بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

عنوان: کامپیوتر


موارد یافت شده: 22

1 - مروری بر سیستم‌های تشخیص خودکار آمبولی ریوی در تصاویر توموگرافی کامپیوتری آنژیو (چکیده)
2 - مروری بر سیستمهای تشخیص خودکار آمبولی ریوی در تصاویر توموگرافی کامپیوتری آنژیو (چکیده)
3 - ارزیابی کارایی هوش مصنوعی کامپیوتر در تخمین داده های مفقود شده هیدرولوژی (چکیده)
4 - تعیین عوامل موثر در طراحی گریپر با استفاده از سامانه بینایی کامپیوتر و آزمون های مکانیکی (چکیده)
5 - سیستم تشخیص نفوذ بر اساس انسمبل در شبکه های کامپیوتری (چکیده)
6 - تبیین عوامل مؤثر بر نگرش به کامپیوتر در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
7 - رسم منحنی سختی در عمق قطعات کربوره شده به کمک کامپیوتر (چکیده)
8 - بررسی کمی نقش کیفیت در افزایش قابلیت اطمینان و کاهش نرخ خرابی یک نوع کامپیوتر نظامی الکترونیکی (چکیده)
9 - تخمین میانگین عمر مفید یک نوع کامپیوتر صنعتی به روش مونت کارلو و ارائه راهکار جهت افزایش آن (چکیده)
10 - شبیه سازی کامپیوتری لهیدگی موضعی میوه سیب رقم رد دلیشز (چکیده)
11 - اعمال اثر انباشت بر تالیF8 کد محاسباتی MCNP بوسیله یک برنامه کامپیوتری به زبان فورترن (چکیده)
12 - تعیین سطح جدایش در قالب های تزریقی به کمک کامپیوتر (چکیده)
13 - کامپیوتر در دانشگاه در سال 2025 میلادی (چکیده)
14 - نگهداری پیش بینانه برای سرورهای کامپیوتری با استفاده از پایش لحظه به لحظه ای سیستم (چکیده)
15 - کنترل کیفیت فرآیند و فرآورده های غذایی با استفاده از سیستم های بینایی کامپیوتری (چکیده)
16 - مقایسه مدلهای ترمودینامیکی پیش‌بینی شرایط تعادلی تشکیل هیدرات گازی از طریق شبیه‌سازی کامپیوتری (چکیده)
17 - تخمین MTTR سیستم های کامپیوتری به روش شبیه سازی مونت کارلو و مقایسه آن با روش های تحلیلی (چکیده)
18 - شبیه سازی, کاربردها, نرم افزارهای کامپیوتری و آینده آن (چکیده)
19 - محاسبه میزان افزایش بارندگی در مناطق کوهستانی اطراف مشهد با استفاده از یک مدل کامپیوتری (چکیده)
20 - کنترل کیفیت فرایند و فراورده های غذایی با استفاده از سیستمهای بینایی کامپیوتری (چکیده)
21 - طراحی یک نوع مبادله کن لوله گرمایی و تعیین عوامل مؤ ثر در انتقال حرارت و افت فشار بوسیله یک برنامه کامپیوتری (چکیده)
22 - طراحی یک سیستم تکاملی ایمنی مصنوعی فازی برای امنیت شبکه های کامپیوتری (چکیده)