بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

موضوع : بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی


موارد یافت شده: 376

1 - Investigation of DNA changes in wheat (Triticum aestivum L.) induced by cadmium using random amplified polymorphic DNA (RAPD) analysis (چکیده)
2 - آت اکولوژی گونه داروئی و نادر پنیرباد (Stocks) Dunal Withania coagulans در استان بلوچستان و سیستان (چکیده)
3 - بررسی فیتوشیمی گیاه داروئی و چند منظوره پنیرباد (Stocks) Dunal Withania coagulans در رویشگاه های طبیعی استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
4 - شناسایی برخی تقلبات زعفران (Crocus sativus) با استفاده از نشانگر مولکولی ITS (چکیده)
5 - Transient Expression of Foot and Mouth Disease Virus (FMDV) Coat Protein in Tobacco ( Nicotiana tabacom ) via Agroinfiltration (چکیده)
6 - EXPRESSION OF FOOT AND MOUTH DISEASE VIRUS (FMDV) CAPSID PROTEIN VP1 IN CHLAMYDOMONAS REINHARDTII AS A POSSIBLE SOURCE OF RECOMBINANT VACCINE (چکیده)
7 - Determination of Genetic diversity of cultivated chickpea ( Cicer arietinum L.) using Medicago truncatula EST - SSRs (چکیده)
8 - آزمون های زیستی و مولکولی گیاه نخود تراریخته (Cicer arietinum L.) مقاوم به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera Hub.) (چکیده)
9 - بهبود عملکرد قارچ دکمه‌ای سفید با استفاده از روش گزینش تک‌اسپوری به کمک نشانگر AFLP (چکیده)
10 - همسانه‌سازی، آنالیز بیان و بررسی روابط خویشاوندی ژن dbat از گیاه سرخدار بومی ایران (Taxus baccata L.) (چکیده)
11 - Impact of different culture media on hairy roots growth of Valeriana officinalis L. (چکیده)
12 - Resistance against rhizomania disease via RNA silencing in sugar beet, plant pathology, (چکیده)
13 - The effect of co-viral infections on resistance of transgenic sugar beet plants expressing ScFV-encoding gene against beet necrotic yellow vein virus coat protein, (چکیده)
14 - Genetics and molecular mechanisms of resistance to powdery mildews in tomato (Solanum lycopersicum) and its wild relatives (چکیده)
15 - آنالیز عملکرد پیشبر مصنوعی SP-DD با استفاده از روش اگرواینجکشن در گیاه توتون (چکیده)
16 - انتقال و بیان ژن اندوگلوکاناز Cel5a درمخمر Pichia pastoris (چکیده)
17 - بررسی بیان ژن EIN2 در گیاه اطلسی (Petunia*hybrida) و مطالعه نقش تنظیم کنندگی آن در مسیر انتقال پیام اتیلن (چکیده)
18 - بررسی اثر اتیلن بر میزان بیان ژن های DAT، G10H، T16H و AVLBS در گیاه پروانش (چکیده)
19 - تفکیک و شناسایی نژادهای قارچ خوراکی دکمه ای با استفاده از نشانگرهای ISSR, ITS, IGS (چکیده)
20 - بررسی عکس العمل ریزنمونه و تنظیم کننده های رشدی بر کالوس زایی، ریشه زایی و باززایی Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch درون شیشهای زیره سیاه ایرانی (چکیده)
21 - Sly-miR166 and Sly-miR319 are components of the cold stress response in Solanum lycopersicum (چکیده)
22 - Antibacterial Activity of Pseudonocardia sp. JB05, a Rare Salty Soil Actinomycete against Staphylococcus aureus (چکیده)
23 - بررسی بیان داخلی ژن بتا گلوکرونیداز در تعدادی از گیاهان (چکیده)
24 - بررسی تغییر بیان microRNAهای تنظیم کننده فاکتورهای رونویسی SPL برنج در پاسخ به تنش خشکی (چکیده)
25 - ساخت ناقل بیانی pGCGi حاوی ژن GUS اینترون دار و تأیید آن با استفاده از روشهای ریزپرتابی و اگرواینجکشن (چکیده)
26 - Artificial Autotetraploidy Induction Possibility of Two Iranian Endemic Mint (Mentha mozaffarianii) Ecotypes (چکیده)
27 - ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ ژن Fol-SIX1 ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه ﺑﻴﺎﻧﻲ pCaS1 (چکیده)
28 - ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﮔﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم در ارﻗﺎم ﻣﻠﻮن (چکیده)
29 - ارزﻳﺎﺑﻲ ﭼﻨﺪ رﻗﻢ ﺗﻮﺗﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﮔﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم (چکیده)
30 - آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻣﻮﺗﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ SP-DD در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﻲ (چکیده)
31 - ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع در ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻧﮋادﻫﺎی وﻳﺮوس ﻣﻮزاﺋﻴﻚ ﺗﻮﺗﻮن (چکیده)
32 - Gibberellic acid, amino acids (glycine and L-leucine), vitamin B2 and zinc as factors affecting the production pigments by Monascus purpureus in a liquid culture using response surface methodology (چکیده)
33 - Bioinformatic characterization and expression analysis of miRNAs in Solanum lycopersicum (چکیده)
34 - تعیین محیط کشت و ترکیب هورمونی مناسب جهت القای کالوس و استقرار کشت تعلیقی سلولی زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch. (چکیده)
35 - کاربرد روش اسکار _ پی‎.‎‏ سی‎.‎آر در تعیین جنسیت دانهال های بنه (چکیده)
36 - Comparative analysis of LEA and Dehydrin genes in response to drought stress in chickpea phonological different stages (چکیده)
37 - Efficient distinction of invasive aquatic plant species from non-invasive related species using DNA barcoding (چکیده)
38 - ردیابی،تکثیر و توالی یابی بخشی از ژن MRGH21 در رقم خاتونی خربزه (چکیده)
39 - ساخت پروموتر مصنوعی حامل توالی GTCA (چکیده)
40 - کلونینگ توالی کامل ژن Fom2 از طالبی شهد شیراز (چکیده)
41 - بررسی تنوع ژنتیکی توده های بومی سیر ایران (Allium sativum) بر اساس خصوصیات سیتوژنتیکی و کاریوتایپی (چکیده)
42 - بررسی پتانسیل تولید سوخت زیستی از منبع جلبک Dunaliella salina (چکیده)
43 - بررسی امکان جداسازی هموکاریونهای قارچ خوراکی دکمه ای سفید با استفاده از نشانگر SSR (چکیده)
44 - انگشت نگاری DNA ارقام سیب زمینی تجاری با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR (چکیده)
45 - تجزیه ارتباط بین برخی صفات زراعی با نشانگرهای ISSR در بیست ژنوتیپ سیب زمینی (چکیده)
46 - مطالعه بیان ژن Cu/znSOD و فعالیت آنزیم SOD در ژنوتیپ های نخود زراعی( cicer arietinum) تحت تنش خشکی (چکیده)
47 - Fatty acids profiling: A selective criterion for screening microalgae strains for biodiesel production (چکیده)
48 - تفکیک گونه ها و بررسی هیبریدهای احتمالی علف هرز مریافیلوم مقدمه ای جهت جلوگیری از تهاجم و راهکاری برای حفظ تنوع زیستی بوم نظام (چکیده)
49 - بررسی امکان انتقال ژن به گیاهان خانواده چتریان با استفاده از روش غوطه‌وری گل (چکیده)
50 - Proteomics study reveals the molecular mechanisms underlying water stress tolerance induced by Piriformospora indica in barley (چکیده)
51 - اثر محیط کشت و شرایط نوری بر رشد کالوس گیاه اسطوخودوس در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
52 - اثر سویه باکتری و شرایط نوری بر القا و رشد ریشه های مویین گیاه اسطوخودوس (چکیده)
53 - بررسی امکان القای تتراپلوئیدی در گیاه داتوره با استفاده از کلشی سین و شناسایی آن از طریق فلوسایتومتری (چکیده)
54 - بررسی اثر بنزیل آدنین و نفتالن استیک اسید بر باززایی پیاز لیلیوم واریته کوکوسا در شرایط این ویترو (چکیده)
55 - بررسی اثر نوع و غلظت سیتوکینین بر باززایی پیاز لیلیوم واریته کوکوسا در شرایط این ویترو (چکیده)
56 - Effect of salt stress on genes encoding translation-associated proteins in Arabidopsis thaliana (چکیده)
57 - Assessment Of Total RNA Extraction From Edible Mushroom (Agaricus bisporus) With Three Current Methods (چکیده)
58 - ارزیابی تنوع ژنتیکی و پراکندگی جغرافیایی برخی اکوتیپ های سیر (Allium sativum L.) موجود در ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی M13 و ISSR (چکیده)
59 - An atypical pattern of accumulation of scopolamine and other tropane alkaloids and expression of alkaloid pathway genes in Hyoscyamus senecionis (چکیده)
60 - Effect of different Agrobacterium rhizogenes strains on hairy root induction inValeriana officinalis L. (چکیده)
61 - تاثیر نوع و غلظت باکتری Agrobacterium rhizogenes بر درصد ظهور ریشه مویین در گیاه پروانش (چکیده)
62 - اثر تیمارهای ضدعفونی سطحی و چینه سرمایی بر جوانه زنی بذر انجدان رومی تحت شرایط درون شیشه ای (چکیده)
63 - فراهم سازی بهترین شرایط رشد کالوس در گیاه دارویی پروانش با هدف افزایش میزان تولید ایندول آلکالوئیدها (چکیده)
64 - بررسی تنوع آکتینومیست‌های کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای با استفاده از تجزیه و تحلیل الگوی قطعات برشی ژن 16S rRNA (چکیده)
65 - Molecular cloning and the expression of the Na+/H+antiporter in the monocot halophyte Leptochloa fusca (L.) Kunth (چکیده)
66 - مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره سلولی حاصل از کشت درو ن شیشه ای زیره سیاه (Bunium persicum) و مقایسه آن با عصاره حاصل از بذر و اسانس (چکیده)
67 - بررسی اثر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت بر باززایی مستقیم میخک (Dianthus caryophyllus L.) (چکیده)
68 - Disinfecting Effects of Nano Silver Fluids in Gerbera (Gerbera jamesonii) Capitulum Tissue Culture (چکیده)
69 - هتروزیس و قابلیت ترکیب پذیری لاین های اینبرد اطلسی (Petunia hybrida Hort.)برای صفات زینتی (چکیده)
70 - COMPARATIVE STUDIES ON PHOSPHOMOLYBDENUM ASSAY, DPPH AND REDUCING POWER ANTIOXIDANT PROPERTIES IN MICROSHOOTS OF FIVE PERSIAN WALNUTS (چکیده)
71 - شناسایی و استخراج اسکوپولتین از کشت سلولی زیره سیاه (Bunium persicum) (چکیده)
72 - Comparison of Cuminaldehyde Contents from Cell Suspension Cultures and Seeds of [Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.] (چکیده)
73 - تفکیک گونه های مهاجم علف هرز آبزی مریافیلوم (Myriophyllum spp.) از خویشاوندان بومی آن با استفاده از بارکدگذاری DNA (چکیده)
74 - Improved salt tolerance in canola (Brasica napus) plants by overexpression of Arabidopsis Na/H antiporter gene AtNHX1 (چکیده)
75 - بررسی امکان استفاده از ناحیه تکراریtrnA-trnI به عنوان محل پذیرش عمومی ترازن در ژنوم کلروپلاستی گونه‌های مختلف گیاهی (چکیده)
76 - بررسی اساس تولید ترکیبات پلی فنولی به عنوان عامل قهوه‌ای شدن ریز نمونه در کشت بافت و روش‌های کاهش آسیب به ریز نمونه (چکیده)
77 - Indirect in vitro regeneration of lentil (Lens culinaris Medik.) (چکیده)
78 - گزینش برای تحمل به یخ زدگی نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط این ویترو (چکیده)
79 - بررسی بیان ژن های ALSOS1 و ALNHX در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl تحت تنش شوری ناشی از کلرید سدیم (چکیده)
80 - مطالعات مولکولی بر روی تنوع ژنومی اکوتیپ های کلکسیون عناب ایران (Ziziphus spp) (چکیده)
81 - بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های عناب(Ziziphus spp.) ایران با استفاده ازنشانگر مولکولی RAPD (چکیده)
82 - Genetic characterization of Iranian safflower (Carthamus tinctorius) using inter simple sequence repeats (ISSR) markers (چکیده)
83 - Coordinate Up-regulation of Vacuolar PPase and V-Na+ /H+ Antiporter to Early Salt Stress in Halophytic Monocot Leptochloa fusca Roots (چکیده)
84 - بررسی پاسخ‌های فیزیولوژیکی چهار گونه گوجه فرنگی به تنش خشکی (چکیده)
85 - Molecular detection of some plant and non-plant frauds in commercial saffron (چکیده)
86 - بررسی تاثیر کادمیوم بر تغییر بیان ژن چرخه سلولی(CDK-A, Cyclin B1) در نوک ریشه گیاهچه های گندم(Triticum aestivum) (چکیده)
87 - Comparative Proteomic Analysis of Genotypic Variation in Germination and Early Seedling Growth of Chickpea under Sub-optimal Soil Water Conditions (چکیده)
88 - بررسی برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک نخود (Cicer arietinum L) تحت تنش شوری (چکیده)
89 - جداسازی، شناسایی و تعیین فعالیت آنزیمی آکتینومیست های گرما دوست کمپوست قارچ (چکیده)
90 - بهینه سازی شرایط تولید اندوگلوکاناز باکتری های آکتینومیست جدا شده از کمپوست قارچ خوراکی (چکیده)
91 - Yield Performance of Lingzhi or Reishi Medicinal Mushroom, Ganoderma lucidum (W.Curt.:Fr.) P. Karst. (Higher Basidiomycetes), Using Different Waste Materials as Substrates (چکیده)
92 - بررسی کدون های ترجیحی در قارج خوراکی دکمه ای سفید (چکیده)
93 - تشخیص مولکولی آنزیم پلی فنول اکسیداز در تعدادی از ارقام رایج در ایران بوسیله نشانگر STS (چکیده)
94 - مطالعه عملکرد و تغییرات ژنتیکی جدایه های حاصل از کشت بافت قارچ دکمه ای سفید (چکیده)
95 - استفاده از نشانگر AFLP در به نژادی قارچ دکمه ای سفید (چکیده)
96 - بررسی اثر اتیلن بر روی میزان بیان چهار ژن مسیر بیوسنتزی گیاه پروانش (چکیده)
97 - Selected potential encapsulation-dehydration parameters on Dendrobium Bobby Messina protocorm-like bodies using TTC analysis (چکیده)
98 - Preliminary analysis on cryopreservation of Dendrobium/ Bobby Messina orchid using an encapsulation-dehydration technique with Evans blue assay (چکیده)
99 - Establishment of a Short-term Storage Method via Encapsulation of PLBs in Phalaenopsis bellina (Rchb.f.) Christenson. Seed Science and Technology (چکیده)
100 - In- vitro Induction and Proliferation of Protocorm-Like Bodies (PLBs) from Leaf Segments of Phalaenopsis bellina (Rchb.f.) Christenson. Plant Growth Regulation (چکیده)
101 - Fundamental concept of cryopreservation using Dendrobium sonia-17 protocorm-like bodies by encapsulation-dehydration technique (چکیده)
102 - Cryopreservation of Protocorm-Like Bodies (PLBs) of Phalaenopsis bellina (Rchb.f.) Christenson by Encapsulation-Dehydration (چکیده)
103 - Detection of Somaclonal Variation by Random Amplified Polymorphic DNA Analysis During Micropropagation of Phalaenopsis bellina (Rchb.f.) Christenson (چکیده)
104 - Micropropagation of Anthurium andreanum cv. Terra (چکیده)
105 - بررسی اثرات نوع و غلظت سیتوکنین بر تکثیر درون شیشه ای و میزان شیشه ای شدن ریزنمونه های چهار ژنو تیپ میخک Dianthus caryophyllus L (چکیده)
106 - امکان سنجی بیان ژن اینترفرون گامای انسانی در کلروپلاست گیاه توتون (چکیده)
107 - Estimation of Heterosis and Combining Ability in Petunia (Petunia hybrida Hort (چکیده)
108 - مدل سازی و بررسی ساختارهای اولیه و ثانویه آنتی پورتر واکوئلی NHX در گیاه هالوفیت Leptochloa fusca (چکیده)
109 - بررسی انتقال ژن اندوگلوکاناز از اکتینومایست Thermobifida fusca در مخمر Pichia pastoris (چکیده)
110 - شناسایی ژن های تولید کننده آنزیم سلولاز (چکیده)
111 - Homology Modeling and Structural Analysis of NHX Antiporter of Leptochloa fusca-L (چکیده)
112 - مهندسی ژنتیک نخود (Cicer arietinum L.) به منظور بهبود کیفی پروتئین دانه (چکیده)
113 - بررسی اثرات تنش خشکی بر روابط آبی و کارایی فتوسیستم ΙΙ در ژنوتیپ های نخود Cicer arietinum. L در مزرعه (چکیده)
114 - بهینه سازی شرایط القای کالوس در رقم شیرین پوست سفید انار (چکیده)
115 - تولید گیاهچه استریل زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch با استفاده از ریزنمونه بذر و جنین طبیعی (چکیده)
116 - باززایی و جنین زایی زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch از جنین بالغ در شرایط این ویترو (چکیده)
117 - بهینه سازی کشت کالوس گیاه دارویی اسطوخودوس ( Lavandula angustifolia Mill ) (چکیده)
118 - مقایسه محیط کشت جامد و مایع در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم PradoAquila Kgr (چکیده)
119 - اثر IBA و GA3 در ریزازدیادی گلابی سبری (چکیده)
120 - اثر زخم زنی و IBA بر ریشه زایی درون شیشه ای گلابی نطنز (چکیده)
121 - کنترل قهوه ای شدن در کشت بافت انار رقم شیرین پوست سفید (چکیده)
122 - گروه بندی ژنوتیپ های کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک٬ بیوشیمیایی و مولکولی و بررسی همبستگی بین نشانگرها (چکیده)
123 - بررسی اثر چند گیاه دارویی ایران بر روی بیان برخی ژن های مرتبط با quorum sensing در باکتری Pseudomonas aeruginosa (چکیده)
124 - تاثیر غلظت های مختلف قند ساکارز بر تولید سیلی مارین در کشت کالوس گیاه خار مریم (marianun Silybum) (چکیده)
125 - بهینه سازی کشت سلولی گیاه خار مریم به منظور افزایش تولید سیلی مارین (Silybum marianum) (چکیده)
126 - جداسازی و شناسایی ترکیب فلورسانس از کشت سلولی زیره سیاه (چکیده)
127 - EVALUATION OF EFFECT OF SOME MEDICINAL PLANTS ON GROWTH, BIOFILM FORMATION AND VIRULANCE FACTOR PRODUCTION OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA (چکیده)
128 - OPTIMIZATION OF CALLUS CULTURE IN CATHARANTHUS ROSEUS (چکیده)
129 - EFFECT OF WATER DEFICIT STRESS ON GROWTH AND YIELD OF THREE MENTHA SPECIES UNDER CONTROLLED CONDITIONS (چکیده)
130 - COMPOSITION OF ESSENTIAL OILS FROM CELLS SUSPENSION CULTURES OF BUNIUM PERSICUM BOISS. BY SUPERCRITICAL FLUID, SOLVENT AND HYDRODISTILLATION METHODS (چکیده)
131 - APPLICATION OF IN VITRO CULTURES FOR GERMINATION AND TUBERIZATION OF BLACK ZIRA (BUNIUM PERSICUM (چکیده)
132 - بررسی اثر زمان و غلظت های مختلف نانو ذرات نقره بر کنترل آلودگی های قارچی و باکتریایی کشت این ویتروی کاپیتول ژربرا (Gerbera jamesonii) (چکیده)
133 - مطالعه کالوس زایی و باززایی زیره سیاه . Fedtsch.] [Bunium persicum (Boiss.) B در شرایط این ویترو (چکیده)
134 - اثر ترکیبات مختلف هورمونی بر القاء و رشد کالوس زیره سیاه [ .Fedtsch.]. Bunium persicum (Boiss.) B (چکیده)
135 - بررسی اثرات تنش خشکی بر میزان پرولین، پراکسید هیدروژن، کربوهیدرات و مالون دی آلدئید در ارقام مقاوم وحساس به خشکی نخود (چکیده)
136 - مدل سازی و ارزیابی میزان موفقیت فرآیند انتقال فناوری ریزآرایه به درون کشور (چکیده)
137 - بررسی کارایی نشانگرها در انتخاب به کمک نشانگر MAS برای برخی صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی کلزا Brassica napus L. در شرایط آب و هوایی ایران (چکیده)
138 - مروری بر جنبه های ایمنی زیستی گیاهان تراریخته با استفاده از ژن کولین اکسیداز (چکیده)
139 - ساخت پروموتر مصنوعی حامل توالی GTCA (چکیده)
140 - ردیابی،تکثیر و توالی یابی بخشی از ژن MRGH21 در رقم خاتونی خربزه (چکیده)
141 - ارزیابی تنوع ژنتیکی گلرنگ ایرانی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR (چکیده)
142 - Signal processing approaches as novel tools for the clustering of N-acetyl-β-D-glucosaminidases (چکیده)
143 - بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گوجه فرنگی با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP در و ارتباط آن با هتروزیس (چکیده)
144 - مطالعه اثر نوع ریزنمونه و سطوح مختلف تنظیم کنندگاه رشد بر کالزایی در گیاه دارویی Levisticum officinalis در محیط کشت MS تغییر یافته (چکیده)
145 - ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گلرنگ با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR (چکیده)
146 - ارزیابی تنوع ژرم پلاسم های ایرانی و خارجی گلرنگ( Carthamus tinctorius L.) با بهره گیری از نشانگر مورفولوژیکی و مولکولی AFLP (چکیده)
147 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی جمعیت های گلرنگ زراعی و جنس Carthamus توسط مارکرهای مولکولی(CAPs و توالی ناحیه ITS (چکیده)
148 - بررسی چند شکلی ژنتیکی در ارقام گلرنگ با استفاده از نشانگر RAPD (چکیده)
149 - اثر هورمون IBA در استقرار ریزنمونه جوانه چهار رقم گلابی ایران (چکیده)
150 - تعیین تقلبات گیاهی زعفران با استفاده از مارکر مولکولی ITS (چکیده)
151 - بررسی اثر پسزمینه ژنتیکی بر بلوک ژنی بازگرداننده باروری Rf3 در نسلهای درحال تفرق (چکیده)
152 - تعیین فعالیت اگزونوکلئازی Streptomyces Sp .TBJ04 به روش ارزیابی کربوکسی متیل سلولاز(CMCase) (چکیده)
153 - بهینه‌سازی ترکیبات مختلف محیط کشت جهت افزایش تولید کالوس در سرخدار معمولی (Taxus baccata) (چکیده)
154 - تاثیر میدان مغناطیسی ایستا بر برخی خصوصیات رشدی قارچ صدفی (Pleorotus florida) (چکیده)
155 - قابلیت تولید پروتئین های هترولوگ در قارچهای رشته ای به منظور تولید داروهای نوترکیب انسانی (چکیده)
156 - Identification of Safflower as a fraud in commercial Saffron using RAPD/SCAR (چکیده)
157 - ردیابی توالی ژن Fom2 در ارقام حساس و مقاوم به نژاد 1 قارچ Fusarium oxysporum f.sp melonis (چکیده)
158 - ردیابی و تکثیر ژن توماتیناز در نژاد 1 قارچ Fusarium oxysporum f.sp. melonis (چکیده)
159 - بررسی اثر ریزقلمه و نسبت هورمونی در القاء باززایی مستقیم در رقم محلی خاتونی خربزه (چکیده)
160 - فینگرپرینت DNA تعدادی از ارقام خربزه ایرانی با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD و ISSR (چکیده)
161 - ردیابی هومولوگ ژن های مقاومت در تعدادی از ارقام خربزه (چکیده)
162 - تنظیم اپی ژنتیکی پاسخ به تنش های غیر زیستی در گیاهان (چکیده)
163 - آزمون های زیستی و مولکولی بذور T4 نخود تراریخته (Cicer arietinum L.) مقاوم به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera) (چکیده)
164 - آنالیز مولکولی بذور T3 نخود تراریخته (Cicer arietinum L.) مقاوم به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera) (چکیده)
165 - Efficient Regeneration of ‘Caralis’ Alstroemeria Cultivar from Rhizome Explants (چکیده)
166 - بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای عناب ایران با استفاده از بارکد گذاری DNA و نشانگر مولکولی RAPD (چکیده)
167 - ارزیابی تنوع ژنتیکی کلکسیون عناب ایران (Ziziphus spp.) با استفاده از نشانگر ISSR (چکیده)
168 - بررسی امکان القاء پلی پلوئیدی در گیاه ریحان (.Ocimum basilicum L) با استفاده از کلشی سین (چکیده)
169 - Production of tropane alkaloids in diploid and tetraploid plants and in vitro hairy root cultures of Egyptian henbane(Hyoscyamus muticus L) (چکیده)
170 - بررسی تنوع ژنتیکی در الگوی باندی ژنهای حامل توالیهای تکرار شونده در تعدادی از ارقام خربزه ایران (چکیده)
171 - تاثیر غلظتهای مختلف ساکارز، نیترات سدیم و سولفات روی بر میزان تولید رنگینه توسط موناسکوس پرپورئوس (چکیده)
172 - بررسی مقایسه ای تأثیر محیط کشت های مختلف وتنظیم کنند ه های رشد در اورگانوژنز رویان گیاه Salvia leriifolia (چکیده)
173 - بررسی تاثیر زغال فعال و اسید اسکوربیک بر باززایی گیاه salvia (چکیده)
174 - بهینه سازی محیط کالزایی ریزنمونه هایCitrullus Lanatus L.با استفاده از تیمارهای هورمونیBA,LAAدر شرایط Invitro (چکیده)
175 - بررسی مقایسه ای اثر هورمونی BA،Kin ، NAA و IBA بر باززایی مستقیم Citrullus lanatus L. (cv. Crismon sweet) درشرایط In Vitro (چکیده)
176 - بررسی جوانه زنی بذور هندوانه (Citrullus lanatus) در شرایط این ویترو (چکیده)
177 - Investigation into Seasonal Effect and Browning Inhibitor on Callus Regeneration of Seedless Barberry (Berberis vulgaris var. asperma) (چکیده)
178 - Lentil regeneration from Cotyledone Explant Bearing a Small Part of the Embryo Axis (چکیده)
179 - بررسی تنوع ژنتیکی بین برخی از ارقام پنبه موجود در ژرم پلاسم ایران با استفاده از نشانگر مولکولی بین ریز ماهواره ای (چکیده)
180 - ارزیابی تنوع ژنتیکی 16 لاین گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR و بررسی همبستگی آن با هتروزیس (چکیده)
181 - Evaluation of RAPD markers potentialin estimation of heterosis and combining ability of tomato hybrids ( lycopersicon esculentum Mill.) (چکیده)
182 - Genetic Variation Study of 29 lines and modern cultivated tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) using RAPD Markers (چکیده)
183 - بهینه سازی جداسازی DNA ژنومی با(خلوص بالا)در گیاه انار (چکیده)
184 - بررسی تنوع زنتیکی برخی از ارقام انار های محلی ایران با استفاده از مارکر AFLP (چکیده)
185 - برسی جوانه زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ های متحمل و حساس به تنش خشکی در گیاه نخود (چکیده)
186 - به گزینی توده های بومی استان اردبیل برای تحمل به یخ زدگی در شرایط این ویترو (چکیده)
187 - بررسی اثر عوامل بازدارنده قهوهای شدن و تنظیم کنندههای رشد بر القای کالوس درزرشک بی دانه(Berberis vulgaris var. asperma) (چکیده)
188 - بهبود نخود(Cicer arietinum L.)با استفاده از اصلاح موتاسیونی و کشت این ویترو (چکیده)
189 - روشی سریع و ساده برای باززایی نوک شاخه پنبه رقم ورامین و بررسی انتقال ژن به آن (چکیده)
190 - بررسی کالو سزایی در پنبه رقم ورامین و امکان انتقال ژن به آن (چکیده)
191 - Effect of genotypes and culture medium on shootregeneration and proliferation of Gerbera jamesonii (چکیده)
192 - Irrigation effects on pds and bch genes expression of the Iranian Saffron (چکیده)
193 - ردیابی ژن MRGH12 در ارقام خاتونی و خاقانی خربزه (چکیده)
194 - Construction and functional analysis of pathogen-inducible synthetic promoters in Brassica napus (چکیده)
195 - Isolation, cloning and expression of the Brucella melitensis Omp31 gene (چکیده)
196 - بررسی تنوع ژنتیکی گونه های رز (Rosa spp.) موجود در ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (چکیده)
197 - استفاده از مهندسی ژنتیک جهت افزایش تحمل گیاهان به تنش های غیرزیستی (چکیده)
198 - گیاهان تراریخته در نگاه جامعه تحصیل کرده شمال و شمال شرق کشور (چکیده)
199 - ارزیابی عدس تراریخته بیان کننده آنزیم کولین اکسیداز برای تحمل نسبت به درجه حرارت بالا (چکیده)
200 - تولید عدس (Lens culinaris M.) تراریخته متحمل به تنش های غیرزیستی با تاکید بر جنبه های ایمنی زیستی آن (چکیده)
201 - Agar alternatives for micropropagation of African violet-Saintpaulia ionantha (چکیده)
202 - تولید اسپاون هیبرید در قارچ خوراکی دکمه ای سفید (چکیده)
203 - استفاده از نشانگر های SSR برای انتقال بلوک زنی باز گرداننده باروری به برنج ( رقم ندا) در سیستم نرعقیمی سیتوپلاسمس (چکیده)
204 - Generation of an Enriched Pool of DNA Aptamers for a HER2 Overexpressing Cell Line selected by Cell –SELEX (چکیده)
205 - بهینه سازی شرایط تولید و استقرار ریشه های مویین در گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس توسط باکتری Agrobacterium rhizogenes (چکیده)
206 - بررسی انتخاب بهترین سویه باکتری Agrobacterium rhizogenes در درصد تولید ریشه های مویین از گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس (چکیده)
207 - Quantitative Analysis of Chitinase Gene Expression in Chickpea (چکیده)
208 - Comparative proteomics analysis of genotypic variation in germination of chickpea under sub-optimal soil water content (چکیده)
209 - Molecular Characterization and RAPD analysis of Juniperus Species from Iran (چکیده)
210 - اثیر هورمون سیتوکنین بر عارضه فیزیومورفولوژیک شیشه ای شدن(vitrification) در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) (چکیده)
211 - The effect of gamma radiation on freezing tolerance of chickpea-Cicer aretinum L (چکیده)
212 - بررسی اثرات اکسین مصنوعی (IBA , NAA) بر ریشه زایی گیاهچه های باززایی شده دو رقم میخک (Dianthus caryophyllus L.) در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
213 - بررسی اثرات تنظیم کننده های رشد بر کشت مریستم میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr (چکیده)
214 - بررسی تاثیر نوع درپوش و تعداد دفعات واکشت در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr (چکیده)
215 - مطالعه تاثیر غلظت آگار و نسبت آمونیوم به نیترات در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Innove Orange Bogr (چکیده)
216 - بررسی عوامل موثر بر پدیده شیشه ای شدن در کشت درون شیشه ای و راهکارهای مقابله با آن (چکیده)
217 - مقایسه محیط کشت مایع و جامد در کشت درون شیشه ای میخک (Dianthus caryophyllus L.) (چکیده)
218 - A Comparison of Two Selectable Marker Gene Systems Used in the Transformation of Chickpea (Cicer arietinum L (چکیده)
219 - Effects of drought stress on fatty acid composition in safflower (Carthamous tincotrious (چکیده)
220 - تاثیرآنتی بیوتیک وقارچ کش کاربندازیم برکنترل میزان آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا درشرایط این ویترو (چکیده)
221 - اثر سیتوکنین های مختلف بر باززایی ریزنمونه ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria sp.) (چکیده)
222 - Application of Conventional and New Biotechnological Approaches for Improving of Morphinane Alkaloids Production (چکیده)
223 - تعیین تنوع ژنتیکی جدایه های عامل پژمردگی و زردی نخود در استان های خراسان رضوی و شمالی با استفاده از دو نشانگر RAPD و (چکیده)
224 - بررسی اثر غلظت های متفاوت تیدیازورون و کینتین بر باززایی و پرآوری ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم رداکسپلوژن (چکیده)
225 - کنترل آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria sp.) در شرایط این ویترو (چکیده)
226 - بررسی اثر تنظیم اسمزی و تغییرات مقدار پرولین و قند محلول ریشه و برگ در تحمل به خشکی 12 ژنوتیپ نخود Cicer arietinum L (چکیده)
227 - بررسی راندمان انتقال ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (TYLCV) توسط پیوند زدن جهت بکارگیری در تحقیقات مختلف (چکیده)
228 - بررسی تأثیر تنش شوری بر برخی متغیرهای فیزیولوژیک 11 ژنوتیپ‌ نخود در محیط هیدروپونیک (چکیده)
229 - Investigation the in-vitro growth inhibition of Oryzalin treated Gerbera jamesonii (چکیده)
230 - بررسی نقش قارچ‌های گرمادوست در کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (چکیده)
231 - Analysis of Alternative Splicing Mediated by the PASA Software (چکیده)
232 - The Utility of Chloroplast Matk Gene as Plant DNA Barcode for Phylogenetic Analysis in Zingiberaceae Family (چکیده)
233 - Assessment of genetic structure and variation of native Berberis populations of Khorasan provinces (Iran) using AFLP markers versus morphological markers (چکیده)
234 - بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های گندم اینکورن T. boeoticumو T. urartu نواحی غرب و شمال غرب ایران با استفاده از نشانگرهای SSR. (چکیده)
235 - The use of RAPD markers dor assessing the genetic diversity of Bunium persicum(Boiss) B.FEDTSCH populations (چکیده)
236 - Investigation of salinity stress on seed germination of trigonella foenum- graecum (چکیده)
237 - بهینه سازی ریشه زایی دو ژنوتیپ عدس(Lens culinaris Medik.) در شرایط این ویترو (چکیده)
238 - بهینه سازی عوامل مؤثر بر انتقال ژن به وسیله آگروباکتریوم تومه فشینس به گوجه فرنگی (چکیده)
239 - جداسازی و همسانه سازی ژن منگنز پراکسیداز (mnp) از قارچ خوراکی دکمه ای سفید (چکیده)
240 - تراریزش گیاه لیموترش(Citrus aurantifolia) به منظور انتقال ژن گزارشگر gus (چکیده)
241 - پروموترهای القائی جهت تنظیم بیان ترانسژن ها (چکیده)
242 - مقایسه روش های محتلف جهت استخراج DNA از بافت برگ ارقام گیلاس (چکیده)
243 - بررسی تأثیر عوامل مختلف در بیان موقت ژن GUS به روش Agroinjection بمنظور آنالیز پروموترهای القائی گیاهی (چکیده)
244 - The new resistant chickpea lines to six pathotypes of Ascochyta blight in Iran (چکیده)
245 - DESIGN AND CONSTRUCTION OF SYNTHETIC PLANT PATHOGEN INDUCIBLE PROMOTERS (چکیده)
246 - Expression pattern of the synthetic pathogen-inducible promoter (SynP-FF) in the transgenic canola in response to Sclerotinia sclerotiorum (چکیده)
247 - Effect of Kinetin and Benzylaminopurine on in vitro Shoot Multiplication of Carnation (Dianthus caryophyllus L.) (چکیده)
248 - بررسی نقش احتمالی ژن فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز در میزان پروتئین دانه در برخی از ژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L) (چکیده)
249 - مهندسی ژنتیک نخود(.Cicer arietinum L ) برای افزایش مقاومت به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera) (چکیده)
250 - ارزیابی مزرعه ای ژرم پلاسم نخود ( Cicer arietinum L ) در برابر پاتوتیپ های بیماری برق زدگی (چکیده)
251 - انگشت نگاری DNA ارقام گیلاس با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD (چکیده)
252 - Genetic diversity among chickpea Fusarium oxysporum isolates using RAPD markers (چکیده)
253 - بهینه سازی انتقال ژن به عدس و تولید گیاهان تراریخته بارور با استفاده از اگروباکتریوم (چکیده)
254 - تاثیر دماهای پایین بر میزان تحمل به یخ زدگی نخود (Cicer arietinum) در شرایط کشت این ویترو (چکیده)
255 - ازدیاد درون شیشه ای دغدغک گیفانی (Colutea gifana) گیاهی نادر و در معرض خطر ایران (چکیده)
256 - In Vitro Propagation of Colutea gifana, a Rare and Endangered Species in Iran (چکیده)
257 - In Vitro Propagation of Colutea gifana, an Endangered Species in Iran (چکیده)
258 - بررسی تنوع ژنتیکی گل محمدی با نشانگرهایRAPD و مرفولوژیکی (چکیده)
259 - انتقال ژن codA به عدس((Lens culinaris M. به منظور تولید رقم متحمل به سرما (چکیده)
260 - بهینه سازی شرایط کشت بافت در رقم گچساران عدس ( Lens culinaris Medik) جهت القای شاخه زایی موثر (چکیده)
261 - بهینه سازی انتقال ژن به پنبه رقم ورامین (Gossypium hirsutum) با استفاده از ریزنمونه نوک شاخه (چکیده)
262 - تعیین آنتی بیوتیک گلیکوزیدی مناسب برای اهداف مهندسی ژنتیک (چکیده)
263 - مطالعه بیان ژن کیتیناز III در نخود (Cicer arietinum) با استفاده از Real-Time PCR (چکیده)
264 - مطالعه بیان ژن کیتیناز I در نخود (Cicer arietinum) در پاسخ به الودگی با قارچ فوزاریوم (چکیده)
265 - مهندسی ژنتیک نخود (Cicer arietinum L.) به منظور بهبود کیفی پروتئین (چکیده)
266 - بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک حبوبات: پیشرفت های جهانی و ایران (چکیده)
267 - pathogenic and genetic characterization of Fusarium oxysporum F.sp. lentis by RAPD and IGS analysis in Khorasan province (چکیده)
268 - مطالعه نقش المنت های cis-acting در پروموترهای القاء شونده در برابر پاتوژنهای مختلف (Study of the cis-acting elements in pathogen inducible promoters in response to phytopathogene) (چکیده)
269 - Cytogenetic and Pollination Studies in Seedless Barberry (Berberidaceae) and its Relative Species in Eastern Iran (چکیده)
270 - in Vitro Regeneration of Anthurium Andreanum Var. Tera (چکیده)
271 - نقش بیوتکنولوژی کشاورزی در تولید غذاهای فراسودمند(عملگر) (چکیده)
272 - Expression Profiling and Bioinformatic Analyses of a Novel Cold Stress-Regulated and Chloroplast-Targeted Protein from Triticum Aestivum and Aegilops Tauschii (چکیده)
273 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام نخود در شرایط کشت این ویترو (چکیده)
274 - بررسی تأثیر خوسرمایی بر تحمل به یخ‌زدگی در سه رقم نخود (Cicer arietinum L) (چکیده)
275 - بررسی اثر ریزنمونه و سطوح مختلف اکسین و سیتوکنین بر ریخت زایی سویا (چکیده)
276 - بررسی اثر ترکیب محیط کشت بر تحمل به یخ زدگی در سه رقم نخود (چکیده)
277 - بهینه سازی انتقال ژن به سیب‌زمینی با استفاده از آگروباکتریوم و ژن گزارشگر gus (چکیده)
278 - ساخت پیشبر مصنوعی (SynP1) القاء شونده با بیمارگرهای گیاهی و آنالیز عملکرد آن در شرایط تنش‌های زیستی و غیرزیستی در گیاه کلزا (چکیده)
279 - مروری بر تکنیکهای نوین در تولید آلکالوئیدهای تروپانی (چکیده)
280 - مطالعه تنوع آللی جایگاه ژنی Glu-B3 در ارقام گندم زراعی ایران با استفاده از نشانگر مولکولی(ALP(Amplicon Length Polymorphism (چکیده)
281 - Comparison of pepck gene expression in developing seeds and leaves of chickpea (Cicer arietinume L.)plant (چکیده)
282 - Efficient protocol for break impasses of regeneration via (چکیده)
283 - Expression of EIN2 Gene in Petunia Flowers is Down-regulated During Glucose Treatment (چکیده)
284 - بررسی تنوع توده های وحشی و زراعی زرشک استان های خراسان با استفاده از نشانگر های مورفولوژیکی و ارزیابی کارآیی آن در مطالعات سیستماتیک (چکیده)
285 - Direct In vitro regeneration of lentil (Lens culinaris Medic) (چکیده)
286 - Optimizing regeneration condition in chickpea (Cicer arietinum L) (چکیده)
287 - بهینه سازی شرایط کشت بمنظور ساقه زایی گیاه عدس در شرایط این ویترو (چکیده)
288 - ریزازدیادی گیاهان در محیط کشت مایع با استفاده از بیوراکتورها (چکیده)
289 - بررسی تاثیر کاربرد خارجی گلایسین بتائین بر تحمل به سرما و یخ زدگی نخود در شرایط کنترل شده (چکیده)
290 - بهینه سازی شرایط کشت به منظور ساقه زایی گیاه عدس در شرایط این ویترو (چکیده)
291 - Survey the effect of irrigation periods on PDS and BCH gene expression with semi quantitative RT-PCR in Saffron. (چکیده)
292 - Fraud identification of safflower in commercial saffron using RAPD/SCAR method (چکیده)
293 - Wide genetic diversity of Rosa damascena Mill. germplasm (چکیده)
294 - Microsatellite analysis of Iranian Damask rose (Rosa damascena Mill.) germplasm (چکیده)
295 - A Unique Germplasm of Damask Roses in Iran (چکیده)
296 - A comparative study of chromosome morphology among some accessions of Aegilops crassa (چکیده)
297 - مطالعه تاکسونومی برخی گونه های جنس میخک (Dianthus L) در حوزه خراسان شمالی (چکیده)
298 - تاثیر تلقیح آکتینومایست ها و بیوماس آنها در کمپوست بر روی رشد میسلیوم قارچ خوراکی تکمه ای (چکیده)
299 - تهیه شناسنامه مولکولی برای 12 نژاد اصلاح شده قارچ خوراکی دکمه ای Agaricus bisporus با استفاده از نشانگرهای AFLP (چکیده)
300 - کاربرد تیمارهای مختلف ضد عفونی سطحی و چینه سرمایی بر جوانه زنی گیاه دارویی Levisticum officinalis در شرایط In vitro (چکیده)
301 - مطالعه اثر نوع ریز نمونه، ترکیب محیط کشت و سطوح مختلف تنظیم کننده های رشد بر کال زایی گیاه دارویی Levisticum officinalis (چکیده)
302 - Assessment of genetic structure and variation of cultured and wild Berberis populations of eastern parts of Iran using AFLP markers comparison to data resulted from Morphological markers (چکیده)
303 - تاثیر امواج فرا صوت به خصوصیات فیزیکی نشاسته گندم (چکیده)
304 - استفاده‌ از مارکرهای‌ مولکولی‌RAPD و RFLP برای‌ تعیین‌ محل‌ کرموزومی‌ ژن‌ های‌ کنترل‌ کننده تحمل‌ به‌ بُر در نخود فرنگی‌ (Pisum sativum L) (چکیده)
305 - Expression of Phenylpropanoid Pathway Genes in Chickpea Defense Against Race 3 of Ascochyta rabiei (چکیده)
306 - Genetic polymorphism study on population of Salvia using RAPD technique in north-east of Iran (چکیده)
307 - بهینه سازی شرایط کشت بافت در رقم گچساران عدس ( Lens culinaris Medik) جهت القای شاخه زایی موثر (چکیده)
308 - الگوی بیان ژن CO درلاین های متمایز برای زمان گلدهی در Brassica oleracea (چکیده)
309 - بررسی اثر چند مکمل کشت بر روی عملکرد قارچ خوراکی صدفی (چکیده)
310 - شناسایی آکتینومیست‌های کمپوست قارچ خوراکی تکمه‌ای با استفاده از ژن 16S rRNA (چکیده)
311 - تاثیر بیوماس باکتریایی و تلقیح آکتینومیست‌ها در کمپوست بر روی رشد میسلیوم قارچ خوراکی دکمه‌ای (چکیده)
312 - کاربرد نشانگر مولکولی AFLP در انگشت‌نگاری ژنتیکی و تفکیک نژادی‌های (چکیده)
313 - اصلاح و تولید نژادهای دورگ در قارچ خوراکی دکمه ای (چکیده)
314 - Comparison of CEL I gene expression and mismatch-cleavage activity in some Apiaceae plants (چکیده)
315 - Semiquantitative RT-PCR Analysis to Assess the Expression Levels of Wcor14 Transcripts in Winter-Type Wheat (چکیده)
316 - Isolation of a Cold-Responsive Gene (Wcor14) Encoding a Chloroplast-Targeted Protein from Aegilops tauschii (چکیده)
317 - ارزیابی ژرم‌ پلاسم نخود Cicer arietinum L برای مقاومت به خشکی (چکیده)
318 - Isolation, partial sequencing, and phylogenetic analyses of Soybean mosaic virus (SMV) in Ontario and Quebec (چکیده)
319 - Biofield Therapies: Biophysical basis and biological regulation (چکیده)
320 - مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین دو گونه از جنس Cuminum با استفاده از نشانگرهای مولکولیAFLP (چکیده)
321 - Tetraploid Induction of Hyosyamus muticus L. using colchicine Treatment (چکیده)
322 - Evaluation of Genetic Diversity among Different Genotypes of Brassica napus using Rando Amplified Polymorphic DNA Marker (چکیده)
323 - بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های وحشی و زراعی زرشک (Berberis sp.) استانهای خراسان با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP (چکیده)
324 - القاء تتراپلوئیدی در Hyosyamus muticus L با استفاده از کلشی سین (چکیده)
325 - جداسازی کلونینگ و بررسی بیان موقت ژن sat ازگیاه شقایق الی فرا papaver soomniferom (چکیده)
326 - Molecular Characterization of Puroindoline a and b allele in Iranian Commercial and landrace wheat cultivars (چکیده)
327 - جداسازی ژن هیوسیامین - 6B- هیدروکسیلاز (h6h) از ریشه هی کشت شده و همسانه سازی آن در باکتری E.coli (چکیده)
328 - Evaluation of morpho-physiological traits of chickpea in tolerant lines under drought stress condition (چکیده)
329 - نقشه یابی QTL های زمان گلدهی با بکارگیری جمعیت دابل هاپلوئید در Brassica oleracea (چکیده)
330 - بررسیتنوع توده های وحشی و زراعی زرشک استانهای خراسان با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و مقایسه کارایی آن با نشانگرهای مولکولی AFLP (چکیده)
331 - بررسی نقش احتمالی ژن فسفو انول پیرووات کربوکسی کیناز در محتوای پروتِئین دانه برخی از واریته های نخود (چکیده)
332 - Use of Random Amplified Polymorphic DNA Markers to Estimate Heterosis and Combining Ability in Tomato Hybrids (چکیده)
333 - Karyological study on Bellevalia and Muscaria species in Iran (چکیده)
334 - بررسی میکروفلور کمپوست قارچ خوراکی دکمه ای سفید (چکیده)
335 - بررسی مقاومت به ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی در 28 لاین گوجه‌فرنگی (چکیده)
336 - ارزیابی تنوع ژنتیکی 16 لاین گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR و بررسی همبستگی آن با هتروزیس (چکیده)
337 - استفاده از بیوتکنولوژی در اصلاح گوجه فرنگی (چکیده)
338 - مطالعه تنوع ژنتیکی توده های بومی زیره پارسی(Bunium persicum Boiss) ایران با استفاده از نشانگرهایRAPD (چکیده)
339 - Phosphoenolpyruvate Carboxykinase in Chickpea: Changes in GenExpression during Vegetative and Reproductive Developmente (چکیده)
340 - بهینه سازی ریشه زایی دو ژنوتیپ عدس(Lens culinaris) درشرایط این ویترو (چکیده)
341 - بررسی نقش احتمالی ژن فسفو انول پیروات کربوکسی کیناز (PEPCK) درمحتوی پروتئین دانه برخی از واریته های نخود ( .Cicer arietinume L ) (چکیده)
342 - مطالعه تنوع زنتیکی جمعییت های زیره سیاه پارسی (Bunium persicum)ایران؛هند ،افغانستان و اروپا با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPD (چکیده)
343 - بررسی مقایسه ای بیان آنزیم اندونوکلئاز CELL I در چند گیاه از خانواده چتریان به روش مقایسه نیمه کمی RT-PCR (چکیده)
344 - بررسی قابلیت نشانگر مولکولی AFLP در تعیین انگشت نگاری ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی قارچ خوراکی (چکیده)
345 - بررسی تاثیر اسپری بتایین بر تحمل به یخ زدگی نخود در شرابط کنترل شده (چکیده)
346 - Stigma Variability in Saffron, Crocus Sativus L (چکیده)
347 - بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی ده جدایه هموکاریون در قارچ خوراکی دکمه ای (چکیده)
348 - بررسی اثرات تنش کمبود آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد در چند هیبرید ذرت دانه ای با استفاده از تجزیه علیت (چکیده)
349 - شاخه زایی چندگانه مستقیم پنج رقم نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
350 - تنوع آللی ژنهای سختی دانه در گندم های تجاری و بومی ایران (چکیده)
351 - تاثیر غلظت های مختلف نیکل بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه جعفری-Petroselikum criscum (چکیده)
352 - بررسی تغییرات آبسزیک اسید (ABA) بافت برگ و مقاومت روزنه‌ای در ژنوتیپ‌‌های مقاوم و حسّاس به خشکی نخود (Cicer arietinum L.). (چکیده)
353 - In vitro germination of three olive cultivars (چکیده)
354 - نقش اپتامرها در تشخیص سلولهای سرطانی (چکیده)
355 - بیو نانوماشبن ها: تلفیقی از بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی (چکیده)
356 - طراحی روش الایزای غیرمستقیم برای بررسی آنتی بادی های سرمی در گوسفندان آلوده به دیکروسلیوم (چکیده)
357 - Effect of genotype and AgNO3 on shoot regeneration (چکیده)
358 - Nanocarrier: New Viewpoint of Cancer Therapy (چکیده)
359 - معرفی و ثبت سه نژاد اصلاح شده از قارچ خوراکی‌دکمه‌ای-Agaricus bisporus (چکیده)
360 - Producting a High Scopolamine Hairy Root Clone in Hyoscyamus muticus through transformation by Agrobacterium rhizogenes (چکیده)
361 - حوزه های بیوانرژتیک و سازوکار تأثیرات زیستی آنها (چکیده)
362 - Comparison of Random Amplified Polymorphic DNA Markers and Morphological Characters in Identification of Homokaryon Isolates of White Button Mushroom (Agaricus bisporus) (چکیده)
363 - بررسی تحمل ارقام سویا به علف کش گلایفوسیت (چکیده)
364 - بررسی پروتئوم برگ ژنوتیپ های نخود مقاوم و حساس در واکنش به بیماری برق زدگی (چکیده)
365 - مطالعه اثر تغییر اقلیم بر ویژگی های رشد و عملکرد گندم دیم رقم سرداری با استفاده از مدل گردش عمومی (چکیده)
366 - تولید گیاهان بذرالبنج تراریخت (Hyoscyamus muticus) بوسیله آگروباکتریوم رایزوژنز (چکیده)
367 - بررسی تحمل به خشکی ده ژنوتیپ نخود دیم در مرحله جوانه زنی با استفاده از پلی اتیلن گلایکو 6000 (چکیده)
368 - عکس العمل ژنوتیپ های سویا (Glycine max (L) Merr ) به علفکش متری بیوزین (چکیده)
369 - بررسی تغییرات کل پروتئین های محلول و پرولین آزاد کالوس های نخود (Cicer arietinume L.) در مرحله خوسرمائی (چکیده)
370 - تعیین مقادیر برخی از غیرالکترولیت‌های سرم خون ماهی خاویاری قره برون (چکیده)
371 - بهینه سازی انتقال ژن به گوجه فرنگی با استفاده از آگروباکترویوم و ژن گزارشگر GUS (چکیده)
372 - بررسی ثبات رشد و میزان آلکالوئیدهای ریشه های مویین تراریخت در گیاه داتور (چکیده)
373 - استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD به منظور جداسازی جدایه های هموکاریون در قارچ خوراکی دکمه ای سفید (چکیده)
374 - بررسی سیتوژنتیکی چندگونه از جنس بومادرانAchillea در ایران (چکیده)
375 - بررسی تنوع زنتیکی بین لاین های زیره سبز ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP (چکیده)
376 - Factor Influencing Regeneration and Genetic Transformation of Three Elite Cultivars of Tomato (چکیده)
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر