 - Ferric Hydrogensulfate-Catalyzed One-Pot Synthesis of Indeno[1,2-b]quinoline-7-ones (چکیده)
163 - Synthesis of novel benzo[ f ]chromene compounds catalyzed by ionic liquid (چکیده)
164 - Formation of nanocrystalline h-AlN during mechanochemical decomposition of melamine in the presence of metallic aluminum (چکیده)
165 - Sonodynamic Therapy Using Protoporphyrin IX Conjugated to Gold Nanoparticles: An In Vivo Study on a Colon Tumor Model (چکیده)
166 - ارزیابی عملکرد اداره های تربیت بدنی خراسان بزرگ با استفاده از مدل ارزیابی 360 درجه (چکیده)
167 - پاسخ چهار ژنوتیپ گندم به تغذیه برگی روی در کی خاک آهکی (چکیده)
168 - Synthesis of novel heterocyclic systems of [1,2,4]triazolo[3ʹ,4ʹ:2,3]pyrimido [4,5-c] isothiazole (چکیده)
169 - Synthesis of Novel Heterocyclic System of [1,2,4] triazolo [3ʹ,4ʹ:2,3]pyrimido[4,5-c]isothiazole (چکیده)
170 - 2-aryl-2,3-dihydroquinolin-4(1H)-ones (چکیده)
171 - One-pot Synthesis of Benzimidazoles and Benzothiazoles in the Presence of Fe(HSO4)3 as a New and Efficient Oxidant (چکیده)
172 - پاسخ چهار دورگه ذرت به کمبود آهن و روی در محلول غذایی در شرایط کشت بدون خاک 1- رشد گیاه و ویژگ یهای فلورسانس کلروفیل برگ (چکیده)
173 - پیامد شوری و اندازه بذر بر جوانه‏ زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس (چکیده)
174 - Regioselective synthesis of 2-[( E )-(benzo[ d ]thiazol-2(3 H )- ylidene)(cyano)methyl]thiazoles (چکیده)
175 - High Dispersed MWCNT Decorated with Ag Nanoparticles in Water and Experimental Investigation of the Thermo-Physical Properties (چکیده)
176 - Polarographic study of mercury complexes with some recently synthesized benzo-substituted macrocyclic diamides in binary acetonitrile + water mixtures (چکیده)
177 - P2O5/SiO2 as catalysts for the preparation of 1,1-diacetates under solvent free conditions (چکیده)
178 - Synthesis of Novel Thioamidoalkyl- and Thiocarbamidoalkyl Naphthols via a Three-Component Condensation Reaction Using Heterogeneous Catalyst of Ferric Hydrogensulfate (چکیده)
179 - Detection of Clostridium tetani by fluorescent amplification based specific hybridization (چکیده)
180 - Decolorization of methylene blue by new fungus: Trichaptum biforme and decolorization of three synthetic dyes by Trametes hirsuta and Trametes gibbosa (چکیده)
181 - Structure and vibrational spectra of methyl 3-(methylamino)-2-Butenoate. A density functional theoretical study (چکیده)
182 - Fourier Transform Infrared and Raman Spectra and Structure of Methyl 3-(Amino)-2-Botenoate. A Density Functional Theoretical Study (چکیده)
183 - Synthesis, characterization and structure of DBU-hydrobromide-perbromide: a novel oxidizing agent for selective oxidation of alcohols to carbonyl compounds (چکیده)
184 - Efficient One-Pot Synthesis of 2-Amino-4H-chromenes Catalyzed by Ferric Hydrogen Sulfate and Zr-Based Catalysts of FI (چکیده)
185 - Regioselective synthesis of new 2‐(E)‐cyano(oxazolidin‐2‐ylidene)thiazoles (چکیده)
186 - A Novel Nanosonosensitizer for Sonodynamic Therapy (چکیده)
187 - بررسی استعداد ایحاد لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد (چکیده)
188 - Natural Kaolin Supported Sulfuric Acid as an Efficient Catalyst for Selective Hydrolysis of Nitriles to Amides (چکیده)
189 - تأثیر شوری کلرید سدیم بر الگو و سرعت توسعه ریشه گیاه ارزن پادزهری (چکیده)
190 - Theoretical and electrochemical assessment of inhibitive behavior of some thiophenol derivatives on mild steel in HCl (چکیده)
191 - Synthesis and evaluation of antibacterial activity of new derivatives of pyrimido[4,5- e ][1,3,4]oxadiazine (چکیده)
192 - Experimental and Theoretical Studies on the Tautomerism in 2-Aminopyridines and 2(1H)-pyridinones: Synthesis of 2-Amino-4-aryl-3-cyano-6-(3,4-dimethoxyphenyl)pyridines and 4-Aryl-3-cyano-6-(3,4-dimethoxyphenyl)-2(1H)-pyridinones (چکیده)
193 - توانایى قارچ هاى چوب زىTrametes gibbosa و Trametes hirsuta در رنگ برى رنگ هاى آزویى (چکیده)
194 - Synthesis of 14-Aryl- and Alkyl-14H-dibenzo[a, j]xanthenes Catalyzed by Silica-supported Ferric Hydrogensulfate (چکیده)
195 - Synthesis and characterisation of new designed protoporphyrin-stabilised gold nanoparticles for cancer cells nanotechnology-based targeting (چکیده)
196 - Evaluating the in vitro toxicity of a benzo[d]imidazole derivative on 5637 cells (چکیده)
197 - Investigating the cytotoxic effects of a benzo[d]imidazole derivative on transitional carcinoma cells of the bladder (چکیده)
198 - Ferric Hydrogensulphate as a Recyclable Catalyst for The Synthesis of Fluorescein Derivatives (چکیده)
199 - تاثیر شوری ناشی از کلرید سدیم بر الگو و سرعت توسعه ریشه گیاه ارزن پادزهری (چکیده)
200 - Hydrothermal synthesis, experimental and theoretical characterization of a novelcocrystal compound in the 2:1 stoichiometric ratio containing 6-methyluraciland dipicolinic acid (چکیده)
201 - Highly Efficient Fe(HSO4)3-Catalyzed One-Pot Mannich-Type Reactions: Three Component Synthesis of -amino Carbonyl Compounds (چکیده)
202 - One-Pot Synthesis of Functionalized Tetrahydro-1,4-thiazepines (چکیده)
203 - Ferric Hydrogensulfate [Fe(HSO4)3] As a Reusable Heterogeneous Catalyst for the Synthesis of 5-Substituted-1H-Tetrazoles and Amides (چکیده)
204 - One‐pot multicomponent route to propargylamines using ferric hydrogensulfate (چکیده)
205 - Synthesis and antimicrobial activity of some new macrocyclic bis‐sulfonamide and disulfides (چکیده)
206 - Ionic Liquid, [bmim]Br, as An Efficient Promoting Medium for Synthesis of 2-Amino-3,5-dicarbonitrile-6-thiopyridines (چکیده)
207 - Design, synthesis and SAR studies of 4-allyoxyaniline amides as potent 15-lipoxygensae inhibitors (چکیده)
208 - Synthesis and Antibacterial Evaluations of New Pyridazino[4,3-e][1,3,4]oxadiazines (چکیده)
209 - بررسی خاصیت رنگبری قارچ Trameters hirsuteبر رنگ صنعتی Remazol Black 5 (چکیده)
210 - Carbon-based solid acid: Green, efficient and reusable catalyst for one-pot synthesis of 2,4,6-triarylpyridines (Kröhnke pyridines) (چکیده)
211 - Natural kaolin supported sulfuric acid as an efficient catalyst for selective hydrolysis of nitriles to amides (چکیده)
212 - A facile method for the nitration of aromatic compounds under neutral conditions (چکیده)
213 - Design and synthesis of 2-allyl-1-alkoxy-4-methoxybenzene as potent 15- lipoxygenase inhibitors (چکیده)
214 - Catalyst-free synthesis of 2-amino-3,5-dicarbonitrile-6-thio-pyridines in ionic liquid, [bmim]Br, as an efficient promoting medium (چکیده)
215 - An industry guide for the prevention and control of odors at organic wastes processing facilities (چکیده)
216 - Environmentally friendly one-pot synthesis of benzimidazoles in the presence of Fe(HSO4)3 under aqueous conditions (چکیده)
217 - DBUH-Br3 as a selective and efficient catalyst for the oxidation of sulfides to sulfoxides by H2O2 (چکیده)
218 - Synthesis of a new heterocyclic system Fluoreno[1,2-d]imidazol-10-one (چکیده)
219 - Design, synthesis of 4-allyoxyaniline amides as potent inhibitors of lipoxygenase (چکیده)
220 - Synthesis, characterization and structure of DBU-hydrobromide-perbromide: a novel oxidizing agent for selective oxidation of alcohols to carbonyl compounds (چکیده)
221 - بررسی توانایی تجزیه رنگ های آزمایشگاهی Methylene BlueوMethyle Greenتوسط قارچ Trametes hirsuta(Fr.)Pilat. (چکیده)
222 - رنگبری رنگهای سنتزی توسط قارچ ایجاد کننده پوسیدگی سفیدTrametes gibbosa(pers.)Fr. (چکیده)
223 - Gold Nanoparticles Conjugated with Folic Acid using Mercaptohexanol as the linker (چکیده)
224 - Cancerious Cells Targeting and Destruction Using Folate Conjugated Gold Nanoparticles (چکیده)
225 - Synthesis of fluorescein aromatic esters in the presence of P2O5/SiO2 as catalyst and their hydrolysis studies in the presence of lipase (چکیده)
226 - Efficient one-pot synthesis of 1,3-diaryl-3H-benzo[f]chromenes using ferric hydrogensulfate (چکیده)
227 - Hydrolysis Study of Aromatic and Aliphatic Fluorescein Esters in Present of Lipase (چکیده)
228 - Green oxidation of sulfides to sulfoxides by H2O2 using DBUH-Br3 as an eco-friendly (چکیده)
229 - روش های ارزیابی تحمل گیاهان زراعی به تنش سرما: مزیت ها و محدودیت ها (چکیده)
230 - New Route for the Synthesis of Pyrimido[4 ,5 :4,5]thiazolo[3,2-a]benzimidazol-4(3H)-ones (چکیده)
231 - A novel PVC-membrane optical sensor for highly sensitive and selective determination of UO2 2+ ion based on a recently synthesized benzo-substituted macrocyclic diamide and dibenzoylmethane (چکیده)
232 - Synthesis, Characterization and Structure of DBU-hydrobromide-perbromide A Novel Oxidizing Agent for Selective Oxidation of Alcohols to Carbonyl Compounds (چکیده)
233 - TiO2 nanoparticles and Preyssler-type heteropoly acid modified nano-sized TiO2 A facile and efficient catalyst for the selective oxidation of sulfides to sulfonesand sulfoxides (چکیده)
234 - Selective and mild oxidation of sulfides to sulfoxides by H2O2 using DBUH-Br3 as catalyst (چکیده)
235 - The synthesis of highly fluorescent heterocyclic compounds: Pyrido[2,1:2,3]imidazo[4,5-b]quinoline-12-yl cyanides (چکیده)
236 - Folate-conjugated gold nanoparticles (چکیده)
237 - Paclobutrazol Can Reduce the Negative Effects of Salinity on Reproductive Growth, Yield and Fruit Quality of Strawberry Plants (چکیده)
238 - Interaction Effects of Paclobutrazol and Salinity on Photosynthesis and Vegetative Growth of Strawberry Plants (چکیده)
239 - نقش قارچ های ایجاد کننده پوسیدگی سفید در تجزیه مواد آروماتیک (چکیده)
240 - بررسی امکان استفاده از شاخص نشت الکترولیت‌ها در ارزیابی تحمل گیاهان به تنش سرما (چکیده)
241 - ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در هیبرید های مختلف ذرت (چکیده)
242 - Synthesis of novel disulfide-bridged dilactam crown ethers (چکیده)
243 - Corrigendum to ‘‘Design and synthesis of 4-methoxyphenylacetic acid estersras 15-lipoxygenase inhibitors and SAR comparative studies of them”[Bioorg. Med. Chem. 17 (2009) 2327 (چکیده)
244 - Synthesis of new Heterocyclic Systems: pyridazino[4,3-e][1,3,4]oxadiazines (چکیده)
245 - Design, synthesis and Biological evaluation of Fluorescine-folic acid conjugate as novel photosensitizer for photodynamictherapy (چکیده)
246 - Design, synthesis and SAR studies of 4-methoxyphenylacetic acid esters as 15-lipoxygenase inhibitors (چکیده)
247 - A new route to the synthesis of pyrimido[4,5:4,5]thiazolo[3,2-a]benzimidazol-4(3H)-one derivatives (چکیده)
248 - بررسی وضعیت پارامترهای فلورسانس کلروفیل و بقای ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik.) تحت تاثیر دماهای پایین با استفاده از پارامترهای (چکیده)
249 - Regioselective Synthesis of New 2-(E)-Cyano(thiazolidin-2-ylidene)thiazoles (چکیده)
250 - TiO2 nanoparticles: an efficient heterogeneous catalystfor synthesis of bis(indolyl)methanes under solvent-free conditions (چکیده)
251 - بررسی بروز پدیده لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد (چکیده)
252 - Fe(HSO4)3 and Fe(HSO4)3/DMSO as Efficient Heterogeneous, and Reusable Catalyst Systems for the Oxidative Coupling of Thiols (چکیده)
253 - Iodine-Catalyzed Synthesis of Spiroorthcarbonates under Neutral Conditions (چکیده)
254 - Synthesis of a new heterocyclic system-Fluoreno[1,2-d]imidazol-10-one (چکیده)
255 - Vicarious nucleophilic substitution in nitro derivatives of imidazo[1,2-a]pyridine (چکیده)
256 - Ferric hydrogensulfate as a recyclable catalyst for the synthesis of some new bis(indolyl)methane derivatives (چکیده)
257 - Microwave-assisted fast and efficient synthesis of some crown ethers (چکیده)
258 - A SILVER(I) PVC-MEMBRANE SENSOR BASED ON SYNTHESIZED DILAKTAM CROWN ETHER (چکیده)
259 - Ferric hydrogensulfate catalyzed aerobic oxidative coupling of 2-naphthols in water or under solvent free conditions (چکیده)
260 - A New and Efficient Method for the Synthesis oF Spiroorthocarbonates (چکیده)
261 - Synthesis of Pyrimido[4,5-e][1,3,4]thiadiazines (چکیده)
262 - A New and Facile Procedure for Protection of Aldehydes and Ketones (چکیده)
263 - Paclobutrazol Can Reduce the Negative Effects of Salinity on Reproductive Growth, Yield and Fruit Quality of Strawberry Plants (چکیده)
264 - Interaction of Foliar Application of Paclobutrazol and Manganese Sulfate on Vegetative and Reproductive Growth of Strawberry cv. Paros (چکیده)
265 - Paclobutrazol application ameliolates the negative effect of salt stress on reproductive growth, yield, and fruit quality of strawberry plants (چکیده)
266 - 3,3,9,9-Tetramethyl-1,5,7,11-tetraoxaspiro[5.5]undecane as a reagent for protection of carbonyl compounds (چکیده)
267 - Semi-Empirical Study of Tatumerism in Some Substituted Anthraquinones (چکیده)
268 - Theoritical study of the heteropropellanes (چکیده)
269 - Ab initio study of the single-atom peri-bridged naphthalenes (چکیده)
270 - بررسی خوردگی میکروبی لوله های سیمانی فاضلاب توسط باکتریهای اکسید کننده گوگرد (چکیده)
271 - مطالعه خوردگی میکروبی لوله های فولادی و چدنی در آبهای سخت و شیرین (چکیده)
272 - Ring Opening of Epoxides By Zn(OAc)2 /1,7-Bis(2-Benzoic Acid)-1,4,7-Trioxaheptane (ZnBBATOH) as a New Catalyst (چکیده)
273 - A Facile and Efficient Synthesis of A New Class of Crown Ethers, (چکیده)
274 - Synthesis of some new macrocyclic bis-sulfonamides by fast addition method (چکیده)
275 - Synthesis of some new 2-arylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one derivatives (چکیده)
276 - Facile Synthesis of 2-anilinopyrimido [4,5-e][1,3,4]-Thiadiazines (چکیده)
277 - Selective and convenient protection of aldehydes as azines under solvent-free conditions (چکیده)
278 - Fe(HSO4)3 as an inexpensive, eco-friendly, heterogeneous and reusable catalyst for acetal/ketal formation and their facile regeneration (چکیده)
279 - Selective monotetrahydropyranylation of symmetrical diols using P2O5/SiO2 under solvent-free conditions and their depyranylation (چکیده)
280 - Fe(HSO4)3: An efficient, heterogeneous and reusable catalyst for the synthesis of 14-aryl- or alkyl-14H-dibenzo[a,j]xanthenes (چکیده)
281 - Isolation of intermediates in the synthesis of thieno[2,3-d]pyrimidine-2, 4(1H,3H)-diones using microwave irradiation (چکیده)
282 - Methimazole-disulfide as an Anti-Thyroid Drug Metabolite Catalyzed the Highly Regioselective Conversion of Epoxides to Halohydrins with Elemental Halogens (چکیده)
283 - Efficient synthesis of dihydrazide crown ethers by fast addition method (چکیده)
284 - P2O5 / SiO2 Catalyzed One-Pot Synthesis of Amides from Ketones via Schmidt Reaction under Microwave Irradiation in Dry Media (چکیده)
285 - Ferric Hydrogensulfate Catalysed Schmidt Reaction of Ketones to Amides Under Solvent-Free Conditions (چکیده)
286 - Vibrational Assignment and Structure of Benzoylacetone: A Density Functional Theoretical Study (چکیده)
287 - Intramolecular hydrogen bonding in 2-nitromalonaldehyde: Infrared spectrum and quantum chemical calculations, (چکیده)
288 - Silica sulfuric acid as a reusable catalyst for the conversion of ketones into amides by a Schmidt reaction under solvent-free conditions (چکیده)
289 - P2O5 / SiO2 as an Efficient Reagent for the Preparation of Z-Aldoximes Under Solvent-Free Conditions (چکیده)
290 - Microwave-Assisted Efficient One-Pot Synthesis of Nitriles from Aldehydes in the Presence of the P2O5 / SiO2 in Solvent-Free Media (چکیده)
291 - P2O5 / SiO2 as an Efficient Reagent for Selective Deprotection of 1,1-Diacetates Under Solvent-Free Conditions (چکیده)
292 - Regioselective Synthesis of E-Oximes Catalyzed by Ferric Chloride under Solvent Free Conditions (چکیده)
293 - Zn(OAc)2 / Podand Catalyzed Ring Opening of Epoxides By Aromatic Amines under Solvent-Free Conditions (چکیده)
294 - Preparation of 1,5-Fused Tetrazoles under Solvent-Free Conditions (چکیده)
295 - Microwave-Assisted Cleavage of Epoxides with Amines in the Presence of the Catalytic Zn(OAc)2/1,7-Bis(2-Benzoic Acid)-1,4,7-Trioxaheptane :ZnBBATOH (چکیده)
296 - Efficient Synthesis of Macrocyclic Dilactam Crown Ethers by Fast Addition Method (چکیده)
297 - Phosphorus Pentoxide as an Efficient Catalyst for the Tetrahydropyranylation of Alcohols under Solvent-Free Conditions (چکیده)
298 - Phosphorous Pentoxide-Montmorillonite K-10 as Catalyst for the Preparation of 1, 1-Diacetates Under Solvent-Free Conditions (چکیده)
299 - P2O5 / SiO2 as a Mild and Efficient Reagent for Acylation of Alcohols, Phenols, and Amines, (چکیده)
300 - o-Phenylenediamine as a New Catalyst in the Highly Regioselective Conversion of Epoxides to Halohydrins with Elemental Halogens (چکیده)
301 - A Facile Synthesis of (S)-(-)- Propranolol (چکیده)
302 - Improvement of Selectivity in the Fries Rearrangement and Direct Acylation Reactions by Means of P2O5 / SiO2 Under Microwave Irradiation in Solvent-Free Media (چکیده)
303 - An Easy Method for the Generation of Amides from Ketones by A Beckmann Type Rearrangement Mediated by Microwave (چکیده)
304 - Differential Pulse Polarographic Study of Mercury Complexes with Some Benzo-Substituted Macrocyclic Diamides In Binary Nitromethane + Dimethylformamide Mixtures (چکیده)
305 - P2O5 / SiO2 as An Efficient Reagent For Esterification of Phenols In Dry Media (چکیده)
306 - A Novel and Efficient Synthesis of New Dixanthones (چکیده)
307 - Copper (II)-Selective Membrane Electrode Based on A Recently Synthesized Macrocyclic Diamides (چکیده)
308 - Strontium-Selective Membrane Electrodes Based on Some Recently Synthesized Benzo-Substituted Macrocyclic Diamides (چکیده)
309 - Zinc-Selective Membrane Potentiometric Sencor Based on A Recently Synthesized Benzo-Substituted Macrocyclic Diamides (چکیده)
310 - Electrocatalytic Reduction of Dioxygen at the Surface of Glassy Carbon Electrodes Modified By Some Anthraquinone Substituted Podands (چکیده)
311 - Mercury (II) – Ion Selective Electrode Based on Dibenzo Diazathia-18- Crown –6- dione (چکیده)
312 - A Convenient Synthesis of Azobenzo-Crown Ethers (چکیده)
313 - Crown Ethers As new Catalysts in the Highly Regioselective Halogenative Cleavage of Epoxides with Elemental Halogen (چکیده)
314 - A Convenient Synthesis of Macrocyclic Diamides (چکیده)
315 - Efficient Synthesis of 1,4-Dihydroxy-9 (10H)- Anthracenone (چکیده)
316 - Efficient Synthesis of Macrocyclic Diamides (چکیده)
317 - The Mechanism of Fries Rearrangement and Acylation Reaction in Polyphosphoric Acid (چکیده)
318 - A novel flow injection potentiometric graphite coated ion-selective electrode for the low level determination of uranyl ion (چکیده)
319 - Regioselective Synthesis of Z-Aldoximes catalyzed by H3PMo12O40 Under Solvent-free conditions (چکیده)
320 - Efficient synthesis of naphthalene-fused dilactam crown ethers (چکیده)
321 - One - Pot Efficient Beckmann Rearrangement of Ketones Catalyzed by Silica Sulfuric Acid (چکیده)
322 - بر همکنش پاکلوبوترازول و شوری بر فوتوسنتز و رشد رویی توت فرنگی (چکیده)
323 - The Effects of Paclobutrazol on Fruit Yield, Leaf Mineral Elements and Proline Content of Strawberry cv. Selva under Saline Condition (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر