بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: اکبر شاهسوند


موارد یافت شده: 64

1 - روش¬های سنتز و کاربردهای شبکه¬های آلی- فلزی (MOFs) (چکیده)
2 - Selecting Optimal Acid Gas Enrichment Configuration For Khangiran Natural Gas Refinery (چکیده)
3 - Reliable estimation of optimal sulfinol concentration in gas treatment unit via novel stabilized MLP and regularization network (چکیده)
4 - A Theoretical Mass Transfer Approach For Prediction of Droplets Growth Inside Supersonic Laval Nozzle (چکیده)
5 - مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای انتقال جرم و حرارت همزمان در جابه جایی اجباری (چکیده)
6 - ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع تنگناهای عملیاتی موجود درواحدهای بازیافت گوگرد درپالایشگاه های گاز داخل کشور (چکیده)
7 - کاهش پیامدهای زیست محیطی دفع پسماندهای صنعتی به واسطه افزودن پسماندهای جامد پالایشگاه های گاز به مواد خام کارخانجات سیمان (چکیده)
8 - مقایسه نتایج حاصل از شبکه های عصبی RBF و MLP در پیش بینی نتایج حاصل از همزمانی پدیده های انتقال جرم و انتقال حرارت (چکیده)
9 - بررسی تجربی و مدل سازی انتقال جرم و انتقال حرارت همزمان در کانال افقی همراه با اثرات دیواره (چکیده)
10 - Analysis of supersonic separators geometry using generalized radial basis function (GRBF) artificial neural networks (چکیده)
11 - Experimental study and techno-economical evaluation of Khangiran sour natural gas condensate desulfurization process (چکیده)
12 - Reliable prediction of condensation rates for purification of natural gas via supersonic separators (چکیده)
13 - شبیه سازی انتقال جرم و حرارت همزمان در جابجایی اجباری همراه با میعان (چکیده)
14 - مدلسازی و شبیه سازی پدیده های انتقال جرم و حرارت همزمان در فرآیندهای میعان، تبخیر، جذب ودفع (چکیده)
15 - جذب مقایسه ای گاز متان بر روی جاذب های کربن فعال و ساختارهای فلزی- آلی :(MOF) بررسی اثر معادلات حالت مختلف (چکیده)
16 - High Pressure Methane Adsorption on a Series of MOF-74: Molecular Simulation Study (چکیده)
17 - ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع تنگناهای عملیاتی موجود در واحدهای بازیافت گوگرد در پالایشگاه های گاز داخل کشور (چکیده)
18 - پیش بینی انتشار دی اکسید گوگرد در محیط زیست از طریق شبیه سازی عددی (چکیده)
19 - بررسی و شبیه سازی واحد گاززدایی از گوگرد مذاب (چکیده)
20 - ساختارهای فلزی آلی (MOF) و کوالانسی آلی (COF) : مروری بر جذب متان، هیدروژن و دی اکسید کربن (چکیده)
21 - Robust PSD determination of micro and meso-pore adsorbents via novel modified U curve method (چکیده)
22 - Application of artificial neural networks for simulation of experimental CO2 absorption data in a packed column (چکیده)
23 - Reliable Prediction of Pore Size Distribution for Nano-sized Adsorbents with Minimum Information Requirements (چکیده)
24 - تخلیه مایع باقیمانده از یک بستر پر شده (چکیده)
25 - Modeling and simulation of adsorption bed in pressure swing adsorption process (چکیده)
26 - A Novel Method for Predicting the Optimum Width of the Isotropic Gaussian Regularization Networks (چکیده)
27 - بررسی اثرات سناریوهای مختلف سرد سازی بر عملکرد واحدهای شیرین سازی پالایشگاه شهید هاشمی نژاد با استفاده از شبیه سازی توسط نرم افزارهای HYSYS و Aspen (چکیده)
28 - محاسبه زمان سقوط توده سیال ضد خوردگی تزریق شده به چاه (چکیده)
29 - شبیه سازی فرایند استریلیزاسیون حرارتی پیوسته مواد غذایی (چکیده)
30 - شبیه سازی اکسترودر تک ماردون و مقایسه آن با نتایج حاصل از نرم افزار FLUENT (چکیده)
31 - بررسی ترکیب و کاربردهای پسماندهای میکروکریستالی واحد تصفیه آب نیروگاه بخار مشهد (چکیده)
32 - بررسی روش های جداسازی نیتروژن از گاز طبیعی پالایشگاه فجر (چکیده)
33 - مدل سازی و شبیه سازی فرآیند سقوط سیال ضدخوردگی تزریق شده به چاه های گاز طبیعی (چکیده)
34 - نقش نانوتکنولوژی در توسعه و فرهنگ زیست محیطی (چکیده)
35 - تعیین مشخصات کربن های فعال ساخته شده از مواد خام مختلف بر اساس توزیع حجم روزنه ها (چکیده)
36 - کاربردهای شناخته شده نانوتکنولوژی در محیط زیست (چکیده)
37 - Modeling and simulation of BTX removal process from acid gas (چکیده)
38 - مدلسازی و شبیه سازی حذف ترکیبات BTX از گازهای اسیدی پالایشگاه های گاز (چکیده)
39 - Non Isentropic Performance of Supersonic Separators (چکیده)
40 - The Importance of Novel SRU Techniques on Alleviation of the Environmental issues in Iranian Oil and Gas refining Industries (چکیده)
41 - Direct pore size distribution estimation of heterogeneous nano-structured solid adsorbents from condensation data: Condensation with no prior adsorption (چکیده)
42 - شبیه سازی داده های آزمایشگاهی مربوط به جذب دی اکسید کربن از هوا باحلال سود به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
43 - بررسی سناریوهای مختلف برای افزایش ظرفیت واحد های نم زدایی گاز طبیعی (چکیده)
44 - شبیه سازی جدا کننده پیشرفته مافوق صوت برای تنظیم نقطه آب و شبنم هطدروکربن سیالات واقعی (چکیده)
45 - Simulation of Khangiran gas treating units for various cooling scenarios (چکیده)
46 - Prediction of Energy and Pore Size Distributions Via Linear Regularization Theory (چکیده)
47 - Application of Neural Networks for Characterization of Porous Materials (چکیده)
48 - Investigating various cooling scenarios to increase the capacity of an Iranian natural gas treating unit (چکیده)
49 - A novel method for estimation of pore size distribution of heterogenous solid adsorbents (چکیده)
50 - Packed Column Simulation using Various Advanced Techniques (چکیده)
51 - Cooling Scenarios For Gas Treating Units (چکیده)
52 - شیوه های نوین بازیابی گوگرد در صنایع نفت و گاز (چکیده)
53 - An Optimal Radial Basis Function (RBF) Neural Network for Hyper-Surface Reconstruction (چکیده)
54 - Simulation of a Continuous Thermal Sterilization Process in the Presence of Solid Particles (چکیده)
55 - معرفی روغن معادل جایگزین برای ASTM-NO.1 (چکیده)
56 - تعیین رژیم جریانی در چاه های گاز شیرین منطقه خانگیران (چکیده)
57 - استفاده از روش رگولاریزاسیون خطی برای تخمین توزیعات انرژی یا اندازه حفره ها در جاذب های نا همگن (چکیده)
58 - Neural networks modeling of hollow fiber membrane processes (چکیده)
59 - تخمین توزیعات انرژی و اندازه حفرات با استفاده از رگولاریزاسیون خطی (چکیده)
60 - اهمیت شیوه های نوین بازیابی گوگرد در تخفیف مسائل زیست محیطی صنایع نفت و گاز ایران (چکیده)
61 - استفاده از رگولاریزاسیون خطی برای پیش‌بینی توابع توزیع دارای چند پیک در جاذب‌های ناهمگن (چکیده)
62 - پیش بینی توزیع انرژی و روزنه ها در جاذب های ناهمگن با استفاده از روش رگولاریزاسیون خطی (چکیده)
63 - Application of optimal RBF neural networks for optimization and characterization of porous materials (چکیده)
64 - استفاده از روش رگولاریزاسیون خطی برای تخمین توزیعات انرژی یا اندازه حفره ها در جاذب های ناهمگن (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر