بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

عنوان: خطا در خطوط انتقال
موضوع : مهندسی برق


موارد یافت شده: 11

1 - مطالعه تاثیر ابزارهای اندازه گیری بر الگوریتمهای مکان یابی خطا در خطوط انتقال جبران شده با کنترل کننده عبور توان یکپارچه (چکیده)
2 - مکان یابی خطا در خطوط انتقال طولانی جبران شده با کنترل کننده عبور توان یکپارچه (چکیده)
3 - بکارگیری گذراهای پس از قطع کلید به منظور تعیین مکان خطا در خطوط انتقال ترکیبی – هوایی / کابلی – با استفاده از تبدیل موجک (چکیده)
4 - روش جدیدی در فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ترکیبی هوایی و کابلی (چکیده)
5 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال موازی به کمک مدل گسترده خط در حوزه زمان (چکیده)
6 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال با سه پایانه (چکیده)
7 - فاصله یابی تطبیقی خطا در خطوط انتقال نیرو (چکیده)
8 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال نیرو با سه پایانه در حوزه زمان با استفاده از اندازه گیریهای همزمان و مدل گسترده خط انتقال (چکیده)
9 - تعیین محل خطا در خطوط انتقال ترکیبی (هوائی-کابلی) به کمک سیستم استنتاج فازی - تطبیقی (چکیده)
10 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ترکیبی هوائی و کابلی توسط امواج سیار و ضریب هبستگی تعمیم یافته (چکیده)
11 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال قدرت با در نظر گرفتن اثر تغییرات متغیرهای خط انتقال با فرکانس (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر