بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

عنوان: خطا
موضوع : مهندسی برق
زبان مقاله: فارسی


موارد یافت شده: 30

1 - بهبود توانایی گذر از خطای مزارع بادی فراساحلیِ مبتنی بر خطوط انتقالHVDC (چکیده)
2 - مکان یابی خطا با داده های یک پایانه در خط انتقال جبران شده با STATCOM (چکیده)
3 - تشخیص جریاى هجومی از جریاى خطای داخلی در ترانسفورماتوهای قدرت با استفاده از الگوریتم ویولت -PCA و SVM (چکیده)
4 - مکانیابی خطا در سیستمهای انتقال با استفاده از فرکانس تشدید (چکیده)
5 - مکان‌یابی خطای اتصال کوتاه در خطوط انتقال جریان مستقیم ولتاژ بالا با استفاده از شبکه عصبی رگرسیون تعمیم‌یافته و الگوریتم جنگل تصادفی (چکیده)
6 - کنترل تحمل پذیر خطا برای ماهواره به روش معکوس دینامیک غیرخطی (چکیده)
7 - ارائه روشی نوین برای فاصله یابی خطا در خطوط توزیع انرژی الکتریکی (چکیده)
8 - ارائه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبران شده با STATCOM (چکیده)
9 - مطالعه تاثیر ابزارهای اندازه گیری بر الگوریتمهای مکان یابی خطا در خطوط انتقال جبران شده با کنترل کننده عبور توان یکپارچه (چکیده)
10 - مکان یابی خطا در خطوط انتقال طولانی جبران شده با کنترل کننده عبور توان یکپارچه (چکیده)
11 - روشی جدید برای اختفای خطای زمانی برای دنباله های ویدئو با استفاده از شبکه عصبی GRNN (چکیده)
12 - الگوریتمی جدید در حفاظت دیفرانسل توان خطوط انتقال جبران شده سری با دو معیار ترکیبی تشخیص خطا (چکیده)
13 - ارائه یک روش اجرایی جهت تعیین بخش خطا در شبکه توزیع (چکیده)
14 - مکان یابی خطا به کمک تبدیل موجک و الگوریتم ژنتیک در خطو طانتقال جبران شده با UPFC در میانه خط با اطلاعات یک پایانه خط انتقال (چکیده)
15 - رهیافت جدید برای اصلاح روش حفاظت خطای نابرابر در ارسال ویدئو روی شبکه‌های بی‌سیم (چکیده)
16 - بکارگیری گذراهای پس از قطع کلید به منظور تعیین مکان خطا در خطوط انتقال ترکیبی – هوایی / کابلی – با استفاده از تبدیل موجک (چکیده)
17 - ارائه روش جدید بکارگیری طبقه بندی کننده SVM جهت طبقه بندی خطاهای داخلی ترانسفورماتورهای قدرت (چکیده)
18 - مدلسازی جریان جرقه مجدد خطای تکفاز به زمین در خطوط جبران شده موازی (چکیده)
19 - بهبود روش تشخیص خطاهای امپدانس بالا با استفاده از شبکه عصبی (چکیده)
20 - تشخیص و پیش بینی خطا در برنر بویلر نیروگاه بخار (چکیده)
21 - تشخیص جریان هجومی مغناطیس کننده از جریان خطای داخلی در ترانسفورماتورهای قدرت با آشکارسازی اعوجاجهای شکل موج جریان تفاضلی (چکیده)
22 - روش جدیدی در فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ترکیبی هوایی و کابلی (چکیده)
23 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال موازی به کمک مدل گسترده خط در حوزه زمان (چکیده)
24 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال با سه پایانه (چکیده)
25 - فاصله یابی تطبیقی خطا در خطوط انتقال نیرو (چکیده)
26 - تشخیص خطای امپدانس بالا در خطوط توزیع با استفاده از الگوریتم شناسایی خودی از بیگانه در سیستمهای ایمنی (چکیده)
27 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال نیرو با سه پایانه در حوزه زمان با استفاده از اندازه گیریهای همزمان و مدل گسترده خط انتقال (چکیده)
28 - تعیین محل خطا در خطوط انتقال ترکیبی (هوائی-کابلی) به کمک سیستم استنتاج فازی - تطبیقی (چکیده)
29 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ترکیبی هوائی و کابلی توسط امواج سیار و ضریب هبستگی تعمیم یافته (چکیده)
30 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال قدرت با در نظر گرفتن اثر تغییرات متغیرهای خط انتقال با فرکانس (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر