بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: ابراهیم زمردیان


موارد یافت شده: 56

1 - The effect of Higgs boson radiation from TeV black holes on the hadronic cross section at the LHC (چکیده)
2 - Does the HM mechanism work in stiring theory (چکیده)
3 - Measurement of strong coupling constant by using event shape moments in perturbative theor (چکیده)
4 - calculation of QCD parameters by using the jet resolution parameter (چکیده)
5 - تفاوت بین جت های کوارک و گلوئون در فرآیند نابودی الکترون-پوزیترون (چکیده)
6 - بررسی همبستگی زاویه ای دو ذره ای در نابودی الکترون و پوزیترون با استفاده از داده های مونت کارلو (چکیده)
7 - محاسبه ثابت پیوندی با استفاده از تصحیحات NNLO بر روی ممان مرتبه 2 به بالا (چکیده)
8 - محاسبه ثابت پیوندی اختلالی و غیراختلالی در نابودی الکترون- پوزیترون (چکیده)
9 - Transversity distribution functions in the valon model (چکیده)
10 - Hadronization properties in annihilation at GeV centre of mass energy (چکیده)
11 - Measurement of strong coupling constant by using event shape moments in perturbative theory (چکیده)
12 - Information loss for QCD Matter in Ads Black Holes at LHC (چکیده)
13 - محاسبه ثابت پیوندی با استفاده از توزیع واریانس (چکیده)
14 - ثابت جفت شدگی در برهمکنش های قوی (چکیده)
15 - Next-to-next-to-leading order calculation of the strong coupling constant αs by using moments of event-shape variables (چکیده)
16 - Coupling Constant in Dispersive Model (چکیده)
17 - The effect of Higgs boson radiation from TeV black holes on the hadronic cross section at the LHC (چکیده)
18 - Does the HM mechanism work in stiring theory (چکیده)
19 - بررسی مدل تابع شکل در بدست آوردن ثابت جفت شدگی (چکیده)
20 - طیف تکانه ذرات باردار در رویداد های مونت کارلو با استفاده از نابودی الکترون پوزیترون (چکیده)
21 - Thrust distribution in e^+ e^- annihilation with Monte Carlo data (چکیده)
22 - Two-particle momentum correlations in jets produced in e+e− annihilation at √s = 60 GeV (چکیده)
23 - بررسی اثر جرم در متغیر های QCD اختلالی و تاثیر آن بر روی ثابت پیوندی (چکیده)
24 - برآورد مدل های دینامیک رنگ از انرژی 20 تا 200 گیگا الکترون ولت. (چکیده)
25 - محاسبه ثابت پیوندی در برهم کنش های الکترون پوزیترون (چکیده)
26 - تعیین ثابت پیوندی با استفاده از توزیع های چهار جتی در نابودی الکترون پوزیترون با تصحیحات NLO (چکیده)
27 - مقایسه فرایند های نابودی الکترون پوزیترون با برهمکنشهای هادرونی (چکیده)
28 - Hadronization and QCD in annihilation at (چکیده)
29 - The stability of mesons near event horizon of black hole (چکیده)
30 - Next-to-next-leading order correction to 3-jet rate and event-shape distribution (چکیده)
31 - طیف هادرون های تولید شده در برهمکنش های هسته ای و مقایسه آنها با محاسبات QCD (چکیده)
32 - تصحیحات NNLO برای باریکه های سه جتی در برهمکنش الکترون - پوزیترون (چکیده)
33 - Information Ioss for QCD Matter in Mini Black Holes at LHC (چکیده)
34 - Final state boundary condition of quantum black holes at LHC (چکیده)
35 - Lattice Gauge theory and its application in theory and experiment (چکیده)
36 - NNLo correction to three jet rate production in electron positron annihilation (چکیده)
37 - Measurement of strong coupling constant using diferent QCD models (چکیده)
38 - توزیع چند گانگی ذرات در نابودی الکترون پوزیترون در انرژی مرکز جرم GeV 54-57 و مقیاس KNO (چکیده)
39 - measurement of strong coupling constant from transverse momentum (چکیده)
40 - بررسی رویداد های چند جتی در نابودی الکترون - پوزیترون (چکیده)
41 - momentum spectra of identified hadrons at electron - positron annihilations and compared to QCD calculations (چکیده)
42 - standard model coupling constant (چکیده)
43 - momentum specra of identified hadrons in (چکیده)
44 - Hadronization and QCd (چکیده)
45 - دمای گذار بوز اینشتین در فراتر از حد توماس - فرمی (چکیده)
46 - محاسبه شعاع هسته با استفاده از ناحیه برهمکنش در نابودی الکترون پوزیترون (چکیده)
47 - توزیع چندگانگی ذرات باردار در نابودی e e در انرژی مرکز جرمGeV57-54 و مقیاس KNO (چکیده)
48 - بر رسی تشدید p0 در برهمکنش های e+ e- در ا نرژی مرکز جرم60 (چکیده)
49 - Measurement of in e e annihilations (چکیده)
50 - ديا مغناطيس لانداو در فضاي جابه جايي ناپذير (چکیده)
51 - بررسي مدل هاي گوناگون QCD و مقايسه آنها با نتايج حاصل از نابودي ee در انرژي مركز جرم 60GeV (چکیده)
52 - Forces and fields m.e. zomorrodian (چکیده)
53 - محاسبه ثابت جفت شدگي كوارك و گلوئون در نابودي الكترون -پوزيترون (چکیده)
54 - بررسي رويدادهاي چند فواره اي در نابودي الكترون-پوزيترون (چکیده)
55 - توزيع تكانه عرضي و تابش گلوئون در فرايندهاي نابودي e-e+ (چکیده)
56 - comparison of quark jets and gluon jets produced in high energy e+ e- annihilations (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر