بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: غلامرضا لشکری پور


موارد یافت شده: 402

1 - رابطه هبستگی بین عدد لوژان و RQD برای سد خرسان3 (چکیده)
2 - Empirical relations between strength and static and dynamic elastic properties of Asmari and Sarvak limestones, two main oil reservoirs in Iran (چکیده)
3 - ارزیابی پتانسیل زمین‌لغزش در مخزن سد خاکی پلرود با رویکرد چند معیاره فازی (چکیده)
4 - بررسی فاکتورهای مؤثر در اجرای سدهای زیرزمینی، مطالعه موردی: سد زیرزمینی میان رود راور در استان کرمان (چکیده)
5 - Evaluation of Qanat Subsidence Potential Map in West of Mashhad City NE of Iran (چکیده)
6 - بررسی عوامل مؤثر بر هیدروژئوشیمی آبخوان زاهدان با استفاده از روش های تحلیل عاملی، نمایه های اشباع و نمودارهای ترکیبی (چکیده)
7 - Assessment and Classification of Rock Mass Properties in Iran Central Iron Ore Mines (چکیده)
8 - طبقه بندی نوع زمین براساس سرعت موج برشی حاصل از عدد نفوذ استاندارد در منطقه ثامن مشهد (چکیده)
9 - PROPOSED SEISMOTECTONIC PROVINCES FOR KURDISTAN REGION–NORTH-EASTERN IRAQ (چکیده)
10 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد حاجیلرچای (چکیده)
11 - ارزیابی کیفیت توده های سنگی مسیر تونل انحراف آب سد حاجیلرچای (چکیده)
12 - تحلیل ناپایداری ساختاری و طراحی تمهیدات نگهداری برای تونل انحراف آب سد حاجیلرچای (چکیده)
13 - حذف اثر فشار همه جانبه بر سرعت امواج الاستیک سنگ مطالعه موردی: سازند سروک (چکیده)
14 - Geotechnical Assessment and Classification of Ultrabasic Rock Masses in the South of Mashhad based on GSI and RMi Classification Systems (چکیده)
15 - EVALUATION OF CONSTRUCTING UNDERGROUND SPACES EFFECT ON HISTORIC BUILDINGS (چکیده)
16 - An investigation on the mechanism of land subsidence in the northwest of mashhad city, NE Iran (چکیده)
17 - Spatial Variability of Shear Wave Velocity Using Geostatistical Analysis in Mashhad City, NE Iran (چکیده)
18 - Predictive permeability model of faults in crystalline rocks; verification by joint hydraulic factor (JH) obtained from water pressure tests (چکیده)
19 - ارزیابی خطر قنات های متروکه غرب مشهد با استفاده از نرم افزار پلاکسیس (چکیده)
20 - THE STUDY OF CEMENT GROUTING ON THE IMPROVEMENT OF DARBAND DAM STRUCTURE OF BOJNORD-IRAN (چکیده)
21 - Prediction of Shear Wave Velocity Using Artificial Neural Network Technique, Multiple Regression and Petrophysical Data: A Case Study in Asmari Reservoir (SW Iran (چکیده)
22 - PROBLEMS OF MECHANIZED TUNNELING IN GASSY GROUND CONDITIONS A CASE STUDY: NOUSOUD WATER TRANSMISSION TUNNEL (چکیده)
23 - تخمین مقاومت تراکمی تک‌محوری آهک‌های مارنی سازند آبدراز (چکیده)
24 - Environmental pollution evaluation of steel plants for achieving sustainable development; case study: khorasan steel complex of Iran (چکیده)
25 - بررسی و ارزیابی ساختار زمین شناسی سد شهر بیجار استان گیلان (چکیده)
26 - The Evaluation of Seismic Hazard of Rasht City Area, Using Probabilistic Methods And Its Effect on Environmental Issues (چکیده)
27 - Assessing the effect of heavy metal concentrations (Fe, Pb, Zn, Ni, Cd, As, Cu,Cr) on the quality of adjacent groundwater resources of Khorasan Steel Complex (چکیده)
28 - An investigating on the soil standard penetration test (SPT) variations, using geostatistical methods in Chehel Baze National Park of Mashhad city, North East of Iran (چکیده)
29 - بررسی اثرات زیست محیطی پسمانده های صنعتی بر منابع آب و خاک (مطالعه موردی: مجتمع فولاد خراسان) (چکیده)
30 - بررسی پارامترهای زمین شناسی موثر بر میزان سایندگی کانیها به کمک دستگاه LCPC (چکیده)
31 - بررسی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب رودخانه ارتکند ناشی از پساب مزارع پرورش ماهی (چکیده)
32 - Assessment of Khorasan Steel Complex Impacts on Ground Wather Resources of Neyshabur Plain of Iran, Using Water Quality Index and Statistical Methods (چکیده)
33 - A Proposal for Geological Groutability Index (GGI) of Cement Grouting in Rock Foundations (چکیده)
34 - مدیریت پایدار منابع آب در پروژه های شهری، مطالعه موردی: پارک ملی چهل بازه مشهد مقدس (چکیده)
35 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد گمبیری (چکیده)
36 - بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی منابع قرضه ریزدانه سد بلطاق (چکیده)
37 - مقایسه روش پین هول و شرارد در تعیین واگرایی منابع قرضه ریزدانه سد بلطاق (چکیده)
38 - بررسی اشکال ژئومورفولوژی حوضه ی آبریز رودخانه کشف رود (چکیده)
39 - مدیریت ریسک نشست ناشی از حفاری تونل، مطالعه موردی: مسجد پارک کوهسنگی مشهد (چکیده)
40 - بررسی تغییرات عدد نفوذ استاندارد خاک (SPT) در منطقه ثامن مشهد با استفاده از روش زمین آمار (چکیده)
41 - بررسی تاثیر محیط رسوبی بر خصوصیات مهندسی خاکهای محدوده شهر کرمان (چکیده)
42 - بررسی مخاطرات زمین شناسی مهندسی در منطقه و یژه پارس چنوبی (چکیده)
43 - ارتباط بین ویژگی های هندسی بافتی کانی ها با مقاومت فشاری و کششی سنگهای آذرین متبلور (چکیده)
44 - پایدارسازی تونل های شهری به کمکروشتزریق طاق چتری، مطالعه موردی: حفاری تونل های شهری تهران (چکیده)
45 - بررسی اثرات توسعه شهر بر آبخوان زاهدان (چکیده)
46 - اثر فرسایشآبی و باد بر سکونتگاه ها سیستان (چکیده)
47 - بررسی نشست زمین و ایجاد شکاف در دشت سبزوار (چکیده)
48 - (EQC) و درصد کوارتز معادل (CAI) بررسی رابطه ی آماری بین شاخصهای سایشسرشار (چکیده)
49 - مقایسه روش های تحلیل قابلیت روانگرایی و شرایط زمین شناسی خاک های ساحلی مطالعه موردی سواحل جنوب شرق دریای خزر (چکیده)
50 - بررسی رفتار هیدرولیکی توده سنگ ساختگاه سد چهچهه در آزمایشهای لوژان (چکیده)
51 - مکانیزم رمبش لس های گلستان (چکیده)
52 - بررسی تاثیر سرباره های مجتمع فولاد خراسان بر آلودگی منابع آبی زیرزمینی دشت نیشابور (چکیده)
53 - ارزیابی خصوصیات ژئوتکنیکی منابع قرضه مخلوط سد گمبیری (چکیده)
54 - مطالعه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی گرانیت ھای جنوب مشھد در محدوده رباط طرق (چکیده)
55 - تحلیل آماری داده های ژئو تٌکنیک غرب مشهد (چکیده)
56 - ارزیابی ناهمگنی خصو صییات مهندسی خاک در غرب مشهد بر اساس روش های آماری (چکیده)
57 - ارزیابی تزریق پذیری محور سد سومبار با استفاده از مقادیر جذب ویژه (چکیده)
58 - Study of Dispersive Soils in Sistain Plain in the East of Iran (چکیده)
59 - ازریابی مشخصات دینامیکی خاک ساختگاه تقاطع غیر همسطح میدان امام حسین(ع) مشهد مقدس (چکیده)
60 - بررسی ویژگی های کمی و کیفی آب زیرسطحی به منظور استحصال از طریق احداث سد زیرزمینی در منطقه کرناوه شیرین دره (چکیده)
61 - بررسی امکانپذیری مدیریت و استحصال آب با احداث سد زیرزمینی در منطقه کرناوه شیرین دره (چکیده)
62 - An investigation of mineralogy and microscopic structure in Kerman city sediments (چکیده)
63 - ارزیابی پارامترهای ؤئومکانیکی سنگ آهک مخزن ایلام در یکی از چاه های میادین فلات قاره (چکیده)
64 - بررسی فرکانس غالب خاک در شهر خلیل آباد با استفاده از مایکروترمورها (چکیده)
65 - بررسی پدیده نشست زمین و تأثیر آن بر روی گسیختگی لوله های جدار چاه های آب در محدوده شهر مشهد با استفاده از پهنه بندی تغییرات دانه بندی لایه های زمین (چکیده)
66 - Landslide susceptibility mapping for Yadak-Tevil watershed (northeast Iran), using AHP method (چکیده)
67 - اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر زمین‌لغزش و تهیه نقشه خطر آن با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: حوضه کشوری) (چکیده)
68 - مکانیابی محل دفن پسماند جامد شهری با استفاده از GIS و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)(مطالعه موردی شهر رامهرمز) (چکیده)
69 - بررسی علل افزایش سطح ایستایی در مىطقه بهبهان (مطالعه موردی: آبگرفتگی معدن مارن کارخانه سیمان بهبهان) (چکیده)
70 - تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی و ارزیابی پریود غالبخاکدر شهر خلیل آباد (چکیده)
71 - ایجاد بانک اطلاعات ژئوتکنیکی خاکهای غرب مشهد با استفاده از نرم افزار اکسس (چکیده)
72 - خوشه بندی بافت خاک در غرب مشهد و بررسی روابط فیزیکی هر خوشه (چکیده)
73 - ارزیابی اثرات منفی وجود نخاله های ساختمانی بر روند احداث پروژه های عمرانی از دیدگاه ژئوتکنیک زیست محیطی (چکیده)
74 - ملزومات مطالعات ژئو تکنیکی و نقش آنها در احداث سد زیر زمینی، مطالعه موردی: سد زیر زمینی پسبند لامرد (چکیده)
75 - مکانیابی سد زیرزمینی پسبند لامرد (چکیده)
76 - بررسی رابطه ی بین ضریب نفوذ پذیری (k) و دانه بندی و ارائه ی فرمول تجربی (چکیده)
77 - بررسی رفتار مقاومتی خاکهای شهر کرمان با توجه به محیط رسوبی آنها (چکیده)
78 - تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگهای اولترابازیکجنوب مشهد (چکیده)
79 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ های مارنی سازند قرمز بالایی در محل ساخت گاه سد صفا (چکیده)
80 - تعیین شاخص کیفیت توده سنگ (RQD) بر اساس درزه ها در سنگهای اولترابازیک جنوب مشهد (چکیده)
81 - ارزیابی ارتباط بین خصوصیات فیزیکی ومکانیکی و دوام داری سنگ های مارنی سازند آبدراز وآب تلخ درناحیه کپه داغ، شمال شرق ایران (چکیده)
82 - ارزیابی کیفیت منابع آب حوزه آبریز کهنه جغتای در استان خراسان رضوی (چکیده)
83 - ارزیابی تاثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت منابع آب حوزه آبریز شورلق سرخس، در استان خراسان رضوی (چکیده)
84 - بررسی تغییرات نفوذ پذیری توده سنگ ساختگاه سد چهچهه و رابطه آن با تراکم درزه ها، درصد خرد شدگی و RQD (چکیده)
85 - معرفی یک روش آزمایشگاهی جدید برای اندازهگیری سایندگی خاک (چکیده)
86 - مقایسه مقاومت کششی سنگهای کانسار مس چهل کوره زاهدان با دو روش آزمایش برزیلی و آزمایش بار نقطه ای (چکیده)
87 - ضرورت احداث سد زیرزمینی برروی رودخانه حرمک(شمال زاهدان) (چکیده)
88 - Engineering geological investigations of mechanized tunneling in soft ground: A case study, East–West lot of line 7, Tehran Metro, Iran (چکیده)
89 - ارتباط بین ویژگی های فیزیکی و دوام داری سنگ های آهک مارنی سازند آبدراز (چکیده)
90 - بررسی فروچاله های کارستی موجود در محزن سد گوهرکوه (چکیده)
91 - Assessing Sedimentary Basin Effect on Compressibility of City of Kerman Sediments Using Stress Sensitivity and Standard Penetration Test (چکیده)
92 - بررسی امکان احداث تالاب های مصنوعی جهت تصفیه پساب های شهری مشهد مقدس (چکیده)
93 - بررسی تاثیر ساختگاه سد زیرزمینی بر کیفیت آب زیرسطحی در سد زیرزمینی سنگانه کلات (چکیده)
94 - ارزیابی پتانسیل سایندگی سازندهای آیتامیر و نیزار در مقاطع مختلف رسوبی (چکیده)
95 - بررسی تغییرات عدد نفوذ استاندارد خاک (SPT) در منطقه ثامن مشهد (چکیده)
96 - انتخاب ماشین حفاری مکانیزه ی مناسب برای حفر تونل خط دو پروژه ی قطار شهری شیراز (چکیده)
97 - Utilizing Geological Properties for Predicting Cerchar Abrasiveness Index (CAI) in Sandstones (چکیده)
98 - بررسی فرونشست دشت مهیار جنوبی با استفاده از روش تداخل سنجی راداری (چکیده)
99 - Evaluation of Hydrogeochemical Processes and Groundwater Table Decline (چکیده)
100 - Providing a New Empirical Failure Criterion for Intact Rock and Comparing it With Three Criteria Bieniawski, Ramamurthy and Hook-Brown (چکیده)
101 - بررسی کمی آب های زیرزمینی دشت قوچان شیروان با استفاده از GIS (چکیده)
102 - Durability Characterization of Abderaz Marly Limestone in the Kopet- Dagh Basin, NE of Iran (چکیده)
103 - Investigation of Seepage Paths in Left Abutment of Bidvaz Dam Using Tracing Technique (چکیده)
104 - نحوه بررسی سایندگی سنگ های مختلف با دستگاه سرشار (چکیده)
105 - بررسی اثر فراسنج های فیزیک- مکانیکی و عمق تونل بر نشست تونل های عمیق متروی شیراز (چکیده)
106 - اندازه گیری ویژگی های ریز ساختاری لس های استان گلستان (چکیده)
107 - ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی قطار شهری شیراز: مطالعه موردی حدفاصل میدان قصر دشت میدان میرزا کوچک خان (چکیده)
108 - بررسی وضعیت سنگ کف دشت کرمان با توجه به مدل حوضه رسوبی (چکیده)
109 - بررسی خصوصیات دینامیکی خاک ساختگاه مجتمع فرهنگی قرآن و عترت مشهد با استفاده از نتایج عملیات لرزه نگاری درون گمانه ای(Down hole ) (چکیده)
110 - ارزیابی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک ساختگاه مجتمع تجارتی اقامتی ضامن مشهد مقدس (چکیده)
111 - پهنه بندی خطر زیزش قنوات با توجه به کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی: منطقه یازده شهر مشهد) (چکیده)
112 - بررسی معیار های شکست و کیفیت توده سنگ ساختگاه سد چهچهه با استفاده از نرم افزار Roclab (چکیده)
113 - بررسی عمق بهینه استقرار تونل در مسیر خط 2 قطار شهری مشهد (چکیده)
114 - Measuring the properties of the microstructure loess in Golestan Province (چکیده)
115 - The Application of Geostatistical Methods to Prepare the 3D Petrophysical Model of Oil Reservoir (چکیده)
116 - بررسی امکان پذیری استجصال آب زیرسطحی از طریق احداث سد زیرزمینی (مطالعه موردی در منطقه بجستان) (چکیده)
117 - Effect of geological parameters on soil abrasivity using LCPC machine for predicting LAC (چکیده)
118 - تحلیل ساختاری وعددی، تعیین میزان پایداری و پتانسیل وقوع ریزش در سقف و دیواره های تونل انحراف سد سررود (چکیده)
119 - بررسی زمین شناسی مهندسی و پهنه بندی تغییرات نفوذ پذیری وspt در محور سد بار (چکیده)
120 - ارزیابی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های مناطق شرقی دشت مشهد(مطالعه موردی، پرو‍ژه تصفیه خانه فاضلاب شماره 4 التیمور) (چکیده)
121 - تاثیر آب و فوم بر سایندگی خاک در حفاری با ماشین EPB-TBM (چکیده)
122 - ارزیابی پایداری سد رابر در مقابل زمین لرزه (چکیده)
123 - بررسی مقایسه ای پارامترهای زمین شناسی مهندسی (مطالعه موردی، ساختگاه تصفیه خانه التیمور مشهد) (چکیده)
124 - بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی مارن به عنوان منبع قرضه ریزدانه سد: مطالعه موردی (چکیده)
125 - نقش سطوح مورد آزمایش سنگ بر داده های سختی اشمیت و برآورد مقاومت فشاری سنگ های آذرین متبلور (چکیده)
126 - ارزیابی نفوذپذیری محور سد چھچھه با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه (SPI) (چکیده)
127 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد شهیدان امیرتیموری (چکیده)
128 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ های مارنی ساختگاه سد صفا (چکیده)
129 - Investigation of land subsidence in Southern Mahyar Plain in Isfahan province, Iran (چکیده)
130 - برآورد عدد SPT برجا و مقاومت خاک های ریزدانه از روی خواص مهندسی و حدود آتربرگ آن ها با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی) (چکیده)
131 - پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه کشوری (نوژیان)به روش مورا – وارسون و نیلسن اصلاح شده (چکیده)
132 - رزیابی پارامترهای ژئومکانیکی سنگ آهک مخزن ایلام در یکی از چاه های میادین فلات قاره (چکیده)
133 - مکانیابی مسیر راه بندبن -لایی در جنوب نکا با استفاده از GIS (چکیده)
134 - Estimation of the rock mass deformation modulus using a rock classification system (چکیده)
135 - Frequency–amplitude range of hydrocarbon microtremors and a discussion on their source (چکیده)
136 - پیش بینی نرخ نفوذ TBMبا استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی متروی تبریز) (چکیده)
137 - تحلیل شکستگیهای زیرزمینی و تعیین جهت تنشهای برجا با استفاده از لاگهای تصویریFMI در یکی از میادین نفتی فلات قاره (چکیده)
138 - ارزیابی روشهای پهنه بندی خطر زمین لغزش درحوضه کشوری(نوژیان) (چکیده)
139 - بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک در مسیر تونل انرژی رضایی – عباسپور شهر مشهد (چکیده)
140 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد میدانک (چکیده)
141 - بررسی مکانیزم سقوط سنگ و تهیه نقشه محدوده خطر و ارائه راه کارهای لازم در روستای یدک (شمال استان خراسان رضوی) (چکیده)
142 - پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، مطالعه موردی: حوضه کشوری (نوژیان) (چکیده)
143 - بررسی مصالح سازه های هیدرولیکی با استفاده از تلفیق اطلاعات زمین شناسی ناحیه ای و ژئوتکنیک، مطالعه موردی: منطقه انرژی پارس جنوبی (چکیده)
144 - بررسی افت سطح آب زیرزمینی و رابطه آن با آثار نشست زمین در دشت لردگان (چکیده)
145 - بررسی تاثیر گسل های اصلی در پراکنش زمین لغزش ها (مطالعه موردی: حوضه کشوری (نوژیان) (چکیده)
146 - بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی و آب بندی ساختگاه سد زاکین (چکیده)
147 - کاربرد فناوری های نوین جهت احداث شبکه های زیرزمینی تأسیسات شهری و افزایش ضریب ایمنی مسیرها با کاهش حفاری سنتی (چکیده)
148 - Investigation of land subsidence in southern Mahyar Plain in Esfahan province, Iran (چکیده)
149 - تعیین پارامترهای فیزیکی و مقاومتی خاک های لغزشی در مخزن سد خاکی پلرود (چکیده)
150 - تاثیر افت سطح آب در فرونشست دشت خانمیرزا (چکیده)
151 - The analysis of engineering properties of the rock mass of Ghordanloo dam site, NE Iran (چکیده)
152 - پهنه بندی میزان ضخامت لایه تغذیه شونده آبخوان فارسان- جونقان با استفاده از روش نوسانات سطح ایستابی(WTF) (چکیده)
153 - ارزیابى خصوصیات فیزیکى و مکانیکى خاک در مسیر تونل انرژى رضایى – عباسپور شهر مشهد (چکیده)
154 - پهنه بندی خطر فروچاله های دشت فامنین- کبودرآهنگ با استفاده از GIS (چکیده)
155 - بررسی مقدار دبی نشت از آبرفت سد سورک با استفاده از نرم افزار Seep/w (چکیده)
156 - بررسی تاثیرات شکل، کرویت و زاویه داری ذرات در میزان سایندگی نمونه خاک به کمک دستگاهLCPC (چکیده)
157 - پایش فرونشست زمین در دشت مهیار جنوبی به روش تداخل سنجی راداری (چکیده)
158 - تحلیل خطر زمیه لرزه در تربت حیدریه به روش احتمالاتی (چکیده)
159 - تحلیل پایداری شیروانی سنگی خروجی تونل انحراف سد صفا (چکیده)
160 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد سومبار (چکیده)
161 - ارزیابی نفوذپذیری و رفتار هیدروژئومکانیکی توده سنگ در آزمایشهای نفوذپذیری لوژون در ساختگاه سد قره دانلو  (چکیده)
162 - ارزیابی پایداری ترانشه مجتمع مسکونی نگین در ارتفاعات جنوب شرقی شهر مشهد (چکیده)
163 - غار پوسه نمونه ای از غارهای کارستی کاذب (چکیده)
164 - ارزیابی مهندسی و زیست محیطی معادن شن و ماسه زاهدان (چکیده)
165 - سبک کانی زایی، نحوه اکتشاف و مشخصات کانسارهای طلای اپی ترمال در محیط های ولکانیکی (چکیده)
166 - بررسی افت سطح آبهای زیرزمینی و تاثیرات آن در دشت نیشابور (چکیده)
167 - The Effects of landsliding on the sedimentation of Barezoo dam s reservoir in Atarak catchement Area (چکیده)
168 - ارزیابی آبخوان دشت باهوکلات به روش ژئوالکتریک (چکیده)
169 - Correlation between physical and mechanical properties of shale (چکیده)
170 - شبیه‌سازی تاثیر تغذیه مصنوعی آبخوان دشت حصاروئیه در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از نرم‌افزارVisualModflow (چکیده)
171 - هیدروژئولوژی چشمه کارستی کورسا (چکیده)
172 - بررسی علل فرسایش خاک‌های دشت سیستان از دیدگاه زمین‌شناسی مهندسی (چکیده)
173 - بررسى نوسانات سطح آب زیر زمینى و تاثیر احتمالى آن در کیفیت آب زیر زمینى دشت مرند (چکیده)
174 - بررسی عوامل و منشاء آلودگی آب سفره آب زیرزمینی زاهدان (چکیده)
175 - UNPLANNED DEVELOPMENT AND OVER EXPLOITATION OF GROUNDWATER IN ZAHEDAN CITY IN THE EAST OF IRAN (چکیده)
176 - Landslide hazard assessment in mountainous region of Iran (چکیده)
177 - Introduction to the pressurement method and its application to engineering geotechnical design (چکیده)
178 - بررسى طرحهاى پیشنهادى براى تثبیت رودخانه شیله (چکیده)
179 - The Effects of Water Table Decline on the Groundwater Quality in Aquifer of Torbat Jam Plain, Northeast Iran (چکیده)
180 - Landslide in Zagros Range (چکیده)
181 - THE EFFECT OF WATER CONTENT ON THE MECHANICAL BEHAVIOUR OF FINE-GRAINED SEDIMENTARY ROCKS (چکیده)
182 - مشکلات زیست محیطی شهر زابل (چکیده)
183 - تقسیم بندی پیشنهادی برای سنگ های شیل (چکیده)
184 - استفاده از شرایط زمین شناسی و طبقه بندی مهندسی سنگ در پیش بینی پایداری تونل ها با نگرش وِیژه در سد سهند (چکیده)
185 - تاثیر مینرالوژی روی دوام پذیری سنگ های آرژیلیتی (چکیده)
186 - Evaluation of qanat collapse hazard in Mashhad city (case study: the Zone 11 of Municipality of Mashhad, Iran) (چکیده)
187 - Triaxial tests on Silica sand (چکیده)
188 - Geelectrical exploration for groundwater in Shooroo basin, southwest of Zahedan, Iran (چکیده)
189 - A Statistical study on shale properties: Relationship among principal shale properties (چکیده)
190 - بررسی نفوذپذیری و راهکارهای آب بندی سد درونگر درگز (چکیده)
191 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد توزانلو (چکیده)
192 - بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی شیل های ساختگاه سد آمند (چکیده)
193 - بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی آهکهای سازند تیرگان (چکیده)
194 - کاربرد GIS در مکان یابی محل دفن مواد زائد جامد شهر مشهد (چکیده)
195 - بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت ایرانشهر و تاثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت آب (چکیده)
196 - بررسی افت سطح آبهای زیر زمینی و تاثیرات آن در دشت نیشابور (چکیده)
197 - در برآورد میزان فرسایش و رسوب حوضه آبریز PSIACاستفاده از روش سد شهید کاظمی (زرینه رود) (چکیده)
198 - ملاحظات لرزه خیری و انتخاب زلرله طرح در ایمنی و پایداری سد نهرین طبس (چکیده)
199 - رانش زمین و ریزش های سنگی در سد لتیان (چکیده)
200 - امکان سنجی احداث سازه های آبی کوچک براساس معیار های ژئوتکنیکی خاک ها استان گلستان (چکیده)
201 - Tectonic control on the appearance of karst springs in Kooh-e-Siah (Dehdasht, Siuthwest Iran) (چکیده)
202 - تاثیر آلودگی نفتی روی خصوصیات مکانیکی ماسه، سیلت و رس (چکیده)
203 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد زیرزمینی ریخان در شهرستان بیرجند (چکیده)
204 - ارزیابی قابلیت تزریق پذیری ساختگاه سد گراتی (چکیده)
205 - استفاده از روش tube-a-manchette در تزریق پرده آببتد سد یامچی اردبیل (چکیده)
206 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی تونل انحراف سد شیرین دره (چکیده)
207 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد بار نیشابور (چکیده)
208 - ارزیابی پی سنگ محور سد خیرآباد بهبهان با استفاده از DMRو RMR (چکیده)
209 - تاثیر خصوصیات مهندسی درزه ها در شعاع نفوذ دوغاب تزریق: مطالعه موردی (چکیده)
210 - بکارگیری تکنیکهای سنجش از دور و GSI در بررسی نقش عوامل ساختاری، لیتولوژی و توپوگرافی در رخنمون چشمه های تاقدیس کارستی بیرک در استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
211 - اکتشاف آب زیر زمینی بروش مقاومت ویژه ژئوالکتزیک در دشت شوروی زاهدان (چکیده)
212 - Evaluation of Geotechnical Properties of Soil Profile along the Third Line of Mashhad Light Train (چکیده)
213 - Evaluation of Geotechnical and Qualitative Properties of Fine Grained Construction Materials on North and Northeast of Mashhad City (چکیده)
214 - A statistical investigation on mudrocks characteristics (چکیده)
215 - The relationship between index and mechanical properties of shake: a database approach (چکیده)
216 - Correlation between index parameters and mechanical properties of shales (چکیده)
217 - Development of a database system on shale characteristics (چکیده)
218 - The effect of water content on the mechanical behaviour of mudrocks (چکیده)
219 - The engineering geology of the Fariman dam site (چکیده)
220 - The mechanical behaviour of anisotropic fine-grained sedimentary rock (چکیده)
221 - Reservoir sedimentation associated with landsliding in Bidvaz dam (چکیده)
222 - Hazard evaluation of landslide in Iran (چکیده)
223 - Problems of groundwater development in Zahedan City, Iran (چکیده)
224 - The survey of dynamic compaction on microstructure of loess of Golestan province-Iran (چکیده)
225 - بررسی منشاء و عوامل موثر در آلودگی منابع آب سطحی و زیرسطحی مسیر رودخانه کشف رود (دشت مشهد) (چکیده)
226 - Stability Analysis of Qanats in the West of Mashhad, North-east of Iran (چکیده)
227 - Predictive permeability model of faults in crystalline rocks; verification by grouting in Seyahoo dam (چکیده)
228 - Petroleum Science and Technology The Use of Statistical Techniques in Studying Petrophysical Properties of Hydrocarbon Reservoirs: A Case Study of SW Iran (چکیده)
229 - متدولوژی پایش سد های زیرزمینی (مطالعه مورد: سد زیززمینی راور کرمان) (چکیده)
230 - تعیین ضریب آلودگی صنعتی (CIP) در نمونه های خاک محدوده تصفیه خانه فاضلاب و لندفیل نیشابور (چکیده)
231 - بررسی عناصر سنگین Ni ،Pb ،Cr و Cd موجود در پسماندهای صنعتی دشت نیشابور و اثرات زیست محیطی آن (چکیده)
232 - بررسی تاثیرات آلودگی گازوئیل بر روی خصوصیات ژئومکانیکی خاک رس، مطالعه موردی: محل احداث مجتمع مسکونی مهر شیروان (چکیده)
233 - Engineering Geology Criteria for Evaluation and Classification of Loess in Golestan Province (چکیده)
234 - Landslide Susceptibility mapping Using AHP metod in Yadak -Tevil Watershed,NE Iran (چکیده)
235 - مطالعه لایه های آبدار و رودخانه های مدفون با استفاده از روش ژئوالکتریک در جنوب گودال های چاه نیمه در سیستان (چکیده)
236 - فرونشست دشت مهیار جنوبی و تأثیر شکافهای ناشی از آن بر مناطق مسکونی، صنعتی و کشاورزی (چکیده)
237 - Evaluation of Mineralogical Characteristics and Erosion of Tous Historic Mud Wall, Ne of Iranl (چکیده)
238 - Seismic microzonation of Mashhad city, northeast Iran (چکیده)
239 - بررسی استعداد ایحاد لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد (چکیده)
240 - بررسی اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از برداشت بی رویه مصالح (چکیده)
241 - بررسی تاثیر شکل گسیختگی بر مقاومت تراکمی تک محوره ی نمونه های سنگی (چکیده)
242 - اصلاح روش پهنه بندی فرونشست زمین در اثر افت سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت قره بلاغ فسا) (چکیده)
243 - بررسی آزمایش های دوام و کارآیی شاخص شکفتگی-دوام در برآورد مقاومت تراکمی تک محوره سنگ های سازند شمشک (چکیده)
244 - ارزیابی نشت از پی سد درونگر بر اساس آزمایش فشار آب (چکیده)
245 - ارزیابی لس های استان گلستان بر اساس معیارهای زمین شناسی مهندسی (چکیده)
246 - ارزیابی مشخصات دینامیکی خاک در مسیر تونل انرژی رضایی- عباسپور شهرمشهد (چکیده)
247 - بررسی فرونشست دشت مهیار جنوبی و تأثیر شکاف های ناشی از آن بر زمین های کشاورزی (چکیده)
248 - بررسی رابطه نفوذپذیری و خورند دوغاب مقاطع تزریق آزمایشی ساختگاه سد خاکی پلرود (چکیده)
249 - بررسی تزریق پذیری بند تاریخی اخلمد با استفاده از روش مقدار جذب ویژه (چکیده)
250 - بررسی تزریق پذیری بند تاریخی اخلمد با استفاده از پارامتر شاخص نفوذپذیری ثانویه (چکیده)
251 - بررسی خطر گلگرفتگی در سنگهای رسی (آرژیلیتی) تونل اسپر (چکیده)
252 - ارزیابی پایداری تکیه گاه چپ سد قردانلو (چکیده)
253 - بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی منابع قرضه ریزدانه سدصفا (چکیده)
254 - بررسی تغییرات نفوذ پذیری توده سنگ ساختگاه سد گلول و رابطه آن با تراکم درزه ها، درصد خرد شدگی و RQD (چکیده)
255 - ارزیابی ارتباط بین ویژگی های فیزیکی و دوام داری سنگ های مصرفی در موج شکن جدید بندر انزلی (چکیده)
256 - Hazards of mechanized tunnel excavation in H2S bearing ground in Aspar tunnel, Iran (چکیده)
257 - Investigation of the Geological and Geotechnical Characteristics of Daroongar Dam, Northeast Iran (چکیده)
258 - بررسی پدیده نشست زمین و تاثیر آن بر گسیختگی لوله های جدار چاههای آب محدوده شهر مشهد (چکیده)
259 - The characteristics of dispersive soils in Sistan plain, eastern Iran (چکیده)
260 - A comparative study of the preliminary examining methods for liquefaction potential and geological condition of constal soils in the southeastern Caspian sea (چکیده)
261 - بررسی چگونگی نشست زمین و تخریب لوله های جدار چاههای آب در شمال غرب دشت مشهد (چکیده)
262 - بررسی نشت و مدل سازی آب های زیرزمینی در ایستگاههای W7 و 7 Nخط 7 مترو تهران (چکیده)
263 - بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی و زمین شناسی مهندسی در ایستگاههای N7 ,Wخط 7 متروی تهران (چکیده)
264 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و هیدروژئولوژی ساختگاه سد خیرآباد (چکیده)
265 - ارزیابی قابلیت تزریق پذیری ساختگاه سد گراتی (چکیده)
266 - استفاده از عکس های ماهواره ای جهت انتخاب سایت مناسب برای احداث سد زیرزمینی (چکیده)
267 - بررسی ویژگیها و آسیبهای وارده به بند تاریخی اخلمد (چکیده)
268 - بررسی تزریق پذیری بند تاریخی اخلمد (چکیده)
269 - بررسی معیارهای شکست و کیفیت توده سنگ کنگلومرایی ساختگاه سد تراز (چکیده)
270 - بررسی سد زیرزمینی ابیورد (چکیده)
271 - بررسی نفوذپذیری ساختگاه سد سیازاخ بر اساس شاخص نفوذپذیری (SPI) ثانویه (چکیده)
272 - مکان یابی و بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی منابع قرضه ریزدانه سد گلول (چکیده)
273 - بررسی چگونگی تشست زمین و تحریب لوله های جدار چاههای آب (چکیده)
274 - تاثیر آلودگی نفتی روی خصوصیات مکانیکی ماسه، سیلت و رس (چکیده)
275 - The Source of Dust Storm in Iran: A CASE STUDY BASED ON GEOLOGICAL INFORMATION AND RAINFALL DATA (چکیده)
276 - ارزیابی نشت از پی سد درونگر بر اساس آزمایش فشار آب (چکیده)
277 - بررسی معیارهای شکست و کیفیت توده سنگ ساختگاه سد سیازاخ (چکیده)
278 - The effect of Scale Direct Shear Tests on The Strength parameters of Clayey Sand in Isfahan city, Iran (چکیده)
279 - بررسی زمین شناسی مهندسی و تزریق پذیری ساختگاه سد بلا رود (چکیده)
280 - Preliminary Support Design for a Diversion Tunnel at Daroongar Dam Site, Ne Iran (چکیده)
281 - ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد درونگر با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانوی (چکیده)
282 - بهسازی زمین با استفاده از روش زهکشی (مطالعه موردی : روستای فخران) (چکیده)
283 - بررسی تغییرات نفوذپذیری در ساختگاه سد قره تیکان (چکیده)
284 - بررسی زمین شناسی مهندسی و تغییرات عدد SPT در مسیر خط دو قطار شهری مشهد (چکیده)
285 - بررسی خصوصیات نفوذپذیری و تزریق پذیری سد گلمندره (چکیده)
286 - دیوار حائل ایجاد شده با استفاده ار روش های nailing و Anchor (چکیده)
287 - بررسی تاثیر برداشت بی رویه بر کمیت و کیفیت آبخوان سبزوار (چکیده)
288 - بررسی تاثیر افت سطح آبهای زیرزمینی بر کیفیت آن (چکیده)
289 - ارزیابی پتانسیل تغذیه مصنوعی کال مشهد ریزه (چکیده)
290 - بررسی منشاء و عوامل موثر در آلودگی آبهای سطحی و زیر سطحی مسیر کشف رود (چکیده)
291 - نقش عوامل زمین شناسی بر میزان تخریب زمین لرزه ای اخیر شهر بم (چکیده)
292 - Sedimentation problem in Tabarak Abad Dam, northeast Iran (چکیده)
293 - لغزشهای مخزن سد و اثرات مخرب آن در سد شهید پارسای فردوس (چکیده)
294 - ژئوشیمی سنگ های گرانیتی زاهدان (چکیده)
295 - بررسی پروژه تغذیه مصنوعی جمعاب (چکیده)
296 - برآورد و ارزیابی بیلان آبی حوضه ‌آبریز نیشـابور (چکیده)
297 - بررسی اجمالی آب های زیرزمینی دشت نهاوند (چکیده)
298 - ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه ای زمین بر اثر افت سطح آب زیرزمینی در دشت های بحرانی ایران (چکیده)
299 - بررسی پدیده لهیدگی در فطعه اول تونل آزاد با استفاده از روش تجربی (چکیده)
300 - تخلیل پایداری تونل انتقال آب کسیلیان با روش تحلیل فرم بسته‏ (چکیده)
301 - پروژه تثبیت رودخانه هیرمند در منطقه سیستان و پیامدهای آن (چکیده)
302 - تاثیر خاک های متورم شونده بر پی سازه ها (چکیده)
303 - ارزیابی اثرات ساختگاه در شرق شهر مشهد با استفاده از ریزارتعاشات (چکیده)
304 - ریزپهنه بندی لرزهای غرب شهر مشهد با استفاده از ریز ارتعاشات (چکیده)
305 - THE EFFECT OF WATER CONTENT ON THE MECHANICAL ‎BEHAVIOUR OF FINE-GRAINED SEDIMENTARY ROCKS (چکیده)
306 - مطالعات زمین شناسی ماسه های بادی جنوب شرقی اصفهان با استفاده از پردازش داده های رقومی ماهواره لندست‏ (چکیده)
307 - فرسایش و پیشروی رودخانه شیله و نابودی دریاچه هامون (چکیده)
308 - Granite of Zahedan, southeastern Iran (چکیده)
309 - Drought in Sistan and Baluchestan province of Iran and the death of Hamoon lakeِ (چکیده)
310 - بررسی تاثیر افت سطح آب زیرزمینی بر روی کیفیت آن در دشت تربت جام-فریمان (چکیده)
311 - تاثیر افت آب زبرزمینی در نشست زمین: مطالعه موردی (چکیده)
312 - افت سطح آبهای زیرزمینی و نشست زمین: مطالعه موردی (چکیده)
313 - ارزیابی آماری درزه ها در رخنمون سطحی ساختگاه سد شی کلک چابهار‏ (چکیده)
314 - افت سطح آب زیرزمینی در دشت مشهد (چکیده)
315 - بررسی جهت تورق روی خواص مکانیکی شیل (چکیده)
316 - بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی مسیر پروژه خط یک قطار شهری مشهد (چکیده)
317 - Predicting mechanical properties of shale from index parameters (چکیده)
318 - بررسی پدیده نشست زمین تحت تاثیر افت سطح آب زیرزمینی (چکیده)
319 - بررسی عملکرد فعالیت های تکتونیکی منطقه بر روی آبخوان دشت جلگه (تربت حیدریه) (چکیده)
320 - بررسی پتانسیل آبهای زیرزمینی دشت قوچان-شیروان با استفاده GIS (چکیده)
321 - نقش شرایط زمین شناسی در خصوصیات ژئوتکنیکی مصالح خرده سنگی چابهار (چکیده)
322 - مدیریت آبخوان دشت شورو با استفاده ار مدل آبهای زیرزمینی (چکیده)
323 - شبیه سازی جریان آب زیرزمینی دشت لادیز (چکیده)
324 - بررسی قابلیت نفوذپذیری و تزریق پی سد دوستی (چکیده)
325 - The effect of geological and geotechnical factors on the Zavin concrete gravity dam site (چکیده)
326 - براورد منحنى هدایت هیدرولیکى غیر اشباع خاک ار روى منحنى دانه بندى آن و با استفاده از مدل شبکه عصبى مصنوعیRBFN (چکیده)
327 - LANDSLIDE INVESTIGATION IN KESBAYER AREA IN NORTH IRAN (چکیده)
328 - MINERALOGICAL CONTROLS OF MUDROCK DURABILITY (چکیده)
329 - تاثیر فرایند های زمین شناسی بر خواص ژئوتکنیکی ساختگاه سد بیدواز (چکیده)
330 - شرایط تشکیل کانسار سنگان بر مبنای مجموعه های کانی در شمال شرق ایران (چکیده)
331 - بررسی پارامتر های ژئومکانیکی توده سنگ های در بر گیرنده تونل انحراف سد درونگر (چکیده)
332 - محاسبه بیلان آب زیرزمینی دشت ایرانشهر با روش دستی و مدل عددی (چکیده)
333 - بررسی واگرای خاک های دشت سیستان (چکیده)
334 - بررسی آبهای زیرزمینی دشت لادیز (چکیده)
335 - Land slide hazard zonation usinf the relative effect method (چکیده)
336 - Comparision of predicted an actual behaviour of engineering chractrization of the Kallat tunnel, Iran (چکیده)
337 - Rock falls in Sfeedan village in the notheast of Iran (چکیده)
338 - Development of a quantitative model for the assessment of Zahedan aquifer, southeast Irasnِ (چکیده)
339 - Landslide hazard zonation using relative effect method: A case study in Bormahan basin, northeast Iran (چکیده)
340 - بررسی علل تشکیل شکاف ها و فرونشست زمین در غرب دشت کاشمر (چکیده)
341 - تاثیر شکل هندسی جریان بر روی تفسیر آزمایشات لوژن؛ مطالعه موردی (چکیده)
342 - مدیریت آبخوان دشت شورو با استفاده از مدل آبهای زیرزمینی (چکیده)
343 - An investigation of groundwater condition by geoelectrical resistivity ‎method: A case study in Korin aquifer, southeast Iran ‎ (چکیده)
344 - بررسی تغیرات , Vs30 و رده بندی لرزه ای خاک در شمال شهر مشهد (چکیده)
345 - مقایسه پارامتر های طبقه بندی ژئومکانیکی توده سنگ (RMR) بر اساس داده های سطحی و زیر سطحی در تونل انتقال آب هریرود (چکیده)
346 - افت سطح آب های زیرزمینی و بررسی نشست زمین در دشت اسدآباد (چکیده)
347 - مطالعه پتانسیل تغذیه مصنوعی آبخوان حوضه آبریز سماخون (چکیده)
348 - شناسای خصوصیات پروفیل خاک با استفاده از معکوس تابع تبدیل (چکیده)
349 - Strength anisotropies in mudrocks (چکیده)
350 - The role of mineralogy on durability of weak rock (چکیده)
351 - بررسی وضعیت نیترات در آب های زیرزمینی مشهد (چکیده)
352 - تخمین تخلخل و آبدهی ویژه در آبخوان دشت شورو با استفاده از داده های مقاومت ویژه و روابط تجربی (چکیده)
353 - غار غیر کارستی پوسه در شمال یلوچپستان و شیوه تشکیل آن (چکیده)
354 - بحران خشکسالی در سیستان و راهکارهای تعدیل آن (چکیده)
355 - Contamination of grounwater resorce in Zahedan city due to rapid development (چکیده)
356 - f و cl در بیو تیت های موجود در سنگ های گرانیتی زاهدان (چکیده)
357 - Groundwater pollution in the city of Zahedan, eastern Iran (چکیده)
358 - The effect of water table decline on the groundwater quality in Marand plain, northeast Iran (چکیده)
359 - Vertical electrical sounding fo groundwater assessment in southeastern Iran: A case studyr (چکیده)
360 - تاثیر عوامل زمین شناسی در تغییر مسیر رودخانه هیرمند (چکیده)
361 - برداشت آب از آبخوان ایرانشهر بر روی دبی پایه رودخانه بمپور (چکیده)
362 - Predicting mechanical properties of mudrock from index parameters (چکیده)
363 - ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی توده های سنگ مسیر تونل انتقال سد درونگر جهت طراحی سیستم نگهدارنده (چکیده)
364 - تأثیر افت سطح آب بر کیفیت آبهای زیرزمینی در دشت فریمان – تربت جام (چکیده)
365 - اکتشاف رودخانه مدفون با روش ژئوالکتریک ومطالعات زمین شناسی جهت تامین آب (چکیده)
366 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد شورکال (چکیده)
367 - افت سطح آب زیرزمینی و نشست زمین در دشت کاشمر (چکیده)
368 - بررسی راهبردهای مختلف جلوگیری از افزایش افت سطح آب (چکیده)
369 - مقایسه تعیین فرکانس غالب شهر بم با استفاده از پروفیلهای لرزه ای (چکیده)
370 - مطالعه ژئوالکتریک طرح تغذیه مصنوعی پخش سیلاب بیرجند جهت آشکارسازی شرایط هیدروژئو لوژیکی (چکیده)
371 - بررسی علل فرسایش خاک های دشت سیستان از دیدگاه زمین شناسی مهندسی (چکیده)
372 - Electrical resistivity survey for predicting Samsor aquifer properties, southeast Iran (چکیده)
373 - Reservoir sedimentation associated with landsliding, Atrak watershed, Iran (چکیده)
374 - Desalination of brackish groundwater in Zahedan city in Iran (چکیده)
375 - The engineering geology of the Tabarak Abad Dam (چکیده)
376 - Determination of silica sand stiffness (چکیده)
377 - ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد گلمندره با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه (چکیده)
378 - ارزیابی توده سنگ ساختگاه سد گلمندره خراسان با استفاده از طبقه بندی DMR (چکیده)
379 - بررسی رفتار هیدرولیک توده سنگ در آزمایشهای نفوذپذیری لوژون در سد سیازاخ (چکیده)
380 - بررسی مشکلات زیست محیطی ناشی از قنوات متروکه شهر مشهد (چکیده)
381 - پهنه بندی تغییرات نفوذ پذیری درساختگاه سد بار با توجه به نقش پارامترهای زمین مهندسی درمحیط نرم افزار Rockwork (چکیده)
382 - ارزیابی کارآیی رد ه بندی RMR در پیش بینی رفتار مهندسی سازند شمشک در حفریات زیر زمینی منطقه ی سیاه بیشه (چکیده)
383 - بررسی خصوصیات ژئومکانیکی و آب بندی ساختگاه بند اخلمد (چکیده)
384 - تحکیم خاک با استفاده از روش های Anchor و Nailing در پروژه مرکز بین المللی مالی - اقتصادی مشهد IT (چکیده)
385 - حفاظت و تثبیت ساحل چپ رودخانه کارون به وسیله لحاف بتنی با فیلتر ژئو تکستایل در محدوده شیبان (چکیده)
386 - بررسی بروز پدیده لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد (چکیده)
387 - A geomorphological approach to landslide susceptibility assessment in Zoshk valley, NE Iran (چکیده)
388 - Land subsidence due to groundwater level decline in Neyshabur plain, Ne Iran (چکیده)
389 - بررسی هیدروژئولوژیکی چشمه کارستی کورسای دشت (چکیده)
390 - بررسی اثرات کمی زمین لرزه سال 1382 بر روی آبخوان دشت بم (چکیده)
391 - Rockfalls in Sfeedan village in the northeast of Iran (چکیده)
392 - Engineering geological characterization of Kallat tunne, NE Iran (چکیده)
393 - نقش آنالیز حساسیت در طراحی شبکه مصنوعی مناسب جهت پیش بینی مقاومت فشاری دوغاب های سیمان تزریق- مطالعه موردی: دوغاب های تزریق پرده آب بند سد مخزنی آغ چای (چکیده)
394 - ارزیابی نفوذپذیری محور سد ابیورد با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه SPI (چکیده)
395 - بررسی افت سطح سطح آبهای زیرزمینی و تاثیرات آن در دشت نیشابور (چکیده)
396 - بررسی ناپایداری شیبی در دره ابرده – زشک (چکیده)
397 - نشست زمین در اثر افت سطح آبهای زیرزمینی در دشت نیشابور (چکیده)
398 - ایجاد بانک اطلاعات ژئو تکنیکی شهر مشهد با استفاده از نرم افزار اکسس (چکیده)
399 - ارزیابی و تعیین شاخص فابریک توده سنگ با توجه به سیستم های رده بندی توده سنگ (چکیده)
400 - بررسی کانی های رسی خاک بستر شهر مشهد با توجه به حدود اتربرگ آنها (چکیده)
401 - Water resource management in Kabul river basin, eastern Afghanistan (چکیده)
402 - Geoelectrical investigation for the assessment of groundwater conditions: a case study‎ (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر